Вип. 31

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/357

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 28
 • Документ
  Аналіз та постановка задачі моделювання поверхні території під забудову
  (КНУБА, 2017) Гончаренко, Тетяна Андріївна; Пороховніченко, Ірина Анатоліївна
  Розглянуто наявні підходи щодо вирішення питань, пов’язаних з організацією рельєфу території під забудову. Визначено групи завдань та обсяги інформації на стадіях ескізного та робочого проектування генеральних планів. Досліджено методи вертикального планування та підрахунку об’ємів земляних робіт. Проаналізовано критерії оптимальності прийняття рішень залежно від конкретної планувальної ситуації. На основі цього аналізу виявлена комплексність задачі створення проектного рельєфу та надана її декомпозиція. Запропонована власна модель процесу автоматизованого розв’язання поставленої задачі, математично сформульована задача оптимізації проектних відміток та підтверджена необхідність розробки інформаційної технології моделювання поверхні території під забудову.
 • Документ
  Застосування wavelet-аналізу як прикладного інструментарію вияву та подолання невизначеності у проектах біосферосумісного будівництва
  (КНУБА, 2017) Чернишев, Денис Олегович
  Наведено результати пошуку передових аналітичних засобів і методико-алгоритмічних прийомів організаційно-технологічної та стохастичної оцінки подолання ризиків та загроз у проектах біосферосумісного будівництва з метою гармонізації характеристик життєвого циклу цих проектів з характеристиками мікросередовища їх впровадження. Застосування wavelet-аналізу запроваджує для девелопера нову критеріальну основу вибору варіантів реалізації будівельного проекту у процесі підготовки тендерів щодо виконавців загально-будівельних та спеціальних робіт. Базисом такого інструментарію є: методи багатофакторного, багатокомпонентного моделювання та багатокритеріального вибору альтернатив організації будівництва для проектів за умови застосування рівня біосферосумісності в якості провідної аналітичної координати такого моделювання. Зазначені моделі, реалізовані у форматі сучасного будівельного девелопменту, слугуватимуть у подальшому основою для організаційно-технологічної та екологічної експертизи проектів, які разом забезпечують девелоперу належний моніторинг інвестиційного циклу будівельного проекту, додержання графіка та бюджету проекту, належну виконавчу дисципліну та якість виконання робіт.
 • Документ
  Дискретизация динамической модели теплового объекта регулирования с большим шагом квантования во времени
  (КНУБА, 2017) Иносов, Сергей Викторович; Бондарчук, Ольга Вячеславовна
  Получена модель динамики теплового объекта регулирования в квантованном времени в виде дискретной передаточной функции по известной передаточной функции объекта в непрерывном времени с учетом запаздывания и двух основных инерционностей. Предлагаемая дискретная модель учитывает нестационарные операции выборки и фиксации, оставаясь тем не менее, стационарной за счет перехода к дискретному времени. Полученная линейная стационарная модель может быть использована для последующего синтеза алгоритма регулирования методами дискретного операционного исчисления. Модель дает результаты, близкие к точным, даже если шаг квантования времени не является достаточно малым и может быть отнесена к универсальной и пригодной для анализа большинства тепловых объектов.
 • Документ
  Спосіб визначення ефективності вдосконалених технологічних процесів влаштування теплоізоляційних матеріалів
  (КНУБА, 2017) Афанасьєв, Віктор Валерійович; Мальований, Ілля Вікторович; Радченко, Олександр Полікарпович; Ярова, Юлія Олексіївна; Чеботарьов, Валерій Анатолійович
  Аналіз наявних технологічних систем утеплення фасадів будинків дозволив виявити слабкі конструктивні елементи – стики та місця кріплень теплоізоляційних плит. Для усунення технологічних містків холоду запропоновано приховану систему кріплення теплоізоляційних матеріалів, суть якої полягає в прихованні всіх кріпильних елементів та місць стикування між плитами під другий шар утеплювача. Розглянуто спосіб визначення коефіцієнта теплопровідності будівельних теплоізоляційних матеріалів. Для експериментального визначення ефективності прихованої технологічної системи кріплень було запропоновано методологічні підходи на основі способу визначення коефіцієнта теплопровідності будівельних матеріалів. Для запропонованої системи зовнішньої теплоізоляції, яка складається з основних плит, що виконані з пазами по периметру, та добірних плит, які розташовуються на стиках основних, визначено технологічний ефект, що складає 12% у порівнянні з традиційною системою кріплення теплоізоляції.
 • Документ
  Ризик-орієнтований підхід до управління безпекою техногенного середовища
  (КНУБА, 2017) Яремко, Зіновій Михайлович; Писаревська, Соломія Василівна; Фірман, Володимир Михайлович
  Управління безпекою техногенного середовища залишається актуальною проблемою сьогодення і вимагає подальших наукових досліджень, оскільки рівень безпеки залежить не тільки від досягнень науково-технічного прогресу, а і від суспільного усвідомлення небезпек сучасного урбанізованого середовища. Обґрунтовано використання ризик-орієнтованого підходу до розслідування нещасних випадків на виробництві з метою формування ризик-орієнтованого мислення. Принциповою відмінністю запропонованого ризик-орієнтованого підходу до розслідування нещасних випадків на виробництві є визначення нещасного випадку як сукупності послідовних, паралельних (одночасних) чи послідовно-паралельних небезпечних подій, які розвиваються у часі та просторі і за певних обставин можуть спричинити небажані наслідки. Показано, що одним із ефективних заходів щодо запобігання нещасним випадкам на виробництві є усунення людського чинника із причин нещасних випадків шляхом формування відповідальності як у керівників, так і у працівників за власні дії під час професійної діяльності.
