Вип. 19

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 32
 • Документ
  Адаптогенез будівельних організацій на основі сетізації та формування мережевих структур
  (КНУБА, 2014) Шпаков, Андрій Васильович
  Викладено теоретичні та методологічні передумови використання «сетизації» – процесу утворення мережевих структур – для потреб вдосконалення конкурентоспроможності будівельних організацій, підвищення їх рівня адаптивності до різких змін у динамічному зовнішньому ринковому середовищі. Сформульовано основні принципи та механізми адаптогенезу будівельних організацій та розкрито заходи, які необхідно вжити для максимізації конкурентного потенціалу організації. Запропоновано нову модель реалізації внутрішньо-організаційної взаємодії для формування локальної та глобальної системи управління конкурентним потенціалом та вдосконалення механізмів адаптації будівельних організацій до змінного динамічного середовища та глобальних економічних змін.
 • Документ
  Організація системи енергоменеджмента для житлового сектору на основі міжнародного стандарту якості
  (КНУБА, 2014) Чуприна, Юрій Анатолійович
  Розкрито основні принципи формування системи енергетичного менеджменту житлового сектору на основі зарубіжного та першого вітчизняного досвіду, завдання та обов'язки працівника на посаді енергетичного менеджера, методи оцінки стану житлового сектору з позиції системи енергоменеджменту на основі міжнародного стандарту якості. Розглянуто структуру системи енергоаудиту, яка дозволяє без великих фінансових витрат досягти суттєвої економії енергії і знизити негативні наслідки у разі поганої роботи опалювальних систем в будівлях. Наведено основні етапи проведення енергетичного аудиту, який складається зі збирання інформації про: системи постачання енергоресурсів, аналіз режимів енергоспоживання, аналіз режимів експлуатації обладнання та систем обстеження стану розподілу енергоресурсів, системи електропостачання, розподільні мережі, електрообладнання, системи освітлення та телекомунікації.
 • Документ
  Технологічні процеси під час реставрації аркових конструкцій і склепінь пам’яток архітектури
  (КНУБА, 2014) Черненко, Віталій Костянтинович; Осипов, Сергій Олександрович
  Розглянуто актуальну науково-прикладну проблему – підвищення основних техніко-економічних показників технологічних процесів під час реставрації аркових конструкцій і склепінь пам’яток архітектури. Розроблені методи реставрації аркових конструкцій і склепінь, представлені у вигляді науково обґрунтованої системи, що дозволяє вибирати із множини можливих варіантів раціональні методи залежно від виду реставрації, категорії міцності і стійкості розпірних конструкцій при гарантованому забезпеченні архітектурно-історичної ідентичності конструкцій та пам'ятки архітектури в цілому.
 • Документ
  Модифікація класичної нейронної мережі ймовірнісного типу для розпізнавання «ідеального співрозмовника» серед користувачів соціальних мереж
  (КНУБА, 2014) Цюцюра, Світлана Володимирівна; Терейковський, Ігор Анатолійович; Палій, Сергій Володимирович
  Проаналізовано можливість використання різних типів нейронних мереж для розпізнавання «ідеального співрозмовника» серед користувачів соціальних мереж. Запропоновано навчання нейронних мереж на основі експертних знань у вигляді продукційних правил. Запропоновано модифікувати класичну нейронну мережу ймовірнісного типу. Проведене експериментальне дослідження використання розробленої моделі на практичному прикладі.
 • Документ
  Удосконалення методичного інструментарію альтернативних механізмів реалізації будівельних програм: зміна парадигми управління та інноваційні рішення фінансування
  (КНУБА, 2014) Фесун, Артем Сергійович
  Обґрунтовано теоретико-методичні рекомендації визначення напряму вкладання фінансових ресурсів будівельного підприємства на основі оцінки перспективності інвестиційно-будівельного проекту, опрацьовано підхід щодо прийняття інвестиційних рішень на основі різ них методів оцінки інвестиційно-будівельних проектів. Проаналізовано сучасні підходи щодо оцінки перспективи інвестиційно-будівельних проектів на основі таких методів ранжування, як використання показників ефективності та метод аналізу ієрархій. Сформульов ано вимоги до ранжування, інструменту відбору інвестиційно-будівельних проектів. Визначено переваги та недоліки застосування кожного з методів, що дасть змогу розробити науково обґрунтовані пропозицій щодо удосконалення інвестиційної діяльності будівельних підприємств, напрямів, джерел та інструментів її фінансування.
 • Документ
  Модель динамічних показників для оцінки доцільності та успішності проектів
  (2014) Тесля, Юрій Миколайович; Рич, Марина Іванівна
  Розглянуто застосування динамічних показників, які характеризують напрямок та інтенсивність зміни у часі досліджуваної ознаки, в розробці моделі для оцінки успішності проекту на основі визначення відношення зацікавлених сторін до самого проекту та зміни такого відношення під впливом певних дій.
