Вип. 31

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 28
 • Документ
  Аналіз та постановка задачі моделювання поверхні території під забудову
  (КНУБА, 2017) Гончаренко, Тетяна Андріївна; Пороховніченко, Ірина Анатоліївна
  Розглянуто наявні підходи щодо вирішення питань, пов’язаних з організацією рельєфу території під забудову. Визначено групи завдань та обсяги інформації на стадіях ескізного та робочого проектування генеральних планів. Досліджено методи вертикального планування та підрахунку об’ємів земляних робіт. Проаналізовано критерії оптимальності прийняття рішень залежно від конкретної планувальної ситуації. На основі цього аналізу виявлена комплексність задачі створення проектного рельєфу та надана її декомпозиція. Запропонована власна модель процесу автоматизованого розв’язання поставленої задачі, математично сформульована задача оптимізації проектних відміток та підтверджена необхідність розробки інформаційної технології моделювання поверхні території під забудову.
 • Документ
  Застосування wavelet-аналізу як прикладного інструментарію вияву та подолання невизначеності у проектах біосферосумісного будівництва
  (КНУБА, 2017) Чернишев, Денис Олегович
  Наведено результати пошуку передових аналітичних засобів і методико-алгоритмічних прийомів організаційно-технологічної та стохастичної оцінки подолання ризиків та загроз у проектах біосферосумісного будівництва з метою гармонізації характеристик життєвого циклу цих проектів з характеристиками мікросередовища їх впровадження. Застосування wavelet-аналізу запроваджує для девелопера нову критеріальну основу вибору варіантів реалізації будівельного проекту у процесі підготовки тендерів щодо виконавців загально-будівельних та спеціальних робіт. Базисом такого інструментарію є: методи багатофакторного, багатокомпонентного моделювання та багатокритеріального вибору альтернатив організації будівництва для проектів за умови застосування рівня біосферосумісності в якості провідної аналітичної координати такого моделювання. Зазначені моделі, реалізовані у форматі сучасного будівельного девелопменту, слугуватимуть у подальшому основою для організаційно-технологічної та екологічної експертизи проектів, які разом забезпечують девелоперу належний моніторинг інвестиційного циклу будівельного проекту, додержання графіка та бюджету проекту, належну виконавчу дисципліну та якість виконання робіт.
 • Документ
  Дискретизация динамической модели теплового объекта регулирования с большим шагом квантования во времени
  (КНУБА, 2017) Иносов, Сергей Викторович; Бондарчук, Ольга Вячеславовна
  Получена модель динамики теплового объекта регулирования в квантованном времени в виде дискретной передаточной функции по известной передаточной функции объекта в непрерывном времени с учетом запаздывания и двух основных инерционностей. Предлагаемая дискретная модель учитывает нестационарные операции выборки и фиксации, оставаясь тем не менее, стационарной за счет перехода к дискретному времени. Полученная линейная стационарная модель может быть использована для последующего синтеза алгоритма регулирования методами дискретного операционного исчисления. Модель дает результаты, близкие к точным, даже если шаг квантования времени не является достаточно малым и может быть отнесена к универсальной и пригодной для анализа большинства тепловых объектов.
 • Документ
  Спосіб визначення ефективності вдосконалених технологічних процесів влаштування теплоізоляційних матеріалів
  (КНУБА, 2017) Афанасьєв, Віктор Валерійович; Мальований, Ілля Вікторович; Радченко, Олександр Полікарпович; Ярова, Юлія Олексіївна; Чеботарьов, Валерій Анатолійович
  Аналіз наявних технологічних систем утеплення фасадів будинків дозволив виявити слабкі конструктивні елементи – стики та місця кріплень теплоізоляційних плит. Для усунення технологічних містків холоду запропоновано приховану систему кріплення теплоізоляційних матеріалів, суть якої полягає в прихованні всіх кріпильних елементів та місць стикування між плитами під другий шар утеплювача. Розглянуто спосіб визначення коефіцієнта теплопровідності будівельних теплоізоляційних матеріалів. Для експериментального визначення ефективності прихованої технологічної системи кріплень було запропоновано методологічні підходи на основі способу визначення коефіцієнта теплопровідності будівельних матеріалів. Для запропонованої системи зовнішньої теплоізоляції, яка складається з основних плит, що виконані з пазами по периметру, та добірних плит, які розташовуються на стиках основних, визначено технологічний ефект, що складає 12% у порівнянні з традиційною системою кріплення теплоізоляції.
