Вип. 1

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 16 з 16
 • Документ
  Управління стратегічною довірою в програмах організаційного розвитку на основі когнітивних карт
  (КНУБА, 2010) Бушуєва, Н. С.; Гоц, В. В.
  Визначено поняття довіри та фактори, що впливають на рівень довіри в програмах організаційного розвитку.
 • Документ
  Інформаційна технологія управління проектами на базі ERPP (Enterprise Resources Planning In Project) та APE (Administrated Projects of the Enterprise) систем
  (КНУБА, 2010) Тесля, Ю. М.; Білощицький, А. О.; Тесля, Н. Ю.
  Розглянуто особливості створення інформаційних технологій на проектно-орієнтованих підприємствах. Показано неповноту формальних засобів управління проектами в умовах матричної організації управління проектами і підприємствами. Запропоновано структуру інформаційних систем управління ресурсами проектів та адміністрування проектів підприємств.
 • Документ
  Інформаційна система оцінки ефективності рекламних заходів
  (КНУБА, 2010) Теренчук, С. А.; Гоц, В. В.; Шамшур, Х. М.
  У програмному середовищі Borland Delphi розроблено інформаційну систему оцінки ефективності рекламних заходів, що базується на графовій моделі і реалізує методи теорії ймовірностей та математичної статистики.
 • Документ
  Структура та розмір лагу інвестицій в проекти та програми будівельної галузі
  (КНУБА, 2010) Антипенко, Є. Ю.; Доненко, В. І.; Поколенко, В. О.; Чуприна, Ю. А.; Приходько, Д. О.
  Розроблено класифікацію лагу капітальних вкладень, яка відображує його використання на кожному етапі інвестиційного проекту. Показано, що урахування лагів в оцінці ефективності інвестиційних проектів потрібно на кожному з етапів життєвого циклу виробничих фондів.
 • Документ
  Аналіз задач співвідношення апаратних і програмних засобів при побудові систем керування автономними об’єктами
  (КНУБА, 2010) Скіданов, В. М.; Забава, Т. О.
  Обґрунтовано необхідність оптимізації співвідношення апаратної та програмної складової мікропроцесорних систем керування автономних об’єктів, наведено конкретні приклади, запропоновано підходи до програмної реалізації довільних комбінаційних логічних функцій.
 • Документ
  Постановка задачі оптимізації складу множини робіт проекту на стадії планування проектів
  (КНУБА, 2010) Пономаренко, Л. А.; Цюцюра, М. І.
  Досить часто при плануванні інвестиційного чи реінжинірингового проекту виникає задача вибору оптимального складу множини робіт проекту. Це необхідно за тих умов, коли існують роботи – претенденти на введення до ієрархічної структури робіт проекту, які складають альтернативну множину. Як правило, аналіз ефективності введення до проекту тієї чи іншої альтернативної роботи може бути виконаний шляхом розрахунків, проведених за всім ланцюгом сітьової діаграми проекту.
 • Документ
  Організація комп'ютерного тестування студентів
  (КНУБА, 2010) Щербина, О. А.; Синиця, В. Ю.
  Розглянуто організаційні аспекти комп'ютерного тестування в умовах вищого навчального закладу, регламент проведення тестувань, апаратні і програмні засоби, які забезпечують його виконання. Досліджено засоби верифікації особи студента, що використовують систему розпізнавання облич.
 • Документ
  Технологія адаптивної фільтрації зображення дефекту типу «тріщина»
  (КНУБА, 2010) Міхайленко, В. М.; Горда, О. В.
  Визначено актуальність та проведено аналіз проблем розв‘язання задачі ідентифікації об’єкта в оптичному діапазоні, які пов’язані з наявністю значного рівня зашумленням на реальних знімках, що обґрунтовує необхідність розробки адаптивного фільтру для розпізнання дефекту типу «тріщина». Визначено основні інформаційні компоненти та вимоги до адаптивного фільтру для ідентифікації дефекту типу «тріщина» за фотознімками та проведено огляд методів його реалізації.
