Вип. 32

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 31
 • Документ
  Методичні засади забезпечення надійності організаційно-технологічних рішень у проектах біосферосумісного будівництва
  (КНУБА, 2017) Чернишев, Денис Олегович
  Розглянуто сучасну практику містобудівних інновацій, засновану на принципах біосферної сумісності. Проаналізовано проектне рішення забезпечення організаційно-технологічної надійності будівництва з позиції можливості реалізації функцій біосферо сумісного міста і впровадження інноваційних конструктивних та архітектурно-планувальних рішень. Стосовно будівельного проекту дано формалізацію методики розрахунку показників біотехносфери міст і поселень, визначено кількісні показники реалізації функцій міста. Отримані результати чисельного аналізу реалізації функцій міста дозволяють спрогнозувати розвиток міської території, оцінити комфортність і безпеку міського середовища з позиції біосферної сумісності будівельних об'єктів. У разі недостатнього врахування законів взаємодії між суспільством і природою містобудування супроводжується значним негативним (антропогенним і техногенним) впливом на природне середовище, що загрожує катастрофічними наслідками для біосфери і людини. За результатами аналізу робиться висновок про принципову необхідність прийняття нової містобудівної політики і впровадження біосферосумісних технологій при будівництві та реконструкції міських споруд.
 • Документ
  Сучасна організаційно-технологічна модель надійності об'єктів будівництва
  (КНУБА, 2017) Баладцький, Максим Валерійович; Скакун, Євген Вячеславович
  Зростання вимог до рівня і якості організаційно-технологічної надійності, з урахуванням організаційних і технологічних факторів, що впливають на ефективність будівельного виробництва, та методи управління цими факторами набувають особливої актуальності. При цьому будівельні організації зацікавлені в прийнятті проектувальниками ефективних рішень, що сприяють підвищенню організаційно-технологічної надійності в проектуванні і будівництві. Розглянуто будівельні програми, які дадуть змогу забезпечити ритмічність роботи будівельно-монтажних організацій та дотриматись розрахункових термінів введення об'єкта в експлуатацію. Визначено показник організаційно-технологічної надійності та ступінь ризику учасників інвестиційного процесу, проведено дослідження на прикладі генпідрядних будівельних організацій. Розроблено модель, що визначає оптимальну надійність організаційно-технологічного проектування для різних типів житлових будинків за критерієм досягнення максимального прибутку підрядної будівельної організації. Показано, що запропонований підхід оптимізації організаційно-технологічних рішень може бути використаний для обліку надійності роботи комплексів, комплектів і окремих машин та дозволяє з більшою обґрунтованістю планувати їх ритмічну роботу, точніше визначати час виконання будівельно-монтажних робіт.
 • Документ
  Застосування властивостей фракталів для аналізу ІТ РЗО як динамічної системи
  (КНУБА, 2017) Цюцюра, Микола Ігорович
  Важливими завданнями закладів вищої освіти є розробки адаптованих та динамічних інформаційних систем і технологій розвитку освіти. Для аналізу складних процесів навчальної сфери при швидкій зміні ситуацій, подій доцільно використати фрактальний аналіз, який дозволяє своєчасно передбачити, спрогнозувати ситуацію і дати їй оцінку за рахунок його характерних властивостей самоподоби і пам’яті про свої початкові умови. Обґрунтовано доцільність переходу інформаційних систем в хмарне середовище, яке має суттєві економічні переваги над традиційними моделями інформаційних технологій. Порівняльний аналіз традиційних і хмарних моделей показує, що завдяки хмарним обчисленням ІТ послуги надаються дешевше, швидше і якісніше.
