Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/1246

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 27
 • Документ
  Визначення характеру зміни діаметра розподільчого дренажного трубопроводу вздовж шляху
  (КНУБА, 2024-03) Кравчук Андрій; Кравчук Олександр; Чабанюк Роман; Кравчук Ольга
  В даній роботі на основі проведеного аналізу системи диференційних рівнянь, що описують рух рідини зі змінною витратою в розподільчих напірних дренажних трубопроводах змінного (тако-го, що зменшується) за довжиною перерізу, розроблена методика розрахунку гідравлічних ха-рактеристик і конструктивних параметрів даних труб. В роботі розглянуто найбільш загальний випадок роботи розподільників при наявності над трубою горизонтального рівня ґрунтових вод. При аналізі вихідних рівнянь було розглянуто варіант роботи розподільчих трубопроводів, при якому всередині напірного каналу за всією його довжиною забезпечувалась постійна за величи-ною середня швидкість руху потоку рідини. Величина цієї швидкості залежить від грануломет-ричних особливостей навколишнього ґрунту, в якому прокладено трубопровід, і фільтраційних характеристик матеріалу бічних стінок трубопроводів. При дослідженні вихідних рівнянь і отриманні розрахункових залежностей було використано поняття умовного нескінченно довгого розподільчого трубопроводу або трубопроводу обмеженої довжини того, що має нескінченну просякненість поверхні бічних стінок. Головною особливістю якого є можливість прийняття рів-ним близьким до нуля напору в його кінцевому перерізі. Вказане припущення практично не впливає на отримані кінцеві результати. Аналіз представлено в безрозмірному вигляді. Отримані розрахункові формули досить прості і зручні у використанні. Для ілюстрації представлених за-лежностей в роботі приведені відповідні графіки.
 • Документ
  Визначення ефективних конструктивних характеристик збірних дренажних трубопроводів меліоративних систем
  (КНУБА, 2023-12) Кравчук Андрій; Кравчук Олександр
  В роботі на основі проведеного аналізу диференційних рівнянь, що описують рух рідини зі змінною витратою в напірних збірних дренажних трубопроводах, запропоновано методику розрахунку ефективних конструктивних характеристик розглядуваних труб. Вважається, що зміна витрати вздовж шляху за довжиною збірника здійснюється безперервно. Досліджувана система диференційних рівнянь складається з рівняння гідравліки змінної маси і модифікованого рівняння фільтрації. Шляхом введення нових оригінальних змінних вихідна система зводиться до безрозмірного вигляду. Під ефективними характеристиками дренажного трубопроводу в роботі розуміються параметри, при яких ґрунтові води надходять в трубу на всій її довжині з інтенсивністю не меншою за величиною ніж задана за технологічними вимогами. Показано, що величина ефективних параметрів в основному залежить від величини трьох важливих факторів: коефіцієнта опору збірного дренажного трубопроводу «ζl»; відстані між дренажними трубами «E»; узагальненого параметра «A», який комплексно враховує конструктивні і фільтраційні характеристики розглядуваного потоку. При проведенні аналізу використано поняття фіктивного дренажного трубопроводу нескінченної довжини або трубопроводу з нескінченною фільтруючою спроможністю його бічної поверхні. При цьому забезпечується необхідний перепад напорів між рівнем ґрунтових вод і п’єзометричним напором всередині реального і фіктивного трубопроводів. Отримані розрахункові формули досить прості і зручні для використання. Приведено приклад розрахунку ефективних характеристик реального напірного збірного дренажного трубопроводу. Представлена методика розрахунку безумовно буде корисною при реальному проектуванні збірних дренажних труб меліоративних систем, оскільки її використання дозволить раціонально розраховувати їх параметри і за рахунок цього суттєво зменшити вартість будівництва і забезпечити оптимальні умови експлуатації меліоративних систем.
