Вип. 34

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 26
 • Документ
  Моніторинг залізничних вокзальних комплексів за моделями оцінки архітектурно-просторової доступності
  (КНУБА, 2018) Фесенко, Тетяна Григорівна; Фесенко, Галина Григорівна; Якунін, Анатолій Вікторович; Фесенко, Григорій Васильович
  Окреслено модель оцінки інклюзивності вокзальних комплексів, проведено її параметричну ідентифікацію. Висвітлено особливості застосування методики формування діагностичної матриці параметрів архітектурно-просторової доступності, визначено вагові коефіцієнти. Проведено порівняльний моніторинг архітектурно-просторової доступності залізничних вокзальних комплексів «Київ-Пасажирський», «Харків-Пасажирський», «Одеса-Головна» і «Львів-Головний» за 34 вимогами-параметрами. Виконано обчислення збалансованих (по усіх маломобільних групах пасажирів для кожної вимоги; по усіх вимогах для кожної маломобільної групи пасажирів) та інтегральних оцінок інклюзивності залізничних вокзальних комплексів. Визначено міні-рейтинг доступності (клієт-орієнтованості) вокзалів великих міст Украни: 1 – «Київ-Пасажирський», 2 – «Одеса-Головна», 3 – «Харків-Пасажирський», 4 – «Львів-Головний». Представлено інфографіку архітектурно-просторової доступності вокзальних комплексів великих міст України з «маркуванням» проблемних питань (загроз) для здоров’я різних маломобільних груп пасажирів.
 • Документ
  Оцінка впливу технологічних процесів будівельного виробництва на стан довкілля
  (КНУБА, 2018) Осипова, Анастасія Олександрівна
  Проведено оцінювання значущості негативного впливу технологічних процесів (факторів) будівельного виробництва на стан навколишнього середовища. Оздоровлення та збереження природнього навколишнього середовища під час виконання будівельних процесів при будівництві, реконструкції, ремонті або реновації будівель і споруд промислового та цивільного призначення передбачає обґрунтування та розробку системи організаційно-технологічних заходів і робіт, що враховує наявний комплекс негативних впливів будівельного виробництва на довкілля. Дослідження значущості негативного впливу факторів будівельного виробництва на стан навколишнього середовища є підґрунтям їх подальшої систематизації та класифікації. Одержані результати експертної оцінки щодо значущості негативного впливу факторів будівельного виробництва дали змогу розробити класифікацію факторів будівельного виробництва, яка має ієрархічну структуру: у складі груп факторів (відображають характер забруднення); підгруп факторів (вид забруднення) і окремих факторів (спосіб забруднення або негативного впливу), розподілених за рівнем негативного впливу на стан навколишнього середовища. Упорядкована система негативних факторів береться за головні джерела забруднення.
 • Документ
  Дослідження полічастотного режиму коливань робочого органу електромагнітної ударно-вібраційної установки
  (КНУБА, 2018) Басараб, Володимир Аксенійович
  Досліджено взаємодію середовища (бетонної суміші) з робочим органом електромагнітної ударно-вібраційної установки для віброущільнення будівельних сумішей. Розглянуто питання створення полічастотного режиму коливань робочого органу електромагнітної ударно-вібраційної установки для ущільнення бетонних сумішей. У результаті теоретичних досліджень визначено раціональний закон зміни жорсткості підвіски ударника в межах одного періоду коливань. Наведено графіки зміни параметрів системи під час дії функції керування. Запропоновано нову конструкцію підвіски ударника, що дає змогу реалізовувати полічастотний режим руху. Створено лабораторну модель двомасової електромагнітної ударно-вібраційної установки з магнітно-підвішаною конструкцією ударника.
 • Документ
  Formation of the methodical-analytical system of indicators of providing biosphere-compatibility at the preparation and organization of construction
  (КНУБА, 2018) Chernyshev, Denys O.