 • Документ
  Теоретико-методологічні підходи до стратегічного управління діяльністю будівельних підприємств
  (КНУБА, 2017) Юрченко, Юлія Олександрівна
  Сучасний стан функціонування будівельних підприємств характеризується істотною складністю, комплексністю, мінливістю та динамізмом. Саме тому успішне функціонування будівельного підприємства можливе за розвиненої системи стратегічного управління будівельним підприємством, що спирається на систему стратегічного аналізу. У статті на основі проведеного аналізу узагальнені методологічні положення здійснення стратегічного аналізу діяльності будівельних підприємств, включаючи характеристику його сутності та процедурних аспектів. Розкрита сутнісна характеристика стратегії будівельних підприємств і обґрунтована необхідність її розроблення із використанням комплексного системно-ситуаційного підходу. Представлене авторське бачення процесу формування і реалізації стратегії будівельних підприємств із описом змісту основних його визначальних етапів та у якості підсумку сформульовано методологічні рекомендації щодо формування і реалізації стратегії будівельних підприємств. Підсумовуючи вищезазначене, вважається доцільним розглядати стратегічне управління будівельним підприємством як сучасний інструмент управління розвитком будівельного підприємства, що спирається на інтелектуальний капітал як провідний актив і основу функціонування підприємства, який орієнтує діяльність підприємства на запити споживачів, дозволяє гнучко реагувати, адаптуватись до динаміки змін зовнішнього середовища та своєчасно реалізувати зміни на підприємстві.
 • Документ
  Авансові платежі в міжнародних будівельних контрактах
  (КНУБА, 2017) Цифра, Тетяна Юріївна
  Проаналізовано практичний досвід реалізації міжнародних будівельних контрактів в Україні, визначення основних напрямів його розвитку та з’ясування можливості використання світових здобутків будівельного інжинірингу в умовах України. Наведено основні міжнародні об’єднання інжинірингових компаній та найбільших окремих представників цього бізнесу, які об’єднавшись розробили типові будівельні контракти. Серед них в дослідженні особливу увагу приділено досвіду імплементації проформ FIDIC в Україні. Охарактеризовано роль і значення іноземних інжинірингових компаній у сфері будівництва. Наведено приклад оплати авансових платежів за умовами CONS (Red Book), P&DB (Yellow Book). Подальшими кроками дослідження є практична значущість результатів дослідження, яка полягає в розробці основних напрямів контролю та пропозицій щодо укладання та виконання умов будівельного контракту, організації та методики проведення процедур контролю та моніторингу за будівельним контрактом на будівельних підприємствах, з урахуванням вимог міжнародних фінансових організацій, зокрема проформ контрактів FIDIC.
 • Документ
  Вплив сезонних коливань на вартісні параметри будівельного виробництва
  (КНУБА, 2017) Стеценко, Сергій Павлович; Бєлєнкова, Ольга Юріївна; Литвиненко, Олександр Васильович
  Будівництво є одним із секторів національної економіки, які мають виражену сезонність. Вплив сезонних коливань потрібно враховувати при прогнозуванні доходів та витрат підприємства, виборі політики ціноутворення та формуванні оборотних активів будівельного підприємства. На рівні окремого будівельного підприємства надзвичайно важливим завданням є розробка заходів з антикризового управління, створення інструментарію, який дозволяє адаптуватись до економічної циклічності та уникнути економічної кризи. У статті запропоновано комплекс заходів, що допоможуть підприємству враховувати вплив циклічних коливань у власній діяльності та упереджувати кризовий розвиток. У результаті урахування чинника циклічності будівельне підприємство має змогу більш точно прогнозувати показники власної діяльності.
 • Документ
  Механізм управління конкурентоспроможністю забудовника на ринку житлового будівництва
  (КНУБА, 2017) Сапіга, Петро Анатолійович
  Розглянуто теоретичні і методичні аспекти підвищення конкурентоспроможності будівельних підприємств та їх економічного стану в сьогоденні. Розглянуто методи, шляхи й етапи визначення конкурентних переваг підприємства, в т. ч. й оцінки конкурентної позиції та механізму вибору адекватної до ринкової ситуації конкурентної стратегії будівельного підприємства. А також, аналіз конкурентного середовища як процес виявлення сильних і слабких сторін підприємства, яке дає можливість уникнути антагоністичних конфліктів у процесі взаємодії з конкурентами, які більш активно планували розподіл і використання власних сил і ресурсів. Було розглянуто механізм житлового будівництва, який визначає основні параметри розвитку та функціонування підприємства-забудовника через систему ефективного управління ринковими факторами та внутрішніми перевагами підприємства, яке сприяє прийняттю правильних рішень щодо управління власними конкурентними перевагами та формуванню стратегії розвитку.