 • Документ
  Підхід до створення технології попереднього системного проектування комп’ютерних інформаційних систем підприємств
  (КНУБА, 2010) Задоров, В. Б.
  Розглянуто технологічні основи одного із запропонованих підходів щодо створення сучасних комп’ютерних інформаційних систем (КІС) підприємств. Наведено основні принципи проектування КІС на етапі розробки попереднього системного проекту в рамках запропонованого підходу. Обґрунтовано перспективність запропонованого підходу.
 • Документ
  Структура макроконвеєру задач системи автоматизованого управління ГСРП
  (КНУБА, 2010) Цюцюра, С. В.; Горда, Д. О.
  Надано опис макроконвеєра завдань в рамках САПР систем автоматизованого управління на базі слідкуючого рульового гідропроводу (ГСРП). Розглянуто важливу науково-прикладну задачу – дослідження поведінки управляючого гідроприводу в перехідних процесах на базі розробки системи автоматизованого управління на основі макроконвеєру задач. Деталізовано структуру макроконвеєра задачі проектування автоматизованого управління ГСРП, склад та призначення його структурних компонентів. Запропоновано підхід до побудови макроконвеєра САПР САУ ГСРП, а також шляхи його програмної реалізації.
 • Документ
  Понятийный аппарат теории несилового взаимодействия
  (КНУБА, 2010) Тесля, Ю. Н.; Тесля, О. В.
  Рассмотрены основные термины и понятия теории несилового взаимодействия. Дано разъяснение, а также показано отличие этих терминов и понятий от традиционных.
 • Документ
  Концепція багатомодельного підходу до розробки інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень у містобудівництві
  (КНУБА, 2010) Гайна, Г. А.
  Розглянуто підходи щодо створення системи підтримки прийняття рішень у містобудівництві з використанням сучасних інтелектуальних інформаційних технологій. Визначено напрям досліджень, проаналізовано переваги і недоліки інтелектуальних моделей, запропоновано концепцію гібридної інтелектуальної системи у містобудівництві.
 • Документ
  Новітні інформаційно-аналітичні моделі управління підготовкою будівництва на засадах девелопменту
  (КНУБА, 2010) Поколенко, В. О.; Лагутін, Г. В.; Тугай, О. А.; Куліков, П. М.; Борисова, Н. О.; Приходько, Д. О.; Чуприна, Ю. А.; Скакун, В. А.
  Запропоновано комплекс організаційно-технологічних моделей управління підготовкою будівельних проектів на засадах девелопменту, які забезпечують замовнику здатність передбачити настання форс-мажорних подій та врахувати їх наслідки щодо зміни головних параметрів прийнятого варіанта підготовки будівництва.
 • Документ
  Принципи побудови умовно-замкнених структурних моделей організаційних систем управління
  (КНУБА, 2010) Задоров, В. Б.; Красовська, Г. В.; Красовський, К. М.
  Створено узагальнену інформаційну модель організаційної системи управління, що дасть змогу здійснити універсальним підхід до моделювання таких систем, поступово еволюційно деталізувати елементи моделі, підвищити контроль над процесом системного аналізу та рішеннями, що приймаються системним аналітиком.
 • Документ
  Комплексна система організації перевезень на основі інтервальних графіків транспортування
  (КНУБА, 2010) Бабіч, В. І.; Білик, Ю. А.
  Розглянуто загальний підхід до організації перевезень з висвітленням основних складових даного процесу. Запропоновано математичні моделі для розв'язання задач побудови ІГТ. Запропоновано розгляд комплексного управління та висвітлено основні етапи формування замовлень на транспортування з використанням інформаційних технологій управління проектами.
 • Документ
  Ценностный подход в управлении развитием сложных систем
  (КНУБА, 2010) Бушуев, С. Д.; Харитонов, Д. А.
  Рассмотрен ценностный подход в управлении программами организационного развития. Приведена системная модель и алгоритм формирования ценности на основе формирования и анализа стратегических инициатив программы развития организации.