Вип. 30

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 30
 • Документ
  Концептуальні засади організаційно-технологічного реінжинірингу проектів на принципах біосферосумісного будівництва
  (КНУБА, 2017) Чернишев, Денис Олегович
  Розкрито контентно-процесуальну сутність дефініції «організаційно-технологічна надійність» (ОТН) будівництва шляхом належного узгодження змісту та еволюційної траєкторії цієї дефініції з теоретичним підґрунтям та практикою організації будівництва, а також сучасними уявленнями щодо біосферосумісності у будівництві. У разі недостатнього врахування об’єктивності вимог законів взаємодії між суспільством і природою містобудування супроводжується значним негативним (антропогенним і техногенним) впливом на природне середовище та катастрофічними наслідками для біосфери й людини. Відповідно до концепції біосферної сумісності здійснено формування методологічних та аналітичних вимог щодо запровадження та побудови інструментарію організації будівництва та організаційно-технологічного супроводу будівельних проектів на засадах біосферосумісності згідно з Міжнародними нормами (EN 1990:2001 / Eurocode – Basis of structural design).
 • Документ
  Передумови вдосконалення організаційно-технологічних рішень ревіталізації технологічних процесів будівельного виробництва
  (КНУБА, 2017) Тугай, Олексій Анатолійович; Осипова, Анастасія Олександрівна
  Стаття присвячена розв’язанню актуального науково-прикладного проблемного питання – ревіталізації технологічних процесів будівельного виробництва. Ревіталізація, як цілеспрямовані організаційно-технологічні заходи і роботи, розглядається як найважливіше питання сучасності, бо спрямована на оздоровлення та збереження природного навколишнього середовища під час виконання будівельних процесів, реконструкції, ремонту чи реновації будівель і споруд промислового та цивільного призначення. Комплекс негативних впливів будівельного виробництва характеризується суттєвою різноманітністю та нестаціонарним проявом у часі та просторі і має різне походження. Досліджено та виконано узагальнення основних загальносвітових тенденцій щодо захисту біосфери Землі. Обґрунтовано загальнодержавну, галузеву та науково-прикладну актуальність обраного напряму дослідження – вдосконалення організаційно-технологічних рішень ревіталізації процесів будівельного виробництва.
 • Документ
  Класифікація об'єктів, що будуються засобами нейронних мереж
  (КНУБА, 2017) Смілка, Владислав Анатолійович
  В місті Києві розроблена система обліку об'єктів будівництва. Зазначена система передбачає ведення містобудівного кадастру і містобудівного моніторингу, в її складі розроблена схема виявлення, реагування та запобігання незаконної забудови, самозахоплення земельних ділянок та притягнення до відповідальності винних осіб. В конструкції зазначеної інформаційної системи діє «ручний спосіб» класифікації об'єктів будівництва за статусом законності будівництва на основі аналізу вхідної інформації. Постає необхідність розробки нового або вдосконалення наявного механізму класифікації інформації про об'єкти будівництва, які планується спорудити. Подібна класифікація має передусім бути максимально прагматичною з врахуванням особливостей кожного виду, функції об’єкта та етапу його будівництва. В статті пропонується здійснювати класифікацію об'єктів будівництва на основі штучної нейронної мережі. Відповідно до порядку побудови нейронної мережі для цілей класифікації в статті проаналізовано кожний етап, а саме: постановка задачі; нормалізація вагових коефіцієнтів; визначення функції активації нейрону; підготовка навчальної вибірки; навчання нейронної мережі; застосування нейронної мережі. Зазначена процедура виключає суб’єктивний компонент класифікації об'єктів будівництва.
