Вип. 10

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 23
 • Документ
  Розробка техногенного рав-вміщуючого шару з одночасною контейнеризацією без його розпушування
  (КНУБА, 2001) Черненко, В. К.; Сержан, Д. І.
  Проблема утилізації радіоактивних відходів (РАВ) об'єкта "Укриття" ЧАЕС з кожним роком все гостріше заявляє про своє існування. Основною причиною, що не дозволяє приступити до робіт з локалізації осередків забруднення, є високий рівень їх радіоактивності.
 • Документ
  Синергетический подход к процессам движения аэросмесей в пневмотранспортном трубопроводе
  (КНУБА, 2001) Гущин, В. М.
  Движение сыпучих материалов в пневмотранспортном трубопроводе под воздействием несущего воздушного потока можно рассматривать как открытую систему с присущей ей неравномерностью. Последняя связана с поступлением энергии и сопротив- лением движению аэросмесей в трубопроводе, большим числом подсистем динамических переменных, вязкостью несущей среды, макроскопическим взаимодействием несомых частиц с несущим потоком и между собой.
 • Документ
  Оценка влияния транзитного расхода на расчетные характеристики распределительных трубопроводов
  (КНУБА, 2001) Кравчук, А. М.
  При проектировании трубопроводов для рассредоточенной подачи жидкости и реагентов на очистные сооружения или воздуха в системах вентиляции, часто возникает необходимость рассчитывать участки, на которых распределение жидкости происходит при наличии транзитного расхода.
 • Документ
  Особливості розробки тезаурсусистем автоматизованого проектування машин для виробництва будівельних матеріалів
  (КНУБА, 2001) Горда, О.; Савченко, І.; Пелевін, С.
  Машинобудування – це складна і розгалужена галузь знань, що розглядає питання структури та функціонування різноманітних класів машин і механізмів. Саме виходячи з цього можна сказати , що вона потребує інформаційної підтримки з боку інших областей знань та впорядкування для швидкого доступу до необхідних компонентів. Отже, засоби автоматизації – невід’ємна частина сучасного підходу до вирішення задач машинобудування.
 • Документ
  Динаміка бурильних колон з урахуванням гіроскопічних сил
  (КНУБА, 2001) Гром, А. А.; Недін, В.О.
  Розглядається динаміка бурильної колони, яка моделюється вертикально розташованим стержнем постійного поперечного перетину довжиною l з прямолінійною віссю в недеформованому стані (рис. 2), верхній кінець якого має шарнірно-нерухому опору, а нижній кінець – шарнірно-рухому опору.
 • Документ
  Закони розподілу та моделі надійності гідроприводу як функції від розподілу добутку випадкових діагностичних параметрів
  (КНУБА, 2001) Лесько, В.І.
  Виникнення параметричних відмов гідроелементів гідроприводу одноківшового екскаватора (ОЕ) та інших БДМ при їх експлуатації є наслідком порушення певних умов, які характеризують здатність гідроприводу зберігати роботоздатність у відповідності до заданих вимог.
 • Документ
  Устаткування для широкошарового наплавлення деталей будівельних та гірничих машин
  (КНУБА, 2001) Лобков, Я. Ю.
  Спосіб багатоелектродного дугового широкошарового наплавлення з коливанням електродів (БАДШН), що розробляється на кафедрі машин і обладнання технологічних процесів КНУБА, є одним з найбільш ефективних способів відновлення і зміцнення швидкозношуваних деталей будівельних машин. При реалізації способу в зону наплавлення подаються з коливанням декілька електродів, які утворюють при плавленні загальну широку зварювальну ванну, або, в разі потреби, необхідну кількість окремих зварювальних ванн.
 • Документ
  Фізичне спрацювання насосів ЕЦВ за часом та його вплив на подачу води свердловинами
  (КНУБА, 2001) Прокопчук, І. Т.
  Насоси типу ЕЦВ працюють в складних умовах. Вода, яку відбирає електронасос занурений в свердловину може мати вуглекислоту в різних формах: розчинну СО2, напівзв'язну НСО3-, зв'язану СО3- та агресивну, містити значну кількість механічних часток у вигляді піску, сам насос може працювати в режимі кавітації при недостатньому занурені його під динамічний рівень води, що окремо і в сукупності призводить до фізичного спрацювання насосного агрегату, яке в середньому складає 2…3% в місяць.
 • Документ
  Методика вирішення задач при невипадковому зношуванні (поломках) деталей та вузлів машин
  (КНУБА, 2001) Назаренко, І. І.; Сердюк, В.І.
  В практиці будівництва не поодинокими є випадки передчасного виходу з ладу окремих вузлів будівельних машин та засобів малої механізації, так звані поломки. Вони можуть бути незначними, а в деяких випадках окремі агрегати або машини в цілому виявляються непридатними до подальшого використання і підлягають ремонту або списанню.
 • Документ
  Особливості управління проектами реформування і реструктуризації підприємств в будівельній галузі
  (КНУБА, 2001) Бондарчук, О.В.
  Перехід країни до ринкової економіки спричинив різке збільшення потреби і інтересу до методів управління в умовах ринку. Одним з ефективних сучасних напрямів в цій галузі є управління проектами. Хоч окремі елементи методології управління проектами (матричні організаційні структури, сітьові графіки і т.д.) відомі і використовувалися в нашій країні протягом десятиріч, загалом з цим напрямом вітчизняні фахівці мало знайомі. Причина в тому, що управління проектами як практична дисципліна спочатку розвивалася застосовно до ринкової економіки, і накопичений досвід не міг бути ефективно використаний в умовах централізованої системи управління, що існувала.
