Вип. 37

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/1810

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 34
 • Документ
  Cтруктура інформаційних потоків в інформаційній системі виробничого підприємства
  (КНУБА, 2019) Цюцюра, Микола Ігорович; Криворучко, Олена Володимирівна; Мединська, Тетяна Миколаївна
  Для оцінки якості бізнес-процесів підприємства з метою підвищення конкурентоспроможності і ефективності виробництва проаналізовано інформаційні потоки в розрізі логістичної системи, управління підприємством, показано взаємовплив матеріальних і інформаційних ресурсів в структурі підприємства. Рух інформаційних потоків графічно показано щодо загальної структури конкретного виробничого підприємства і його окремих елементів.
 • Документ
  Digital image analysis technologies for decision support systems in agricultural
  (КНУБА, 2019) Mingxin Huang; Vatskel, Vladimir
  The paper describes information technologies for efficient management of crop yields and decision-making support in agriculture as a whole. The analysis of automation technologies supporting decision-making in agriculture indicates the necessity of their improvement and integration of new functions for increasing the yield and quality of agricultural products, increasing the efficiency of operational management of sown areas. The paper formulates the research tasks arising from the review of geoinformation technologies and technologies for the analysis of digital images of sown areas.
 • Документ
  Diversification of activity as a component of adaptive strategic management of construction enterprise
  (КНУБА, 2019) Yuanyuan Li; Biloshchytska, Svitlana
  The paper describes the strategy of diversification of construction enterprises. Their advantages and disadvantages are highlighted. The necessity of diversification of enterprises for increase of profits, reduction of risks and expansion of competitive opportunities is established. It was found that diversification of construction companies is relevant due to the significant development of the construction industry in the last decade in Ukraine, China and the world. The task of adaptive enterprise management in the part of creating diversification strategies is to conduct an analysis of the enterprise and the conditions in which the company operates. The scheme of analysis of the construction company for the implementation of diversification strategies is presented.
 • Документ
  Problem of evaluation of pollution of the environment
  (КНУБА, 2019) Yuanfang He; Vatskel, Igor
  In this article, a major review of the methods of forecasting the state of the environment is done. Features of monitoring of different environments are considered. Also are reviewed existing ones monitoring systems and review of technologies for forecasting the state of the environment. Also, based on the review of methods and technologies, research objectives were developed that include improved methods for assessing environmental pollution, in particular the use of trend forecasting models.
 • Документ
  Інтелектуальні інформаційні інструменти розвитку виробничих систем, енергетичного менеджменту та підприємства в цілому
  (КНУБА, 2019) Савенко, Володимир Іванович; Доценко, Сергій Ілліч; Клюєва, Вікторія Василівна; Пальчик, Сергій Петрович; Терещук, Микола Олександрович
  Наведено методи моделювання знань про предметну область на основі центральної закономірності інтегративної діяльності мозку, модель архітектури знань у формі чотиривимірного процесно-ресурсного представлення моделі знань про діяльність, практичне застосування запропонованої моделі для теоретичного обґрунтування моделей архітектури знань для BSC-методології та когнітивної структуризації знань в PEST-методології. Розглянуто архітектуру знань в методології PEST-аналізу, що заснована на принципі бінарних відносин у вигляді діалектичних категорій єдності «загального» і «тотожності» і причинно-наслідкових зв'язків між категоріями і є практичним прикладом моделі знань про предметну область, заснованої на центральних законах інтегративної мозкової діяльності. Наведено основні принципи ефективного функціонування виробничих систем та роль синергічної дії елементів системи для досягнення бажаного результату– мінімізації дистанції між поставленою метою і результатом в умовах невизначеності функціонування та застосування автоматизованих систем та інформаційних технологій.
 • Документ
  Нечітка модель індикатора ефективності метаболізму міського середовища
  (КНУБА, 2019) Патракеєв, Ігор Михайлович
  Міське середовище – мережевий метаболічний організм, який здійснює перманентну трансформацію речовини, енергії і виробляє відходи, які в сукупності змінюють міське середовище, в якому існує населення. Нові умови господарського функціонування українських міст, мінливі умови життя міського населення вимагають вироблення адекватних методів управління містами. На прикладі м. Полтави показано, що індикатор оцінки ефективності метаболізму міського середовища може застосовуватися як один з інструментів прийняття рішень щодо сталого розвитку міст України. Розробка нових індикаторів – є важливим завданням щодо реалізації концепції сталого розвитку, яка є логічним продовженням вчення В. І. Вернадського про ноосферу.