 • Документ
  Удосконалення технологічних процесів стикування у фасадних теплоізоляційних системах
  (КНУБА, 2017) Афанасьєв, Віктор Валерійович; Мальований, Ілля Вікторович; Ярова, Юлія Олексіївна; Корнійчук, Юлія Олександрівна
  Аналіз існуючих технологічних систем теплоізоляції фасадів будинків дав змогу встановити їхні слабкі конструктивні місця. Для експериментального підтвердження наявності містків холоду було застосовано тепловізорний контроль. За даними тепловізорного огляду встановлено, що в місцях стикування листів ізоляції температура на термограмах на 1,5…2оС вища, ніж на суцільних листах пінополістиролу, тобто утворюються містки холоду. Для усунення технологічних містків холоду запропоновано приховану систему кріплення теплоізоляційних матеріалів, суть якої полягає у прихованні всіх кріпильних елементів та місць стикування між плитами під другий шар утеплювача. Запропоновано технологічну послідовність влаштування теплоізоляційних матеріалів з використанням системи прихованого монтажу кріплень, застосування якої дозволить при незначному збільшенні трудомісткості досягти покращення технологічного ефекту приблизно 12%.
 • Документ
  Стохастичне моделювання ризиків невиконання розкладу підземного вуглевидобутку
  (КНУБА, 2017) Назимко, Віктор Вікторович; Мерзлікін, Артем Володимирович; Захарова, Людмила Миколаївна
  Енергетичний комплекс України залежить від поставок газу, нафти, ядерного палива, а також від розвитку власної вугільної промисловості. Видобування вугілля підземним способом проводиться в особливо небезпечних та специфічних умовах. Такі умови формують невизначеність внутрішнього й зовнішнього середовищ. Ризики, які породжуються невизначеністю, негативно впливають на програму вуглевидобутку, що зазвичай призводить до хронічного невиконання плану. Це знижує рентабельність вуглевидобутку та, як наслідок, відбивається на економічному стані галузі в цілому. Метою досліджень було вивчення впливу окремих факторів на відставання від плану вуглевидобутку. У даній роботі вперше розглянуто планограму гірничих робіт, як комплекс безперервних та дискретних робот і операцій. Це дало можливість застосувати стохастичний метод моделювання, який дозволяє створювати безліч варіантів здійснення розкладу виконання гірничих робіт, і таким чином охоплює усі потенціально можливі його реалізації. За результатами дослідження вдосконалено методику стохастичного моделювання розкладу очисних робіт шляхом введення і врахування взаємних залежностей між елементарними операціями основних процесів очисних робіт. Встановлено, що найбільш перспективними способами зниження ризиків вуглевидобутку є сучасні інформаційні технології, які базуються на моніторингу ранніх сигналів стохастичного середовища, в якому здійснюється вуглевидобуток.
 • Документ
  Порядок та реалізація принципів формування ефективного комплекту стрілових кранів
  (КНУБА, 2017) Мудрий, Ігор Богданович
  Аналіз номенклатури використовуваних серійних елементів при застосуванні технологій зведення з одним монтажним механізмом показує низький рівень використання вантажних характеристик застосовуваних механізмів, підвищити який можна шляхом застосування технологій зведення з комплектом різнотипних машин. В роботі розглянуто порядок формування ефективних комплектів кранів при виконанні робіт на неоднорідних об’єктах за монтажним моментом. Призначення комплекту кранів виконується комбінаторним методом, як сполучення крана необхідного типорозміру з типорозмірами кранів, які можуть бути застосовані на об’єкті. Запропоновано методику формування комплектів, яка включає визначення типів кранів і обсягів робіт, які вони можуть виконати, принципи перерозподілу обсягів робіт між механізмами. На основі алгоритму формування конструктивно-технологічного рішення зведення розроблено програму вибору ефективних комплектів стрілових кранів.
 • Документ
  Онтология цифрового изображения дефекта типа «трещина» на объектах строительства
  (КНУБА, 2017) Горда, Елена Владимировна; Михайленко, Виктор Мефодиевич
  В последние десятилетия наблюдается быстрое развитие технологий и методов компьютерной обработки цифровых изображений. Актуальность моделирования цифрових изображений дефектов типа «трещина» определяется необходимостью и возможностью реализации различных подходов в исследовании задач диагностики технического состояния строительных объектов и оборудования. На основани проведенных исследований построєна онтология цифровых изображений дефектов типа «трещина» с использованием модели цветовых пространств и функций специального вида, которая позволяет построить адекватную топологию распределения цвета по изображению и учитывать специфику распределения цветов на дискретном цифровом изображении. Описаны свойства онтологии. Применение на практике онтологии цифрового изображения дефекта типа «трещина» позволяет, с одной стороны, формализовать его описание в наиболее емком и полном представлении, а с другой – определить классы особенностей, что в свою очередь дает возможность строить адаптивные алгоритмы распознавания дефектов такого типа в рамках методик неразрушающего контроля технического состояния объектов строительства.
