Будівельне право: проблеми теорії і практики

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 54
 • Документ
  Актуальність енергоефективності в сучасному розвитку будівельної галузі України
  (2018) Семенцова, Анастасія Олександрівна; Деревінський, B.Ф.
  Віднедавна перед працівниками будівельної галузі постала проблема нераціонального споживання ресурсів. Це спричинено погіршенням екологічної ситуації у світі. Європейський досвід дає змогу оцінити важливість використання екологічно вигідних будівельних матеріалів і технологій.
 • Документ
  Відмінності договору підряду від трудового договору
  (КНУБА, 2018) Литвиненко, Ірина Валеріϊвна
  Іноді досить важко вияснити чи працює людина за трудовим договором чи договором підряду. Але все ж в них є свої відмінності (за КЗпПУ і ЦКУ)
 • Документ
  Роль інженера-консультанта в будівельній сфері
  (КНУБА, 2018) Бурлака, Дарина Миколаϊвна; Гаскевич, Анна Сергіϊвна; Ільченко, Тетяна Анатоліϊвна
  Незалежний інженер-консультант є ключовою фігурою в стратегії розвитку будівельного бізнесу. Інженер-консультант виступає в ролі експерта, який консультує замовника з питань реалізації проекту, займається підбором постачальників і підрядників, керує будівництвом на майданчику і повністю супроводжує проект на всіх стадіях будівництва і до його прийняття замовником.
 • Документ
  Особливості укладання договорів підряду, визначення вартості робіт та проведення взаєморозрахунків по об’єктах будівництва, фінансування яких здійснюється за рахунок міжнародних фінансових організацій
  (КНУБА, 2018) Моголівець, Антон Анатолійович; Бєлєнков, Артем Юрійович
  Зовнішні умови, у яких будівельні підприємства здійснюють свою діяльність, в останні роки постійно змінюються, що висуває серйозні вимоги до системи юридичного супроводу, збільшення безпеки управління бізнесом, зумовлює формування нових цілей, механізмів, інструментарію не тільки в поточній діяльності, але і в довгостроковій перспективі.
 • Документ
  Теоретико-методологічні аспекти стратегічного кадрового менеджменту та кадрової стратегії підприємства
  (КНУБА, 2018) Якимчук, І. М.; Демочані, О. Є.; Комарова, Є. О.
  Вибираючи певну стратегію та політику менеджменту персоналу, роботодавець має враховувати чинники зовнішнього та внутрішнього середовища, які впливають також і на зміст програм і заходів з кадрової роботи. Кадрова стратегія має враховувати необхідність безумовного виконання передбачених Конституцією прав і обов’язків громадян у сфері праці, дотримання роботодавцями та кожним працівником положень законів про працю, типових правил внутрішнього трудового розпорядку та інших документів, які регулюють соціально-трудові відносини.
 • Документ
  Моделювання життєвого циклу об’єктів будівництва
  (КНУБА, 2018) Ярощук, Інна Володимирівна
  В розвитку економіки сфера будівництва є однією з провідних та найважливіших видів діяльності в Україні. Це пов’язано з тим, що будівельна галузь створює велику кількість робочих місць і використовує продукцію всіх галузей господарства
 • Документ
  Бюджетно-податковий контроль будівельних контрактів в рамках державно-приватного партнерства
  (КНУБА, 2018) Чуприна, Юрій Анатолійович
  Розвиток механізму державно-приватного партнерства (ДПП) дає можливість залучити кошти приватного сектора для обслуговування інтересів суспільства. Нормативно-правова база регулювання розвитку ДПП в Україні є дуже складною, багаторівневою і забюрократизованою, що створює ризики для ефективного використання цього механізму для активізації інвестиційної діяльності.
 • Документ
  Вдосконалення структурно-технологічного контенту в проектах біосферосумісного будівництва
  (КНУБА, 2018) Чернишев, Денис Олегович; Дружинін, Максим Андрійович
  Реалізація перспектив біосферосумісного будівництва в контексті його організації гальмується відсутністю належних методологічних, науково-теоретичних та прикладних розробок. Тому, створення інструментарію організації будівництва для методологічного обґрунтування та прикладного супровіду «проектів будівництва на засадах біосферного сумісництва» у форматі вітчизняного будівельного девелопменту є актуальною проблемою, що потребує вирішення.
 • Документ
  Фінансово-економічні та організаційно-методичні аспекти реалізації довгострокових контрактів у будівництві
  (КНУБА, 2018) Рижаков, Дмитро Андрійович; Локтіонова, Яна Федорівна
  Довгостроковий договір (контракт) - це будь-який договір на виготовлення товарів, виконання робіт, надання послуг з довготривалим (більше одного року) технологічним циклом виробництва та якщо договорами, які укладені на виробництво таких товарів, виконання робіт, надання послуг, не передбачено поетапного їх здавання (п. 187.9 ПКУ – Податкового кодексу України)
 • Документ
  Економічна оцінка лізингу житлової нерухомості
  (КНУБА, 2018) Ізмайлова, Катерина Василівна
  Правове регулювання лізингу житлової нерухомості визначається Законом «Про фінансовий лізинг». Лізинг житла не відрізняється за процедурами від придбання в лізинг машин або обладнання. Клієнт обирає об'єкт нерухомості, звертається до лізингової компанії із заявкою на фінансування. Якщо компанія прийме рішення фінансувати операцію, з клієнтом укладається договір лізингу. Клієнт регулярно має сплачувати лізингові платежі. По закінченні строку лізингу власність на предмет лізингу переходить до клієнта
 • Документ
  Особливості укладання та виконання договорів підряду за участі іноземних суб’єктів господарювання
  (КНУБА, 2018) Зельцер, Роберт Якович; Бєлєнкова, Ольга Юріϊвна; Жук, Костянтин
  Маючи значний потенціал для економічного зростання, залучення іноземного капіталу, соціального та зовнішньоекономічного розвитку, Україна вже багато років поспіль характеризується законодавчою, політичною і економічною нестабільністю. Тому, при здійсненні господарчої діяльності на території нашої держави, іноземні компанії повинні детально вивчити ряд законодавчих питань, нюансів, способи захисту власних інтересів при виникненні спірних питань, врахувати та прорахувати широкий діапазон правовідносин, у яких можуть виникнути спори (захист права власності, охорони навколишнього середовища тощо).
