Вип. 32

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/358

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 31
 • Документ
  Методичні засади забезпечення надійності організаційно-технологічних рішень у проектах біосферосумісного будівництва
  (КНУБА, 2017) Чернишев, Денис Олегович
  Розглянуто сучасну практику містобудівних інновацій, засновану на принципах біосферної сумісності. Проаналізовано проектне рішення забезпечення організаційно-технологічної надійності будівництва з позиції можливості реалізації функцій біосферо сумісного міста і впровадження інноваційних конструктивних та архітектурно-планувальних рішень. Стосовно будівельного проекту дано формалізацію методики розрахунку показників біотехносфери міст і поселень, визначено кількісні показники реалізації функцій міста. Отримані результати чисельного аналізу реалізації функцій міста дозволяють спрогнозувати розвиток міської території, оцінити комфортність і безпеку міського середовища з позиції біосферної сумісності будівельних об'єктів. У разі недостатнього врахування законів взаємодії між суспільством і природою містобудування супроводжується значним негативним (антропогенним і техногенним) впливом на природне середовище, що загрожує катастрофічними наслідками для біосфери і людини. За результатами аналізу робиться висновок про принципову необхідність прийняття нової містобудівної політики і впровадження біосферосумісних технологій при будівництві та реконструкції міських споруд.
 • Документ
  Сучасна організаційно-технологічна модель надійності об'єктів будівництва
  (КНУБА, 2017) Баладцький, Максим Валерійович; Скакун, Євген Вячеславович
  Зростання вимог до рівня і якості організаційно-технологічної надійності, з урахуванням організаційних і технологічних факторів, що впливають на ефективність будівельного виробництва, та методи управління цими факторами набувають особливої актуальності. При цьому будівельні організації зацікавлені в прийнятті проектувальниками ефективних рішень, що сприяють підвищенню організаційно-технологічної надійності в проектуванні і будівництві. Розглянуто будівельні програми, які дадуть змогу забезпечити ритмічність роботи будівельно-монтажних організацій та дотриматись розрахункових термінів введення об'єкта в експлуатацію. Визначено показник організаційно-технологічної надійності та ступінь ризику учасників інвестиційного процесу, проведено дослідження на прикладі генпідрядних будівельних організацій. Розроблено модель, що визначає оптимальну надійність організаційно-технологічного проектування для різних типів житлових будинків за критерієм досягнення максимального прибутку підрядної будівельної організації. Показано, що запропонований підхід оптимізації організаційно-технологічних рішень може бути використаний для обліку надійності роботи комплексів, комплектів і окремих машин та дозволяє з більшою обґрунтованістю планувати їх ритмічну роботу, точніше визначати час виконання будівельно-монтажних робіт.
 • Документ
  Застосування властивостей фракталів для аналізу ІТ РЗО як динамічної системи
  (КНУБА, 2017) Цюцюра, Микола Ігорович
  Важливими завданнями закладів вищої освіти є розробки адаптованих та динамічних інформаційних систем і технологій розвитку освіти. Для аналізу складних процесів навчальної сфери при швидкій зміні ситуацій, подій доцільно використати фрактальний аналіз, який дозволяє своєчасно передбачити, спрогнозувати ситуацію і дати їй оцінку за рахунок його характерних властивостей самоподоби і пам’яті про свої початкові умови. Обґрунтовано доцільність переходу інформаційних систем в хмарне середовище, яке має суттєві економічні переваги над традиційними моделями інформаційних технологій. Порівняльний аналіз традиційних і хмарних моделей показує, що завдяки хмарним обчисленням ІТ послуги надаються дешевше, швидше і якісніше.