 • Документ
  Варіювання форми об’єктів дизайну шляхом використання різних поверхонь-прообразів
  (КНУБА, 2017) Ботвіновська, Світлана Іванівна
  Наведено приклади побудови дискретних каркасів об’єктів дизайну у вигляді чаш і проаналізовано питання можливого управління їх формою. Для формування каркасів поверхонь дизайну використовується статико-геометричний метод, який є наочною інтерпретацією методу скінченних різниць. Для двох побудованих об’єктів збережено один і той самий довільно-заданий опорний контур із двох компонент складеної форми. Варіювання форми об’єктів дизайну відбувається за допомогою використання різних поверхонь-прообразів. Показано, що отримані поверхні об’єктів дизайну зберігають художньо-композиційні властивості заданих поверхонь-прообразів.
 • Документ
  Формулювання функції оптимізації біадаптивної системи управління проектно-орієнтованого підприємства
  (КНУБА, 2017) Тімінський, Олександр Георгійович
  Розглянуто взаємодію двох підсистем проектно-орієнтованого підприємства – підсистеми управління операційною діяльністю і підсистеми управління проектною діяльністю. Запропоновано підхід біадаптивності. Розглянуто підходи до оптимізації систем. Описано принципи і галузь застосування оптимізації за якістю, за вартістю та за часом. Пропонується комбінований підхід до оптимізації біадаптивної системи. Формулюється одинична зміна в проектній системі внаслідок змін в операційній системі. Надається вираз для повної реакції проектної підсистеми на зміну в операційній підсистемі. Пропонується з урахуванням множини впливів задача оптимізації інформаційної технологій біадаптивного управління проектно-орієнтованими організаціями. Формалізуються обмеження до задачі оптимізації, цільова функція. Запропоновано підхід до розв’язання даної задачі. Формулюються висновки досліджень. Окреслено перспективи подальших досліджень в цьому напрямку.
 • Документ
  Аналіз впливу загроз інформаційній безпеці держави у соціальних інтернет-сервісах на сфери суспільної діяльності
  (КНУБА, 2017) Молодецька-Гринчук, Катерина Валеріївна
  Соціальні інтернет-сервіси (СІС) перетворилися на ефективний інструмент взаємодії учасників віртуальних спільнот – акторів. Серед основних комунікаційних переваг СІС виділяють наявність засобів обміну контентом і координації взаємодії акторів, тому їх використовують у процесах самоорганізації громадянського суспільства. У випадку поширення неповного, недостовірного або викривленого контенту СІС перетворюються на джерело загроз інформаційній безпеці держави. Стратегічні дії для забезпечення національної безпеки у інформаційній сфері сформульовані в Доктрині інформаційної безпеки України. Однак, практичні рекомендації для реалізації сформульованих у Доктрині вимог, їх уточнення, координація додатково не задекларовані. Це призводить до відсутності дієвих методик протидії загрозам у СІС. У статті проведено аналіз загроз інформаційній безпеці держави і визначено життєво важливі інтереси особистості, суспільства, держави у СІС. Визначено наслідки реалізації загроз у СІС в розрізі сфер суспільної діяльності, що дозволило сформулювати концептуальний базис протидії. Запропоновано здійснювати взаємодію держави з громадськими організаціями у галузі інформаційної безпеки для координації протидії загрозам та подальшої побудови ефективної системи забезпечення інформаційної безпеки держави у СІС.