 • Документ
  Інформаційне моделювання та концепція інтегрованої реалізації будівельних проектів як основа інноваційного розвитку будівельного підприємства
  (КНУБА, 2017) Трач, Роман Володимирович; Рижакова, Галина Михайлівна; Крижановський, Віктор Іванович
  Зростання кількості учасників інвестиційно-будівельного процесу очевидно призводить до збільшення кількості інформаційних потоків, що в свою чергу підвищує рівень ризику настання таких негативних явищ, як зростання незапланованих інвестиційних витрат та термінів реалізації інвестиційних проектів. Досліджено наукові підходи до понять інформаційного моделювання у будівництві (BIM) та інтегрованої реалізації будівельного проекту (IPD), їх взаємозв’язок та переваги від застосування. Проаналізовано традиційний та інтегрований процес планування та реалізації інвестицій в будівництві. Визначено, що інтегрована реалізація будівельного проекту повинна бути підтримана відповідною інформаційною технологією, що дозволяє безперешкодний доступ до інформації. Спільним для концепцій BIM та IPD є співпраця різних зацікавлених сторін під час окремих фаз життєвого циклу об'єкта, що дозволяє впровадження, отримання та актуалізацію інформації з метою підтримки і відображення ролі кожного користувача.
 • Документ
  Cтворення адаптивних освітніх систем на базі інтернет
  (КНУБА, 2017) Цюцюра, Микола Ігорович; Палагута, Катерина Олексіївна; Пашорін, Валерій Іванович
  Розглянуто проблеми створення адаптивних освітніх систем, а саме питання застосування різних технологій адаптації. Адаптивні системи навчання є потужним інструментом підвищення ефективності як традиційного навчання, так і освіти упродовж усього життя. Виконано огляд наявних технологій, проведено порівняльний аналіз існуючих адаптивних освітніх систем, виявлено найбільш перспективні напрями розвитку систем, запропоновано архітектуру адаптивної освітньої системи.
 • Документ
  Альтернативне середовище програмування мовою С# для навчальних закладів
  (КНУБА, 2017) Цюцюра, Микола Ігорович; Жирова, Тетяна Олександрівна; Котенко, Наталія Олексіївна
  Мова С# наразі є досить популярною та затребуваною, тому її вивчення у вищих навчальних закладах напряму підготовки “Комп’ютерна інженерія” є невід’ємною частиною у формуванні фахової компетентності майбутніх програмістів. Існує чимала кількість засобів розробки програм мовою С#, кожна з яких має свої переваги та недоліки Питання вибору середовища для програмування мовою С# є важливим не лише для викладача та студента, а й для навчального закладу в цілому. Проведено аналіз наявного програмного забезпечення. На його основі розроблено та описано альтернативний візуальний редактор коду мови C# для навчальних цілей, який є безкоштовним, інтуїтивно зрозумілим та має низькі системні вимоги.
 • Документ
  Побудова системи діагностики технічного стану будівель на прикладі балки перекриття з використанням методів теорії нечітких множин
  (КНУБА, 2017) Терентьєв, Олександр Олександрович; Шабала, Євгенія Євгенівна; Саченко, Ілля Олександрович
  Розглянуто приклад проведення аналізу технічного стану конструктивного елемента балки перекриття з використанням методів та апарату теорії нечітких множин. Нечітка технологія завойовує все більше прихильників серед фахівців, працюючих в області прийняття рішень, коли обмеження і наслідки можливих дій точно невідомі. Взявши старт ще в 1965 році з робіт Лотфі Заде, нечітка логіка набула широкого застосування в різних областях техніки наприкінці дев'яностих років. Основні положення, визначення і терміни теорії нечітких (розмитих, нечітко визначених, розпливчастих ) множин сформульовані Л. Заде і розвинені далі в роботах. У даному випадку, в основу діагностування станів розглянутої підсистеми, пропонується покласти алгоритм постановки діагнозу. Розглянутий підхід сприяє визначеності при розпізнаванні станів конструкцій будівель в умовах обмеженості та неточності вхідної інформації. Також він додає впевненості експерту при обґрунтуванні необхідних рішень, про ступінь та глибину інженерного втручання в систему з метою приведення її в нормальний технічний стан.
 • Документ
  Оперативність системи управління виробничим здоров'ям і безпекою в складних динамічних структурах
  (КНУБА, 2017) Гулевець, Вадим Дмитрович
  Запропоновано кількісний критерій оперативності – ймовірність стандартних умов праці. Введений параметр якості системи управління виробничим здоров'ям і безпекою дозволить кількісно оцінити вплив використовуваної системи щодо створення необхідних умов праці на робочих місцях не опосередковано, через статистику профзахворювань і число різних подій, що супроводжуються виробничими травмами або негативними впливами на здоров'я працівників, а безпосередньо, за даними безперервного моніторингу. Таким чином, оцінка оперативності та визначення її складових буде носити стимулюючий характер для поліпшення як умов виробництва складних динамічних структур, так і для вдосконалення самої системи управління виробничим здоров'ям і безпекою.