  The article is devoted to the development of an innovative methodological base and applied tools «organization of biosphere compatibility building» (BСB), which is designed in the format of modern construction development to implement updated national standards of environmental and energy saving construction. In this study, biosphere-compatible building is grounded as a leading component of integrated organizational-technological reliability of construction projects and, at the same time, as a productive format for organizing the life cycle of construction projects on the basis of ecological and energy-saving, subject to the submission of modern organizational and informational and analytical technologies of construction development. Unlike traditional ideas in the organization of construction, the subject of consideration is not only the construction phase, but also pre-investment, including the beginning of an investment plan, where the requirements for biosphere compatibility are formed and consider the policy requirements for the bio-environmental environment of the project, agreed upon by the customer, investor and future consumers. The finished products of the project should continue to be respected during the cycle of the construction project, which is subject to modeling and subsequent adjustment of organizational and technical logical decisions.
 • Документ
  Застосування оптимальних стратегій створення системи цільового управління в освітній сфері
  (КНУБА, 2018) Цюцюра, Микола Ігорович; Цюцюра, Світлана Володимирівна; Криворучко, Олена Володимирівна
  Закон України «Про вищу освіту» визначає основні правові, організаційні, фінансові засади функціонування системи вищої освіти, з метою підготовки конкурентоспроможного людського капіталу для високотехнологічного та інноваційного розвитку України, самореалізації особистості, забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави у кваліфікованих фахівцях.
 • Документ
  Інтелектуальні інформаційні технології у прийнятті ефективних рішень в управлінні підприємством
  (КНУБА, 2018) Доценко, Сергій Ілліч; Савенко, Володимир Іванович; Базиленко, Сергій Олександрович; Клюєва, Вікторія Василівна; Пальчик, Сергій Петрович; Гігінейшвілі, Джонні Ясенович
  Розроблено метод моделювання знань про предметну сферу на основі центральної закономірності інтегративної діяльності мозку. Запропоновано модель архітектури знань у формі чотиривимірного процесно-ресурсного представлення моделі знань про діяльність. Доведено практичну застосовність запропонованої моделі для теоретичного обґрунтування моделей архітектур знань для BSC методології та когнітивної структуризації знань в PEST-методології. Показано, що чотири виміри знань для центральних інтеграційних моделей мозкової діяльності забезпечують синтез цілей і визначають його досягнення на основі діалектичного взаємозв'язку між парами технологічних факторів і ресурсними факторами реалізації. Запропонована модель майбутнього результату – це когнітивна модель знань про предметну область. Показано, що модель збалансованої системи показників є теоретичним обгрунтуванням для її структури на основі бінарних відносин у вигляді діалектичних категорій єдності «загальних» і «тотожних» і причинно-наслідкових зв'язків і є практичним прикладом моделі знань про предметну область, заснованої на центральних законах інтегративної активності мозку. Приклади розробки моделей архітектурних знань про компанію демонструють практичне застосування принципу діалектичних відносин у вигляді «спільного» – «єдиного», не усвідомлюючи наявності такого типу відносин і їх ролі в досліджуваних моделях.
 • Документ
  Модернізація економічного розвитку будівельних організацій : детермінанти моделі та пріоритети стратегії
  (КНУБА, 2018) Малихіна, Оксана Михайлівна; Рижаков, Дмитро Андрійович; Локтіонова, Яна Федорівна; Коваль, Тимур Сергійович
  Стаття присвячена розробці теоретичних основ, методичних і практичних рекомендацій з підвищення ефективності управління вартістю реалізації будівельного проекту. Удосконалено організаційно-економічний механізм формування і управління вартістю реалізації будівельного проекту, що визначається як інтегрована система планування та контролю вартості реалізації будівельного проекту, який, на відміну від наявних, враховує при оцінці вартості реалізації будівельного проекту інтегрований вплив процесної і проектної управлінських концепцій для забезпечення розвитку сучасної компанії. Запропоновано основні напрями гармонізації складових системи управління розвитком компанії за процесно-проектним підходом, який поєднує переваги вартісно-орієнтованого управління і методології управління проектами.
