Інформаційне моделювання сталевої будівлі з підвищеними вимогами жорсткості

Ескіз

Дата

2021

Автори

Бензель, Олексій
Лавріненко, Людмила

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У представленій роботі наведено аналіз та практична оцінка рівня інтеграції просторової моделі сталевого каркасу в BIM-cередовище проектування, засобів і інструмен-тів проектування просторової моделі будівлі із специфічними вимогами. Проведення таких досліджень зумовлене необхідністю підвищен-ня інвестиційної привабливості сталевого буді-вництва, популяризації ВІМ-моделювання та переходу на одностадійне проектування мета-левих конструкцій. В дослідженні розглянуто конструктивне рішення промислової будівлі з підвищеними вимогами жорсткості. Інструментом моделю-вання будівлі обрано Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2021. Змодельовано стер-жньову схему каркасу з навантаженнями. Ана-ліз деформативності моделі дозволив встанови-ти необхідність розміщення в’язей по фасадним граням та покриттю основного об’єму будівлі. Складені відомості про перерізи елементів та навантаження на фундаменти. Для подальшого розрахунку і розробки кре-слень КМ-3D і КМД-3D було використано 3D моделювання вузлів з передачею інформаційної моделі в ПК Тekla Structures. Концепція ВІМ реалізована шляхом інтеграції Tekla Structures з розрахунковим комплексом IdeaStatica. Встановлено, що зв’язка ПК Тekla з розра-хунковим комплексом IdeaStatica є раціональ-ною для конструювання та розрахунків буді-вель і споруд в 3D просторі. Отримані резуль-тати можуть ефективно використовуватися для аналізу сталевих споруд та створення креслень КМ-3D і КМД-3D, а також надають можли-вість розроблення креслень КМ-КМД-3D.

Опис

Ключові слова

кафедра металевих і дерев'яних конструкцій, BIM-технології, 3D-моделювання, металеві конструкції, промислова будівля, BIM-technologies, 3D-modeling, metal structures, industrial building

Бібліографічний опис

Бензель О. Інформаційне моделювання сталевої будівлі з підвищеними вимогами жорсткості / О. Бензель Л. Лавріненко // Будівельні конструкції. Теорія і практика : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. О. Д. Журавський. – Київ : КНУБА, 2021. – Вип. 9. – С. 30 – 44. – Бібліогр. : 22 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced