Вип. 9

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/9756

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
  • Документ
    Інформаційне моделювання сталевої будівлі з підвищеними вимогами жорсткості
    (КНУБА, 2021) Бензель, Олексій; Лавріненко, Людмила
    У представленій роботі наведено аналіз та практична оцінка рівня інтеграції просторової моделі сталевого каркасу в BIM-cередовище проектування, засобів і інструмен-тів проектування просторової моделі будівлі із специфічними вимогами. Проведення таких досліджень зумовлене необхідністю підвищен-ня інвестиційної привабливості сталевого буді-вництва, популяризації ВІМ-моделювання та переходу на одностадійне проектування мета-левих конструкцій. В дослідженні розглянуто конструктивне рішення промислової будівлі з підвищеними вимогами жорсткості. Інструментом моделю-вання будівлі обрано Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2021. Змодельовано стер-жньову схему каркасу з навантаженнями. Ана-ліз деформативності моделі дозволив встанови-ти необхідність розміщення в’язей по фасадним граням та покриттю основного об’єму будівлі. Складені відомості про перерізи елементів та навантаження на фундаменти. Для подальшого розрахунку і розробки кре-слень КМ-3D і КМД-3D було використано 3D моделювання вузлів з передачею інформаційної моделі в ПК Тekla Structures. Концепція ВІМ реалізована шляхом інтеграції Tekla Structures з розрахунковим комплексом IdeaStatica. Встановлено, що зв’язка ПК Тekla з розра-хунковим комплексом IdeaStatica є раціональ-ною для конструювання та розрахунків буді-вель і споруд в 3D просторі. Отримані резуль-тати можуть ефективно використовуватися для аналізу сталевих споруд та створення креслень КМ-3D і КМД-3D, а також надають можли-вість розроблення креслень КМ-КМД-3D.