Вип. 37

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 34
 • Документ
  Cтруктура інформаційних потоків в інформаційній системі виробничого підприємства
  (КНУБА, 2019) Цюцюра, Микола Ігорович; Криворучко, Олена Володимирівна; Мединська, Тетяна Миколаївна
  Для оцінки якості бізнес-процесів підприємства з метою підвищення конкурентоспроможності і ефективності виробництва проаналізовано інформаційні потоки в розрізі логістичної системи, управління підприємством, показано взаємовплив матеріальних і інформаційних ресурсів в структурі підприємства. Рух інформаційних потоків графічно показано щодо загальної структури конкретного виробничого підприємства і його окремих елементів.
 • Документ
  Digital image analysis technologies for decision support systems in agricultural
  (КНУБА, 2019) Mingxin Huang; Vatskel, Vladimir
  The paper describes information technologies for efficient management of crop yields and decision-making support in agriculture as a whole. The analysis of automation technologies supporting decision-making in agriculture indicates the necessity of their improvement and integration of new functions for increasing the yield and quality of agricultural products, increasing the efficiency of operational management of sown areas. The paper formulates the research tasks arising from the review of geoinformation technologies and technologies for the analysis of digital images of sown areas.
 • Документ
  Diversification of activity as a component of adaptive strategic management of construction enterprise
  (КНУБА, 2019) Yuanyuan Li; Biloshchytska, Svitlana
  The paper describes the strategy of diversification of construction enterprises. Their advantages and disadvantages are highlighted. The necessity of diversification of enterprises for increase of profits, reduction of risks and expansion of competitive opportunities is established. It was found that diversification of construction companies is relevant due to the significant development of the construction industry in the last decade in Ukraine, China and the world. The task of adaptive enterprise management in the part of creating diversification strategies is to conduct an analysis of the enterprise and the conditions in which the company operates. The scheme of analysis of the construction company for the implementation of diversification strategies is presented.
 • Документ
  Problem of evaluation of pollution of the environment
  (КНУБА, 2019) Yuanfang He; Vatskel, Igor
  In this article, a major review of the methods of forecasting the state of the environment is done. Features of monitoring of different environments are considered. Also are reviewed existing ones monitoring systems and review of technologies for forecasting the state of the environment. Also, based on the review of methods and technologies, research objectives were developed that include improved methods for assessing environmental pollution, in particular the use of trend forecasting models.
 • Документ
  Інтелектуальні інформаційні інструменти розвитку виробничих систем, енергетичного менеджменту та підприємства в цілому
  (КНУБА, 2019) Савенко, Володимир Іванович; Доценко, Сергій Ілліч; Клюєва, Вікторія Василівна; Пальчик, Сергій Петрович; Терещук, Микола Олександрович
  Наведено методи моделювання знань про предметну область на основі центральної закономірності інтегративної діяльності мозку, модель архітектури знань у формі чотиривимірного процесно-ресурсного представлення моделі знань про діяльність, практичне застосування запропонованої моделі для теоретичного обґрунтування моделей архітектури знань для BSC-методології та когнітивної структуризації знань в PEST-методології. Розглянуто архітектуру знань в методології PEST-аналізу, що заснована на принципі бінарних відносин у вигляді діалектичних категорій єдності «загального» і «тотожності» і причинно-наслідкових зв'язків між категоріями і є практичним прикладом моделі знань про предметну область, заснованої на центральних законах інтегративної мозкової діяльності. Наведено основні принципи ефективного функціонування виробничих систем та роль синергічної дії елементів системи для досягнення бажаного результату– мінімізації дистанції між поставленою метою і результатом в умовах невизначеності функціонування та застосування автоматизованих систем та інформаційних технологій.
 • Документ
  Нечітка модель індикатора ефективності метаболізму міського середовища
  (КНУБА, 2019) Патракеєв, Ігор Михайлович
  Міське середовище – мережевий метаболічний організм, який здійснює перманентну трансформацію речовини, енергії і виробляє відходи, які в сукупності змінюють міське середовище, в якому існує населення. Нові умови господарського функціонування українських міст, мінливі умови життя міського населення вимагають вироблення адекватних методів управління містами. На прикладі м. Полтави показано, що індикатор оцінки ефективності метаболізму міського середовища може застосовуватися як один з інструментів прийняття рішень щодо сталого розвитку міст України. Розробка нових індикаторів – є важливим завданням щодо реалізації концепції сталого розвитку, яка є логічним продовженням вчення В. І. Вернадського про ноосферу.
