Вип. 30

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/356

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 30
 • Документ
  Концептуальні засади організаційно-технологічного реінжинірингу проектів на принципах біосферосумісного будівництва
  (КНУБА, 2017) Чернишев, Денис Олегович
  Розкрито контентно-процесуальну сутність дефініції «організаційно-технологічна надійність» (ОТН) будівництва шляхом належного узгодження змісту та еволюційної траєкторії цієї дефініції з теоретичним підґрунтям та практикою організації будівництва, а також сучасними уявленнями щодо біосферосумісності у будівництві. У разі недостатнього врахування об’єктивності вимог законів взаємодії між суспільством і природою містобудування супроводжується значним негативним (антропогенним і техногенним) впливом на природне середовище та катастрофічними наслідками для біосфери й людини. Відповідно до концепції біосферної сумісності здійснено формування методологічних та аналітичних вимог щодо запровадження та побудови інструментарію організації будівництва та організаційно-технологічного супроводу будівельних проектів на засадах біосферосумісності згідно з Міжнародними нормами (EN 1990:2001 / Eurocode – Basis of structural design).
 • Документ
  Передумови вдосконалення організаційно-технологічних рішень ревіталізації технологічних процесів будівельного виробництва
  (КНУБА, 2017) Тугай, Олексій Анатолійович; Осипова, Анастасія Олександрівна
  Стаття присвячена розв’язанню актуального науково-прикладного проблемного питання – ревіталізації технологічних процесів будівельного виробництва. Ревіталізація, як цілеспрямовані організаційно-технологічні заходи і роботи, розглядається як найважливіше питання сучасності, бо спрямована на оздоровлення та збереження природного навколишнього середовища під час виконання будівельних процесів, реконструкції, ремонту чи реновації будівель і споруд промислового та цивільного призначення. Комплекс негативних впливів будівельного виробництва характеризується суттєвою різноманітністю та нестаціонарним проявом у часі та просторі і має різне походження. Досліджено та виконано узагальнення основних загальносвітових тенденцій щодо захисту біосфери Землі. Обґрунтовано загальнодержавну, галузеву та науково-прикладну актуальність обраного напряму дослідження – вдосконалення організаційно-технологічних рішень ревіталізації процесів будівельного виробництва.
 • Документ
  Класифікація об'єктів, що будуються засобами нейронних мереж
  (КНУБА, 2017) Смілка, Владислав Анатолійович
  В місті Києві розроблена система обліку об'єктів будівництва. Зазначена система передбачає ведення містобудівного кадастру і містобудівного моніторингу, в її складі розроблена схема виявлення, реагування та запобігання незаконної забудови, самозахоплення земельних ділянок та притягнення до відповідальності винних осіб. В конструкції зазначеної інформаційної системи діє «ручний спосіб» класифікації об'єктів будівництва за статусом законності будівництва на основі аналізу вхідної інформації. Постає необхідність розробки нового або вдосконалення наявного механізму класифікації інформації про об'єкти будівництва, які планується спорудити. Подібна класифікація має передусім бути максимально прагматичною з врахуванням особливостей кожного виду, функції об’єкта та етапу його будівництва. В статті пропонується здійснювати класифікацію об'єктів будівництва на основі штучної нейронної мережі. Відповідно до порядку побудови нейронної мережі для цілей класифікації в статті проаналізовано кожний етап, а саме: постановка задачі; нормалізація вагових коефіцієнтів; визначення функції активації нейрону; підготовка навчальної вибірки; навчання нейронної мережі; застосування нейронної мережі. Зазначена процедура виключає суб’єктивний компонент класифікації об'єктів будівництва.