 • Документ
  Модифіковані теоретичні та практичні основи формування альтернативних джерел інвестування житлового будівництва
  (КНУБА, 2017) Савчук, Тетяна Валеріївна; Шпаков, Андрій Васильович; Шпакова, Ганна Валентинівна; Баличев, Олег Юрійович
  Досліджено двозначну суть будівництва: з одного боку як сфери матеріального виробництва, однієї з базових галузей економіки, з іншого – як виду виробничої діяльності. Описано значущість інвестиційної складової розвитку та функціонування будівельного підприємства, роль якої загострюється в контексті нестабільності економічного середовища та перманентної нестачі фінансових ресурсів. Встановлено, що функціонування будівельних організацій відбувається за умов існування гострої конкурентної боротьби за інвестиційні ресурси. Сформульовано визначення інвестиційної конкуренції як боротьби за обмежені інвестиційні ресурси, що проводиться будівельним підприємством шляхом управління власними конкурентними перевагами та формуванням довготермінової конкурентоспроможності підприємства. Розглянуто основи ведення чесної інвестиційної конкуренції, закладені у вітчизняному законодавстві. Наведено інструменти державного механізму регулювання інвестиційної конкуренції та окреслено сутність ринкового механізму регулювання інвестиційної конкуренції.
 • Документ
  Моделі цільового вибору репрезентативних індикаторів діяльності будівельних підприємств : етимологія та типологія систем діагностики
  (КНУБА, 2017) Рижакова, Галина Михайлівна; Приходько, Дмитро Олександрович; Предун, Костянтин Миронович; Лугіна, Тетяна Сергіївна; Коваль, Тимур Сергійович
  Вирішено актуальну науково-прикладну задачу започаткування, створення та впровадження інструментарію функціонально-економічної діагностики інвестиційного будівельного проекту, який презентується і досліджується як мобільна організація (підприємство) специфічного типу. В якості першої складової запровадженої методико-аналітичної системи функціонально-економічної діагностики інвестиційно-будівельного проекту (ІБП) розроблено модель «Будівельний проект – мобільне підприємство» (БП-МП). На основі модернізації змісту операційної системи ІБП модель пропонує формування організаційних структур управління (ОСУ) ІБП у форматі мобільного підприємства здійснювати на базі інтеграції «конструктивів ОСУ ІБП» – фрагментів ОСУ мобільного підприємства на різних рівнях. Основу керуючого осередка створюваної ОСУ МП ІБП складає проектний офіс, що координує діяльність аналітичних груп на середньому рівні ОСУ та матрично-упорядкованими підрозділами на нижньому рівні реалізації ІБП.
 • Документ
  Застосування ВSС-технологій для формалізованого відображення особливостей операцій підрядного підприємства в проектах реінжинірингу
  (КНУБА, 2017) Рижаков, Дмитро Андрійович
  На основі дослідження теоретичних та методичних підходів щодо реінжинірингу бізнес-процесів на підприємствах виявлено нагальність та операційні особливості реінжинірингу для підприємств підрядного будівництва; визначено зміст, спрямування та масштаб трансформацій операційної системи та оргструктури підрядного підприємства у форматі проекту реінжинірингу. Обґрунтовано економічні та функціонально-часові характеристики технології Ваlanced Scorecard (BSC), або системи збалансованих показників (СЗП) в проектах реінжинірингу на підрядному підприємстві (РІПП). Забезпечено формалізований супровід процесам адміністрування проекту реінжинірингу на будівельному підприємстві, що підлягає модернізації. Обґрунтовано потребу в розробленні методичного підходу BSC щодо оцінювання стану процесів і підприємства залежно від стадії життєвого циклу виробничо-економічної системи через реінжиніринг проекту згідно з поточними потребами та стратегічними пріоритетами підрядного підприємства.
