Вип. 23

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/349

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 12
 • Документ
  Інформаційна технологія системи діагностики технічного стану будівель на основі дослідження мікросейсмічних коливань
  (КНУБА, 2015) Терентьєв, Олександр Олександрович; Шабала, Євгенія Євгенівна; Малина, Богдан Сергійович
  В якості джерел коливань, що діють в будь-який заданий момент часу, розглядаються мікросейсми, які завжди наявні, і сейсмічні коливання в будівлі, які є реакцією на вплив, що надходить. В сейсмології для оцінки реакції будівель на сейсмічні хвилі широко застосовуються моделі лінійних систем з однією або декількома степенями вільності. Під впливом мікросейсми будь-яка будівля постійно знаходиться в коливальному процесі. Для вибраної моделі процесу коливань з незалежними компонентами в будівлі з'являється можливість отримати одночасні записи стоячих хвиль різночасних, послідовних спостережень з опорною точкою. Отримані результати обстеження конструкцій за допомогою методики мікросейсмодіагностування дозволяють виявити найбільш «ослаблені» місця в конструкції будівлі, в яких проводиться точкове обстеження класичним методом. Крім того, враховуючи ступінь пошкодження конструкцій більшості обстежуваних будівель, а також відсутність можливості швидкого проведення відновлювальних робіт, було запропоновано цю методику в процесі експлуатації та проведенні постійного моніторингу стану будівлі. Отримані результати досліджень мікросейсмічних коливань від природних і штучних джерел дозволили скоригувати датчики, що використовуються під конкретні параметри будівлі. Наявність постійного моніторингу дозволяє відслідковувати найменші зміни в стані конструкцій з метою прийняття своєчасних заходів з локалізації виниклого дефекту.
 • Документ
  Використання інтроформаційного програмування в управлінні командою проекту
  (КНУБА, 2015) Панченко, Володимир Васильович
  Для ефективної команди проекту необхідно сприяти формуванню внутрішнього бажання працівників до максимальної відданості цілям проекту, отримуючи при цьому задоволення від власної діяльності. Проведено аналіз методів впливу на команду проекту з описанням сильних і слабких сторін. Описано механізм інтроформаційного програмування команди проекту задля отримання необхідного для проекту результату. Розглянуто використання теорії несилової взаємодії в команді проекту.
 • Документ
  Розробка математичної моделі представлення, управління та оцінки наукометричних суб’єктів
  (КНУБА, 2015) Миронов, Олексій Вадимович; Білощицький, Андрій Олександрович
  Однією зі складових оцінок діяльності ВНЗ у всьому світі є визначення узагальненого показника якості та результатів наукових досліджень окремого вченого, кафедри університету і вищих навчальних закладів в цілому. У сучасному світі інформаційних технологій саме множина публікацій, які доступні у web-просторі, дозволяє оцінити науковий рівень досліджень. Проте, відсутність єдиних вимог та стандартів до розміщення та управління науковими працями створює реальні перешкоди на шляху до якісної оцінки результатів діяльності науко метричних суб’єктів. Вирішення даної проблеми потребує: по-перше, визначення основних сутностей суб’єктів наукометрії та зв’язків між ними; по-друге, створення належного ступеня формалізації процесів управління науковими публікаціями на різних етапах їх обробки; по-третє, кінцевим етапом розробки моделі є створення глобальної бази даних вчених, наукових публікацій, наукових журналів, закладів для визначення рейтингу цитованості та популярності вищезгаданих суб’єктів. В роботі було розроблено модель представлення науково-публіцистичного контенту в мережі Інтернет, на основі якої запропоновано систему стандартизації вимог до науково-публіцистичних робіт. Окрім того, проведено аналіз та математичний опис моделі механізму оцінки наукової діяльності наукометричних суб’єктів, процесу їх оцінювання та середовища, в якому зазначений процес відбувається.
 • Документ
  Перспективи розвитку в Україні систем дистанційного банківського обслуговування клієнтів
  (КНУБА, 2015) Кучанський, Олександр Юрійович; Мазурак, Валерій Васильович
  Розглянуто проблеми надання банківських послуг з точки зору електронного банкінгу – Інтернет-банкінгу. Показано переваги, перспективи Інтернет-банкінгу, описано цілі та можливі шляхи його розвитку в Україні в найближчому майбутньому. Впровадження систем Інтернет-банкінгу в українських банках на сучасному етапі розвитку банківської системи є необхідністю, оскільки без таких систем неможливо розвивати повною мірою свій бізнес в міжнародній, внутрішньодержавній конкуренції. Системи Інтернет-банкінгу спрямовані на підвищення якості та рівня обслуговування клієнтів. Основними перевагами Інтернет-банкінгу на сьогодні є доступність, простота використання, оперативність виконання операцій, зручність, конфіденційність, можливість управління клієнтом своїми фінансами в кожен момент часу. Використання системи Інтернет-банкінгу дозволяє суттєво зменшити час проведення розрахунків, залучити до банківських операцій нових клієнтів та покращити стан банківської системи.
