Вип. 34

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/360

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 26
 • Документ
  Моніторинг залізничних вокзальних комплексів за моделями оцінки архітектурно-просторової доступності
  (КНУБА, 2018) Фесенко, Тетяна Григорівна; Фесенко, Галина Григорівна; Якунін, Анатолій Вікторович; Фесенко, Григорій Васильович
  Окреслено модель оцінки інклюзивності вокзальних комплексів, проведено її параметричну ідентифікацію. Висвітлено особливості застосування методики формування діагностичної матриці параметрів архітектурно-просторової доступності, визначено вагові коефіцієнти. Проведено порівняльний моніторинг архітектурно-просторової доступності залізничних вокзальних комплексів «Київ-Пасажирський», «Харків-Пасажирський», «Одеса-Головна» і «Львів-Головний» за 34 вимогами-параметрами. Виконано обчислення збалансованих (по усіх маломобільних групах пасажирів для кожної вимоги; по усіх вимогах для кожної маломобільної групи пасажирів) та інтегральних оцінок інклюзивності залізничних вокзальних комплексів. Визначено міні-рейтинг доступності (клієт-орієнтованості) вокзалів великих міст Украни: 1 – «Київ-Пасажирський», 2 – «Одеса-Головна», 3 – «Харків-Пасажирський», 4 – «Львів-Головний». Представлено інфографіку архітектурно-просторової доступності вокзальних комплексів великих міст України з «маркуванням» проблемних питань (загроз) для здоров’я різних маломобільних груп пасажирів.
 • Документ
  Оцінка впливу технологічних процесів будівельного виробництва на стан довкілля
  (КНУБА, 2018) Осипова, Анастасія Олександрівна
  Проведено оцінювання значущості негативного впливу технологічних процесів (факторів) будівельного виробництва на стан навколишнього середовища. Оздоровлення та збереження природнього навколишнього середовища під час виконання будівельних процесів при будівництві, реконструкції, ремонті або реновації будівель і споруд промислового та цивільного призначення передбачає обґрунтування та розробку системи організаційно-технологічних заходів і робіт, що враховує наявний комплекс негативних впливів будівельного виробництва на довкілля. Дослідження значущості негативного впливу факторів будівельного виробництва на стан навколишнього середовища є підґрунтям їх подальшої систематизації та класифікації. Одержані результати експертної оцінки щодо значущості негативного впливу факторів будівельного виробництва дали змогу розробити класифікацію факторів будівельного виробництва, яка має ієрархічну структуру: у складі груп факторів (відображають характер забруднення); підгруп факторів (вид забруднення) і окремих факторів (спосіб забруднення або негативного впливу), розподілених за рівнем негативного впливу на стан навколишнього середовища. Упорядкована система негативних факторів береться за головні джерела забруднення.
 • Документ
  Дослідження полічастотного режиму коливань робочого органу електромагнітної ударно-вібраційної установки
  (КНУБА, 2018) Басараб, Володимир Аксенійович
  Досліджено взаємодію середовища (бетонної суміші) з робочим органом електромагнітної ударно-вібраційної установки для віброущільнення будівельних сумішей. Розглянуто питання створення полічастотного режиму коливань робочого органу електромагнітної ударно-вібраційної установки для ущільнення бетонних сумішей. У результаті теоретичних досліджень визначено раціональний закон зміни жорсткості підвіски ударника в межах одного періоду коливань. Наведено графіки зміни параметрів системи під час дії функції керування. Запропоновано нову конструкцію підвіски ударника, що дає змогу реалізовувати полічастотний режим руху. Створено лабораторну модель двомасової електромагнітної ударно-вібраційної установки з магнітно-підвішаною конструкцією ударника.
 • Документ
  Formation of the methodical-analytical system of indicators of providing biosphere-compatibility at the preparation and organization of construction
  (КНУБА, 2018) Chernyshev, Denys O.
  The article is devoted to the development of an innovative methodological base and applied tools «organization of biosphere compatibility building» (BСB), which is designed in the format of modern construction development to implement updated national standards of environmental and energy saving construction. In this study, biosphere-compatible building is grounded as a leading component of integrated organizational-technological reliability of construction projects and, at the same time, as a productive format for organizing the life cycle of construction projects on the basis of ecological and energy-saving, subject to the submission of modern organizational and informational and analytical technologies of construction development. Unlike traditional ideas in the organization of construction, the subject of consideration is not only the construction phase, but also pre-investment, including the beginning of an investment plan, where the requirements for biosphere compatibility are formed and consider the policy requirements for the bio-environmental environment of the project, agreed upon by the customer, investor and future consumers. The finished products of the project should continue to be respected during the cycle of the construction project, which is subject to modeling and subsequent adjustment of organizational and technical logical decisions.
 • Документ
  Застосування оптимальних стратегій створення системи цільового управління в освітній сфері
  (КНУБА, 2018) Цюцюра, Микола Ігорович; Цюцюра, Світлана Володимирівна; Криворучко, Олена Володимирівна
  Закон України «Про вищу освіту» визначає основні правові, організаційні, фінансові засади функціонування системи вищої освіти, з метою підготовки конкурентоспроможного людського капіталу для високотехнологічного та інноваційного розвитку України, самореалізації особистості, забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави у кваліфікованих фахівцях.
