Вип. 13

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 21
 • Документ
  Основні тенденції прозорості бюджетного процесу
  (КНУБА, 2013) Цюцюра, С. В.; Криворучко, О. В.; Цюцюра, М. І.
  Висвітлено проблеми прозорості та особливостей участі громадськості й представників влади в бюджетному процесі з метою реалізації єдиної кадрової політики в державних структурах та впровадження єдиного ціннісного підходу в управлінні проектами розвитку.
 • Документ
  Системи управління навчальним процесом студентів з розгалуженою організацією дистанційного навчання у вищому навчальному закладі
  (КНУБА, 2013) Федусенко, О. В.; Рафальська, О. О.
  Наведено огляд наявних систем управління навчальним процесом, проаналізовано їх функціональні можливості та запропоновано модель розгалуженої організації дистанційного навчання.
 • Документ
  Концептуальний підхід до оцінки якості житлового середовища з використанням інформаційних технологій
  (КНУБА, 2013) Тістол, Н. В.
  Розглянуто підходи щодо розробки інтегрованої моделі процесу оцінки якості житлового середовища з використанням сучасних інформаційних технологій. Визначено параметри житлового середовища, кількісні та якісні параметри, міру впливу параметрів на якість.
 • Документ
  Применение теории несилового взаимодействия в проактивном управлении качеством проекта
  (КНУБА, 2013) Тесля, Ю. Н.; Концевич, В. В.
  Рассмотрены основные методы улучшения качества проекта. Предложено применение теории несилового взаимодействия для построения «мягких» технологий проактивного управления качеством проекта.
 • Документ
  Проблема голосової взаємодії в дистанційному навчанні вищого навчального закладу
  (КНУБА, 2013) Терейковська, Л. О.; Терейковський, І. А.
  Проведено аналіз підходів вирішення проблеми голосової взаємодії в інформаційній системі дистанційного навчання. Сформульовано перелік актуальних задач, пов’язаних з означеною проблемою. Окреслені перспективні шляхи їх вирішення.
 • Документ
  Цінності зацікавлених сторін в соціальних та комерційних проектах
  (КНУБА, 2013) Рич, М. І.
  Розкрито особливості ролей зацікавлених сторін в соціальних та комерційних проектах. Розглянуто ключові кроки аналізу та формування цінностей у зацікавлених сторін у цих проектах.
 • Документ
  Задача розміщення в умовах невизначеності інформації
  (КНУБА, 2013) Полтораченко, Н. І.
  Розглянуто задачу розташування джерел цільового продукту при проектуванні інженерної мережі з інтервальними та нечіткими числами, які виражають невизначеність вихідних даних. Запропоновано варіанти розв’язання задачі.
 • Документ
  Соціальні мережі як засіб комунікації електронного навчання
  (КНУБА, 2013) Палій, С. В.
  Розглянуто передумови для синергії соціальних мереж та інформаційно-організаційного середовища підготовки та соціальної адаптації іноземців. Проаналізовано психологічні, соціальні та педагогічні аргументи такого поєднання. Запропоновано концептуальну модель та методи обміну даними між соціальними мережами та інформаційно-організаційним середовищем.
 • Документ
  Аналіз сучасних моделей, орієнтованих на знання, та методів прийняття рішень
  (КНУБА, 2013) Невмержицький, О. В.
  Проведено порівняння моделей представлення знань за такими характеристиками: рівень складності елемента знань; універсальність для різних предметних областей, природність і наочність представлення знань при використанні; розмірність моделі за обсягом пам'яті, необхідної для зберігання елемента моделі; особливості розробки системи на основі моделі.
 • Документ
  Идентификация динамических характеристик магнитострикционного датчика удельного теплосопротивления строительных материалов
  (КНУБА, 2013) Иносов, С. В.; Пристайло, Т. Ю.; Шикалов, В. С.
  Предлагается метод измерения удельного теплосопротивления твердых материалов линейным проволочным нагревателем (он же измеритель температуры), помещенным между двумя плоскими пластинами из исследуемого материала. Излагаются результаты исследования предлагаемой схемы измерения. Приводится компьютерная модель метода и экспериментальные результаты с целью обоснования ее преимуществ.
 • Документ
  Оптимизация алгоритма автоматического регулирования тепловыми процесами
  (КНУБА, 2013) Иносов, С. В.; Корниенко, В. М.