 • Документ
  Обзор средств распознавания эмоционального состояния человека по геометрии лица
  (КНУБА, 2019) Михайленко, Виктор Мефодиевич; Терейковская, Людмила Алексеевна
  Одной из наиболее существенных тенденций развития информационных систем общего и специального назначения является разработка интерфейсных средств, обеспечивающих непосредственное взаимодействие конечного пользователя и компьютера. Для этого разрабатываемый интерфейс должен обладать свойством гибкой реакции на изменение эмоционального состояния пользователя, что предполагает необходимость определения указанного состояния. Повсеместное внедрение видеорегистраторов предопределяет актуальность научно-прикладной задачи повышения эффективности средств распознавания эмоционального состояния по геометрии лица. Установлено, что в современной научно-прикладной литературе недостаточно полно очерчены подходы, определяющие зависимость эффективности таких средств распознавания от условий использования. В результате проведенных исследований обоснован базовый перечень характеристик средств автоматизированного распознавания эмоционального состояния человека по геометрии лица, который позволяет оценить соответствие указанных средств условиям поставленной задачи распознавания. Показана целесообразность формирования перечня характеристик средств распознавания эмоций на основании анализа таких биометрических признаков, как цвет подкожного узора кровеносных сосудов лица, тембр голоса, рисунок сетчатки глаза.
 • Документ
  Decision-making in agricultural sector in view of the environment
  (КНУБА, 2019) Chunmei Ji
  The article deals with the main approaches to decision-making in the agrarian sector. The conceptual basis of decision-making is conducted. The peculiarities of national approaches to decision making are considered. The questions of management and peculiarities of its application in agrarian sphere are considered. The approach-analysis-assessment-diagnosis as a basic stage for further research is considered. Peculiarities of monitoring of objects of agrarian sphere are considered. The use of statistical methods of analysis and forecasting, in particular, multidimensional statistical methods during economic monitoring, is substantiated. The ability to determine the relationship between environmental and economic indicators by means of statistical methods is shown. The mutual influence of agriculture and ecological factors is considered, which determines the necessity of making decisions on increase of efficiency of use of natural resources and application of new approaches to agriculture.
 • Документ
  Key factors and tools of regional development
  (КНУБА, 2019) Azarova, Irina
  The aim of the study is to find the most promising methodological basis for territorial development studying, as well as the analysis of key indicators and tools to influence their development. Researches in urban development are provided at the intersection of many areas of knowledge, such as: City Planning and Urban, Project Management and Economy, Development, Sociology and many others. The main theories and models of territorial development were analyzed; the key factors of development were identified. Based on the analysis performed, a comprehensive classification of the territorial development indicators was proposed. The results of this study can be used in developing strategies for the sustainable development of territories by structural units of city administrations, as well as in territorial planning at various levels. The further research is possible to provide the formation some new methods of collection and processing information on key development indicators in accordance with the proposed classification.
 • Документ
  Модель інформаційної взаємодії в проектах створення дистанційного навчання на основі віртуальної реальності
  (КНУБА, 2019) Морозов, Віктор Володимирович; Шелест, Тетяна Миколаївна; Проскурін, Максим Вадимович; Гусак, Ганна Вадимівна
  Одним з пріоритетних напрямів сучасних методологій управління проектами є управління комунікаціями в проектах. Також розвиток сучасних ІТ для навчання вказує на широке використання засобів та технологій віртуального навчання. Поєднуючи ці два напрями, авторами запропоновано модель інтеграційної взаємодії в проектах створення навчальних курсів на основі технологій віртуальної та доповненої реальності з використанням проектного підходу. Визначено, що запропонована модель ґрунтується на п’ятьох складових, які включають перелік базових методологій та стандартів з управління проектами, сукупність ІТ віртуальної та доповненої реальності, базових навчальних освітніх програм ЗВО та вимог зовнішнього оточення проекту – бізнес ІТ компаній. Проведено ретельний аналітичний аналіз сучасних розробок та публікацій у цій галузі. Показані характеристики компонентів моделі, а також надано характеристику комунікаційних зв’язків між елементами моделі. Надано результати техніко-економічного обґрунтування запропонованої моделі щодо з’ясування можливостей її практичного застосування, подано графіки залежностей параметрів проекту.
 • Документ
  Ігрові технології навчання та оцінювання як одна з інноваційних форм розвитку просторової уяви
  (КНУБА, 2019) Гонта, Вікторія Сергіївна
  Наведено приклад інноваційного запровадження комп’ютерних технологій в навчальний процес розвитку просторової уяви (гейміфікації). Ігрові технології навчання – це особливий метод навчання, який передбачає засвоєння навчального матеріалу, формує взаємодію навчання та застосування знань на практиці за допомогою гри, а також допомагає знайти та отримати бажану ціль, тобто досягти певного результату. Розглянуто експериментальний варіант чорної скриньки навчально-оцінювальної комп’ютерної гри з використанням комбінованого алгоритму тесту розвитку просторової уяви (ТРПУ) та доцільність її створення і впровадження у кваліфікаційно-професійний чи навчально-виховний процеси. Розроблено структуру блоку «Іспит», яка складається з декількох функціональних послідовних елементів, в одному з яких окремо виділено підблоки, що забезпечують формування початкових даних, задають початкові і граничні умови відповідно до обраного типу системи, що моделюється.
