Вип. 28

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 25
 • Документ
  Побудова діагностичних моделей основних конструкцій будівель
  (КНУБА, 2016) Терентьєв, Олександр Олександрович; Шабала, Євгенія Євгенівна; Баліна, Олена Іванівна; Доля, Олена Вікторівна
  Розглянуто моделі діагностики відмов будівельних конструкцій будівель та вибір стратегії їх відновлення в умовах невизначеності. Вирішення цих завдань дозволить значно підвищити ефективність функціонування об'єктів будівництва за рахунок зниження кількості відмов. Для забезпечення надійності будівель необхідним є комплексний аналіз процесів накопичення пошкоджень, контроль експлуатаційних характеристик. Це вимагає розробки методів і засобів діагностування роботи об'єктів, що досліджуються. В задачах діагностики, прийняття рішень може бути забезпечено за допомогою діагностичних моделей різних типів, в яких використовуються наближені міркування, що базуються на нечіткій логіці. При різних впливах на конструкції під час експлуатації проводиться ідентифікація дефектів і оцінюється прогноз їх розвитку. У свою чергу, розробка діагностичних моделей є основою бази знань експертних систем. Розглянуті діагностичні моделі можуть бути використані для формування бази знань і діагностування будівельних конструкцій.
 • Документ
  Задача нечіткої прив’язки споживачів до мереж різних категорій
  (КНУБА, 2016) Полтораченко, Наталія Іванівна
  Розглянуто задачу прив’язки зосереджених споживачів до мереж різних категорій при проектуванні інженерної мережі. Математична модель задачі містить кілька критеріїв якості та мережі більше ніж двох категорій. Об’єктивна невизначеність інформації на початкових етапах проектування виражена через два нечітких бінарних відношення. Перше відображає зв’язок між зосередженими споживачами та критеріями якості, де функція належності нечіткого бінарного відношення на практиці означає рівень значущості критерія для зосередженого споживача. Друге відображає зв’язок між критеріями якості та мережами різних категорій, де функція належності нечіткого бінарного відношення на практиці означає рівень сумісності мережі тієї чи іншої категорії з критерієм якості. Віднормований добуток цих бінарних відношень відображає рівень переваг мереж тієї чи іншої категорії для зосереджених споживачів. Потреба нормування пов’язана з необхідністю порівняння цих переваг. У роботі запропоновано ввести поріг роздільності. Він дозволяє розрахувати різні варіанти прив’язки зосереджених споживачів залежно від його значення. Частину споживачів є сенс прив’язати до кількох мереж з метою забезпечення надійності їх функціонування.
 • Документ
  Интеграция информационных систем приборостроительного предприятия
  (КНУБА, 2016) Егорченков, Алексей Владимирович
  Рассмотрена интеграция информационной системы управления ресурсами и системы бухгалтерского учета приборостроительного предприятия. Такая интеграция позволяет создать актуальный план управления ресурсами предприятия, который доступен не только фінансовому департаменту приборостроительного предприятия, но и офису управления проектами, технологам, логистам и т.д. Интеграция осуществляется путем создания промежуточного файла, в который импортируется отчет из системы бухгалтерского учета и экспортируется в информационную систему управления ресурсами. Отмечено, что при интеграции системы управления ресурсами со многими системами предприятия возникают проблемы с формированием единого списка номенклатуры. Отмечено, что на сегодняшний день есть потребность в разработке новых моделей и методов интеграции информационных систем предприятий.
 • Документ
  Механизмы эффективного управления проектами в организационных системах с нечетко выраженными состояниями
  (КНУБА, 2016) Гайда, Анатолий Юлианович; Фарионова, Татьяна Анатольевна; Ворона, Михаил Владиславович
  Системы управления проектами являются разновидностью динамических систем с нечетко выраженными состояниями. Их неоптимальное управление часто приводит не только к значительным финансовым издержкам, но и к краху проектов. Целью работы является разработка механизмов повышения эффективности управления проектами в системах с нечетко выраженными состояниями с учетом объемов работ проектов и ресурсов исполнителей. В работе проанализированы характерные особенности воздействия объективных и субъективных факторов на состояние проектов в организационной системе управления, выявлена и обоснована возможность повышения качества управления на основе уточненного состояния проектов. В результате проведенного исследования разработан механизм выявления воздействия субъективных факторов на основе методов корреляционного анализа и предложено использование искусственной нейронной сети для выявления корреляций между значениями атрибутов проектов и их изменениями во времени. Сделан вывод о необходимости обучения сети на неманипулируемом наборе состояний, в качестве источника которого может быть взята история выполнения успешных проектов.
