Вип. 83

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 17 з 17
 • Документ
  Визначення коефіцієнтів інтенсивності напружень в хрестоподібних зразках при їх одновісному та двовісному розтязі
  (КНУБА, 2009) Шкриль, О. О.
  Розглянута методика обчислення коефіцієнтів інтенсивності напружень прямим методом і методом піддатливості в дискретних моделях МСЕ. Побудовані графіки Ктарировки для хрестоподібних зразків з отвором та без отвору, при їх одновісному та двовісному розтязі
 • Документ
  Чисельне моделювання напружено – деформованого стану стрічково-струнних сит інкрементальним методом скінченних елементів
  (КНУБА, 2009) Дохняк, Б. М.; Козуб, Ю. Г.; Львова, М. І.; Козуб, Г. О.
  Розглянуто розв’язок динамічної задачі теорії пружності з використанням інкрементального методу скінченних елементів. Виконано розрахунок параметрів жорсткості та власних частот коливань елементі стрічково-струнного сита
 • Документ
  Аналіз динамічної реакції пілона при стохастичному вітровому навантаженні
  (КНУБА, 2009) Гончаренко, М. В.; Гусар, П. П.
  Досліджується вплив стохастичного характеру вітрового навантаження на коливання пластинчато-стрижневої конструкції. Вітрове навантаження представляється сумою двох складових: усталеного тиску і пульсаційної складової, яка описується за допомогою спектра Давенпорта. Дослідження сукупності реалізацій замінюється дослідженням однієї достатньо довгої реалізації. На основі методу статистичного моделювання будується реалізація випадкового процесу. Графік коливань системи будується як сума гармонічних коливань різної частоти з відповідною інтенсивністю і стохастичною початковою фазою
 • Документ
  Прямі та обернені задачі деформування пружних стержнів у криволінійних каналах
  (КНУБА, 2009) Худолій, С. М.; Гловач, Л. В.
  Сформульована задача про визначення статичних параметрів, які впливають на сили тертя на криволінійних ділянках пружного стержня і на різних етапах його згину в криволінійних каналах. За допомогою розробленого підходу досліджено вплив обрису осьової лінії свердловини на значення параметрів деформованого стану бурильної колони при здійсненні спуску - підіймальних робіт
 • Документ
  Власні коливання товстої кільцевої пластини
  (КНУБА, 2009) Жупаненко, І. В.
  Для розрахунку частот та форм власних коливань товстої кільцевої пластини вісесиметричної структури пропонується аналітично-чисельна методика, що реалізує проблено-орієнтований алгоритм і дозволяє з високою точністю отримувати розв’язок задач, індивідуалізованих за класами областей, видами впливів, характеристиками фізичних властивостей тощо.
 • Документ
  Перетворення фронтів розривних хвиль в трансверсально–ізотропних середовищах зі змінними параметрами пружності
  (КНУБА, 2009) Іванченко, Г. М.; Заєць, Ю. О.
  Розглядається задача про перебудову плоскої розривної хвилі в неоднорідному трансверсально-ізотропному середовищі. На основі променевого методу виведені розв’язувальні рівняння. Досліджено залежність форми променів і фронтів від зміни параметрів пружності
 • Документ
  Прецесійні резонанси пружного диску з лопатями при складному обертанні
  (КНУБА, 2009) Гайдайчук, В. В.; Носенко, В. П.; Горбунович, І. В.
  Побудовані диференціальні рівняння, що описують пружні коливання системи, які обумовлені періодичними переносними, відносними і коріолісовими силами інерції. Запропоновано методику їх розв’язання. Досліджено прецесійні коливання швидко обертового пружного диска з вінцем лопаток, вісь обертання якого робить плоский поворот. Установлено, що збуджені складним обертанням коливання можуть мати резонансний характер.
 • Документ
  Обчислення коефіцієнта інтенсивності напружень в нестаціонарних задачах динаміки просторових тіл на основі енергетичного підходу
  (КНУБА, 2009) Солодей, І. І.; Вабіщевич, М. О.; Гуляр, О. І.; Сахаров, О. С.
  Розглянута методика визначення коефіцієнтів інтенсивності напружень при використанні J – інтеграла для тіл з тріщинами, що знаходяться під дією динамічного навантаження. Проведено узагальнення метода реакцій для обчислення J – інтеграла на задачі динаміки. На основі тестових досліджень отримані параметри вірогідності та ефективності запропонованого підходу.
 • Документ
  Дослідження сумісного впливу початкових недосконалостей і ексцентриситету на стійкість стержнів відкритого профілю
  (КНУБА, 2009) Охтень, І. О.; Гоцуляк, Є. О.; Лук’янченко, О. О.