 • Документ
  Теоретико-методичні аспекти антициклічного управління підрядним будівельним підприємством
  (КНУБА, 2017) Моголівець, Антон Анатолійович
  Визначено, що циклічність є характерною ознакою функціонування сучасної економіки. Економічні цикли вже багато десятиліть поспіль вчені досліджують на прикладі регіонів, країн, галузей, окремих підприємств. Вивчення теоретико-методичних засад та практичних рекомендацій щодо виявлення економічних циклів та оцінювання ефективності діяльності підприємств в умовах циклічності дозволить визначити теоретичні передумови та побудувати стратегію антициклічного управління для підрядного будівельного підприємства. Запропоновано схему економічного механізму антициклічного управління, дія якого спрямована на створення умов підвищення фінансової стійкості, згладжування негативних чинників циклічності й посилення позитивних, і на її основі ефективнішого досягнення стратегічних цілей і завдань будівельного підприємства.
 • Документ
  Термінологічні та практичні підходи до визначення імперативів бюджетування інвестиційно-будівельного проекту
  (КНУБА, 2017) Марчук, Тетяна Сергіївна; Трач, Роман Володимирович; Ручинська, Юлія Миколаївна
  Запропоновано систематизацію теоретичних розробок та обґрунтування необхідності запровадження в управлінні господарською діяльністю будівельних підприємств бюджетування бізнес-процесів на основі інтеграції фінансового планування та процесно-орієнтовного підходу. Узагальнено зарубіжний і вітчизняний досвід застосування процесного підходу при управлінні сучасним підприємством в умовах мінливого бізнес-середовища. Викладено передумови створення методичних та практичних рекомендацій удосконалення процесів бюджетування ресурсів у системі фінансового менеджменту будівельного підприємства на основі системного та процесного підходів. Обґрунтовано теоретичні основи для аналізу і вибору комплексу показників та бізнес-процесів бюджетування на основі сукупності форм статистичної та фінансової звітності підприємств, що здійснюють діяльність в будівельній галузі та надано пропозиції щодо удосконалення економіко-організаційного механізму впровадження системи бюджетування підприємства, який забезпечує організаційно-інформаційну підтримку процесу бюджетування та оцінку його економічної ефективності.
 • Документ
  Оновлення бізнес-індикаторів моделей «управління за відхиленнями» будівельного проекту : обліково-аналітичні аспекти
  (КНУБА, 2017) Крижановський, Віктор Іванович
  Розглянуто розвиток фундаментальних засад «управління за відхиленнями» будівельного проекту на базисі обліково-аналітичних індикаторів оцінки операцій з управління активами підприємств підрядного будівництва та розроблено його методологічне й методичне забезпечення. За результатами дослідження обґрунтовано теорію активації ресурсів підприємством, яка враховує динаміку економічної системи та обмеження природного відтворення економічних ресурсів, формалізує модель трансформації ресурсів в активи підприємства та формує методологію управління активами суб’єктів господарювання. Результати роботи дозволяють топ-менеджменту підрядних підприємств здійснювати ефективний моніторинг, структуризацію та маневрування активами підприємств підрядного будівництва в процесі їх операційної діяльності, дають обґрунтовану можливість скоригувати економічну стратегію та параметри виробничо-господарського портфеля будівельних підприємств.