 • Документ
  Інтеграція оптимізаційних методів формування портфелів проектів
  (КНУБА, 2016) Молоканова, Валентина Михайлівна
  В роботі розглянуто питання вдосконалення інструментів формування портфелів проектів розвитку підприємств, що мають відповідати реалізації стратегічних цілей компанії. Визначено проблему інтеграції методів управління портфелями проектів, що пов'язані з відсутністю чітко визначеного процесу, який розглядає динамічний характер середовища і постійно адаптує портфель до зміни стратегічних цілей діяльності підприємства в періоди нестабільності. Показано необхідність інтеграції матеріальних і нематеріальних критеріїв відбору інноваційних проектів різного ступеня розроблення. Виділено методи формування портфеля проектів на основі цілочислового програмування і запропоновано кілька сценаріїв формування портфеля проектів з метою надання можливості особам, які приймають рішення, вибрати найкращий варіант портфеля проектів, що відповідає їх очікуванням.
 • Документ
  Дослідження поведінки малих груп на когнітивних картах довіри
  (КНУБА, 2016) Лазарева, Марина Вікторівна
  Довіра є одним з ключових параметрів успішності проектів організаційного розвитку. Високий рівень довіри дає можливість зосередити зусилля працівників організації на досягненні цілей проектів. У статті розглянуто проект організаційного розвитку, в якому трійка зацікавлених сторін – команда проекту, вище керівництво і персонал розглядалися в якості малих соціальних груп. Протягом життєвого циклу проекту досліджено динаміку формування довіри в команді проекту та між трійкою зацікавлених сторін. На основі результатів експертного оцінювання працівників організації визначено рівень довіри та розроблено когнітивні карти довіри. За допомогою когнітивних моделей проаналізовано поведінку малих груп та вжито заходи щодо зміцнення довіри в організації, що в результаті сприяло успіху проекту. Отже, створення когнітивних карт довіри в малій групі та між малими групами є актуальним науковим завданням і дозволяє збільшити ефективність та результативність проектів.
 • Документ
  Використання математичного методу для прогнозування кількості туристів в Україні
  (КНУБА, 2016) Крап-Спісак, Наталія Павлівна
  Актуальною проблемою у процесі дослідження конфігурацій туристичних потоків у системі управління проектами є використання математичного методу з використанням метрологічних чисел, який дає можливість проводити оцінку кількості туристів для заданого року дослідження та виконувати прогнозування кількості туристів. Метрологічні числа – це числа прикладних математичних досліджень, які записують як середньостатистичне значення кількості туристів та значення абсолютної Δх похибки, за якими із заданою ймовірністю P знаходять похибку результатів вимірювання. Для прогнозування кількості туристів використовують середнє значення метрологічних чисел плюс/мінус абсолютна похибка метрологічних чисел. Прогнозування кількості туристів дає можливість визначати число туристів для заданого року дослідження із урахуванням основних факторів впливу.
 • Документ
  Територіальне районування для ведення містобудівного моніторингу
  (КНУБА, 2016) Смілка, Владислав Анатолійович
  Для ведення містобудівного моніторингу необхідно здійснити розподіл території на складові, що легко визначаються на місцевості. В Україні вже діють геопросторові облікові системи – земельний та містобудівний кадастр. У статті проаналізовано підходи, закладені в описаних системах на предмет можливості їх врахування в системі містобудівного моніторингу. Встановлено, що районування земельного кадастру не може бути використано для цілей містобудівного моніторингу, без встановлення взаємодії між системами та коригування розмежування кадастрових кварталів для легкого визначення меж утворень на місцевості. Планувальна структура населеного пункту в чистому вигляді також не може бути використана для містобудівного моніторингу у зв’язку з тим, що основним розмежувальним елементом вважається червона лінія, яка є умовною лінією, фізично не визначеною на місцевості. Крім того, велика частина території розташована в межах червоних ліній, залишається не облікованою. У публікації запропоновано для містобудівного моніторингу поділ між утвореннями здійснювати по осі магістралей, вулиць, доріг, проїздів, просік, транспортних розв’язок, шляхопроводів, з’їздів, природніх об'єктів (річок, струмків, урочищ, каналів).