 • Документ
  Скорочення термінів будівельних робіт при реконструкції
  (КНУБА, 2017) Романушко, Вероніка Євгенівна
  Пропонується метод суміщення робіт при реконструкції будівель із застосуванням змінних робочих зон, просторові параметри яких динамічно змінюються в процесі виконання робіт. Основою даного методу є здійснення виконання робіт в робочих зонах, просторові параметри яких для окремих робочих процесів можуть бути різні залежно від конструктивних та об’ємно-планувальних вирішень об’єкта, з наступним їх переміщенням у міру виконання робіт та забезпеченням розташування окремих зон подавання матеріалів. Представлений метод суміщеного виконання робіт доцільно використовувати в умовах проведення реконструкції об’єктів, в закритих приміщеннях, у разі надбудов без зупинки функціонування будівель та у випадках стислих умов, за необхідності організації горизонтального подавання конструкцій та матеріалів. Транспортні зони доцільно розташовувати від місця розташування вантажного підйомника уздовж будівлі в кількості від однієї до двох залежно від ширини будівлі. Аналіз проведення чисельних експериментів дозволяє стверджувати, що застосування запропонованого методу суміщення робіт дає можливість значного скорочення тривалості реконструкції із забезпеченням знаходження раціональних меж концентрації ресурсів.
 • Документ
  Концептуальна модель інформаційної технології оцінювання результатів науково-дослідної діяльності
  (КНУБА, 2017) Білощицький, Андрій Олександрович; Кучанський, Олександр Юрійович; Андрашко, Юрій Васильович; Білощицька, Світлана Василівна; Кузка, Олександр Іванович
  Розглянуто концептуальну модель інформаційної технології оцінювання результатів наукової діяльності науковців, вищих навчальних закладів та їх структурних підрозділів. Обґрунтовано необхідність розробки даної технології. Запропоновано функціонально-модульний підхід до побудови інформаційної технології. Розглянуто основні завдання та принципи функціонування кожного з трьох модулів технології. В роботі розглянуто основні джерела збору інформації та завдання її первинної обробки. Сформовано основні вимоги до модуля зберігання інформації. Розглянуто основні задачі аналізу інформації, зокрема задачі оцінювання результатів, кластеризації діяльності за напрямами та прогнозування перспектив розвитку наукової діяльності. В статті наведено пропозиції щодо перспектив впровадження технології.
 • Документ
  Завдання вектора переваги критеріїв при виборі варіанта проекту інженерної мережі
  (КНУБА, 2017) Безклубенко, Ірина Сергіївна
  Розглянуто задачу вибору проекту інженерної мережі,що розвивається. Побудовано математичну модель інженерної мережі, яка ще на стадії проектування дозволяє врахувати можливість розширення або реконструкції системи у випадку приєднання нових споживачів цільового продукту. Вона являє собою двокритеріальну задачу блочного програмування із сепарабельними критеріальними функціями. У пропонованій математичній моделі перший критерій відображає потребу мінімізації фінансових витрат на будівництво і експлуатацію мережі,з метою забезпечення поставлених в час проектування потреб в цільовому продукті. Другий критерій відображає потребу мінімізації фінансових витрат на перспективний розвиток системи в майбутньому від досягнутого рівня, за умови, що вектор напрямку розвитку системи відомий до початку проектування інженерної мережі. Запропоновано вектор переваги критеріїв, який дозволяє врахувати нерівноцінність обох вартісних критеріїв у побудованій математичній моделі і дає можливість порівнювати критерії різного порядку. Введено лінійне перетворення критеріїв, яке дозволяє їх нормалізувати. Запропонований вектор переваги критеріїв, разом з лінійним перетворенням критеріїв, дає можливість двокритеріальну оптимізаційну задачу вибору проекту інженерної мережі, що розвивається, замінити однокритеріальною задачею математичного програмування, не змінюючи множини розв’язків задачі.