 • Документ
  Technologies of organization of the communication process in educational projects and programs
  (КНУБА, 2019) Zhu Ting
  One of the ways to improve the management of the educational system can be the development of the method of information management as a component that initiates the management of any kind in the development of information provision, the choice of sources of management information, formalization and processing of data about the processes of the OS, the formation of educational statistics system by types of implemented educational programs and management levels, creation of informational systems for the support of making managerial decisions that provide information indicators of an educational institution tioning. The problem of management in educational systems is key in terms of achieving a given quality. Management in education, if interpreted broadly, integrates the past (cultural-traditional component), the present (civilization-technological component) and the future (predicted-desirable state of the system). The transition of society into the information stage of development positions the information management as the most relevant instrument in achieving the sustainable development of educational structures.
 • Документ
  Development of the system model for HR-management in joint educational projects
  (КНУБА, 2019) Zhou Huan
  HRM in education is a set of methods and practices of maintaining and integrating the teaching staff in the educational establishments so they can achieve their purpose and as well as meet the requirements of their establishment. The need for educational establishments to implement HRManagement is unquestionable. HRM has the potential of improving scholars outcomes through the amplified involvement, professional improvement and new motivation methods of teachers. One of the ways to improve quality of teaching, is the use of Online Platforms for HR-Management of Joint Educational Programs. Distance education is the ideal solution for professionals who want to continue their careers. This makes it possible to obtain an additional qualification and save the current job. Distance learning programs can be the key to the career and promotion through a flexible schedule and resources that are available on the Internet. Analyzing the cooperation in Educational Projects between China and Ukraine it is becoming obvious that common AMO theory of performance for HRM is not fully applicable to those projects. It has its own features which are to be implemented for better performance. Improvement of Human resource management for joint Chinese-Ukrainian educational projects by modifications to AMO theory is proposed in this article.
 • Документ
  Development of a decision support system for organizing distance learning
  (КНУБА, 2019) Wang Ying Xing
  The learning process can be analyzed from the standpoint of the theory of self-organization of complex ordered systems, based on the properties of the synergetic approach. Learning systems can be attributed to the class of nonlinear systems, for example, because an increase in the controlling influence in the form of the volume of study material that is necessary for study does not lead to a clear result in the form of improvement of quality. It is known that difficultly organized systems can not use "hard" methods of management. It is necessary to understand, contributing to their own development trends, how to bring the system to the rails of self-organization, when external goals are related to the needs of these systems. The decisive postulate of the synergistic approach is that the development that takes place takes the form of self-government. The necessity of innovative solution of the tasks of distance learning, in which the teacher and the person being taught do not have the possibility of direct communication, are considered. For students of correspondence forms of teaching, it is rather problematic for direct and even correspondence with teachers. Computer telecommunications provide effective both direct and reverse action, which is envisaged in organizing the learning process and communicating with the teacher who is in charge of this course. Development of the strategy of development of distance education on the basis of the value-based approach allows us to move from one-dimensional to multidimensional formation of educational projects.
 • Документ
  Модель оптимізації програми організаційного розвитку
  (КНУБА, 2019) Чернова, Людмила Сергіївна
  Стає більш наочним, що традиційні методи реагування на зміни й управління перетвореннями більше не дають очікуваних результатів, а в окремих випадках ненавмисно сприяють виникненню додаткових проблем. Такі проблеми виникають у середовищі, де часові межі здійснення змін (нетерпіння, яке проявляють зацікавлені особи, включаючи інвесторів, вищі установи, працівників, державу й громаду) звужуються. Отже, періодичність оцінки діяльності керівництва постійно скорочується. Це у свою чергу означає, що які б перетворення та зміни не були б реалізовані, їх дієвість й результати мають бути доведені у самий короткий термін. Тому виникає потреба в інструменті оптимізації програм організаційного розвитку, наприклад, у вигляді математичної моделі. Вибір конкретного методу оптимізації залежить від ряду факторів, у тому числі ‒ від особливостей проекту і програми, що оптимізуються, умов оптимізації та розробки програми змін. Але є основний показник, що не змінюється, це – якість. Тому саме на основі показника якості побудовано оптимізаційну модель, що запропонована у роботі.