 • Документ
  Сучасний стан і проблеми реставрації пам'яток матеріальної культури в україні (історичний розвиток і перспективи)
  (КНУБА, 2001) Лівінський, О.М.; Стріленко, Ю.М.
  На протязі своєї багатовікової історії український народ створив яскраву культуру світового рівня. Трудами зодчих на українській землі створено багатовікову спадщину: це міста, будинки і споруди, які сьогодні є не тільки я скарбницею пам’ятників історії і культури, але і являються невід’ємною частиною світової культури і яскраво свідчать про величезний внесок українського народу у розвиток світової цивілізації. Видатні пам’ятки українського зодчества стали невичерпним джерелом професійного досвіду та архітектурно-художньої майстерності.
 • Документ
  Гідравлічний привод робочого органу розпушника, що працює з відривом
  (КНУБА, 2001) Пелевін, Л. Є.; Рашківський, В. П.
  Використання дискретних дозволяє зменшити витрати енергії на розробку будівельних матеріалів, а також суттєво збільшити продуктивність машин при незмінних типорозмірах робочого органу
 • Документ
  Система управління електроприводом під час регулювання потужності
  (КНУБА, 2001) Григоровський, Є. П.
  Сталому режиму роботи низки робочих машин в будівництві має місце і стала швидкість руху, наприклад, стрічки конвеєра, руху стрічки матеріалу і натягу відповідає її незмінна потужність, яка витрачається на створення останнього. Зберігати таку корисну потужність натягу важко, а тому здебільшого використовують системи з вимірюванням і підтримуванням сталої електромагнітної потужності двигуна, що являє собою добуток його ЕРС на струм якоря і відрізняється від корисної потужності втрат у механізмі намотуваного пристрою на обертання двигуна і деформацію стрічки під час згинання.
 • Документ
  К вопросу оценки курсовой устойчивости землеройных машин непрерывного действия
  (КНУБА, 2001) Марченко, А. А.; Зухба, А. Г.
  Большинство современных землеройных машин непрерывного действия в связи с конструкцией рабочего органа, навески и других причин склонны к боковому уводу от направления движения [1]. Это приводит к таким негативным последствиям, как потеря скорости движения, увеличение непроизводительных затрат мощности и времени, что приводит к увеличению себестоимости выполняемых земляных работ и расхода нефтепродуктов, уменьшение надежности работы отдельных агрегатов и машины в целом и т.д. В связи с этим, особенно важным, является определение курсовой устойчивости землеройной машины на этапе рабочего проектирования. При этом возникает необходимость оценки курсовой устойчивости машины с учетом грунтового фона и скорости ее движения .
 • Документ
  Интенсификация рабочих процессов и долговечность рабочих органов
  (КНУБА, 2001) Пенчук, В. А.
  Надежность землеройной машины закладывается еще при ее конструировании и расчете основных узлов. Надежность машин является комплексным свойством, включающим безотказность, долговечность, ремонтопригодность. Предлагаемые методы интенсификации рабочих процессов влияют на характер внешней нагрузки, который в свою очередь определяет скорость изнашивания деталей основных сочленений и их срок службы.
 • Документ
  Теорія деформування будівельних матеріалів і сумішей
  (КНУБА, 2001) Сівко, В. Й.; Долобан, Ю. О.
  Для оцінки ефективності роботи машин необхідно вміти описати процес руху матеріалу, а для визначення навантажень на робочі органи машин і потужності привода необхідно знати опір, що створює матеріал на робочі органи машин.
 • Документ
  Аналіз руху динамічної системи: "віброустановка – бетонна суміш – привантажувач"
  (КНУБА, 2001) Назаренко, І. І.; Косминский, І.В.
  Використання допоміжних робочих органів у вигляді привантаження, потребує більш чіткого і аргументованого вибору загальної моделі "машина–середовище– привантажувач". Це пояснюється тим, що у такому випадку середовище стає тим елементом, який суттєво впливає на загальний рух, оскільки суворо проявляються пружні властивості середовища
 • Документ
  Закономерности сопротивления разрушению водонасыщенных донных осадков
  (КНУБА, 2001) Сукач, М. К.
  Закономерности сопротивления подводных грунтов от параметров землеройных машин и особенностей разрушения среды исследованы на черноморских донных осадках. Ранее установлена независимость сопротивления разрушению полностью водонасыщенного грунта от гидростатического давления, поэтому влияние факторов рабочего процесса изучали при атмосферных условиях. Опыты проведены на автоматизированном стенде, снабженном поддоном для грунта, который перемещали с регулируемой скоростью, набором инструмента с тензометрической аппаратурой, системой регистрации и обработки данных. Резание осуществляли прямоугольным плоским ножом с острой кромкой под слоем воды 5 см, максимальный ход инструмента 1 м. Процесс резания и свойства рабочей среды моделировали в соответствии с критериями подобия, установленными в работе
 • Документ
  Бурильне обладнання з анкерним пристроєм
  (КНУБА, 2001) Смірнов, В. М.; Головань, В. П.; Вольтерс, О. Ю.
  Вибір конструкції бурильного обладнання для буріння ґрунтів залежить від конкретних умов проведення робіт; кліматичних особливостей місцевості; розмірів свердловин; потужності, маси та мобільності бурильних і бурильнокранових машин.
 • Документ
  Дослідження характеру розподілу сипких матеріалів та будівельних сумішей в поперечному перерізі барабана гравітаційного бетонозмішувача
  (КНУБА, 2001) Клименко, М.О.
  Рух суміші розпочинається із руху часток на відкритій поверхні сегменту матеріалу, коли кут α підйому цієї поверхні стане більшим певного кута.