Будівельне право: проблеми теорії і практики

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 42
 • Документ
  Практичні аспекти реформування правового забезпечення стимулювання містобудівної діяльності в Україні
  (КНУБА, 2017) Гончаренко, Олексій Леонідович
  Будівельна діяльність в Україні знаходиться на перетині багатьох суспільних процесів та соціальних відносин в будівельної сфері, є індикатором економічного стану та впливає на економічні відносини в країні, функціонування будівельної сфери залежить від суперечливого впливу інтересів різних груп впливу та регулювання цих відносин. В той же час, відбувається певний рух в напряму реформування містобудівної діяльності, яка, починаючи з 2011 року зазнала певного дерегулювання.
 • Документ
  Будівельне право як перспективна навчальна дисципліна у вищих навчальних закладах України
  (КНУБА, 2017) Яровий, Євген Миколайович
  Основним завданням вищої юридичної освіти є підготовка кваліфікованих фахівців у галузі права, які працюють на утвердження в суспільстві верховенства права та правової свідомості й правової культури громадян
 • Документ
  Возможности учебного обеспечения подготовки юристов в строительных вузах
  (КНУБА, 2017) Тунтула, Александра Сергеевна
  О совершенствовании подготовки юристов в строительных и иных высших учебных заведениях
 • Документ
  Оцінювання діяльності персоналу будівельних підприємств: український та іноземний досвід
  (КНУБА, 2017) Ярощук, Інна Володимирівна; Покрова, Лілія Анатоліϊвна
  У сучасних економічних умовах успіх підприємства неможливий без дослідження та впровадження сучасних методів оцінки праці. Питання кадрового забезпечення є ключовим моментом в оцінці будівельної організації в цілому на предмет її спроможності виконання певного виду робіт, доцільності інвестування, вибору надійного партнера. Від кваліфікації та досвіду персоналу організації, соціально-психологічного клімату в колективі, залежить якість виконаних робіт, ефективність прийнятих управлінських рішень, а отже і кінцеві результати діяльності.
 • Документ
  Умови ліцензування в будівельній галузі на прикладі України та КНР
  (КНУБА, 2017) Ярощук, Інна Володимирівна; Ганжа, Марина Сергіϊвна
  Будівельна галузь є однією з провідних і перспективних напрямів економіки України. Для здійснення будівельної діяльності необхідно мати спеціальний дозвіл (ліцензію), що видається центральними та місцевими органами виконавчої влади. Ліцензування є засобом державного регулювання у сфері господарювання, який спрямований на забезпечення єдиної державної політики у цій сфері, захист економічних і соціальних інтересів держави, суспільства та окремих споживачів
 • Документ
  Организационно-правовые проблемы роста инвестиций в инфраструктуру территориальных образований Украины
  (КНУБА, 2017) Игнатьков, Вадим Николаевич
  Основная идея данной статьи состоит в предложении изменить методы формирования бизнес-проектов, реализуемых в территориальных громадах, с административных на социальные при которых формирование бизнес-проектов выполняется непосредственно членами территориальной громады, а органы местной власти выполняют роль менеджеров помогающих воплощать идеи народа в жизнь.
 • Документ
  Правове регулювання у сфері забезпечення надійності і безпечної експлуатації будівель та споруд
  (КНУБА, 2017) Отрош, Юрій Анатолійович
  Однією з основних причин виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру в Україні є застарілість основних фондів та аварійний стан значної частини мереж комунального господарства.
 • Документ
  Юридичні аспекти при визначенні прогнозованого строку придатності покриттів для вогнезахисту сталевих конструкцій
  (КНУБА, 2017) Ковальов, Андрій Іванович; Ведула, Сергій Анатолійович
  Визначення прогнозованого строку придатності вогнезахисного покриття є актуальною науково-технічною задачею, вирішення якої дасть можливість з більшою точністю підходити до питань оцінювання вогнестійкості сталевих будівельних конструкцій з вибраними покриттями після їх довготривалого використання.
 • Документ
  До питання про здійснення прав на землі громадської забудови
  (КНУБА, 2017) Федчишин, Дмитро Володимирович
  В умовах формування демократичної правової держави Україна актуалізуються питання здійснення прав на землі відповідно до чинного земельного законодавства, оскільки у зв’язку з його постійним реформуванням наукові дослідження даної проблематики швидко застарівають та потребують врахування особливостей земельно-правової доктрини.
 • Документ
  Юридична колізія щодо середнього рівня заробітної плати в будівництві
  (КНУБА, 2017) Бурда, Інна Олександрівна
  Однією з складових будівництва є робочі місця та показники заробітної плати. Саме це є важливим моментом для розвитку будівництва та перспективи зростання.
 • Документ
  Створення безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю до будівель і споруд: перспективи законодавчого забезпечення
  (КНУБА, 2017) Сіверський, Олександр Вікторович
  Люди з інвалідністю – повноцінні члени суспільства, які потребують державної допомоги та суспільної поваги і розуміння їх особливих проблем. На сьогодні в Україні склалася складна ситуація зі створенням безперешкодного середовища для осіб з інвалідністю. Необхідність розв’язання цього питання посилюється тим, що внаслідок проведення антитерористичної операції в країні збільшується чисельність людей з порушеннями опорно-рухового апарату та зору.
 • Документ
  Правове регулювання будівельної діяльності в сучасних умовах державотворення України
  (КНУБА, 2017) Куліков, П. М.