  Досліджений сумісний вплив початкових недосконалостей та ексцентриситету прикладення поздовжньої сили на стійкість стержнів відкритого тонкостінного профілю. Скінченноелементна модель стержня сформована за допомогою сучасного обчислювального комплексу. Недосконалості задані у формі хвилеподібного випучування стінки та у формі загальної втрати стійкості, що отримані при лінійному розрахунку стійкості. Визначені критичні значення навантаження для центрально та позацентрово стиснутого стержня з ексцентриситетами та початковими недосконалостями
 • Документ
  Методика чисельного дослідження коливань масивних елементів конструкцій з тріщинами
  (КНУБА, 2009) Ворона, Ю. В.; Геращенко, О. В.
  Розглядається чисельна методика дослідження гармонічних коливань пружних масивних елементів конструкцій з тріщинами. Проведена регулярізація і вказано спосіб обчислення гіперсингулярного граничного інтегралу, який входить до складу інтегрального представлення для напружень. Розв’язана тестова задача про динамічне навантаження пружного простору, послабленого круговою тріщиною
 • Документ
  Вплив кроку інтегрування рівнянь руху віброударної системи на отримання характеристик її динамічної поведінки
  (КНУБА, 2009) Погорелова, О. С.; Постнікова, Т. Г.
  Виконано чисельне дослідження динамічної поведінки двомасової віброударної системи з двома ступнями вільності. Показано, як характеристики режиму коливань системи, отриманого в результаті інтегрування рівнянь руху, залежать від вибору кроку інтегрування цих рівнянь
 • Документ
  Коливання пластинчастих конструкцій з урахуванням приєднаних мас, пружних в’язей і вирізів
  (КНУБА, 2009) Легостаєв, А. Д.; Гречух, Н. А.
  Викладені алгоритми розв’язання задач про власні коливання континуальних конструкцій з використанням редукованих скінченноелементних моделей, що дають змогу враховувати такі особливості конструкцій, як наявність приєднаних мас і пружність опор. Приведені результати розв’язання задач з урахуванням цих особливостей, які порівнюються з результатами, що отримані за допомогою інших методів
 • Документ
  Порівняльний аналіз результатів розрахунків стійкості тонких пружних оболонок
  (КНУБА, 2009) Соловей, М. О.; Кривенко, О. П.; Калашніков, О. Б.
  Порівнюються результати розрахунків пружних тонкостінних конструкцій, що виконані за моментною схемою скінченних елементів, за різними програмними комплексами та за методиками інших авторів. З’ясовані можливості застосування комплексу ЛІРА при розв’язанні геометрично нелінійних задач стійкості тонких оболонок сталої та лінійно-змінної товщини
 • Документ
  Програмне забезпечення для тестування в автономному режимі рівня знань з будівельної механіки
  (КНУБА, 2009) Баженов, В. А.; Шишов, О. В.
  Пропонується програмне забезпечення, призначене для тестування в автономному режимі знань та умінь студентів у галузі будівельної механіки стержневих систем
 • Документ
  Алгоритм розв’язання геометрично нелінійної задачі в’язкопружнопластичного деформування двовимірних тіл
  (КНУБА, 2009) Пискунов, С. О.; Гуляр, О. І.; Максим'юк, Ю. В.
  Проведено розробку і дослідження ефективності кроково-ітераційного алгоритму розв’язання геометрично нелінійних задач пластичності і повзучості двовимірних тіл. Досліджено ефективність застосування початкових наближень і корекції тензора пружних констант відповідно до властивостей пластичності і повзучості матеріалу
 • Документ
  Визначення областей динамічної нестійкості параметричних коливань гофрованої двотаврової балки
  (КНУБА, 2009) Гоцуляк, Є. О.; Дехтярюк, Є. С.; Лук’янченко, О. О.
  Побудована розрахункова модель динамічної стійкості плоскої форми згину двотаврової балки з гофрованою стінкою. Редукування дискретної скінченноелементної моделі балки виконано за допомогою методу узагальнених координат. Досліджена динамічна стійкість параметричних коливань балки при дії розподіленого навантаження. Визначені границі областей нестійкості балки при головних та комбінованих параметричних резонансах
 • Документ
  Дослідження процесу континуального руйнування ротора парової турбіни з дефектом в умовах повзучості
  (КНУБА, 2009) Баженов, В. А.; Пискунов, С. О.; Остапенко, Р. М.
  На основі напіваналітичного методу скінчених елементів проведено дослідження процесу накопичення пошкоджень і розвитку зони континуального руйнування ротора з початковим дефектом в умовах повзучості. Показано, що зона континуального руйнування поширюється в межах поперечного перерізу ротора і набуває вигляду напівеліптичної тріщини