 • Документ
  Бізнес-моделі в startup-проектах
  (КНУБА, 2016) Крицький, Дмитро Миколайович; Погудіна, Ольга Костянтинівна; Болкун, Юлія Олександрівна
  Зацікавленість в реалізації startup-проектів вимагає аналізу бізнес-моделей, що дозволяють реалізовувати інвестиційний проект, пов'язаний з науково-технічним прогресом. В роботі розглянуті різні групи startup-проектів, а також види бізнес-моделей з урахуванням їх вибору для досягнення мети проекту. Розглянуто особливості існуючих бізнес-моделей, їх параметри, а також порядок їх формування. Виділено показники, що впливають на відповідність обраній бізнес-моделі та реалізованого проекту. Наведено модель вибору бізнес-моделі для startup-проекту, яка найбільш задовольняє наявні умови. Показано, що вибір бізнес-моделі впливає на можливість успішної реалізації startup-проекту.
 • Документ
  Метод оценки компетенций ролевого состава специалистов для комплектации IT-компании с использованием нечеткой логики
  (КНУБА, 2016) Крамскoй, Сергей Александрович
  Разработан метод оценки компетенций соискателей при комплектации ролевого состава специалистов IT-компании с использованием нечеткой логики. В последнее время нечеткое управление является одной из самых активных и результативных областей исследований применения теории нечетких множеств. Нечёткая логика в управлении проектами является особенно полезной, когда технологические процессы являются слишком сложными для анализа с помощью общепринятых количественных методов, или когда доступные источники информации интерпретируются качественно неточно или неопределенно. Проведен анализ существующих проблем подбора персонала, человеческих (трудовых) ресурсов в компаниях, деятельность которых связана с разработкой программного обеспечения различной направленности. Приведен примерный состав ролей в современных IT-компаниях с рекомендуемыми соционическими типами информационного метаболизма для каждого конкретного исполнителя. Разработана нечеткая модель оценки компетенций соискателя на должность в IT-компанию. Приведены лингвистические переменные, база правил нечетких продукций и трехмерные визуализации зависимостей выходной переменной от входных данных разработанной нечеткой модели.
 • Документ
  Дослідження факторів ефективності проектів інтеграції у світовий освітній простір
  (КНУБА, 2016) Кошкін, Костянтин Вікторович; Возний, Олександр Михайлович; Нікітін, Павло Володимирович
  Впровадження Болонського процесу у систему вищої освіти України потребує вирішення нагальних проблем щодо розвитку наукових та практичних аспектів управління процесом її інтеграції у світовий освітній простір, як сукупністю програм та окремих проектів, об’єднаних спільною метою. На основі дослідження процесів інтеграції національної освіти у світовий освітній простір побудована когнітивна модель факторів ефективності проектів інтеграції. Представлені результати оцінки впливу величини зміни факторів ефективності на всі результуючі параметри проекту. Зроблено висновки про те, що запропонована модель дозволяє приймати обґрунтовані рішення при управлінні такими проектами в умовах встановлених економічних та організаційних обмежень.
 • Документ
  Управление внутренними стейкхолдерами проектов при реализации стратегии программы
  (КНУБА, 2016) Кадыкова, Ирина Николаевна; Ларина, Светлана Александровна; Чумаченко, Игорь Владимирович
  Разработан метод определения ожиданий внутренних заинтересованных сторон проектов и их корректировки посредством управленческого воздействия с позицій стратегического управления программой проектов. С позиций методологий проектного менеджмента Р2М и PMBOK рассмотрены подходы к управлению стратегией программы и к управлению заинтересованными сторонами соответственно. Выделены и обобщены возможные модели отношения внутренних заинтересованных сторон к стратегии программы проектов, а также проведен их анализ с помощью теории множеств. Предложен метод определения ожиданий заинтересованных сторон и их корректировки посредством управленческого воздействия для снижения вероятности наступления по причине внутренних стейкхолдеров рисковых ситуаций, угрожающих успешной реализации стратегии программы. Описанный аналитический процесс помогает выявить расхождения между текущим и желаемым уровнем вовлеченности внутренних заинтересованных сторон проектов в процесс реализации стратеги программы. Применение предложенного метода способствует определению действий и коммуникаций, необходимых для устранения подобных расхождений.