 • Документ
  Удосконалення технологічних процесів стикування у фасадних теплоізоляційних системах
  (КНУБА, 2017) Афанасьєв, Віктор Валерійович; Мальований, Ілля Вікторович; Ярова, Юлія Олексіївна; Корнійчук, Юлія Олександрівна
  Аналіз існуючих технологічних систем теплоізоляції фасадів будинків дав змогу встановити їхні слабкі конструктивні місця. Для експериментального підтвердження наявності містків холоду було застосовано тепловізорний контроль. За даними тепловізорного огляду встановлено, що в місцях стикування листів ізоляції температура на термограмах на 1,5…2оС вища, ніж на суцільних листах пінополістиролу, тобто утворюються містки холоду. Для усунення технологічних містків холоду запропоновано приховану систему кріплення теплоізоляційних матеріалів, суть якої полягає у прихованні всіх кріпильних елементів та місць стикування між плитами під другий шар утеплювача. Запропоновано технологічну послідовність влаштування теплоізоляційних матеріалів з використанням системи прихованого монтажу кріплень, застосування якої дозволить при незначному збільшенні трудомісткості досягти покращення технологічного ефекту приблизно 12%.
 • Документ
  Стохастичне моделювання ризиків невиконання розкладу підземного вуглевидобутку
  (КНУБА, 2017) Назимко, Віктор Вікторович; Мерзлікін, Артем Володимирович; Захарова, Людмила Миколаївна
  Енергетичний комплекс України залежить від поставок газу, нафти, ядерного палива, а також від розвитку власної вугільної промисловості. Видобування вугілля підземним способом проводиться в особливо небезпечних та специфічних умовах. Такі умови формують невизначеність внутрішнього й зовнішнього середовищ. Ризики, які породжуються невизначеністю, негативно впливають на програму вуглевидобутку, що зазвичай призводить до хронічного невиконання плану. Це знижує рентабельність вуглевидобутку та, як наслідок, відбивається на економічному стані галузі в цілому. Метою досліджень було вивчення впливу окремих факторів на відставання від плану вуглевидобутку. У даній роботі вперше розглянуто планограму гірничих робіт, як комплекс безперервних та дискретних робот і операцій. Це дало можливість застосувати стохастичний метод моделювання, який дозволяє створювати безліч варіантів здійснення розкладу виконання гірничих робіт, і таким чином охоплює усі потенціально можливі його реалізації. За результатами дослідження вдосконалено методику стохастичного моделювання розкладу очисних робіт шляхом введення і врахування взаємних залежностей між елементарними операціями основних процесів очисних робіт. Встановлено, що найбільш перспективними способами зниження ризиків вуглевидобутку є сучасні інформаційні технології, які базуються на моніторингу ранніх сигналів стохастичного середовища, в якому здійснюється вуглевидобуток.
 • Документ
  Порядок та реалізація принципів формування ефективного комплекту стрілових кранів
  (КНУБА, 2017) Мудрий, Ігор Богданович
  Аналіз номенклатури використовуваних серійних елементів при застосуванні технологій зведення з одним монтажним механізмом показує низький рівень використання вантажних характеристик застосовуваних механізмів, підвищити який можна шляхом застосування технологій зведення з комплектом різнотипних машин. В роботі розглянуто порядок формування ефективних комплектів кранів при виконанні робіт на неоднорідних об’єктах за монтажним моментом. Призначення комплекту кранів виконується комбінаторним методом, як сполучення крана необхідного типорозміру з типорозмірами кранів, які можуть бути застосовані на об’єкті. Запропоновано методику формування комплектів, яка включає визначення типів кранів і обсягів робіт, які вони можуть виконати, принципи перерозподілу обсягів робіт між механізмами. На основі алгоритму формування конструктивно-технологічного рішення зведення розроблено програму вибору ефективних комплектів стрілових кранів.