 • Документ
  Застосування геоінформаційних технологій в моделюванні родовищ корисних копалин
  (КНУБА, 2017) Зацерковний, Віталій Іванович; Оберемок, Наталія Василівна; Тішаєв, Іван Васильович; Наливайко, Оксана Михайлівна
  Україна має значні запаси енергетичних корисних покладів, серед яких провідне місце належить торфу. Енергетична структура України характеризується значною диференціацією рівнів забезпечення паливом окремих районів. Тому, необхідно вирішувати подвійне завдання: удосконалювати галузеву і територіальну структуру паливного балансу, а також визначати розташування основних споживачів палива. Серед основних перешкод, які стоять на шляху до підвищення енергоефективності в Україні, можна виділити: надмірне регулювання ринку; недостатній техніко-технологічний розвиток галузі; недостатній рівень популяризації й обізнаності щодо заходів енергоефективності та їх застосування. Аналіз наявних ринків теплопостачання та виробництва палива в Україні свідчить про економічну, інвестиційну, екологічну та соціальну виправданість проектів переходу комунальних котелень на торф’яне паливо. Доведено переваги застосування торфу для опалення щодо заощадження енергоресурсів. Для оцінки параметрів родовища торфу необхідно створити просторово-цифрову модель родовища, яка на основі геолого-структурної позиції з максимальною достовірністю відображає всі особливості зміни речового складу покладів торфу, що проявляються в їх технологічній неоднорідності. Обґрунтовано застосування геоінформаційних технологій для моделювання родовищ корисних копалин, зокрема родовищ торфу. Визначено параметри підземного пласта: загальну площу, об’єм та середню потужність. Впровадження геоінформаційних технологій в дослідження такого типу дозволяє збільшити достовірність моделей, зменшити час та вартість досліджень, а також підвищити продуктивність використання кар’єрів.
 • Документ
  Побудова мікросервісної архітектури для великих інформаційних систем
  (КНУБА, 2017) Кузоров, Євгеній Олегович
  Розглянуто переваги мікросервісної архітектури. Стрімкий розвиток технологій і численна кількість користувачів глобальної мережі Інтернет змушують розробляти і впроваджувати нові методики щодо побудови складних інформаційних систем. Розглянуто можливість мікросервісної архітектури оптимізувати проектування надвеликих прикладних систем, у тому числі командну роботу розробників, а також комунікації між ними, зменшити ціну розробки та впровадження і супроводження програмних комплексів, з гнучкою властивістю до масштабованості і модифікації, альтернативою монолітній у випадку використання клієнт-серверного підходу. Розглянуто методи побудови мікросервісних систем та розбиття складних монолітних систем на мікросервіси. Показано, як мікросервісний підхід допомагає знизити вартість підтримки великих програмних комплексів.
 • Документ
  Перспективи розбудови державної системи моніторингу довкілля
  (КНУБА, 2017) Доманецька, Ірина Миколаївна; Серпінська, Ольга Ігорівна
  Проаналізовано сучасний стан державної системи моніторингу довкілля України з точки зору її відповідності вимогам Європейського Союзу. Розглянуто результати, що одержані внаслідок участі України в багатьох міжнародних проектах технічної допомоги країнам СЄКЦА з питань комплексного запобігання та контролю забруднення. Визначено перелік першочергових задач екологічної галузі України. Надано пропозиції щодо оптимізації державної системи моніторингу довкілля в контексті нових ратифікованих Україною міжнародних документів. Розглянуто узагальнену модель координації інформаційних потоків між суб’єктами моніторингу в рамках ієрархії WEB-ресурсів, що має на меті консолідацію екологічної інформації на різних рівнях державного управління природокористуванням. Запропоновано шляхи вирішення завдання побудови реєстру викидів і перенесення забруднювачів, як центральної ланки поступової реструктуризації державної системи моніторингу довкілля.
 • Документ
  Інформаційна система вибору функціонального призначення продукту проекту редевелопменту з використанням апарату нечіткої логіки
  (КНУБА, 2017) Венгріна, Олена Сергіївна; Старкова, Ольга Володимирівна
  Розглянуто загальну схему системи нечіткого логічного виводу і класичну модель нечіткої логіки Мамдані, викладено результати наукових досліджень, присвячених розробці методологічного та програмного інструментарію для вибору функціонального призначення продукту проекту редевелопменту, що складе основу експертної системи підтримки прийняття рішень. Проведено аналіз та виділено групи властивостей, які впливають на вибір альтернативного варіанта типу нерухомості. Представлено ієрархічну класифікацію чинників, що впливають на вибір ефективного функціонального призначення продукту проекту редевелопменту та запропоновано інструментарій для обґрунтованого вибору функціонального призначення продукту проекту редевелопменту на основі груп властивостей об'єкта нерухомості. Проектування експертної системи проведено за алгоритмом нечіткого логічного виводу Мамдані в пакеті Fuzzy Logic Toolbox trial-версії обчислювального середовища MATLAB. Спроектовано дев'ять нечітких баз знань, результати роботи яких обробляються у створеній узагальненій системі підтримки прийняття рішення щодо вибору функціонального призначення продукту проекту редевелопменту. Кожна із створених баз знань містить понад 200 правил.