  Доказано, что ПИД-алгоритм регулирования близок к предельно достижимому идеалу в реальных условиях автоматического регулирования тепловых процессов. Именно поэтому он используется во всех регулирующих микроконтроллерах и не подвергался усовершенствованию на протяжении почти 100 лет. Попытки заменить ПИД-алгоритм более совершенным обречены на неудачу для типовых промышленных объектов регулирования.
 • Документ
  Використання імітаційного моделювання для формування нормативів витрат ресурсів для будівельних процесів
  (КНУБА, 2013) Задоров, В. Б.; Шпирний, В. Т.; Шабала, Є. Є.
  Запропоновано підхід до ефективного розрахунку нормативів витрат ресурсів на будівельні процеси рівня кошторисного виміру за допомогою імітаційного моделювання. В якості математичного апарату для моделювання динамічних дискретних систем пропонується використовувати мережі Петрі.
 • Документ
  Оптимізація управління інформацією в продуктових системах управління проектами
  (КНУБА, 2013) Лисицін, О. Б.; Катаєв, Д. С.; Єгорченков, О. В.
  Виділена проблема управління інформацією в проектно-виробничій діяльності підприємств. Визначені класи впливів на зацікавлені сторони проектів та розроблено оптимізаційну модель інформаційної взаємодії в цій діяльності.
 • Документ
  Разработка аппаратно-программного комплекса мониторинга перевозки опасных грузов
  (КНУБА, 2013) Доманецкая, И. Н.; Хроленко, А. В.; Федусенко, Е. В.; Федусенко, А. А.
  Рассмотрены вопросы создания системы мониторинга перевозки опасных грузов, которая позволит уменьшить вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций при перевозке опасных грузов и уменьшить последствия при возникновении таких ситуаций.
 • Документ
  Вплив формуючого тракту на представлення дефекту типу «тріщина» на цифровому зображенні
  (КНУБА, 2013) Горда, О. В.; Пузько, О. О.
  Визначено актуальність та проаналізовано проблеми впливу компонентів тракту формування зображення дефекту типу «тріщина» на розв’язання задачі ідентифікації об’єкта у оптичному діапазоні, що пов’язані з внесенням спотворень та втратою інформації, що обґрунтовує необхідність розробки формалізованої моделі тракту. Визначено основні залежності представлення зображення від умов зйомки та компонентів формування зображення.
 • Документ
  Мова моделювання будівельних технологій «АІМО»
  (КНУБА, 2013) Задоров, В. Б.; Васильєв, О. О.; Дерев’янко, І. В.
  Розглянуто передумови створення мови моделювання будівельних технологій «АІМО», основні вимоги щодо її розробки, складові елементи. Наведено опис сутностей, конструктивів, ресурсів, технологій мови. Наведено опис мови в нотації Бекуса-Наура.
 • Документ
  Проблеми і перспективи стану сучасного документообігу та діловодства
  (КНУБА, 2013) Діхтяренко, О. В.
  Проаналізовано сучасний стан документообігу у державних вищих навчальних закладах. Виділено основні причини гальмування впровадження систем електронного документообігу. Розглянуто безкоштовні сервіси для роботи з документами, як один із варіантів формування документообігу в організації.
 • Документ
  Структура проектов изменений в составе мультипроекта реструктуризации и развития проектно-управляемой организации
  (КНУБА, 2013) Бондарчук, О. В.
  Рассмотрена структура проектов изменений, входящих в состав жизненного цикла мультипроекта реструктуризации и развития проектно-управляемых организаций.
 • Документ
  Створення інформаційної технології управління навчальним процесом у ВНЗ
  (КНУБА, 2013) Білощицький, А. О.; Білощицька, С. В.; Білоконь, С. С.
  Наведено основні компоненти і порядок реалізації модулів інформаційної технології планування обсягів навчальної роботи у вищому навчальному закладі. Розглянуто управління навчальним процесом, що базується на реалізації дій, які забезпечують формування планів проведення занять, розрахунку й розподілу штатної кількості викладачів вищого навчального закладу, проектування оптимального розкладу і оперативного управління та моніторингу занять.
 • Документ
  Системная модель механизмов конвергенции в управлении проектами
  (КНУБА, 2013) Бушуев, С. Д.; Неизвестный, С. И.; Харитонов, Д. А.
  Рассмотрена многоуровневая модель методологии управления проектами на основе генетического подхода. В рамках представленного «генома» методологий определены механизмы конвергенции и задачи оптимизации методологий.