 • Документ
  Онтология цифрового изображения дефекта типа «трещина» на объектах строительства
  (КНУБА, 2017) Горда, Елена Владимировна; Михайленко, Виктор Мефодиевич
  В последние десятилетия наблюдается быстрое развитие технологий и методов компьютерной обработки цифровых изображений. Актуальность моделирования цифрових изображений дефектов типа «трещина» определяется необходимостью и возможностью реализации различных подходов в исследовании задач диагностики технического состояния строительных объектов и оборудования. На основани проведенных исследований построєна онтология цифровых изображений дефектов типа «трещина» с использованием модели цветовых пространств и функций специального вида, которая позволяет построить адекватную топологию распределения цвета по изображению и учитывать специфику распределения цветов на дискретном цифровом изображении. Описаны свойства онтологии. Применение на практике онтологии цифрового изображения дефекта типа «трещина» позволяет, с одной стороны, формализовать его описание в наиболее емком и полном представлении, а с другой – определить классы особенностей, что в свою очередь дает возможность строить адаптивные алгоритмы распознавания дефектов такого типа в рамках методик неразрушающего контроля технического состояния объектов строительства.
 • Документ
  Варіювання форми об’єктів дизайну шляхом використання різних поверхонь-прообразів
  (КНУБА, 2017) Ботвіновська, Світлана Іванівна
  Наведено приклади побудови дискретних каркасів об’єктів дизайну у вигляді чаш і проаналізовано питання можливого управління їх формою. Для формування каркасів поверхонь дизайну використовується статико-геометричний метод, який є наочною інтерпретацією методу скінченних різниць. Для двох побудованих об’єктів збережено один і той самий довільно-заданий опорний контур із двох компонент складеної форми. Варіювання форми об’єктів дизайну відбувається за допомогою використання різних поверхонь-прообразів. Показано, що отримані поверхні об’єктів дизайну зберігають художньо-композиційні властивості заданих поверхонь-прообразів.
 • Документ
  Формулювання функції оптимізації біадаптивної системи управління проектно-орієнтованого підприємства
  (КНУБА, 2017) Тімінський, Олександр Георгійович
  Розглянуто взаємодію двох підсистем проектно-орієнтованого підприємства – підсистеми управління операційною діяльністю і підсистеми управління проектною діяльністю. Запропоновано підхід біадаптивності. Розглянуто підходи до оптимізації систем. Описано принципи і галузь застосування оптимізації за якістю, за вартістю та за часом. Пропонується комбінований підхід до оптимізації біадаптивної системи. Формулюється одинична зміна в проектній системі внаслідок змін в операційній системі. Надається вираз для повної реакції проектної підсистеми на зміну в операційній підсистемі. Пропонується з урахуванням множини впливів задача оптимізації інформаційної технологій біадаптивного управління проектно-орієнтованими організаціями. Формалізуються обмеження до задачі оптимізації, цільова функція. Запропоновано підхід до розв’язання даної задачі. Формулюються висновки досліджень. Окреслено перспективи подальших досліджень в цьому напрямку.
 • Документ
  Аналіз впливу загроз інформаційній безпеці держави у соціальних інтернет-сервісах на сфери суспільної діяльності
  (КНУБА, 2017) Молодецька-Гринчук, Катерина Валеріївна
  Соціальні інтернет-сервіси (СІС) перетворилися на ефективний інструмент взаємодії учасників віртуальних спільнот – акторів. Серед основних комунікаційних переваг СІС виділяють наявність засобів обміну контентом і координації взаємодії акторів, тому їх використовують у процесах самоорганізації громадянського суспільства. У випадку поширення неповного, недостовірного або викривленого контенту СІС перетворюються на джерело загроз інформаційній безпеці держави. Стратегічні дії для забезпечення національної безпеки у інформаційній сфері сформульовані в Доктрині інформаційної безпеки України. Однак, практичні рекомендації для реалізації сформульованих у Доктрині вимог, їх уточнення, координація додатково не задекларовані. Це призводить до відсутності дієвих методик протидії загрозам у СІС. У статті проведено аналіз загроз інформаційній безпеці держави і визначено життєво важливі інтереси особистості, суспільства, держави у СІС. Визначено наслідки реалізації загроз у СІС в розрізі сфер суспільної діяльності, що дозволило сформулювати концептуальний базис протидії. Запропоновано здійснювати взаємодію держави з громадськими організаціями у галузі інформаційної безпеки для координації протидії загрозам та подальшої побудови ефективної системи забезпечення інформаційної безпеки держави у СІС.