 • Документ
  Теоретичний і практичний аспекти інноваційної підготовки фахівців аграрної галузі україни
  (КНУБА, 2018) Балацька, Оксана Сергіївна; Власенко, Тетяна Олексіївна
  Сучасні умови розвитку України зумовлюють пошук нових підходів до організації навчально-виховного процесу у вищих аграрних навчальних закладах України, що адаптуються до потреб регіонального ринку праці. Виникає необхідність розширення спектру спеціальностей і напрямів підготовки за програмами вищої професійної освіти. При цьому інноваційні підходи в розвитку вищої освіти повинні відігравати ключову роль в системі безперервної аграрної освіти. Узагальнюючи накопичений вітчизняний і зарубіжний досвід, пропонується реформувати систему вищої аграрної освіти з урахуванням таких аспектів, як оновлення змісту вищої аграрної освіти, посилення поєднання теоретичної та практичної підготовки студентів, підвищення значення навчально-матеріальної бази та науково-методичного забезпечення навчального процесу, а також створення і розвиток інтегрованої системи агроосвіти.
 • Документ
  Аналіз методів оцінювання результатів наукових досліджень на чутливість
  (КНУБА, 2018) Андрашко, Юрій Васильович
  Оцінювання результатів наукових досліджень є надзвичайно актуальною задачею сьогодення, розв’язання якої сприяє покращенню ефективності управління науковими дослідженнями, що в свою чергу сприяє підвищенню якості підготовки науково-педагогічних працівників. Розроблено підхід до аналізу методів оцінювання результатів наукових досліджень на чутливість. Досліджено чутливість індексу Гірша, g-, e-, i10- та PR-q-індексів для наукових досліджень українських науковців за один, три та десять років. Визначено залежність чутливості методів від періоду оцінювання результатів наукових досліджень, а також недостатню чутливість індексу Гірша, g-, та i10- індексів.
 • Документ
  Адаптация параметров двухслойного персептрона, предназначенного для биометрической аутентификации пользователей по отпечаткам пальцев
  (КНУБА, 2018) Михайленко, Виктор Мефодиевич; Терейковская, Людмила Алексеевна; Легеза, Виктор Петрович
  Одним из основных направлений развития систем биометрической аутентификации является внедрение в них нейросетевых методов распознавания отпечатков пальцев. Показано, что эффективность таких систем может быть обеспечена за счет использования двухслойного персептрона, адаптированного к условиям задачи распознавания отпечатков пальцев. Установлено, что адаптация должна быть направлена на минимизацию ошибки распознавания при использовании ограниченного объема вычислительных ресурсов. При этом в качестве отправной точки процесса адаптации целесообразно использовать определение множества входных параметров двухслойного персептрона. Показано, что основными особенностями задачи распознавания отпечатков пальцев являются размер отпечатка пальца и размер блока изображения, соответствующего отдельной минуции и количеству распознаваемых пользователей. Разработано математическое обеспечение для расчета значений адаптируемых параметров, с использованием которого и особенностей поставленной задачи распознавания предложена процедура адаптации, базирующаяся на сопоставлении входных нейронов двухслойного персептрона с координатами блоков изображений, характеризующих отдельную минуцию. Перспективность предложенных решений подтверждена результатами экспериментальных исследований.