 • Документ
  Інтелектуальні інформаційні технології у прийнятті ефективних рішень в управлінні підприємством
  (КНУБА, 2018) Доценко, Сергій Ілліч; Савенко, Володимир Іванович; Базиленко, Сергій Олександрович; Клюєва, Вікторія Василівна; Пальчик, Сергій Петрович; Гігінейшвілі, Джонні Ясенович
  Розроблено метод моделювання знань про предметну сферу на основі центральної закономірності інтегративної діяльності мозку. Запропоновано модель архітектури знань у формі чотиривимірного процесно-ресурсного представлення моделі знань про діяльність. Доведено практичну застосовність запропонованої моделі для теоретичного обґрунтування моделей архітектур знань для BSC методології та когнітивної структуризації знань в PEST-методології. Показано, що чотири виміри знань для центральних інтеграційних моделей мозкової діяльності забезпечують синтез цілей і визначають його досягнення на основі діалектичного взаємозв'язку між парами технологічних факторів і ресурсними факторами реалізації. Запропонована модель майбутнього результату – це когнітивна модель знань про предметну область. Показано, що модель збалансованої системи показників є теоретичним обгрунтуванням для її структури на основі бінарних відносин у вигляді діалектичних категорій єдності «загальних» і «тотожних» і причинно-наслідкових зв'язків і є практичним прикладом моделі знань про предметну область, заснованої на центральних законах інтегративної активності мозку. Приклади розробки моделей архітектурних знань про компанію демонструють практичне застосування принципу діалектичних відносин у вигляді «спільного» – «єдиного», не усвідомлюючи наявності такого типу відносин і їх ролі в досліджуваних моделях.
 • Документ
  Модернізація економічного розвитку будівельних організацій : детермінанти моделі та пріоритети стратегії
  (КНУБА, 2018) Малихіна, Оксана Михайлівна; Рижаков, Дмитро Андрійович; Локтіонова, Яна Федорівна; Коваль, Тимур Сергійович
  Стаття присвячена розробці теоретичних основ, методичних і практичних рекомендацій з підвищення ефективності управління вартістю реалізації будівельного проекту. Удосконалено організаційно-економічний механізм формування і управління вартістю реалізації будівельного проекту, що визначається як інтегрована система планування та контролю вартості реалізації будівельного проекту, який, на відміну від наявних, враховує при оцінці вартості реалізації будівельного проекту інтегрований вплив процесної і проектної управлінських концепцій для забезпечення розвитку сучасної компанії. Запропоновано основні напрями гармонізації складових системи управління розвитком компанії за процесно-проектним підходом, який поєднує переваги вартісно-орієнтованого управління і методології управління проектами.
 • Документ
  Теоретичний і практичний аспекти інноваційної підготовки фахівців аграрної галузі україни
  (КНУБА, 2018) Балацька, Оксана Сергіївна; Власенко, Тетяна Олексіївна
  Сучасні умови розвитку України зумовлюють пошук нових підходів до організації навчально-виховного процесу у вищих аграрних навчальних закладах України, що адаптуються до потреб регіонального ринку праці. Виникає необхідність розширення спектру спеціальностей і напрямів підготовки за програмами вищої професійної освіти. При цьому інноваційні підходи в розвитку вищої освіти повинні відігравати ключову роль в системі безперервної аграрної освіти. Узагальнюючи накопичений вітчизняний і зарубіжний досвід, пропонується реформувати систему вищої аграрної освіти з урахуванням таких аспектів, як оновлення змісту вищої аграрної освіти, посилення поєднання теоретичної та практичної підготовки студентів, підвищення значення навчально-матеріальної бази та науково-методичного забезпечення навчального процесу, а також створення і розвиток інтегрованої системи агроосвіти.
 • Документ
  Аналіз методів оцінювання результатів наукових досліджень на чутливість
  (КНУБА, 2018) Андрашко, Юрій Васильович
  Оцінювання результатів наукових досліджень є надзвичайно актуальною задачею сьогодення, розв’язання якої сприяє покращенню ефективності управління науковими дослідженнями, що в свою чергу сприяє підвищенню якості підготовки науково-педагогічних працівників. Розроблено підхід до аналізу методів оцінювання результатів наукових досліджень на чутливість. Досліджено чутливість індексу Гірша, g-, e-, i10- та PR-q-індексів для наукових досліджень українських науковців за один, три та десять років. Визначено залежність чутливості методів від періоду оцінювання результатів наукових досліджень, а також недостатню чутливість індексу Гірша, g-, та i10- індексів.
 • Документ
  Адаптация параметров двухслойного персептрона, предназначенного для биометрической аутентификации пользователей по отпечаткам пальцев
  (КНУБА, 2018) Михайленко, Виктор Мефодиевич; Терейковская, Людмила Алексеевна; Легеза, Виктор Петрович
  Одним из основных направлений развития систем биометрической аутентификации является внедрение в них нейросетевых методов распознавания отпечатков пальцев. Показано, что эффективность таких систем может быть обеспечена за счет использования двухслойного персептрона, адаптированного к условиям задачи распознавания отпечатков пальцев. Установлено, что адаптация должна быть направлена на минимизацию ошибки распознавания при использовании ограниченного объема вычислительных ресурсов. При этом в качестве отправной точки процесса адаптации целесообразно использовать определение множества входных параметров двухслойного персептрона. Показано, что основными особенностями задачи распознавания отпечатков пальцев являются размер отпечатка пальца и размер блока изображения, соответствующего отдельной минуции и количеству распознаваемых пользователей. Разработано математическое обеспечение для расчета значений адаптируемых параметров, с использованием которого и особенностей поставленной задачи распознавания предложена процедура адаптации, базирующаяся на сопоставлении входных нейронов двухслойного персептрона с координатами блоков изображений, характеризующих отдельную минуцию. Перспективность предложенных решений подтверждена результатами экспериментальных исследований.