 • Документ
  Обзор средств распознавания эмоционального состояния человека по геометрии лица
  (КНУБА, 2019) Михайленко, Виктор Мефодиевич; Терейковская, Людмила Алексеевна
  Одной из наиболее существенных тенденций развития информационных систем общего и специального назначения является разработка интерфейсных средств, обеспечивающих непосредственное взаимодействие конечного пользователя и компьютера. Для этого разрабатываемый интерфейс должен обладать свойством гибкой реакции на изменение эмоционального состояния пользователя, что предполагает необходимость определения указанного состояния. Повсеместное внедрение видеорегистраторов предопределяет актуальность научно-прикладной задачи повышения эффективности средств распознавания эмоционального состояния по геометрии лица. Установлено, что в современной научно-прикладной литературе недостаточно полно очерчены подходы, определяющие зависимость эффективности таких средств распознавания от условий использования. В результате проведенных исследований обоснован базовый перечень характеристик средств автоматизированного распознавания эмоционального состояния человека по геометрии лица, который позволяет оценить соответствие указанных средств условиям поставленной задачи распознавания. Показана целесообразность формирования перечня характеристик средств распознавания эмоций на основании анализа таких биометрических признаков, как цвет подкожного узора кровеносных сосудов лица, тембр голоса, рисунок сетчатки глаза.
 • Документ
  Decision-making in agricultural sector in view of the environment
  (КНУБА, 2019) Chunmei Ji
  The article deals with the main approaches to decision-making in the agrarian sector. The conceptual basis of decision-making is conducted. The peculiarities of national approaches to decision making are considered. The questions of management and peculiarities of its application in agrarian sphere are considered. The approach-analysis-assessment-diagnosis as a basic stage for further research is considered. Peculiarities of monitoring of objects of agrarian sphere are considered. The use of statistical methods of analysis and forecasting, in particular, multidimensional statistical methods during economic monitoring, is substantiated. The ability to determine the relationship between environmental and economic indicators by means of statistical methods is shown. The mutual influence of agriculture and ecological factors is considered, which determines the necessity of making decisions on increase of efficiency of use of natural resources and application of new approaches to agriculture.
 • Документ
  Key factors and tools of regional development
  (КНУБА, 2019) Azarova, Irina
  The aim of the study is to find the most promising methodological basis for territorial development studying, as well as the analysis of key indicators and tools to influence their development. Researches in urban development are provided at the intersection of many areas of knowledge, such as: City Planning and Urban, Project Management and Economy, Development, Sociology and many others. The main theories and models of territorial development were analyzed; the key factors of development were identified. Based on the analysis performed, a comprehensive classification of the territorial development indicators was proposed. The results of this study can be used in developing strategies for the sustainable development of territories by structural units of city administrations, as well as in territorial planning at various levels. The further research is possible to provide the formation some new methods of collection and processing information on key development indicators in accordance with the proposed classification.
 • Документ
  Модель інформаційної взаємодії в проектах створення дистанційного навчання на основі віртуальної реальності
  (КНУБА, 2019) Морозов, Віктор Володимирович; Шелест, Тетяна Миколаївна; Проскурін, Максим Вадимович; Гусак, Ганна Вадимівна
  Одним з пріоритетних напрямів сучасних методологій управління проектами є управління комунікаціями в проектах. Також розвиток сучасних ІТ для навчання вказує на широке використання засобів та технологій віртуального навчання. Поєднуючи ці два напрями, авторами запропоновано модель інтеграційної взаємодії в проектах створення навчальних курсів на основі технологій віртуальної та доповненої реальності з використанням проектного підходу. Визначено, що запропонована модель ґрунтується на п’ятьох складових, які включають перелік базових методологій та стандартів з управління проектами, сукупність ІТ віртуальної та доповненої реальності, базових навчальних освітніх програм ЗВО та вимог зовнішнього оточення проекту – бізнес ІТ компаній. Проведено ретельний аналітичний аналіз сучасних розробок та публікацій у цій галузі. Показані характеристики компонентів моделі, а також надано характеристику комунікаційних зв’язків між елементами моделі. Надано результати техніко-економічного обґрунтування запропонованої моделі щодо з’ясування можливостей її практичного застосування, подано графіки залежностей параметрів проекту.