 • Документ
  Інноваційний інструментарій формалізованої ідентифікації стану банкрутства підприємств–учасників реалізації будівельного проекту
  (КНУБА, 2014) Ріжок, Іван Михайлович
  Викладено сутність та науково-практичні переваги запропонованого підходу системної діагностики рівня загроз щодо банкрутства для організацій та підприємств, які є провідними учасниками реалізації будівельного проекту. Інноваційний характер запропонованого підходу полягає у спроможності достовірного відображення рівня загроз досліджуваної організації щодо банкрутства як формалізованої залежності від перебігу інвестиційних процесів у ході реалізації проекту.
 • Документ
  Запровадження інструментарію вибору альтернатив реалізації будівельних проектів за функціонально-технічною надійністю організацій-виконавців
  (КНУБА, 2014) Поколенко, Вадим Олегович; Рижакова, Галина Михайлівна; Приходько, Дмитро Олександрович
  Стаття присвячена формуванню проектно-орієнтованого науково-прикладного інструментарію, який запроваджує для девелопера нову критеріальну основу вибору варіантів реалізації будівельного проекту (в процесі підготовки тендерів щодо виконавців загально-будівельних та спеціальних робіт). Базисом такого інструментарію є: запроваджений інтегрований критерій економічної і функціонально-технічної надійності організацій-виконавців та успішно формалізовані програмні продукти, які разом забезпечують девелоперу економічний моніторинг інвестиційного циклу будівельного проекту, додержання графіка та бюджету проекту, належну виконавчу дисципліну та якість виконання робіт.
 • Документ
  Використання інструментарію галузевої теорії «геометрична економетрика» щодо ефективної роботи підприємства через трансформацію механізмів фінансового інвестування
  (КНУБА, 2014) Куліков, Петро Мусійович; Бондар, Олена Анатоліївна; Якимчук, Ірина Миколаївна
  В умовах економічного реформування і динамічного розвитку ринкових стосунків зростає потреба в оперативному ухваленні управлінських рішень, оптимальності розрахунків і прогнозуванні можливих варіантів напрямів діяльності підприємств, диверсифікації виробничої діяльності компаній. В статті обґрунтовано можливості та необхідність залучення інструментарію галузевої теорії «геометрична економетрика» для реалізації процесів фінансового інвестування в контексті нарощення ефективності функціонування підприємства. Зокрема, доведено доцільність використання «золотого перерізу» для управління інвестиційною діяльністю задля нарощення ефективності роботи підприємства. Визначено засади трансформації в рамках інструментарію галузевої теорії «геометрична економетрика» через механізм фінансового інвестування, викладено основні аспекти ефективного управління інвестиційною діяльністю. Використання можливостей галузевої теорії «геометрична економетрика», що ґрунтується на симбіозі економічної результативності, математичної точності та геометричної наочності, є вдалим механізмом управління ризиками.
 • Документ
  Податковий регулятор як альтернативний варіант формування оптимального інвестиційного портфеля девелоперської компанії
  (2014) Петраш, Ольга Петрівна
  Розглянуто залежність економічної доданої вартості підприємства від величини чистого прибутку. В свою чергу маємо пряму залежність величини чистого прибутку від доходів та витрат підприємства, суми податків, обов’язкових до сплати девелоперською компанією в бюджет. Отже, одним із альтернативних варіантів оптимізації інвестиційного портфеля девелоперської компанії є формування його шляхом введення податкового регулятора.
 • Документ
  Дослідження технологічних процесів укрупнення і піднімання великорозмірних покриттів із застосуванням вантажопідйомних крокуючих модулів
  (КНУБА, 2014) Осипов, Олександр Федорович; Черненко, Костянтин Віталійович
  Удосконалено технологічні процеси для великоблокового монтажу одноповерхових будинків і споруд шляхом впровадження нової технології піднімання великорозмірних покриттів на високі проектні відмітки з одночасним зведенням постійних опорних конструкцій новими вантажопідйомними крокуючими модулями. Технологія надає науково-теоретичні основи формування методів і засобів механізації піднімання укрупнених великорозмірних покриттів у робочій зоні.
 • Документ
  Гомеостатический подход в проектном управлении
  (КНУБА, 2014) Оберемок, Иван Иванович
  Гомеостатический подход использован для построения системы управления проектами с целью минимизации конфликтов при реализации проектов. Конфликты при реализации проекта могут возникать как на уровне проектной команды, так и на уровне портфеля проектов компании. Данный подход позволит принимать решения управления проектами с учетом целей всех участников проекта.