 • Документ
  Ризик-орієнтований підхід до управління безпекою техногенного середовища
  (КНУБА, 2017) Яремко, Зіновій Михайлович; Писаревська, Соломія Василівна; Фірман, Володимир Михайлович
  Управління безпекою техногенного середовища залишається актуальною проблемою сьогодення і вимагає подальших наукових досліджень, оскільки рівень безпеки залежить не тільки від досягнень науково-технічного прогресу, а і від суспільного усвідомлення небезпек сучасного урбанізованого середовища. Обґрунтовано використання ризик-орієнтованого підходу до розслідування нещасних випадків на виробництві з метою формування ризик-орієнтованого мислення. Принциповою відмінністю запропонованого ризик-орієнтованого підходу до розслідування нещасних випадків на виробництві є визначення нещасного випадку як сукупності послідовних, паралельних (одночасних) чи послідовно-паралельних небезпечних подій, які розвиваються у часі та просторі і за певних обставин можуть спричинити небажані наслідки. Показано, що одним із ефективних заходів щодо запобігання нещасним випадкам на виробництві є усунення людського чинника із причин нещасних випадків шляхом формування відповідальності як у керівників, так і у працівників за власні дії під час професійної діяльності.
 • Документ
  Інформаційне моделювання та концепція інтегрованої реалізації будівельних проектів як основа інноваційного розвитку будівельного підприємства
  (КНУБА, 2017) Трач, Роман Володимирович; Рижакова, Галина Михайлівна; Крижановський, Віктор Іванович
  Зростання кількості учасників інвестиційно-будівельного процесу очевидно призводить до збільшення кількості інформаційних потоків, що в свою чергу підвищує рівень ризику настання таких негативних явищ, як зростання незапланованих інвестиційних витрат та термінів реалізації інвестиційних проектів. Досліджено наукові підходи до понять інформаційного моделювання у будівництві (BIM) та інтегрованої реалізації будівельного проекту (IPD), їх взаємозв’язок та переваги від застосування. Проаналізовано традиційний та інтегрований процес планування та реалізації інвестицій в будівництві. Визначено, що інтегрована реалізація будівельного проекту повинна бути підтримана відповідною інформаційною технологією, що дозволяє безперешкодний доступ до інформації. Спільним для концепцій BIM та IPD є співпраця різних зацікавлених сторін під час окремих фаз життєвого циклу об'єкта, що дозволяє впровадження, отримання та актуалізацію інформації з метою підтримки і відображення ролі кожного користувача.
 • Документ
  Cтворення адаптивних освітніх систем на базі інтернет
  (КНУБА, 2017) Цюцюра, Микола Ігорович; Палагута, Катерина Олексіївна; Пашорін, Валерій Іванович
  Розглянуто проблеми створення адаптивних освітніх систем, а саме питання застосування різних технологій адаптації. Адаптивні системи навчання є потужним інструментом підвищення ефективності як традиційного навчання, так і освіти упродовж усього життя. Виконано огляд наявних технологій, проведено порівняльний аналіз існуючих адаптивних освітніх систем, виявлено найбільш перспективні напрями розвитку систем, запропоновано архітектуру адаптивної освітньої системи.
 • Документ
  Альтернативне середовище програмування мовою С# для навчальних закладів
  (КНУБА, 2017) Цюцюра, Микола Ігорович; Жирова, Тетяна Олександрівна; Котенко, Наталія Олексіївна
  Мова С# наразі є досить популярною та затребуваною, тому її вивчення у вищих навчальних закладах напряму підготовки “Комп’ютерна інженерія” є невід’ємною частиною у формуванні фахової компетентності майбутніх програмістів. Існує чимала кількість засобів розробки програм мовою С#, кожна з яких має свої переваги та недоліки Питання вибору середовища для програмування мовою С# є важливим не лише для викладача та студента, а й для навчального закладу в цілому. Проведено аналіз наявного програмного забезпечення. На його основі розроблено та описано альтернативний візуальний редактор коду мови C# для навчальних цілей, який є безкоштовним, інтуїтивно зрозумілим та має низькі системні вимоги.