 • Документ
  Імплементація технологій та стандартів ризик-менеджменту в систему девелоперського управління будівельної організації
  (КНУБА, 2017) Дикий, Олександр Віталійович; Іщенко, Тетяна Михайлівна; Омеляненко, Оксана Павлівна; Зінченко, Мирослава Михайлівна; Некрутенко, Оксана Вячеславівна; Локтіонова, Яна Федорівна
  Наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукового завдання щодо оцінки ефективності інвестицій з урахуванням ризиків, яке втілене в створенні концепції, що враховує діючі методичні підходи до оцінки ефективності інвестицій і розвиває їх завдяки введенню нових порогових значеннь коефіцієнтів при розрахунку двофакторної моделі ризикового оточення будівельного підприємства. В основу побудови двофакторної моделі покладено методи дисипації (розподілу) ризику, що являють собою найбільш гнучкі інструменти управління. Один з основних методів дисипації полягає у розподілі загального (інвестиційного – для реалізації будівельного проекту) ризику між всіма учасниками, зацікавленими в успіху діяльності підприємства. У сучасних форсованих, вкрай невизначених та малопрогнозованих умовах діяльності запропонована вербально-алгоритмічна методика антисипативного управління, що є ефективним напрямом розвитку управлінського процесу з позиції удосконалення його взаємодії з середовищем функціонування підприємства в складі інтегрованої будівельної структури за участю держави при реалізації проектів державно-приватного партнерства (ДПП).
 • Документ
  Оцінка концентрації ринку первинної нерухомості Донецької області
  (КНУБА, 2017) Гриценко, Олександр Сергійович; Запєчна, Юлія Сергіївна; Лисак, Інна Вячеславівна
  Викладено аналіз ринку нерухомості в Донецькій області. Для визначення результатів використовувались індекси концентрації Герфіндаля-Гіршмана та Джині. Дослідження показали, що даний ринок є висококонцентрований, частину ринку в 86% займають три найбільші компанії. Ситуація погіршилася на підставі фінансово-економічної кризи. Це зв’язано з військовим станом в даній області, який триває з 2014 року. Через наявність великих ризиків деякі компанії завершили свою роботу. Внаслідок збільшення показників виникає необхідність повторного аналізу ринку нерухомості. За результатами аналізу однієї області важко зробити висновки про всю територію України. Кількість забудовників в кожному місті дуже відрізняється, тому для оцінки загальної ситуації ринку необхідно дослідити кожний регіон окремо.
 • Документ
  Інтегровані моделі, які забезпечують прогнозування надійності прийняття рішень для задачі системи діагностики технічного стану будівель
  (КНУБА, 2017) Терентьєв, Олександр Олександрович; Шабала, Євгенія Євгенівна; Саченко, Ілля Олександрович
  Проведені дослідження дозволяють запропонувати підхід до вирішення завдання вибору тієї чи іншої моделі, що описує зміну динаміки виміряних даних внаслідок старіння та зношення конструкцій, обґрунтовано вибирати ступінь складності моделі, що забезпечує найвищу точність прогнозу з моменту настання пошкодженого стану. Основними параметрами, що характеризують рівень технічного стану будівель, є напружений стан елементів будівель. Рівень складності апроксимуючої функції залежить не тільки від самого змінюваного параметра, але і від рівня шумової складової вимірювань і обсягу вибірки. Вибір тієї чи іншої моделі, що описує зміни показників надійності функціонування технічного стану, є найбільш складним етапом прогностичної процедури. Використання понять теорії нечітких множин дозволяє звести пошук сталого вирішення багатокритеріальної задачі до задачі пошуку екстремуму функції належності.