 • Документ
  Основні напрями економічної безпеки підприємства в контексті нарощення ефективності
  (КНУБА, 2014) Назаренко, Юрій Юрійович
  Обґрунтовано напрями економічної безпеки підприємства задля нарощення його ефективної роботи на ринку через системну методику управління ресурсною складовою.
 • Документ
  Теоретичні засади ідентифікації інноваційного провайдингу підприємств будівельної галузі: проблеми та шляхи формування
  (КНУБА, 2014) Лагутін, Геннадій Володимирович
  Проаналізовано основні підходи до визначення економічної сутності категорії «інновація», досліджено концептуальний підхід до терміну «інноваційний провайдинг». Шляхом узагальнення та систематизації відомих підходів до визначення сутності інноваційних процесів розкрито їх сутність та економічну природу, яка обумовлює їх специфічність застосування інноваційного провайдингу для підприємств будівельної галузі. Доведено, що при зіставленні дефініції «інновація» та етапів інноваційного циклу простежується неузгодженість. Запропоновано двовимірну модель перебігу інноваційного процесу (за горизонтальною та вертикальною дифузією), яка враховує відмінності, обумовлені різними типами корпоративних зв’язків будівельних підприємств.
 • Документ
  Параметри порівняння моделей розподілення обчислювальних навантажень
  (КНУБА, 2014) Кудінов, Дмитро Юрійович
  Сформульовано актуальність створення методу вибору оптимальної моделі розподілення обчислювальних навантажень для САПР в структурі проектної організації, запропоновано параметри порівняння моделей розподілення обчислювальних навантажень, а також розглянуто варіанти отримання значень цих параметрів, в тому числі розрахунку та вимірювання.
 • Документ
  Интеллектуальный анализ временных рядов. Прогнозирование гранулированного временного ряда и решение на основе гранулярного компьютинга прикладных задач
  (КНУБА, 2014) Минаев, Юрий Николаевич; Филимонова, Оксана Юрьевна; Минаева, Юлия Ивановна; Филимонов, Георгий Александрович
  Рассмотрены вопросы решения задач прогнозирования гранулированного временного ряда (ВР) на уровне линейных матричных уравнений. Предложен алгоритм прогнозирования ВР на основании методологии решения ЛМУ, приведен пример решения задачи прогнозирования ВР, показана возможность повышения точности прогнозирования за счет использования присоединенных тензоров.
 • Документ
  Альтернативний орендний механізм управління проектами реконструкції та реставрації як спосіб збереження пам'яток культурної спадщини
  (КНУБА, 2014) Костенко, Світлана Володимирівна
  Проаналізовано особливості функціонування механізму оренди пам'яток культурної спадщини, виділено основні переваги та недоліки в системі. Запропоновано розроблений альтернативний механізм управління проектами реконструкції та реставрації, що здатний сприяти максимальному задоволенню інтересів приватного сектору при вкладанні коштів у проекти реконструкції та реставрації об’єктів, які цього потребують.
 • Документ
  Підвищення конкурентоспроможності України та її регіонів за умов відкритої економіки
  (КНУБА, 2014) Марчук, Юрій Леонідович
  Обґрунтовано залежність конкурентоспроможності регіону при міжрегіональній торгівлі від конкурентоспроможності країни при міжнародній торгівлі. Досліджено взаємозв'язок конкурентоспроможності регіону й регіонального ринку. Окреслено основні фактори конкурентної переваги – системи компонентів, які взаємно підсилюють один одного, оскільки кожний фактор впливає на всі інші; наведено поділ таких факторів на декілька груп. Визначено основні напрями, за якими повинна здійснюватися інвестиційно-інноваційна політика в регіонах.
 • Документ
  Паттерны состояний финансовых рынков в системе управления динамической устойчивостью холдингов
  (КНУБА, 2014) Лазарева, Марина Геннадиевна
  Показано, что в условиях турбулентного окружения функционирование современных холдингов должно предусматривать систему управления его динамической устойчивостью для получения положительных системных эффектов, повышения конкурентоспособности и эффективности. Представлено и доказано, что применение паттернов состояний рыночных систем, описываемых прогнозирующими функциями, позволяет значительно повысить качество прогноза при управлении динамической устойчивостью интегрированных объединений.
 • Документ
  Научно-методологический базис управления качеством проекта посредством воздействия на трудовые ресурсы
  (КНУБА, 2014) Концевич, Виктория Валерьевна
  Предложен научно-методологический базис управления качеством проекта посредством воздействия на трудовые ресурсы. Введены основные понятия и даны разъяснения этим понятиям с позиций теории несилового взаимодействия.