 • Документ
  Контент-аналіз управління проектами гендерного бюджетування
  (КНУБА, 2017) Фесенко, Тетяна Григорівна; Фесенко, Галина Григорівна
  Проаналізовано проекти гендерного бюджетування, що реалізовані в Україні на локальному рівні. Гендерне бюджетування розглядається як інструмент управління інтеграцією оцінки впливу публічної політики на жінок та чоловіків. Висвітлено змістовні особливості вітчизняних практик гендерного бюджетування з точки зору гендерних індексів. Виявлено кореляцію між успішністю гендерних бюджетних ініціатив і рівнем змін у структурі бюджетів. Проведено секторальний аналіз бюджетних ініціатив у контексті проектного менеджменту. Наведено приклади з впровадження інструментів гендерного бюджетування в окремих галузях соціально-економічного розвитку. Запропоновано інструменти оцінки змісту проектів гендерного бюджетування, зокрема, категоріальну сітку для контент-аналізу. Для побудови моделі управління змістом проектів гендерного бюджетування застосовано інформаційну модель РМВОК «Збір вимог». Розроблено модель декомпозиції гендерно-сегрегованих контекстуальних даних для управління проектами гендерного бюджетування.
 • Документ
  Стратегии создания офиса управления проектами на металлургических предприятиях Украины
  (КНУБА, 2017) Тулупов, Михаил Алексеевич
  Организационная концепция «офис управления проектами» (ОУП) получила широкое распространение в структурах управления (СУ) предприятий в странах с развитой рыночной экономикой как результат развития методологии управления проектами (УП) на западе. Исследуются проблемы создания и применения концепции в действующих линейно-функциональных СУ предприятий металлургии Украины. Актуальность и своевременность создания и применения ОУП обосновывается неэффективностью линейно-функциональных СУ для УП и необходимостью обеспечения результативности, эффективности и управляемости инвестиций в проекты программ технического развития. Решение проблемы создания связано с определением характеристик выбора ОУП. С этой целью систематизируются и предлагаются общие критерии выбора. Выбор типа и функций ОУП предлагается осуществлять на основе обобщенной классификации типов ОУП, выбор организационной формы взаимодействия ОУП с СУ предприятия – на основе организационного континуума. Для исследования проблемы применимости концепции выполняется анализ СУ предприятий за 2011-2015 гг. В результате исследования разработаны и предлагаются стратеги создания ОУП. Показано, что наиболее применяемым и оптимальным типом является ОУП, в функции которого входит управление программой предприятия.
 • Документ
  Особливості портфелів проектів наукомістких підприємств та специфіка управління ними
  (КНУБА, 2017) Савіна, Оксана Юріївна
  Формування та реалізація більшості проектів наукомістких підприємств України базується на використанні положень теорії управління проектами, в якій портфельне управління охоплює найбільш широке коло стратегічних питань розвитку підприємств. В роботі розглянуто сучасні дослідження та підходи в області управління портфелями проектів та програм. Проаналізовано моделі, методи та механізми управління портфелями проектів, виявлено їх слабкі сторони, визначено основні проблеми та чинники, що впливають на їх управління. Виявлено особливості портфелів проектів наукомістких підприємств. Сформульовано завдання та цілі портфельного управління наукомістких підприємств. На основі результатів аналізу особливостей портфелів проектів наукомістких підприємств проведено їх класифікацію. Виділено етапи формування портфелів проектів наукомістких підприємств, критерії формування їх цільової функції та механізми управління ними.