 • Документ
  Теоретико-методологічні підходи до стратегічного управління діяльністю будівельних підприємств
  (КНУБА, 2017) Юрченко, Юлія Олександрівна
  Сучасний стан функціонування будівельних підприємств характеризується істотною складністю, комплексністю, мінливістю та динамізмом. Саме тому успішне функціонування будівельного підприємства можливе за розвиненої системи стратегічного управління будівельним підприємством, що спирається на систему стратегічного аналізу. У статті на основі проведеного аналізу узагальнені методологічні положення здійснення стратегічного аналізу діяльності будівельних підприємств, включаючи характеристику його сутності та процедурних аспектів. Розкрита сутнісна характеристика стратегії будівельних підприємств і обґрунтована необхідність її розроблення із використанням комплексного системно-ситуаційного підходу. Представлене авторське бачення процесу формування і реалізації стратегії будівельних підприємств із описом змісту основних його визначальних етапів та у якості підсумку сформульовано методологічні рекомендації щодо формування і реалізації стратегії будівельних підприємств. Підсумовуючи вищезазначене, вважається доцільним розглядати стратегічне управління будівельним підприємством як сучасний інструмент управління розвитком будівельного підприємства, що спирається на інтелектуальний капітал як провідний актив і основу функціонування підприємства, який орієнтує діяльність підприємства на запити споживачів, дозволяє гнучко реагувати, адаптуватись до динаміки змін зовнішнього середовища та своєчасно реалізувати зміни на підприємстві.
 • Документ
  Авансові платежі в міжнародних будівельних контрактах
  (КНУБА, 2017) Цифра, Тетяна Юріївна
  Проаналізовано практичний досвід реалізації міжнародних будівельних контрактів в Україні, визначення основних напрямів його розвитку та з’ясування можливості використання світових здобутків будівельного інжинірингу в умовах України. Наведено основні міжнародні об’єднання інжинірингових компаній та найбільших окремих представників цього бізнесу, які об’єднавшись розробили типові будівельні контракти. Серед них в дослідженні особливу увагу приділено досвіду імплементації проформ FIDIC в Україні. Охарактеризовано роль і значення іноземних інжинірингових компаній у сфері будівництва. Наведено приклад оплати авансових платежів за умовами CONS (Red Book), P&DB (Yellow Book). Подальшими кроками дослідження є практична значущість результатів дослідження, яка полягає в розробці основних напрямів контролю та пропозицій щодо укладання та виконання умов будівельного контракту, організації та методики проведення процедур контролю та моніторингу за будівельним контрактом на будівельних підприємствах, з урахуванням вимог міжнародних фінансових організацій, зокрема проформ контрактів FIDIC.
 • Документ
  Вплив сезонних коливань на вартісні параметри будівельного виробництва
  (КНУБА, 2017) Стеценко, Сергій Павлович; Бєлєнкова, Ольга Юріївна; Литвиненко, Олександр Васильович
  Будівництво є одним із секторів національної економіки, які мають виражену сезонність. Вплив сезонних коливань потрібно враховувати при прогнозуванні доходів та витрат підприємства, виборі політики ціноутворення та формуванні оборотних активів будівельного підприємства. На рівні окремого будівельного підприємства надзвичайно важливим завданням є розробка заходів з антикризового управління, створення інструментарію, який дозволяє адаптуватись до економічної циклічності та уникнути економічної кризи. У статті запропоновано комплекс заходів, що допоможуть підприємству враховувати вплив циклічних коливань у власній діяльності та упереджувати кризовий розвиток. У результаті урахування чинника циклічності будівельне підприємство має змогу більш точно прогнозувати показники власної діяльності.
 • Документ
  Механізм управління конкурентоспроможністю забудовника на ринку житлового будівництва
  (КНУБА, 2017) Сапіга, Петро Анатолійович
  Розглянуто теоретичні і методичні аспекти підвищення конкурентоспроможності будівельних підприємств та їх економічного стану в сьогоденні. Розглянуто методи, шляхи й етапи визначення конкурентних переваг підприємства, в т. ч. й оцінки конкурентної позиції та механізму вибору адекватної до ринкової ситуації конкурентної стратегії будівельного підприємства. А також, аналіз конкурентного середовища як процес виявлення сильних і слабких сторін підприємства, яке дає можливість уникнути антагоністичних конфліктів у процесі взаємодії з конкурентами, які більш активно планували розподіл і використання власних сил і ресурсів. Було розглянуто механізм житлового будівництва, який визначає основні параметри розвитку та функціонування підприємства-забудовника через систему ефективного управління ринковими факторами та внутрішніми перевагами підприємства, яке сприяє прийняттю правильних рішень щодо управління власними конкурентними перевагами та формуванню стратегії розвитку.