 • Документ
  Management of competitiveness of foreign university in chinese field of education
  (КНУБА, 2019) Li Ming
  Optimization of educational establishment exchange dealings with rival establishments is the key task of efficient management. This makes it necessary to use the predicting and simulation dynamics of competitiveness pointers in demand to examine alternative approaches for the growth of educational establishments and the selection of optimum situations of its market demeanor. The conception of competitiveness is nevertheless not obviously defined by experts, and differs on the subject zone: enterprise, educational establishments, industry, region, companies, etc. Educational establishments management competitiveness needs the adoption of prudent and scientifically built managerial resolutions. It is essential to take into account a lot of issues that have a important impact on the management progression, the excellence of decisions and outcomes. Multipurpose criteria were used in the simulation model study and the scenarios development for calibration experiments. This makes it possible to solve the inverse problem taking into account several limitations. The obtained results show that the higher educational institution market share can not only not decrease, but it can also double by an increase in the cost of education if the adopted management decisions will be aimed at improving the quality of the provided educational services.
 • Документ
  The problem of partnership choices for scientific projects cooperation
  (КНУБА, 2019) Huilin Xu; Andrashko, Yurii
  The paper presents a formal statement of the problem of finding partners for the formation of a scientific consortium. The main features of partners (universities, research institutes, public authorities, private companies, professional associations and foundations), which influence the ways of communication and cooperation between them, are also defined. The list of factors influencing the creation of a partnership of scholars in the framework of a project or a grant is formed. The main methods of evaluating the activities of scientific institutions and universities in Ukraine and in the world are considered. It is determined that for the selection of scientific partners the criteria of known ratings do not allow to form a rational ranked list of potential partners of the project, therefore, they need to be finalized.
 • Документ
  Представление неопределенности на уровне тензорных моделей данных
  (КНУБА, 2019) Минаева, Юлия Ивановна; Минаев, Юрий Николаевич; Филимонова, Оксана Юрьевна
  Теория нечетких множеств, являющаяся эффективным аппаратом для решения задач в условиях неопределенности, в ряде случаев может иметь определенные ограничения, обусловленные сложностью технологического процесса (или объекта управления), высокой размерностью и суперогромным объемом исходного множества данных, усугубляемой пропуском данных, противоречивостью требований, предъявляемых к функции принадлежности и др. Предложен способ построения подмножества упорядоченных пар, который может быть использован вместо функции принадлежности (при невозможности его формирования) при решении задачи в условиях неопределенности или как возможность получения предварительного решения, позволяющего оценить рациональность экспертно сформированного нечеткого множества (функции принадлежности). В основу построения подмножества упорядоченных пар положена нечетко-множественная интерпретация сингулярной декомпозиции преобразованного в 2D-тензор исходного множества данных. Приведены примеры, иллюстрирующие эффективность предложенного метода.
 • Документ
  Повышение тепловой устойчивости мелкоструктурной замедляющей системы широкополосной лампы бегущей волны
  (КНУБА, 2019) Манько, Александр Алексеевич; Скубак, Александр Николаевич; Твердохлеб, Николай Григорьевич; Харлай, Людмила Алексеевна
  Рассмотрена широкополосная лампа бегущей волны, которая используется в радиоэлектронных устройствах для усиления электромагнитных колебаний сверхвысоких частот. Замедляющая система – один из основных узлов, который состоит из продольной молибденовой спирали, закрепленной в тонкостенном металлическом баллоне с помощью керамических стержней. Мощность широкополосных ламп бегущей волны ограничивается тепловой устойчивостью замедляющей системы. Предложено решение, которое позволяет оптимизировать конфигурацию и размеры элементов замедляющей системы и повысить за сет этого ее тепловую устойчивость.
 • Документ
  Вплив відстаней між точками інтерполянта та заданими точками на його форму
  (КНУБА, 2019) Ковальов, Сергій Миколайович; Мостовенко, Олександр Володимирович
  У пропонованому дослідженні виконано параметризацію апарата для визначення коефіцієнтів впливу координат заданих точок на координату поточної точки інтерполянта у загальному випадку, а також розглянуто окремі випадки такого апарату і виконано їх аналіз. Існує багато різних способів інтерполяції точок [1-3]. Деякі задачі інтерполяції точок вимагають врахування впливу параметрів заданих точок на параметри точки, яку визначають. Зокрема, у багатьох задачах цей вплив пов'язано з відстанями поточної точки інтерполяції від заданих точок. Причому цей вплив має бути тим більше, чим ближче задана точка знаходитися до поточної. На точку, нескінченно близьку до заданої точки, ця задана точка повинна впливати максимально, а при нескінченно великій відстан і між заданою і поточною точкою цей вплив має дорівнювати нулю. Прикладом такої практичної задачі може бути: визначення температури в заданому місці температурного поля, яке утворено точковими джерелами нагріву [4-6] або визначення освітленості в заданій точці простору при точкових джерелах світла [7] і т.д.