 • Документ
  Оцінка впливу транзитної витрати на характеристики розподільчих дренажних трубопроводів
  (КНУБА, 2023-02) Кравчук Андрій; Кравчук Олександр; Ломако Артем; Кравчук Ольга
  В даній роботі на основі проведеного аналізу диференційних рівнянь, що описують рух рідини зі змінною витратою в напірних розподільчих дренажних трубопроводах, запропоновано методику розрахунку похибки, яка виникає при визначенні витрати в початковому перерізі трубопроводу при пропуску ним транзитної витрати. Аналіз представлено в безрозмірному вигляді. Вплив транзитної витрати на основний потік оцінено за допомогою величин коефіцієнта опору дренажного трубопроводу і узагальненого параметра розподільчої дрени А, який враховує її конструктивні і фільтраційні характеристики. Отримані розрахункові формули досить прості і зручні у використанні. Запропонована методика дозволяє виконувати розрахунки дренажних трубопроводів, які працюють при наявності транзитної витрати, за методикою розрахунку даних труб, що розподіляють воду без пропуску транзиту. При цьому визначається можлива похибка, яка вноситься в результати розрахунку. Для ілюстрації отриманих залежностей в роботі наведено відповідні графіки. Результати проведеного аналізу дозволяють визначити границі, в яких можна користуватись спрощеною методикою розрахунку даних труб і оцінити похибку, що виникає при цьому.
 • Документ
  Розрахунок розподільчих дренажних трубопроводів, прокладених з похилом
  (КНУБА, 2023-04) Кравчук, Андрій Михайлович; Кравчук, Олександр Андрійович
  В даній роботі представлені досить прості і зручні для застосування аналітичні залежності для розрахунку основних гідравлічних і конструктивних характеристик розподільчих дренажних трубопроводів, що прокладені з певним похилом. Вони запропоновані на основі аналізу системи диференційних рівнянь, яка складається з рівняння гідравліки змінної маси і модифікованого рівняння фільтрації, і описує рух рідини у таких трубопроводах. Показано, що величина геометричного похилу прокладання напірного розподільчого дренажного трубопроводу, разом з коефіцієнтом опору і узагальненим параметром A, суттєво впливає на розрахункові параметри таких труб.
 • Документ
  Визначення ефективної довжини напірних розподільчих дренажних трубопроводів
  (ОДАБА, 2023-12) Кравчук А. М.; Кравчук О. А.; Чабанюк Р. А.
  В роботі на основі проведеного аналізу диференційних рівнянь, що описують рух рідини зі змінною витратою в напірних розподільчих дренажних трубопроводах, запропоновано методику розрахунку ефективної довжини розглядуваних труб. Представлена методика розрахунку буде корисною при реальному проектуванні розподільчих дренажних труб меліоративних систем, оскільки її використання дозволить раціонально розраховувати їх параметри і за рахунок цього суттєво зменшити вартість будівництва і забезпечити оптимальні умови експлуатації меліоративних систем.
 • Документ
  Аналіз умов роботи розподільчих дренажних трубопроводів змінного діаметру
  (КНУБА, 2024-04) Кравчук, Андрій Михайлович; Кравчук, Олександр Андрійович; Барладіна, Вероніка Андріївна; Возний, Олександр Тарасович
  Розподільчі дренажні трубопроводи є одним із ключових елементів зрошувальних систем. Вони відіграють основну роль у забезпеченні подачі необхідних об’ємів води і підтримання оптимального вологісного режиму в ґрунті для сільськогосподарських угідь
 • Документ
  Залежність коефіцієнта фільтрації від пористості фільтруючого матеріалу швидких фільтрів
  (КНУБА, 2022-04) Кравчук Олександр; Кравчук Ольга
  В даній роботі на базі проведених авторами експериментальних досліджень визначено важливі характеристики фільтруючого завантаження швидких фільтрів, такі як коефіцієнт фільтрації, пористість і швидкість фільтрування. Встановлено співвідношення між вказаними параметрами, а також характер їх зміни як за висотою фільтруючого шару, так і з часом протягом роботи споруди. Приведено схему і розглянуто особливості роботи розробленого і змонтованого експериментального стенду, який складається з фільтрувальної колони, піщаного фільтруючого завантаження. Вимірювання проводились при різних початкових швидкостях руху води і концентраціях модельних забруднень. За результатами вимірювань були отримані експериментальні залежності і співвідношення між основними дослідними параметрами. А саме, між пористістю і коефіцієнтом фільтрації фільтруючого матеріалу, між пористістю і швидкістю фільтрування. Проведено аналіз в безрозмірній формі отриманих даних, побудовано необхідні графіки і підібрані відповідні емпіричні залежності. Підтверджено ефект зменшення коефіцієнта фільтрації зернистого матеріалу і швидкості фільтрування при зменшенні пористості піску. Показано, що на початкових етапах процесу фільтрування замулення завантаження і швидкість фільтрування змінюються не суттєво, з часом інтенсивність цих процесів зростає і досягає свого максимуму в кінці циклу фільтрування.