 • Документ
  Концепція планування інформаційних ресурсів проектно-орієнтованого підприємства
  (КНУБА, 2016) Єгорченкова, НаталіяЮріївна; Оберемок, Наталія Василівна; Хлевна, Юлія Леонидівна
  Виходячи з практики реалізації інформаційних ресурсів в проектно-орієнтованих підприємствах, слід зазначити, що управління проектною та операційною діяльностями вважається успішним і якісно організованим, якщо в процесі формування інформаційних ресурсів були витримані рамки часу, витрат і якості. Саме для цього необхідно чітко реалізувати процедури планування інформаційного ресурсу. Для ефективного планування інформаційного ресурсу були визначені: структура інформаційного ресурсу, кому інформаційний ресурс найбільш необхідний; хто може надати інформаційний ресурс; хто отримає інформаційний ресурс; терміни отримання інформаційного ресурсу. На основі цих компонентів була побудована схема планування інформаційних ресурсів. За допомогою такої схеми наочно показано план обробки інформаційних запитів на проектно-орієнтованому підприємстві, що дасть змогу планувати своєчасне отримання необхідних інформаційних ресурсів, а також контролювати відповідальних за надання такої інформації співробітників.
 • Документ
  Аналіз сумісної професійної компетентності команди проекту
  (КНУБА, 2016) Водолазкіна, Катерина Олександрівна
  Розглянуто аналіз професійних компетенцій членів команди розробки програмних проектів, ефективного командоутворення. Запропоновано розрахунково-графічний метод аналізу спільних професійних компетенцій команди, який, на відміну від існуючих, базується на аналізі радіальних діаграм компетенцій команди на основі принципу “колеса балансу” професійної узгодженості команди, що дозволяє наочно представити сумісність професійних знань та навичок всіх членів команди разом, виявити командні і персональні ризики нестачі знань для виконання IT проекту та отримати дані для подальшого прийняття рішень щодо їх усунення.
 • Документ
  Емоційний інтелект керівника проекту
  (КНУБА, 2016) Бушуєв, Сергій Дмитрович; Русан, Надія Ігорівна
  Завдання, які стоять перед керівниками, припускають вміння здійснювати активний пошук необхідної для прийняття рішень інформації; розпізнавати емоційні стани співрозмовника, адекватно інтерпретувати зміст отриманих відомостей з урахуванням їх характеру, ступеня повноти і достовірності, наявність «прихованого змісту», спроб маніпуляції і т. д. Керівник проекту повинен бути в змозі так взаємодіяти зі своїми партнерами, підлеглими, щоб досягати намічених цілей, отримати необхідний ефект (зміна поведінки, думок, відносин і т. д.). Таким чином, здібності керівника розпізнавати та інтерпретувати емоції, що виникають в процесі діяльності, використовувати їх для розв'язання управлінських завдань визначають специфіку проблемного поля нашого дослідження. Можливість підвищення ефективності управлінської діяльності проектного менеджера через розвиток емоційного інтелекту відкриває нові перспективи інноваційного розвитку ділового співтовариства в цілому.
 • Документ
  Вартісна оцінка інвестиційного проекту створення енергетичного комплексу з плазмохімічної переробки вугілля
  (КНУБА, 2016) Бурунсуз, Катерина Сергіївна; Гончарова, Наталія Олександрівна
  Останнім часом якість органічної сировини значно погіршується, і проблема використання високозольного вугілля стає все більш актуальною. У зв'язку з цим представляють науковий і практичний інтерес напрями підвищення ефективності технологічних комплексів з переробки вугілля з використанням плазмохімічних систем і дослідження прибутковості та строку окупності інноваційних проектів з їх створення. Визначено чотири основні стадії комбінованого циклу з внутрішньоцикловою газифікацією. Розглянуто переваги парогазових установок з внутрішньоцикловою газифікацією вугілля. Представлено узагальнену схему комплексу з внутрішньоцикловою плазмохімічною переробкою високозольного вугілля в синтез-газ з подальшим виробленням електроенергії. Визначено основні річні витрати електростанції з внутрішньоцикловою газифікацією. Наведено результати розрахунку дисконтованого строку окупності парогазової електростанції, що працює на природному газі, та з внутрішньоцикловою плазмохімічною газифікацією. Розраховано чистий дисконтований дохід для парогазової установки, що працює на природному газі, та з внутрішньоцикловою плазмохімічною газифікацією. Розраховано індекси прибутковості парогазових установок різних типів.