 • Документ
  Информация как ресурс автоматизации оценивания знаний при дистанционном обучении
  (КНУБА, 2015) Горда, Инна Александровна
  Актуальность проводимых исследований определяется необходимостью оценивать ответы обучаемых при обеспечении заданного уровня объективности, условий сравнимости оценок по различным модулям в рамках дисциплины и выработке единых стандартов оценивания при дистанционном обучении. Определена и исследована интеллектуальная среда предметной области (ИСПО). В условиях ИСПО функция контроля знаний у обучающегося реализует критерий, который, с одной стороны, должен быть максимально объективным, а с другой – вычислимым. ИСПО как интеллектуальная среда порождает понятия за счет формализации описания и унификации представления выделенного объекта среды. Значение результатов проводимых исследований для развития образовательной системы заключается в повышении достоверности и надежности измерений усвоенных знаний, на основе перехода от грубой шкалы оценивания к более точной, что позволяет дистанционной образовательной системе функционировать оптимально.
 • Документ
  Цветовое моделирование цифрового изображения дефекта типа "трещина"
  (КНУБА, 2015) Горда, Елена Владимировна
  В последние десятилетия наблюдается быстрое развитие технологий и методов компьютерной обработки цифровых изображений. Актуальность моделирования цветовых пространств изображений определяется необходимостью и возможностью реализации различных подходов в исследовании задач распознавания образов. В работе предложена модель цветовых пространств цифровых изображений на основе функций специального вида, которая позволяет построить адекватную топологию распределения цвета по изображению с учетом специфики распределения цветов на дискретном цифровом изображении. Описаны свойства этих функций.
 • Документ
  Концептуальна модель формування ментального простору
  (КНУБА, 2015) Веренич, Олена Володимирівна
  Розглянуто елементи ментального простору. На основі цього запропоновано концептуальну модель формування ментального простору. Досліджено чинники, які впливають на його формування. Виокремлені основні інформаційні одиниці. Досліджено та запропоновано використання мемів для опису інформаційних одиниць, якими оперують ментальні простори. Окреслено напрями подальших наукових досліджень щодо оцінки кількості, якості та структури мемів, які формують ментальний простір.
 • Документ
  Онтологічне дослідження міського середовища
  (КНУБА, 2015) Патракеєв, Ігор Михайлович
  Одне з основних завдань концептуального моделювання предметної сфери це необхідність одержання з масиву вихідної інформації відомостей, які потрібні для вирішення конкретних проблем. Сучасні моделі подання та інтеграції інформаційних ресурсів активно розвиваються і впроваджуються в практику. Найважливішим елементом сучасних інформаційних технологій є онтології, які дозволяють провести аналіз семантики інформації про предметну сферу з метою її ефективного використання, подання та перетворення. Тому онтології набули поширення в рішенні проблем подання знань про предметну область, інженерію знань, семантичної інтеграції інформаційних ресурсів і т.д. У статті розглядаються принципи онтологічного підходу до отримання предметно-орієнтованих знань із множини природно мовних текстів, їх формально-логічного подання та прикладної обробки на прикладі дефініції «міське середовище». Застосування системного онтологічного підходу дозволяє формально описати предметну сферу, уточнити поняття предметної сфери та визначити загальну термінологічну базу. Показано, що онтології предметних сфер будуються як категорійно-понятійний апарат предметної сфери на основі дослідження підручників, навчальних посібників і монографій.
 • Документ
  Формування портфелів проектів зменшення втрат електроенергії в електричних мережах
  (КНУБА, 2015) Ачкасов, Ігор Анатолійович
  Розглянуто концептуальну модель формування портфеля проектів зменшення витрат електроенергії у електричних мережах в умовах невизначеності (спостережності, неверифікованої інформації та недосконалості методів оцінки технологічних втрат). Визначено моделі та методи формування портфеля проектів зменшення втрат в електричних мережах. Залежно від повноти інформації про навантаження елементів електричної мережі за розрахунковий період для розрахунків навантажувальних втрат використовуються різні методи формування портфелів проектів зменшення втрат у електричних мережах.
 • Документ
  Раціональний менеджмент, якість, енергозберігаючі технології – ефективні засоби реінжинірингу підприємства
  (КНУБА, 2015) Савенко, Володимир Іванович; Клюєва, Вікторія Василівна; Аднан Абделхамід Халіл Абу Сал; Кіт, Василь Петрович; Савенко, Сергій Сергійович
  В роботі наведено результати багаторічних досліджень та пошуків шляхів підвищення ефективності роботи будівельних організацій через удосконалення системи управління якістю і покращення якості продукції домобудівного комбінату, підвищення енергозберігаючих властивостей огороджувальних конструкцій житлових будинків на базі серії 111-161, покращення комфортності житла та підвищення попиту на нього. Завдяки впровадженню нових енергозберігаючих технологій та конструкцій, а також системи управління якістю на базі ISO 9001:2008 були досягнуті унікальні результати: підвищено імідж будівельної організації, продукція якої – квартири у нових сучасних будинках – розкуповувалась і розкуповується і сьогодні. Задовго до завершення будівництва якість продукції і організація роботи на будівельному майданчику дозволили організації ВАТ «ДБК-3» стати багаторазовим (у 2007, 2008, 2010 рр.) лауреатом національних конкурсів та фіналістом міжнародного турніру з якості.