 • Документ
  Інформаційно-аналітичне забезпечення системи управління економічною безпекою підприємств
  (КНУБА, 2018) Бондар, Олена Анатоліϊвна; Коваленко, Валерія Валентинівна; Нагнибіда, Вікторія Вадимівна
  Управління забезпеченням економічної безпеки підприємства – це безперервний процес забезпечення на підприємстві, що знаходиться в певному зовнішньому середовищі, стабільності його функціонування, фінансової рівноваги і регулярного отримання прибутку, а також можливості виконання поставлених цілей і завдань, здатності його до подальшого розвитку і вдосконалення на різних стадіях життєвого циклу підприємства і в процесі зміни конкурентних ринкових стратегій
 • Документ
  Науково-методичний інструментарій реалізації управлінського механізму інформаційними потоками в будівництві
  (КНУБА, 2018) Бондар, Олена Анатоліϊвна; Аль-Хавамлі, Елеонора Хішамівна
  Посилення конкурентної боротьби на внутрішньому ринку України спонукало підприємства-резиденти до все більш активного впровадження маркетингу в їх повсякденну діяльність. Час інтуїтивних рішень вже минув, настала первинна стадія формування і структуризації ринку, і керівництво великих компаній, орієнтованих на стабільність бізнесу, зацікавилося інструментами, які забезпечують високу надійність досягнення кінцевих результатів при прийнятті маркетингових рішень. Одним з таких інструментів є маркетингові дослідження
 • Документ
  Імперативи впровадження плану заходів протидії розмиванню оподатковуваної бази та виведення прибутку з-під оподаткування: національний та міжнародний дискурси
  (КНУБА, 2018) Рижакова, Галина Михайлівна; Малихіна, Оксана Михайлівна
  Останнім часом абревіатура BEPS (повна офіційна назва Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting – План заходів протидії розмиванню оподатковуваної бази та виведення прибутку з-під оподаткування) міцно закріпилася в лексиконі світової економіки та міжнародної юрисдикції.
 • Документ
  Історичний аспект правової освіти та правового виховання в процесі викладання права
  (КНУБА, 2018) Тороп, Анатолій Васильович
  Становлення системи української вищої освіти розпочалося 1918 року, коли університет Святого Володимира у Києві, а також Харківський, Одеський університети стали державними. У ці ж роки відкрилися також Катеринославський і Таврійський університети. Період 1917—1941 рр. мав дуже важливе значення в історії розвитку університетської, і в тому числі правової освіти в Україні
 • Документ
  Станове судочинство та злочини в українських землях в складі Речі Посполитої наприкінці XVI – на початку XVII ст.
  (КНУБА, 2018) Єгоров, Владислав Володимирович
  Важливою складовою змісту юридичної освіти є осягнення матеріалів історію розвитку держави і права України.
 • Документ
  Значення дисципліни «Інтелектуальна власність» в процесі підготовки студентів будівельних спеціальностей
  (КНУБА, 2018) Щербакова, Олена Миколаϊвна
  Визначення місця і ролі дисципліни «Інтелектуальна власність» в системі підготовки студентів будівельних спеціальностей.
 • Документ
  Самочинне будівництво i будівельна амністія
  (КНУБА, 2018) Ющенко, Анастасія Олександрівна
  Визначено суть поняття «самочинне будівництво» та «будівельна амністія», розглянуто підстави визнання будівництва самочинним, проаналізовано правозастосовна практика визнання права власності на самочинно збудовані об’єкти нерухомості. Визначено на які споруди поширюється дія закону про «будівельну амністію». Вказано як застосовувати спрощену процедуру будівельної амністії та порівняння її з попередніми роками
 • Документ
  Замовник (забудовник) у інвестиційному договорі на будівництво
  (КНУБА, 2018) Шевчук, Олена Олександрівна
  Правове регулювання відносин у будівництві здійснюється на різних рівнях. Одним із джерел правового регулювання цих відносин є договір. Серед договорів у будівництві найбільш цікавим, зважаючи на його правову невизначеність є інвестиційний договір. Сторонами у такому договорі є з одного боку інвестор, а з іншого забудовник (замовник). Правовий статус останнього є недостатньо досліджений у правовій науці.
 • Документ
  Страхування відповідальності архітекторів та планувальників
  (КНУБА, 2018) Соколова, Ірина Валеріϊвна
  У роботі обговорюється важливість страхування відповідальності архітекторів та планувальників. Наводяться дані про актуальність та види страхування, як на українській території, так і за її межами.