 • Документ
  Побудова системи діагностики технічного стану будівель на прикладі балки перекриття з використанням методів теорії нечітких множин
  (КНУБА, 2017) Терентьєв, Олександр Олександрович; Шабала, Євгенія Євгенівна; Саченко, Ілля Олександрович
  Розглянуто приклад проведення аналізу технічного стану конструктивного елемента балки перекриття з використанням методів та апарату теорії нечітких множин. Нечітка технологія завойовує все більше прихильників серед фахівців, працюючих в області прийняття рішень, коли обмеження і наслідки можливих дій точно невідомі. Взявши старт ще в 1965 році з робіт Лотфі Заде, нечітка логіка набула широкого застосування в різних областях техніки наприкінці дев'яностих років. Основні положення, визначення і терміни теорії нечітких (розмитих, нечітко визначених, розпливчастих ) множин сформульовані Л. Заде і розвинені далі в роботах. У даному випадку, в основу діагностування станів розглянутої підсистеми, пропонується покласти алгоритм постановки діагнозу. Розглянутий підхід сприяє визначеності при розпізнаванні станів конструкцій будівель в умовах обмеженості та неточності вхідної інформації. Також він додає впевненості експерту при обґрунтуванні необхідних рішень, про ступінь та глибину інженерного втручання в систему з метою приведення її в нормальний технічний стан.
 • Документ
  Оперативність системи управління виробничим здоров'ям і безпекою в складних динамічних структурах
  (КНУБА, 2017) Гулевець, Вадим Дмитрович
  Запропоновано кількісний критерій оперативності – ймовірність стандартних умов праці. Введений параметр якості системи управління виробничим здоров'ям і безпекою дозволить кількісно оцінити вплив використовуваної системи щодо створення необхідних умов праці на робочих місцях не опосередковано, через статистику профзахворювань і число різних подій, що супроводжуються виробничими травмами або негативними впливами на здоров'я працівників, а безпосередньо, за даними безперервного моніторингу. Таким чином, оцінка оперативності та визначення її складових буде носити стимулюючий характер для поліпшення як умов виробництва складних динамічних структур, так і для вдосконалення самої системи управління виробничим здоров'ям і безпекою.
 • Документ
  Інформаційна система логістики в торгівлі як складова інформаційних систем управління підприємствами
  (КНУБА, 2017) Цюцюра, Світлана Володимирівна; Криворучко, Олена Володимирівна; Десятко, Альона Миколаївна; Пашорін, Валерій Іванович
  Розглянуто проблему інформаційної системи управління логістикою підприємства торгівлі як підсистему інформаційної системи управління організацією/підприємством та особливостей розроблення інформаційних систем управління логістикою торговельного підприємства. Запропоновано поєднати управління матеріальними, фінансовими та інформаційними потоками торговельного підприємства, а також структуризувати властивості інформаційної системи логістики підприємства торгівлі.
 • Документ
  Підхід до забезпечення захисту корпоративних інформаційних систем в будівництві
  (КНУБА, 2017) Хлапонін, Юрій Івановіч; Ізмайлова, Ольга Василівна
  Проаналізовано шляхи та принципи побудови складних комплексних систем інформаційної безпеки, що розглядаються як складова частина корпоративних інформаційних систем в будівництві. Інформаційна модель будівлі ВІМ (Building Information Modeling) є інформаційною основою їх побудови. Обґрунтовано актуальність забезпечення на загальносистемному рівні конфіденційності даних, їх прозорості, доступності та цілісності в умовах, що визначають можливі загрози та ризики порушення достатнього рівня інформаційної та кібернетичної безпеки функціонування системи. Головну увагу приділено передпроектній стадії розробки системи та стадії ескізного проектування. Проаналізовано та запропоновано основні принципи розробки захищених систем. При цьому визначено, що головним принципом пошуку шляхів захисту інформації є неухильне дотримання системного підходу до розв’язання проблеми захисту інформації.
