Екологія

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/1243

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 140
 • Документ
  Оrganizational support of state management of water resources according to the basin principle
  (ДКС-центр, 2022-12-06) Zhukova, О.; Berezniy, М
  Water resources are an integral part of nature management, which in terms of market relations is considered a commodity. Uneven territorial distribution of water resources and significant anthropogenic pressure lead to acute water shortages. At present, Ukraine's water management has a significant number of problems, including: deepening the trend of irrational water use; unsatisfactory water quality in natural water bodies; significant increase in material damage from the negative impact due to floods, flooding of groundwater, waterlogging, secondary salinization of land, water erosion, reduced investment in water management. The realities of water use, especially in the field of water resources management, have led to the need to improve existing scientific approaches that will allow more efficient allocation of resources and will be based on the principles of sustainable development. For a long time there was a notion of unlimited water resources and, accordingly, of free access to them. However, with the development of the country's productive forces and especially water-intensive enterprises, pollution of water sources, disputes between water users over the use of water resources, and, finally, water scarcity in some large river basins, society's costs of increasing water resources and bringing them to quality standards have risen sharply. It has become clear that water is a limited and rather expensive resource for society. The main essence, features and main advantages of the basin principle of water resources management are considered in the work; the functions, types and features of the water resources management system based on the basin principle were studied and researched, the structure was analyzed, the main problems of implementation were identified and measures for the effective operation of the water resources management system were proposed. It is noted that the development of the basin system of water resources management in Ukraine should be carried out with maximum use and significant expansion of the functions provided by the water sector of the State Water Management. This approach makes it possible to predict the consequences of human activities, for early prevention of environmental and man-made disasters.
 • Документ
  Забруднення поверхневих вод фосфатами та важкими металами
  (2022) Василенко, Леся Олексіївна; Березницька, Юлія Олегівна; Кравченко, Марина Василівна
  Обґрунтовано, що сучасний екологічний стан поверхневих вод України характеризується, як дуже брудний. Результати досліджень свідчать про те, що у поверхневі джерела надходять недостатньо очищені стічні води. До основних забруднювачів відносяться фосфати, як складова миючих засобів, змив фосфатних добрів і пестицидів з сільськогосподарських товариств та стоки промислових підприємств, які містять в своєму складі важкі метали. Здійснено аналіз сучасних даних щодо джерел та інтенсивності надходження, вмісту, перетворення і впливу фосфатів та важких металів на водні організми та поверхневі водні об’єкти. Підкреслено, що надлишок сполук фосфору призводить до розвитку евтрофікації у водоймах. Показано, що важкі метали відносяться до групи найбільш небезпечних токсичних речовин, що потрапляють у водні екосистеми, головним чином в результаті техногенної дії. За токсичністю вони займають друге місце після пестицидів. На відміну від органічного забруднення важкі метали, є елементами, що не піддаються деструкції у водній екосистемі, а лише розподіляються між її компонентами. Наведена схема інтенсивності забруднення окремих складових біосфери. Розглянуто сучасні методи обробки води як від фосфатів, так і від іонів важких металів, які мають свої переваги і недоліки. Наведено схему зниження рівня забруднення поверхневих вод фосфатами та важкими металами.
 • Документ
  Застосування методу зворотного осмосу для доочистки питної води
  (Юстон, 2021-12) Кравченко, Марина Василівна; Волошкіна, Олена Семенівна; Василенко, Леся Олексіївна
  В статті розглянуто проблему чистої води, яка стосується і України, що належить до держав з обмеженою кількістю водних ресурсів та високим рівнем їх використання. Обґрунтовано, що відхилення від норм якості води, як поверхневих, так і підземних джерел, сягають 70-80%. Майже третина населення сіл і міст сільського типу України споживає воду із колодязів та свердловин, вода в яких визнана практично непридатною до вживання, особливо за нітратними показниками, що здатні чинити негативний вплив на здоров’я людини. Надано порівняльну оцінку нормативним документам Державні санітарні норми і правила 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до питної води, призначеної для споживання людиною» та ДСТУ 7525:2014 «Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості», що діють на території України, з Директивою ради 98/83/ЄС, яким регулюються показники якості води на міжнародному рівні. Розглянуто сучасні погляди на структуру питної води як розбавленого водного розчину, де вода представлена у вигляді гігантських гетерофазних кластерів і, виходячи з цього, дано визначання термінам «підготовлена питна вода» та «природна питна вода». Окреслено проблему оптимального коригування якісного і кількісного складу питної води, яка в сучасному світі вирішується методами доочистки води на локальному рівні. Показано, що за принципом роботи побутові водоочищувачі можна розподілити на 4 основні групи, а саме: установки, що мають механічний фільтруючий елемент; побутові фільтри сорбційного типу; установки електрохімічного типу та установки мембранного типу на основі процесу зворотного осмосу, які широко представлені сьогодні на світовому ринку та активно використовуються на локальному рівні (квартири, будинки, дитячі садки, школи), але мають ряд особливостей та недоліків. Представлено механізм протікання процесів в системі «вихідна вода – мембрана – підготовлена питна вода» з окресленими його складовим. Розглянуто наслідки використання зворотноосмотичних установок при доочистці питної води на прикладі водопровідної води, яка пройшла очистку на установці з мембранним елементом TW30-1812-50 виробництва компанії DOW Chemical (США) при робочому тискові 18 атм. Наведені результати зміни кількісного і якісного складу води, а саме її фундаментальних компонентів, в результаті доочистки зворотним осмосом. Обґрунтовано технологічні та економічні недоліки зворотноосмотичних установок. Підтверджено, що метод зворотного осмосу застосовується для демінералізації води та здатен затримувати практично всі іони на 92-99%, а при двоступеневій системі очистки і до 99,9%, тобто підготовлена зворотним осмосом вода очищена практично від всіх мінеральних солей, в тому числі корисних та необхідних для нормальної життєдіяльності людини.