 • Документ
  Модифіковані теоретичні та практичні основи формування альтернативних джерел інвестування житлового будівництва
  (КНУБА, 2017) Савчук, Тетяна Валеріївна; Шпаков, Андрій Васильович; Шпакова, Ганна Валентинівна; Баличев, Олег Юрійович
  Досліджено двозначну суть будівництва: з одного боку як сфери матеріального виробництва, однієї з базових галузей економіки, з іншого – як виду виробничої діяльності. Описано значущість інвестиційної складової розвитку та функціонування будівельного підприємства, роль якої загострюється в контексті нестабільності економічного середовища та перманентної нестачі фінансових ресурсів. Встановлено, що функціонування будівельних організацій відбувається за умов існування гострої конкурентної боротьби за інвестиційні ресурси. Сформульовано визначення інвестиційної конкуренції як боротьби за обмежені інвестиційні ресурси, що проводиться будівельним підприємством шляхом управління власними конкурентними перевагами та формуванням довготермінової конкурентоспроможності підприємства. Розглянуто основи ведення чесної інвестиційної конкуренції, закладені у вітчизняному законодавстві. Наведено інструменти державного механізму регулювання інвестиційної конкуренції та окреслено сутність ринкового механізму регулювання інвестиційної конкуренції.
 • Документ
  Моделі цільового вибору репрезентативних індикаторів діяльності будівельних підприємств : етимологія та типологія систем діагностики
  (КНУБА, 2017) Рижакова, Галина Михайлівна; Приходько, Дмитро Олександрович; Предун, Костянтин Миронович; Лугіна, Тетяна Сергіївна; Коваль, Тимур Сергійович
  Вирішено актуальну науково-прикладну задачу започаткування, створення та впровадження інструментарію функціонально-економічної діагностики інвестиційного будівельного проекту, який презентується і досліджується як мобільна організація (підприємство) специфічного типу. В якості першої складової запровадженої методико-аналітичної системи функціонально-економічної діагностики інвестиційно-будівельного проекту (ІБП) розроблено модель «Будівельний проект – мобільне підприємство» (БП-МП). На основі модернізації змісту операційної системи ІБП модель пропонує формування організаційних структур управління (ОСУ) ІБП у форматі мобільного підприємства здійснювати на базі інтеграції «конструктивів ОСУ ІБП» – фрагментів ОСУ мобільного підприємства на різних рівнях. Основу керуючого осередка створюваної ОСУ МП ІБП складає проектний офіс, що координує діяльність аналітичних груп на середньому рівні ОСУ та матрично-упорядкованими підрозділами на нижньому рівні реалізації ІБП.
 • Документ
  Застосування ВSС-технологій для формалізованого відображення особливостей операцій підрядного підприємства в проектах реінжинірингу
  (КНУБА, 2017) Рижаков, Дмитро Андрійович
  На основі дослідження теоретичних та методичних підходів щодо реінжинірингу бізнес-процесів на підприємствах виявлено нагальність та операційні особливості реінжинірингу для підприємств підрядного будівництва; визначено зміст, спрямування та масштаб трансформацій операційної системи та оргструктури підрядного підприємства у форматі проекту реінжинірингу. Обґрунтовано економічні та функціонально-часові характеристики технології Ваlanced Scorecard (BSC), або системи збалансованих показників (СЗП) в проектах реінжинірингу на підрядному підприємстві (РІПП). Забезпечено формалізований супровід процесам адміністрування проекту реінжинірингу на будівельному підприємстві, що підлягає модернізації. Обґрунтовано потребу в розробленні методичного підходу BSC щодо оцінювання стану процесів і підприємства залежно від стадії життєвого циклу виробничо-економічної системи через реінжиніринг проекту згідно з поточними потребами та стратегічними пріоритетами підрядного підприємства.