Вип. 28

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/354

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 25
 • Документ
  Побудова діагностичних моделей основних конструкцій будівель
  (КНУБА, 2016) Терентьєв, Олександр Олександрович; Шабала, Євгенія Євгенівна; Баліна, Олена Іванівна; Доля, Олена Вікторівна
  Розглянуто моделі діагностики відмов будівельних конструкцій будівель та вибір стратегії їх відновлення в умовах невизначеності. Вирішення цих завдань дозволить значно підвищити ефективність функціонування об'єктів будівництва за рахунок зниження кількості відмов. Для забезпечення надійності будівель необхідним є комплексний аналіз процесів накопичення пошкоджень, контроль експлуатаційних характеристик. Це вимагає розробки методів і засобів діагностування роботи об'єктів, що досліджуються. В задачах діагностики, прийняття рішень може бути забезпечено за допомогою діагностичних моделей різних типів, в яких використовуються наближені міркування, що базуються на нечіткій логіці. При різних впливах на конструкції під час експлуатації проводиться ідентифікація дефектів і оцінюється прогноз їх розвитку. У свою чергу, розробка діагностичних моделей є основою бази знань експертних систем. Розглянуті діагностичні моделі можуть бути використані для формування бази знань і діагностування будівельних конструкцій.
 • Документ
  Задача нечіткої прив’язки споживачів до мереж різних категорій
  (КНУБА, 2016) Полтораченко, Наталія Іванівна
  Розглянуто задачу прив’язки зосереджених споживачів до мереж різних категорій при проектуванні інженерної мережі. Математична модель задачі містить кілька критеріїв якості та мережі більше ніж двох категорій. Об’єктивна невизначеність інформації на початкових етапах проектування виражена через два нечітких бінарних відношення. Перше відображає зв’язок між зосередженими споживачами та критеріями якості, де функція належності нечіткого бінарного відношення на практиці означає рівень значущості критерія для зосередженого споживача. Друге відображає зв’язок між критеріями якості та мережами різних категорій, де функція належності нечіткого бінарного відношення на практиці означає рівень сумісності мережі тієї чи іншої категорії з критерієм якості. Віднормований добуток цих бінарних відношень відображає рівень переваг мереж тієї чи іншої категорії для зосереджених споживачів. Потреба нормування пов’язана з необхідністю порівняння цих переваг. У роботі запропоновано ввести поріг роздільності. Він дозволяє розрахувати різні варіанти прив’язки зосереджених споживачів залежно від його значення. Частину споживачів є сенс прив’язати до кількох мереж з метою забезпечення надійності їх функціонування.
 • Документ
  Интеграция информационных систем приборостроительного предприятия
  (КНУБА, 2016) Егорченков, Алексей Владимирович
  Рассмотрена интеграция информационной системы управления ресурсами и системы бухгалтерского учета приборостроительного предприятия. Такая интеграция позволяет создать актуальный план управления ресурсами предприятия, который доступен не только фінансовому департаменту приборостроительного предприятия, но и офису управления проектами, технологам, логистам и т.д. Интеграция осуществляется путем создания промежуточного файла, в который импортируется отчет из системы бухгалтерского учета и экспортируется в информационную систему управления ресурсами. Отмечено, что при интеграции системы управления ресурсами со многими системами предприятия возникают проблемы с формированием единого списка номенклатуры. Отмечено, что на сегодняшний день есть потребность в разработке новых моделей и методов интеграции информационных систем предприятий.
 • Документ
  Механизмы эффективного управления проектами в организационных системах с нечетко выраженными состояниями
  (КНУБА, 2016) Гайда, Анатолий Юлианович; Фарионова, Татьяна Анатольевна; Ворона, Михаил Владиславович
  Системы управления проектами являются разновидностью динамических систем с нечетко выраженными состояниями. Их неоптимальное управление часто приводит не только к значительным финансовым издержкам, но и к краху проектов. Целью работы является разработка механизмов повышения эффективности управления проектами в системах с нечетко выраженными состояниями с учетом объемов работ проектов и ресурсов исполнителей. В работе проанализированы характерные особенности воздействия объективных и субъективных факторов на состояние проектов в организационной системе управления, выявлена и обоснована возможность повышения качества управления на основе уточненного состояния проектов. В результате проведенного исследования разработан механизм выявления воздействия субъективных факторов на основе методов корреляционного анализа и предложено использование искусственной нейронной сети для выявления корреляций между значениями атрибутов проектов и их изменениями во времени. Сделан вывод о необходимости обучения сети на неманипулируемом наборе состояний, в качестве источника которого может быть взята история выполнения успешных проектов.
 • Документ
  Інтеграція оптимізаційних методів формування портфелів проектів
  (КНУБА, 2016) Молоканова, Валентина Михайлівна
  В роботі розглянуто питання вдосконалення інструментів формування портфелів проектів розвитку підприємств, що мають відповідати реалізації стратегічних цілей компанії. Визначено проблему інтеграції методів управління портфелями проектів, що пов'язані з відсутністю чітко визначеного процесу, який розглядає динамічний характер середовища і постійно адаптує портфель до зміни стратегічних цілей діяльності підприємства в періоди нестабільності. Показано необхідність інтеграції матеріальних і нематеріальних критеріїв відбору інноваційних проектів різного ступеня розроблення. Виділено методи формування портфеля проектів на основі цілочислового програмування і запропоновано кілька сценаріїв формування портфеля проектів з метою надання можливості особам, які приймають рішення, вибрати найкращий варіант портфеля проектів, що відповідає їх очікуванням.