 • Документ
  Інтелектуальний аналіз земного покриву території україни на основі даних Globeland 30
  (КНУБА, 2017) Путренко, Віктор Валентинович; Пашинська, Наталія Миколаївна
  В роботі розглянуто аналіз та типізацію земного покриву території України для цілей державного територіального управління та адміністрування з використанням даних продукту глобальної класифікації земного покриву Globeland 30. Для проведення типізації використовувався набір методів ГІС-аналізу, зокрема обробки растрових наборів даних, отримання тайлових мозаїк та конвертації, обробки векторних даних шляхом перекласифікації та зональної статистики, методи кластеризації, зокрема метод побудови карт самоорганізації Кохонена для цілей кластеризації та типізації адміністративних одиниць. На основі цих даних проведено типізацію адміністративних одиниць та отримано розподіл на 9 кластерів, які відображають основні типи землекористування в Україні. Таким чином, було отримано групи районів, які за своїм територіальним положенням, спеціалізацією та особливостями розвитку мають подібні структури землекористування. Отримані результати типізації є основою для формування та корегування програм територіального розвитку на рівні адміністративних одиниць, контролю за природоохоронною, сільськогосподарською та містобудівною діяльністю.
 • Документ
  Агентное моделирование доходов интернет-провайдера
  (КНУБА, 2017) Погудина, Ольга Константиновна; Третяк, Артем Витальевич
  Прогнозирование доходов, полученных путем пополнения личных счетов клиентов интернет-провайдеров, дает ряд преимуществ, среди которых: расчет стоимости предоставляемых услуг; планирование бюджета; планирование закупки нового или модернизация старого оборудования; повышение качества управления развитием предприятия; расчет рентабельности и экономической устойчивости предприятия; планирование заработной платы сотрудников. В работе рассмотрена модель прогнозирования доходов интернет-провайдеров на основе агентного подхода моделирования. Для этого выполнена сегментация потребителей, рассмотрена формализация их поведения и построена имитационная модель. Предложена статистика работы небольшого интернет-провайдера для проверки адекватности результата имитационного моделирования. Полученная модель учитывает изменения стоимости и смену тарифных планов, условия перехода агентов в модели, сезонность использования интернета.
 • Документ
  Тензорные модели интервальной математики в основе метода решения задач управления в условиях неопределенности
  (КНУБА, 2017) Минаев, Юрий Николаевич; Минаева, Юлия Ивановна; Филимонова, Оксана Юрьевна; Филимонов, Георгий Александрович
  Рассматрено представление интервала в виде тензорной модели с последующей тензорной декомпозицией и формированием подмножества упорядоченных пар (псевдонечеткое множество вида x n x {x pm }1 ,pm ®[0,1] – псевдоФП). Аналогичные нечеткому множеству псевдомодели ФП обладают расширенным свойством функции принадлежности Σ = ( ) pm = i 1,n x 2 1. Предложено нечеткий интервал определять как подмножество упорядоченных пар (псевдонечеткое множество) (ПмУП), наиболее близкое по унитарной норме к исходному (четкому) интервалу. Сформулированы алгоритмы выполнения арифметических операций над интервалами на уровне тензорных моделей. Приведены примеры, показывающие эффективность предложенных методов и моделей.
 • Документ
  Об'єктно-орієнтована модель геопросторових даних генерального плану населеного пункту
  (КНУБА, 2017) Максимова, Юлія Сергіївна
  Сьогодні важливими питаннями є створення єдиного інформаційного простору для розробників і користувачів містобудівної документації з метою забезпечення можливості організації оперативного обміну даними між учасниками містобудівної діяльності. Виникає необхідність переходу від картографічного до геоінформаційного моделювання та прогнозування розвитку території на основі багатофакторного аналізу просторової взаємодії об'єктів і явищ міського середовища. В роботі розглянуто структуру та загальні вимоги до об’єктно-реляційної моделі геопросторових даних, що містять проектні рішення генерального плану. Моделі за методологією об’єктно-орієнтованого підходу реалізують методи, які дозволяють відслідковувати динаміки в процесі реалізації концепцій генерального плану або його зміни, що потребує моделювання поведінки об’єктів містобудування.