 • Документ
  Cистема контракту на управління будівництвом в контексті інтегрованого виконання проектів
  (КНУБА, 2016) Бугров, Олександр Валентинович; Бугрова, Олена Олександрівна
  Розглянуто сприятливі можливості щодо запровадження методу інтегрованого виконання проектів (IPD) шляхом адаптації його новітніх, інноваційних принципів до інших систем організації проектування і будівництва об’єктів, зокрема, системи контракту на управління будівництвом (CMAR). В статті дискутується питання щодо кількості таких принципово відмінних систем і наводяться аргументи на користь трактування «6+1». Доведено, що IPD, на відміну від решти систем організації проектування і будівництва, є не засобом співпраці бізнесових суперників в рамках контрактних відносин, а механізмом інтеграції інтересів зацікавлених сторін навколо місії проекту, а також об’єднання інформації, компетенцій, знань і досвіду учасників проекту з метою максимального покращення його результатів. На основі дослідження розкрито роль цього методу в загальній еволюції відповідних систем і запропоновано доцільний шлях його впровадження в Україні.
 • Документ
  Метод формування портфеля проектів зниження втрат електроенергії в електричних мережах з урахуванням рівня спостережності
  (КНУБА, 2016) Ачкасов, Ігор Анатолійович
  Розглянуто метод формування портфеля проектів зниження втрат електроенергії у електричних мережах з урахуванням рівня спостережності. Визначені концептуальна модель та принципи формування портфеля проектів зменшення втрат в електричних мережах на базі визначеної стратегії та інвестицій у портфель проектів зменшення втрат електроенергії. Автором використано стандарти портфельного управління ISO 21504 та PMI. Запропонована модель гармонізації портфеля проектів зниження втрат електроенергії у мережах дає можливість максимізувати цінність (додану вартість) впровадження портфеля проектів за рахунок зменшення втрат електричної енергії. Метод управління портфелем використовує як якісні, так і кількісні показники. Гармонізований портфель проектів визначається на основі незалежних та залежних змінних, які визначаються стратегією розвитку компанії. Раціональний рівень цінності системи визначається після впровадження портфеля проектів за рахунок зменшення втрат у електромережі.
 • Документ
  Государственное регулирование инвестиционно-строительных проектов : поиск эффективных инструментов
  (КНУБА, 2016) Азарова, Ирина Борисовна
  В области регулирования строительства Украины давно назрел ряд проблем, о которых говорят многие специалисты. В большинстве случаев города застраиваются не по установленным правилам. Существующие памятники истории и архитектуры рушатся, несмотря на принятые законы об их охране, цены в строительстве не обоснованы, здания не соответствуют проектам, а проекты – нормативным и техническим требованиям. Эксплуатация зданий, построенных на основе критериев максимизации прибыли строителей, создает многочисленные проблемы для конечных потребителей объектов. С целью возможных путей решения этих проблем, рассмотрены ведущие европейские инструменты и практики регулирования в строительстве, дано заключение о перспективах их применения в Украине. Предложены механизмы повышения эффективности государственного регулирования строительной отрасли Украины.
 • Документ
  Управление инновационными проектами и программами в условиях кризиса
  (КНУБА, 2016) Бушуев, Денис Антонович; Ярошенко, Руслан Федорович
  Рассмотрены методологии управления проектами, программами и портфелями проектов организации в условиях кризиса. Для моделирования знаний о методологии управления проектами предложена структура, включающая: принципы, подходы, концепции, жизненные циклы, области знаний, процессы управления, модели организации и ее окружения. Предложена концептуальная схема модели для проектов, программ и портфелей проектов организации, которая обеспечивает интегрированное управление на всех уровнях организации в условиях кризиса.