 • Документ
  Перспективи розвитку сучасних мереж доступу
  (КНУБА, 2018) Гордієнко, Сергій Борисович; Манько, Олександр Олексійович; Манько, Володимир Олександрович; Скубак, Олександр Миколайович; Твердохліб, Микола Григорович
  Одним з основних напрямів сучасного науково-технічного прогресу є всебічний розвиток волоконно-оптичних систем та мереж зв'язку, що забезпечують можливість доставки на значні відстані великого обсягу інформації з високою швидкістю. Серед типів мереж доступу на сьогодні найбільш прогресивною вважається мережа FTTH, яка забезпечує підключення оптичного волокна безпосередньо до домашньої апаратури абонента. Перевагою цієї технології є високий рівень інформаційно-пропускної здатності, а особливістю є використання конструкції багатоволоконного оптичного кабелю з осердям стрічкового типу. Ще одним напрямом сучасного науково-технічного прогресу є всебічний розвиток волоконно-оптичних систем зв'язку, що забезпечують можливість доставки на значні відстані великого обсягу інформації з високою швидкістю. Проте область застосування волоконно-оптичних систем передачі (ВОСП) не обмежується передачею даних на великі відстані для безпосереднього зв'язку, а має більш широкий спектр, від бортових систем до локальних (LAN) і глобальних (WAN) волоконно-оптичних телекомунікаційних мереж. Дуже перспективне використання волоконно-оптичної техніки в кабельному телебаченні, оскільки вона дає змогу з одного боку забезпечити високу якість передачі зображення, а з іншого – істотно розширити можливості інформаційного обслуговування абонентів. Розвиток телекомунікаційних технологій по шляху багатоцільового призначення для телефонного і телеграфного зв'язку, телебачення, передача даних, мультимедіа додатків і т.ін., неможливе без використання волоконно-оптичних ліній зв’язку (ВОЛЗ).
 • Документ
  Структурний аналіз території під забудову як складної просторово-розподіленої системи
  (КНУБА, 2018) Гончаренко, Тетяна Андріївна
  Розглянуто основні компоненти території під забудову як просторово-розподіленої системи відкритого типу. Проведено структурний аналіз земельних ділянок існуючих об’єктів забудови, планувальних обмежень, проектних об’єктів, факторів зовнішнього оточення, функціональних та топологічних зв’язків між компонентами системи. Досліджено основні властивості виявлених структурних елементів, які впливають на вирішення задач планування та моделювання поверхні території під забудову. Окреслено необхідність формалізації просторово-розподіленої системи та її структурних елементів комплексом засобів графічних зображень – стандартизованих умовних позначень. Розроблено теоретико-множинні моделі просторових об’єктів з відповідними атрибутивними, геометричними та топологічними характеристиками. Запропоновано формалізацію факторів впливу зовнішнього середовища та правил топології між структурними елементами системи. Результати дослідження можуть бути застосовані для створення цифрових моделей просторових об’єктів та інформаційної технології моделювання поверхні території під забудову.
 • Документ
  Методи ранжування критеріїв в задачі оптимізації потокорозподілу інженерної мережі
  (КНУБА, 2018) Безклубенко, Ірина Сергіївна
  Актуальність вибору вектора переваги критеріїв при виборі варіанта проекту інженерної мережі визначається необхідністю (вже на стадії проектування мережі) враховувати можливість забезпечення всіх споживачів цільовим продуктом в необхідній кількості і відповідній якості при мінімальних значеннях деяких критеріїв, записаних у вартісному, енергетичному або надійнісному виразі. Проведено порівняльний аналіз існуючих методів вибору вагових коефіцієнтів. Особливу увагу приділено методам ранжування та приписування балів, які є найбільш ефективними у випадку невеликої кількості критеріїв. Запропоновано метод ранжування і метод приписування балів у випадку, коли число критеріїв дорівнює двом, на прикладі задачі вибору проекту інженерної мережі, що розвивається, яка є двокритеріальною. Один критерій відображає потребу мінімізації фінансових витрат на будівництві і експлуатацію мережі з метою забезпечення поставлених у час проектування потреб в цільовому продукті. Другий ‒ відображає потребу на перспективний розвиток системи в майбутньому від досягнутого рівня. Введений вектор переваги критеріїв дає можливість двокритеріальну задачу вибору проекту інженерної мережі, що розвивається, замінити однокритеріальною.