 • Документ
  Дослідження поведінки малих груп на когнітивних картах довіри
  (КНУБА, 2016) Лазарева, Марина Вікторівна
  Довіра є одним з ключових параметрів успішності проектів організаційного розвитку. Високий рівень довіри дає можливість зосередити зусилля працівників організації на досягненні цілей проектів. У статті розглянуто проект організаційного розвитку, в якому трійка зацікавлених сторін – команда проекту, вище керівництво і персонал розглядалися в якості малих соціальних груп. Протягом життєвого циклу проекту досліджено динаміку формування довіри в команді проекту та між трійкою зацікавлених сторін. На основі результатів експертного оцінювання працівників організації визначено рівень довіри та розроблено когнітивні карти довіри. За допомогою когнітивних моделей проаналізовано поведінку малих груп та вжито заходи щодо зміцнення довіри в організації, що в результаті сприяло успіху проекту. Отже, створення когнітивних карт довіри в малій групі та між малими групами є актуальним науковим завданням і дозволяє збільшити ефективність та результативність проектів.
 • Документ
  Використання математичного методу для прогнозування кількості туристів в Україні
  (КНУБА, 2016) Крап-Спісак, Наталія Павлівна
  Актуальною проблемою у процесі дослідження конфігурацій туристичних потоків у системі управління проектами є використання математичного методу з використанням метрологічних чисел, який дає можливість проводити оцінку кількості туристів для заданого року дослідження та виконувати прогнозування кількості туристів. Метрологічні числа – це числа прикладних математичних досліджень, які записують як середньостатистичне значення кількості туристів та значення абсолютної Δх похибки, за якими із заданою ймовірністю P знаходять похибку результатів вимірювання. Для прогнозування кількості туристів використовують середнє значення метрологічних чисел плюс/мінус абсолютна похибка метрологічних чисел. Прогнозування кількості туристів дає можливість визначати число туристів для заданого року дослідження із урахуванням основних факторів впливу.
 • Документ
  Територіальне районування для ведення містобудівного моніторингу
  (КНУБА, 2016) Смілка, Владислав Анатолійович
  Для ведення містобудівного моніторингу необхідно здійснити розподіл території на складові, що легко визначаються на місцевості. В Україні вже діють геопросторові облікові системи – земельний та містобудівний кадастр. У статті проаналізовано підходи, закладені в описаних системах на предмет можливості їх врахування в системі містобудівного моніторингу. Встановлено, що районування земельного кадастру не може бути використано для цілей містобудівного моніторингу, без встановлення взаємодії між системами та коригування розмежування кадастрових кварталів для легкого визначення меж утворень на місцевості. Планувальна структура населеного пункту в чистому вигляді також не може бути використана для містобудівного моніторингу у зв’язку з тим, що основним розмежувальним елементом вважається червона лінія, яка є умовною лінією, фізично не визначеною на місцевості. Крім того, велика частина території розташована в межах червоних ліній, залишається не облікованою. У публікації запропоновано для містобудівного моніторингу поділ між утвореннями здійснювати по осі магістралей, вулиць, доріг, проїздів, просік, транспортних розв’язок, шляхопроводів, з’їздів, природніх об'єктів (річок, струмків, урочищ, каналів).
 • Документ
  Бізнес-моделі в startup-проектах
  (КНУБА, 2016) Крицький, Дмитро Миколайович; Погудіна, Ольга Костянтинівна; Болкун, Юлія Олександрівна
  Зацікавленість в реалізації startup-проектів вимагає аналізу бізнес-моделей, що дозволяють реалізовувати інвестиційний проект, пов'язаний з науково-технічним прогресом. В роботі розглянуті різні групи startup-проектів, а також види бізнес-моделей з урахуванням їх вибору для досягнення мети проекту. Розглянуто особливості існуючих бізнес-моделей, їх параметри, а також порядок їх формування. Виділено показники, що впливають на відповідність обраній бізнес-моделі та реалізованого проекту. Наведено модель вибору бізнес-моделі для startup-проекту, яка найбільш задовольняє наявні умови. Показано, що вибір бізнес-моделі впливає на можливість успішної реалізації startup-проекту.
 • Документ
  Метод оценки компетенций ролевого состава специалистов для комплектации IT-компании с использованием нечеткой логики
  (КНУБА, 2016) Крамскoй, Сергей Александрович
  Разработан метод оценки компетенций соискателей при комплектации ролевого состава специалистов IT-компании с использованием нечеткой логики. В последнее время нечеткое управление является одной из самых активных и результативных областей исследований применения теории нечетких множеств. Нечёткая логика в управлении проектами является особенно полезной, когда технологические процессы являются слишком сложными для анализа с помощью общепринятых количественных методов, или когда доступные источники информации интерпретируются качественно неточно или неопределенно. Проведен анализ существующих проблем подбора персонала, человеческих (трудовых) ресурсов в компаниях, деятельность которых связана с разработкой программного обеспечения различной направленности. Приведен примерный состав ролей в современных IT-компаниях с рекомендуемыми соционическими типами информационного метаболизма для каждого конкретного исполнителя. Разработана нечеткая модель оценки компетенций соискателя на должность в IT-компанию. Приведены лингвистические переменные, база правил нечетких продукций и трехмерные визуализации зависимостей выходной переменной от входных данных разработанной нечеткой модели.