 • Документ
  Порівняльна оцінка умов роботи трубчатих перепадних колодязів систем водовідведення
  (Національний транспортний університет, 2022) Кравчук, А. М.; Кравчук, О. Я.
  В даній роботі на основі аналізу літературних даних проведено оцінку роботи стандартних типів перепадних каналізаційних колодязів і на цій основі запропоновано нову конструкцію перепаду колодязя із змінною за висотою площею поперечного перерізу. Для вивчення і порівняння характеристик і умов роботи стандартних споруд і споруд запропонованої конструкції на спеціально змонтованому стенді була проведена серія експериментальних досліджень моделей даних конструкцій. Моделі перепадних стояків були виготовлені з оргскла, що дозволило візуалізувати структуру потоків рідини в обох випадках. Встановлено, що в перепадних стояках, в залежності від витрати, що пропускається, можливе встановлення трьох режимів руху: безнапірного, перехідного і напірного. Для перепаду постійного перерізу розрахунковим режимом слід вважати безнапірний режим руху. Значна увага в дослідженнях була приділена вимірюванням величини динамічних навантажень від падаючого потоку на дно водобійного колодязя. В тому числі визначенню коефіцієнта нерівномірності дії динамічного навантаження від впливу струмини. Визначено, що для перепадів, які виготовлені із стояка постійного перерізу, його величина залежить від витрати, що пропускається стояком та може досягати значень 3 і більше. Коефіцієнт нерівномірності динамічного навантаження для таких стояків слід приймати рівним 1,5. Для стояків змінного перерізу коефіцієнт нерівномірності не перевищує величини 1,5 для довільних величин витрат.
 • Документ
  Гідравліка напірних перфорованих трубопроводів очисних споруд систем водопостачання та водовідведення
  (КНУБА, 2021-12) Кравчук, Андрій Михайлович; Чернишев, Денис Олегович; Кравчук, Олександр Андрійович
  Розглянуто диференційні рівняння, які описують рух рідини зі змінною витратою в напірних розподільних і збірних трубопроводах. Запропоновано інженерні методики розрахунку параметрів цих систем. Подано результати експериментальних досліджень гідравлічних характеристик таких труб. Буде корисною для науковців та інженерів у галузі гідравліки, водопостачання та водовідведення, а також для аспірантів та студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за відповідними спеціальностями.
 • Документ
  Спеціальні питання гідравліки систем водопостачання та водовідведення
  (Київський національний університет будівництва і архітектури, 2020-12) Кравчук, Андрій Михайлович; Кравчук, Олександр Андрійович
  Розглянуто рух рідини зі змінною витратою в трубах і відкритих руслах, фільтрування і відстоювання рідини, питання руху неоднорідних та стисливих рідин, плівковий рух рідини та рух двофазних рідин. Висвітлено основні характеристики нерівномірного руху стічних вод у безнапірних трубах систем водовідведення, неусталені течії води у відкритих руслах, стратифіковані течії, поняття планової задачі гідравліки. Наведено умови протікання рідини в каналах некруглого перерізу та застосування решіток для вирівнювання структури потоків, основні характеристики затоплених і незатоплених струмин. Призначено для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньої програми «Водопостачання та водовідведення».