 • Документ
  Методики якісного аналізу і оцінки бізнес-процесів
  (КНУБА, 2017) Криворучко, Олена Володимирівна; Рассамакін, Володимир Якович; Мединська, Тетяна Миколаївна; Лященко, Тамара Олексіївна
  Розглянуто та проаналізовано різні методи кількісного аналізу бізнес-процесів. Наведено приклади застосування різних методів на практиці. Застосування запропонованих методів кількісного аналізу в роботі керівництва компанії дасть змогу зосередити увагу на найбільш значущих напрямах ведення бізнесу та сформувати на цій основі комплексний підхід до вирішення проблем.
 • Документ
  Аналіз підходів до управління креативним потенціалом в командах ІТ-проектів
  (КНУБА, 2017) Чубенко, Миколай Олександрович; Новохацька, Діана Вікторівна
  Проведено аналіз підходів і методів розвитку креативного мислення для розв’язання нетипових задач в рамках ІТ-проектів. Означено позитивні і негативні сторони методів, основних технік та концепцій стимулювання креативності. Виконано огляд найбільш відомих теорій креативного мислення, широко застосовуваних технік і концепцій, що допомагають нестандартно дивитися на наявні проблеми та пропонувати нетривіальні рішення. Наведено аргументи щодо практичної користі застосування креативного підходу до вирішення завдань під час управління командами ІТ-проектів, коли потрібно виходити із зони комфорту звичайного процесу прийняття рішень. Практичне застосування методів допоможе стимулювати попит на креативність, створить умови для виявлення креативності носіями потенціалу та допоможе отримати конкретні результати його використання у вигляді досягнення ключових бізнес-цілей проектів.
 • Документ
  Формування схеми інформаційного потоку в системі управління охороною праці на підприємстві
  (КНУБА, 2017) Хрутьба, Вікторія Олександрівна; Половко, Микола Васильович; Лисак, Роксолана Станіславівна; Спасіченко, Оксана Вікторівна
  Ефективність управління проектами охорони та безпеки праці тісно пов’язана з управлінням інформаційними потоками у процесі реалізації цих проектів. Швидкість обміну інформацією між учасниками проекту впливає на дотримання часових обмежень, передбачених планом проекту. На основі досліджень науковців з даного питання схематично зображено рух інформації в системі управління охороною праці при початковій передачі інформації від точки її виникнення до точки прийняття рішення та у зворотному напрямку під час реалізації проектів охорони та безпеки праці. Запропоновано удосконалену схему інформаційного потоку системи управління охороною праці для підвищення ефективності використання часу у процесі прийняття рішень при реалізації проектів з охорони та безпеки праці.
 • Документ
  Аналіз проекту проактивного створення регіональної мережі на базі ціннісного підходу
  (КНУБА, 2017) Тімінський, Олександр Георгійович; Марущак, Ілля Олександрович
  Розглянуто проект проактивного створення регіональної мережі на базі ціннісного підходу. Доведено, що діяльність щодо створення регіональної мережі є проектом. Описано властивості проекту створення регіональної мережі. Для застосування в проекті проаналізовані поширені організаційні структури. Зроблено висновок, що для цілей проекту найбільш прийнятною є збалансована матрична структура. Прийнятною виділено також сильну матричну структуру, за умови якщо проектний офіс вже існує у материнській компанії. Запропоновано методологію для управління проектом створення регіональної мережі. Корпоративну методологію пропонується створити на базі стандартів Міжнародної асоціації управління проектами IPMA. Проаналізовано цінності учасників проекту – материнської компанії, учасників проекту, зацікавлених сторін проекту, менеджера проекту, команди проекту. Запропоновано поняття антицінності. Виділено антицінність першого роду і антицінність другого роду. Антицінність першого роду визначено як відсутність цінності. Антицінність другого роду визначено як створення небажаних цінностей для зацікавленої сторони. Зроблено висновки з проведених досліджень. Окреслено напрями подальших досліджень.