  Український поступ до цивілізованого співтовариства останнім часом супроводжується динамічними суспільно-політичними процесами, які, з одного боку, призводять до позитивних кількісно-якісних змін, а з іншого – уповільнюють й без того інертний розвиток економіки. Дані тенденції знайшли своє віддзеркалення й у сфері будівельної діяльності, яка займає важливе значення у національній економіці, будучи прямим відображенням фінансового стану в державі. Водночас відкритість суспільних процесів надає широкі можливості для інновацій, упровадження новітніх технологій та динамічного обміну досвідом, що є важливим фактором впливу на розвиток будівництва та архітектури в Україні.
 • Документ
  Вплив правової глобалізації на розвиток будівельного права України: теоретико-правовий аналіз
  (КНУБА, 2017) Тернавська, Вікторія Миколаϊвна
  Наближення українського законодавства до законодавства ЄС щодо якості будівельних робіт, оновлення стандартів, що застосовуються у будівництві, спрощення дозвільного принципу ведення будівельної діяльності на засадах здорової конкуренції в умовах вільної ринкової економіки, сприятиме удосконаленню механізму правового регулювання будівельної діяльності та покращить інвестиційну привабливість та інноваційну придатність національної галузі будівництва.
 • Документ
  Проблемні питання будівельного законодавства та шляхи їх вирішення
  (КНУБА, 2017) Морозовська, Тетяна Володимирівна
  Навіть незважаючи на нестабільний рівень розвитку економіки України останніми роками лише будівельний сектор не втрачає свого темпу зростання, особливо в столиці. Місто Київ розбудовується і перетворюється на сучасну європейську столицю.
 • Документ
  До питання відповідальності у сфері містобудівельної діяльності України
  (КНУБА, 2017) Долинська, Марія Степанівна
  Будівельна діяльність займає одне з ключових місць в економіці незалежної України та за своєю суттю є діяльністю організаційно- майнового характеру. В Україні відбувається значний розвиток будівельної галузі, як щодо промислового, так і житлового будівництва, зокрема індивідуального, чому сприяло надання учасникам АТО земельних ділянок для будівництва індивідуальних житлових будинків. В останні роки в Україні відбувається процес децентралізації, який також проходить і в будівельній галузі.
 • Документ
  Проблеми правового регулювання доказування наявності порушень вимог містобудівного законодавства при здійсненні архітектурно- будівельного контролю
  (КНУБА, 2017) Огурцов, Олексій Петрович
  Про невідкладне нормативно-правове врегулювання питання щодо матеріалів, які є підставами для висновків під час здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та визначення конкретного переліку документів, які мають підтверджувати факт наявності тієї чи іншої обставини, яка свідчить про допущення суб’єктом містобудування порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил.
 • Документ
  Концептуалізація будівельного права як нової галузі у правовій системі України
  (КНУБА, 2017) Мамонтов, Ігор Олександрович
  Галузь будівельного права містить норми права, які регулюють сфери державного й господарського життя (зокрема, відносини у сфері будівельної діяльності), виникла на основі подальшого розвитку комплексних інститутів права, що утворюються на стику суміжних галузей права і користується режимами, які належать цим галузям. Окрім теоретичного розуміння будівельного права як окремої галузі, остаточне вирішення даної проблеми у осмисленні об’єктивності даного суспільно-правового феномену, може бути реалізоване шляхом комплексного системного дослідження джерел будівельного права та особливостей перспектив кодифікації правових норм, що регулюють суспільні відносини у сфері будівельної діяльності.
 • Документ
  Перспективи вдосконалення законодавства у сфері регулювання містобудівної діяльності
  (КНУБА, 2017) Магновський, Ігор Йосифович
  Хаотична забудова, що стала дійсністю останніх років, вже створила масштабність порушень у сфері містобудування, що позначилося на територіальному устрої в Україні. Так, зокрема, більш ніж 5-річне неухвалення Генерального плану розвитку м. Києва призвело до порушення не тільки територіальних меж столиці як адміністративно- територіальної одиниці, але й до екологічних проблем, коли вирубки лісів та забудови берегових смуг наносять надзвичайні збитки довкіллю. Вирішення цих проблем сконцентроване у деяких законопроектах, які знаходяться на розгляді у профільних комітетах Верховної Ради України, прикладом чого є законопроект 6403 від 21.04.2017 р. про внесення змін до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності".
 • Документ
  Будівництво соціального житла для тимчасово переміщених осіб в Україні – як засіб вирішення житлових проблем регіонів
  (КНУБА, 2017) Гулей, Дарина Володимирівна; Єгоров, Владислав Володимирович
 • Документ
  Шляхи удосконалення законодавства України з питань захисту майнових прав осіб, які придбали квартири та нежитлові приміщення в об'єктах незавершеного будівництва
  (КНУБА, 2017) Халява, Владислав Миколайович
  Останнім часом правопорушення щодо майнових прав інвесторів у будівельній сфері набули масового характеру: від горезвісних злочинів із житловим комплексом «Еліта-центр» - до випадків позбавлення права власності іноземних інвестиційних компаній. Масштаби набули настільки масового характеру, що у Верховній Раді України з’явилася депутатська ініціатива щодо урегулювання деяких законодавчих прогалин, спрямованих на встановлення законності у даній сфері.