 • Документ
  Локальный классификатор признаков на цифровом изображении дефекта типа "трещина"
  (КНУБА, 2017) Горда, Елена Владимировна
  Актуальность моделирования цифровых изображений дефектов типа «трещина» (ДТТ) определяется необходимостью и возможностью реализации различных подходов в исследовании задач диагностики технического состояния строительных объектов и оборудования. Приведены результаты исследования элементов ДТТ с точки зрения образования признаков. Особое внимание уделено наблюдаемости признакообразующих свойств элементов ДТТ на цифровых изображениях, на основе которых возможно доступными средствами Web-камер их эффективно мониторить и измерять в оптическом диапазоне. На основе введённого в работе понятия локальности определён локальный классификатор изображения ДТТ (ИЗОДТТ), исследованы его свойства локальности и способы построения, а также свойства совокупности локальных классификаторов ИЗОДТТ. Совокупности классификаторов локальных признаков являются основой для построения технологии получения информации о признаках на ИЗОДТТ, лежащей, в свою очередь, в основе обработки ИЗОДТТ в целях построения изображения обобщенного дефекта типа «трещина».
 • Документ
  Інформаційні технології моделювання виробничих процесів як інструмент прийняття управлінських рішень
  (КНУБА, 2017) Криворучко, Олена Володимирівна; Дитинюк, Олександр Володимирович
  Сучасний стан розвитку інформаційних технологій характеризується охопленням практично всіх сфер людської діяльності. Відповідно, розвиток інформаційних технологій значно впливає на оптимізацію процесу управління підприємством. У статті коротко розглянуто систему управління підприємством з технічної точки зору. Розглянуто класифікацію інформаційних технологій, що використовуються на підприємстві. Висвітлено особливості інформаційних технологій управління підприємством, значний акцент зроблено саме на інформаційні технології моделювання виробничих процесів та їх основні особливості й функціональні відмінності. Розглянуто типологію виробничих процесів та їх характерні відмінності. Коротко описано структуру процесу планування господарської діяльності. Розглянуто автоматизацію процесів управління та господарської діяльності підприємства. Коротко наведено стан ринку інформаційних технологій в Україні та передумови його розвитку.
 • Документ
  Трансформация командной ролевой модели научной школы в цепь Маркова
  (КНУБА, 2017) Лукьянов, Дмитрий Владимирович; Колесников, Алексей Евгеньевич
  Разработан метод преобразования в цепь Маркова ролевой модели научной школы, построенной на основе аналогии с известной ролевой моделью М. Белбина. Принята гипотеза, что решение научных проблем можно рассматривать в виде проекта через призму проектного менеджмента. Предложено описывать взаимодействие между участниками научного проекта в виде ориентированного графа ролевой модели, представленной в одной из різновидностей стандартов по управлению проектами, созданных на базе стандарта РМВОК. Показано, что ориентированный граф составляет основу цепи Маркова. Разработан метод итерационного решения системы уравнений, описывающих цепь Маркова. Исследованы практические аспекты деятельности научных школ при реализации научных проектов.
 • Документ
  Принципи інтегрованого управління загрозами забезпеченню цінностей стейкхолдерів проектно-орієнтованих медичних закладів
  (КНУБА, 2017) Лукашенко, Валентина Максимівна; Лепський, Владлен Володимирович
  Інтеграція системи охорони здоров’я України до світового ринку медичних послуг відповідно до міжнародних технологій, норм, вимог і стандартів, реформування всієї системи охорони здоров’я як на рівні держави, регіону, так і на рівні окремих медичних закладів вимагають реалізації значної кількості проектів, програм та портфелів проектів. Метою стратегічного управління проектно-орієнтованим медичним закладом (ПОМЗ) є сталий розвиток ПОМЗ у тривалій перспективі на основі забезпечення цінностей головних стейкхолдерів та об’єктів ПОМЗ, якими є: акціонери (власники); споживачі медичних послуг; бізнес-процеси; персонал ПОМЗ, що є складною комплексною задачею проектного офісу ПОМЗ. У даній роботі виконано аналіз основних загроз забезпеченню цінностей стейкхолдерів ПОМЗ, їх джерел та ступеня можливого впливу на реалізацію проектів; запропоновано систему класифікації загроз медичним проектам ПОМЗ та головні принципи протидії загрозам; формалізовано концептуальну модель протидії загрозам забезпеченню цінностей стейкхолдерів медичних проектів ПОМЗ.