 • Документ
  Застосування геоінформаційних систем та геоінформаційних технологій у дослідженні ландшафтів
  (КНУБА, 2018) Зацерковний, Віталій Іванович; Оберемок, Наталія Василівна; Кун, Юлія Вікторівна
  Розглянуто досвід і можливості застосування комп’ютерної техніки, геоінформаційних систем (ГІС) та технологій для задач дослідження ландшафтної структури території та оцінки антропогенних змін ландшафтів. Наведено методи обробки інформації, які використовуються при ландшафтному картографуванні з використанням ГІС. Сформульовано основні задачі геоінформаційно-картографічного забезпечення ландшафтно-екологічного моніторингу. Сформульовано принципи дослідження і картографування динаміки змін ландшафтів за допомогою ГІС. Представлено функціональну схему ГІС для проведення геоекологічного моніторингу ландшафтів. Наведено методику геоекологічної оцінки територій за допомогою ГІС. Засвідчено, що активне використання сучасних геоінформаційних технологій у ландшафтознавстві збагачує глибину прикладних та регіональних досліджень.
 • Документ
  Побудова комплексних систем захисту для громадських інформаційних систем управління
  (КНУБА, 2018) Хлапонін, Юрій Іванович; Шабала, Євгенія Євгенівна; Бойко, Олексій Віталійович; Бондаренко, Богдан Олегович
  Запропоновано єдиний стандартизований підхід до побудови комплексних систем захисту інформації для громадських інформаційних систем управління, на базі обґрунтованого визначення цінності інформації в системі, а також структуризації як самих інформаційних систем, так і можливих загроз та шляхів їх реалізації. Найефективнішим інструментом вирішення поставленої задачі є розвиток нормативної бази для структуризації громадських інформаційних систем за цінністю даних та обумовленим до них доступом. Така нормативна база значно спростить оцінку ризиків для кожної такої системи з метою вибору найефективніших з точки зору «ціна-якість» програмно-технічних засобів захисту інформації.
 • Документ
  Розроблення формальних моделей для автоматизації виявлення інформаційно-психологічної маніпуляції
  (КНУБА, 2018) Голуб, Зоряна Дмитрівна
  Онлайн-спільноти користуються значною популярністю як платформи для здійснення інформаційної діяльності. Відповідно управлінська ланка онлайн-спільнот стикається з проблемою виявлення негативного для функціонування спільноти явища – інформаційно-психологічної маніпуляції (ІПМ). Виявлення ІПМ вручну є часо- та трудозатратним процесом. Запропоновано формальні моделі онлайн-спільноти, тактики ІПМ та вказівника ІПМ, які необхідні для розроблення автоматизованих методів і засобів виявлення ІПМ. Запропоновано формальну модель спільноти, виділено ключові ознаки онлайн-спільноти необхідні для виявлення ІПМ та поділено їх за етапами і методами виявлення ІПМ, у яких вони використовуються. Формальна модель тактики ІПМ складається з елементів, які дають змогу відобразити їх як послідовну схему використання шаблонів. Крім того, запропоновано схему визначення вказівника прийому ІПМ, який дає можливість швидко ідентифікувати фрагменти дискусій, які потребують перевірки на наявність ІПМ та визначити набір тактик ІПМ, які найімовірніше використовувались у прецеденті.
 • Документ
  Метод формування ціннісно-орієнтованого портфеля проектів наукомісткого підприємства
  (КНУБА, 2018) Чернов, Сергій Костянтинович; Савіна, Оксана Юріївна
  Для ефективного управління портфелями проектів наукомістких підприємств, які перебувають на сьогодні в динамічному турбулентному середовищі, потрібна постійна інтегруюча діяльність, метою якої є максимальна віддача від реалізації всієї сукупності проектів та врахування невизначеностей. Розглянуто сучасні дослідження та підходи в області управління портфелями проектів. Проаналізовано методи та механізми управління портфелями проектів, виявлено їх слабкі місця, визначено основні проблеми та чинники, що впливають на їх управління. Виявлено особливості портфелів проектів наукомістких підприємств, які призводять до втрат. Розроблено метод формування ціннісно-орієнтованих портфелів проектів наукомістких підприємств, який враховує базові показники цінності проектів та портфелів, що задовольняють визначені обмеження. Даний метод мінімізує втрати та невизначеності й забезпечує максимальну інтегровану цінність портфелів проектів.