 • Документ
  Адаптація будівельної галузі до змін клімату шляхом впровадження принципів зеленого будівництва
  (2021) Кривомаз, Тетяна Іванівна; Перебинос, Альона Ростиславівна; Савченко, Антоніна Михайлівна
  Проблема кліматичних змін загострюються внаслідок пришвидшення темпів урбанізації та вичерпання ресурсів. Міста суттєво впливають на кліматичні зміни, оскільки вони споживають 78% світової енергії і виробляють понад 60% викидів парникових газів, хоча при цьому вони займають менше 2% поверхні Землі. Роль міст зростає експоненціально з наслідками їх впливу на кліматичні зміни. Очікування зростання рівня комфорту побудованого середовища закономірно супроводжується підвищенням використання ресурсів і енергії.
 • Документ
  Порівняння утворення відходів IV класу небезпеки в областях України з переважанням міського та сільського населення
  (2021) Перебинос, А.Р.
  У даному дослідженні був проведений порівняльний аналіз утворення відходів IV класу небезпеки (IV к. н.) в областях України з переважанням міського та сільського населення. Дані для дослідження були отримані від Державної служби статистики України.
 • Документ
  Адаптація будівельної галузі до змін клімату шляхом впровадження принципів зеленого будівництва
  (КНУБА, 2021) Кривомаз, Т. І.; Перебинос, А. Р.; Савченко, А. М.
  Проблема кліматичних змін загострюються внаслідок пришвидшення темпів урбанізації та вичерпання ресурсів. Міста суттєво впливають на кліматичні зміни, оскільки вони споживають 78% світової енергії і виробляють понад 60% викидів парникових газів, хоча при цьому вони займають менше 2% поверхні Землі. Роль міст зростає експоненціально з наслідками їх впливу на кліматичні зміни. Очікування зростання рівня комфорту побудованого середовища закономірно супроводжується підвищенням використання ресурсів і енергії. В результаті глобальних кліматичних змін зростає тривалість спекотних періодів та інтенсивність стихійних гідрометеорологічних явищ, змінюється режим випадання опадів, що у поєднанні з підвищенням темпів урбанізації, представляє серйозну загрозу соціальній стабільності, економічній та екологічній безпеці міського населення та середовища.
 • Документ
  Аналіз утворення відходів ІV класу небезпеки в областях України з переважанням міського населення
  (2021) Перебинос, Альона Ростиславівна
  У даному дослідженні був проведений аналіз утворення відходів IV класу небезпеки (IV к.н.) в областях України з переважанням міського населення та місті Києві.
 • Документ
  Гальванокоагуляційне очищення промивних стічних вод, які містять хром
  (КНУБА, 2004-10-27) Василенко, Леся Олексіївна
  Дисертація присвячена дослідженню заходів, що підвищують ефективність очистки стічних вод, які містять хром. Встановлено, що існуючі методи очистки вимагають великих затрат на реагенти, енергопостачання, зайвих площ на очисні споруди. Запропоновано нове завантаження для очищення стічних вод гальвановиробництв від шестивалентного хрому, в якому відбуваються процеси гальванокоагуляції. Метод оснований на виникненні гальванопари, у полі дії якої відбувається перехід шестивалентного хрому у тривалентний. Досліджено механізм процесу видалення хрому VI на цьому завантажені. Теоретично обґрунтована і практично підтверджена ефективність застосування методу гальванокоагуляції на запропонованому завантаженні. Отримані коефіцієнти швидкості реакції. Встановлені закономірності ефективності очищення стічних вод від різних факторів при фільтруванні води через завантаження. Розроблена методика розрахунку основних технологічних характеристик та параметрів основного елемента очистки – фільтру зі складовим завантаженням. Запропонована технологічна схема очистки промивних стічних вод гальванічних цехів. Виконані техніко – економічні розрахунки запропонованої технологічної схеми. Результати роботи використані при розробці проекту на Сумському насосному заводі і при реконструкції гальванічного виробництва заводу „Квант”. The dissertation is devoted to a problem of sewage treatment from six-valent chromium. In work the state-of-the-art review of existing ways of clearing sewage from chromium is executed. It is marked, that known methods are ineffective and demand significant expenses for reagents and for the power supply, existing clearing constructions occupy the big floor spaces.
 • Документ
  Вплив температури на показник кислотності рН в основних життезабеспечуючих ресурсах екосистем
  (Торубара В. В., 2019) Ковальова, А.В.
  Зміна показника рН в природних ресурсах відбувається завдяки ефектам впливу кислотних опадів на природні та штучні системи. Об'єктами шкідливого впливу кислотних дощів є процеси, на які впливає зміна рН середовища, тобто зміна концентрації гідроксильних іонів. Це відноситься також і до живих організмів, оскільки більшість біологічних процесів відчутні до зміни рН.
 • Документ
  Trichia scabra
  (CABI, 2012) Krivomaz, Т. І.; Michaud, A.; Minter, D. W.
  Diagnostic features. The combination of bright orange-yellow, densely packed sessile sporangia on a brown honeycomb hypothallus, a capillitium with rough elaters and spiny spirals, and delicately reticulate spores is diagnostic for this species.