 • Документ
  Cтратегии создания системы управления проектами на металлургических предприятиях Украины
  (КНУБА, 2018) Тулупов, Михаил Алексеевич
  Актуальность исследования проблемы, связанной с созданием системы управления проектами (СУП) на металлургических предприятиях Украины, обосновывается рядом причин. Предприятиями осуществляется активная инвестиционная деятельность (ИД) и выделяются значительные объемы инвестиций для реализации стратегии развития в форме портфелей, программ, проектов (ППП). Главной целью ИД является получение максимального эффекта и результата от реализации инвестиций в ППП, для чего инвестициями необходимо управлять. Управляемость инвестиций обеспечивается созданием и функционированием СУП – основой, которой является современная и высокоэффективная методология управления проектами (УП). Создание СУП связано с выбором и определением критериев выбора элементов, требуемых для включения в ее состав. Стратегической значимостью результатов ИД для дальнейшего развития предприятий обосновывается необходимость выделения ИД и функций по УП, управлению инвестициями (УИ) в отдельное функциональное направление деятельности. Проблема решается на основе исследования теоретических и практических аспектов создания отдельных элементов СУП. В результате систематизированы основные подходы к созданию СУП и разработаны стратегии создания СУП. Полученные результаты применимы для предприятий металлургии и других отраслей промышленности.
 • Документ
  Моделі проекту територіального розвитку проектно- орієнтованих організацій з урахуванням ціннісного підходу
  (КНУБА, 2018) Марущак, Ілля Олександрович
  Розглянуто проект територіального розвитку проектно-орієнтованих організацій. Виділено клас проектів територіального розвитку. Запропоновано термінологічний базис проектів територіального розвитку. Надано визначення – проект територіального розвитку; проект територіального розвитку проектно-орієнтованих організацій; продукт проекту територіального розвитку; система управління проектом територіального розвитку; оточення проекту територіального розвитку; інтродукційність проекту територіального розвитку; антропо-ризиковість проекту територіального розвитку. Виділено основні властивості проекту територіального розвитку проектно-орієнтованих організацій. Запропоновано систему класифікації проектів територіального розвитку. Наведено концептуальну модель проектів територіального розвитку. Описано два типи трансферу, що входять до концептуальної моделі. Запропонована системна модель проектів територіального розвитку. Виділено основні цінності проекту. Визначено основні зацікавлені сторони проекту територіального розвитку. Визначено операції над цінностями проектів територіального розвитку. Надано модель процесу вибору організаційної структури проекту територіального розвитку у вигляді входи-інструменти-виходи.
 • Документ
  Cистемна модель проекту створення call-центру високотехнологічної компанії
  (КНУБА, 2018) Лисицін, Борис Олексійович
  Обґрунтовано актуальність діяльності щодо створення call-центрів високотехнологічних компаній. Доведено проектний характер такої діяльності. Сформульовано проект створення call-центру високотехнологічної компанії. Проаналізовано наявні стандарти у галузі управління проектами, програмами і портфелями проектів для використання в проекті створення call-центру високотехнологічної компанії. Надана візуалізація системної моделі проекту створення call-центру високотехнологічної компанії. Модель побудована на основі використання теорії систем і стандарту idef. Обмеження моделі сформульовані і розкриті. Зроблено акцент на структуризацію зовнішнього оточення. Розглянуто наслідки впливу обмежень на проект. Запропоновані і охарактеризовані набори моделей і методів, що належать до входів системної моделі проекту. Запропоновані і охарактеризовані моделі управління, які має використовувати команда управління проектом створення call-центру високотехнологічної компанії. Окреслено перспективи подальших досліджень в цьому напрямку.