Очистка стічних вод від сполук хрому з організацією оборотного водопостачання підприємств

Ескіз

Дата

2019

Автори

Пахомов, Дмитро
Кочетов, Геннадій Михайлович
Ємчура, Богдан

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Стічні води гальванічних виробництв є небезпечним техногенним забруднювачем навколишнього середовища. Тому розвиток сучасного суспільства вимагає застосування ефек-тивних ресурсозберігаючих технологій їх очистки з метою збереження довкілля. Особлива ува-га наразі приділяється комплексній переробці промислових стічних вод від високотоксичних сполук хрому на сучасних промислових підприємствах. Досліджено переробку стічних вод лінії хромування гальванічних виробництв методом феритизації, який забезпечує як належний сту-пінь їх очистки, так і подальшу утилізацію відходів очищення води. Розроблено експеримента-льний ферит-реактор. Визначено вплив на процес комплексної очистки промивних стічних вод методом феритизації одного з головних чинників, який визначає перебіг процесу – співвідношення вихідних концентрацій іонів хрому i феруму. Показано, що очищена феритним методом промивна вода, яка містить 50 мг/л сполук хрому, має високий ступінь очистки води від сполук важких металів ( > 99,5%) і відповідає вимогам повторного використання на виробництві. Ви-конано дослідження фазового складу осадів очистки води рентгенографічним методом. Показа-но, що практично нерозчинний і хімічно стійкий осад має кристалічну структуру і феромагніт-ні властивості при співвідношеннях Fe/Cr в інтервалі 8:1 – 15:1. Такі відходи водоочистки при-йнятні до утилізації, що дозволяє уникнути втрат цінного та водночас токсичного металу – хрому. Розроблена очистка стічних вод запобігає забрудненню навколишнього середовища, забезпечує ефективне і раціональне використання сировини в системі гальванічного виробництва.

Опис

Ключові слова

кафедра водопостачання та водовідведення, феритизація, оборотне водопостачання, сполуки хрому, осад, ferritization, circulating water supply, chromium compounds, sediment

Бібліографічний опис

Пахомов Д. Очистка стічних вод від сполук хрому з організацією оборотного водопостачання підприємств / Д. Пахомов, Г. М. Кочетов, Б. Ємчура // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук. - техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. Г. М. Кочетов. - Київ : КНУБА, 2019. - Вип. 32. - С. 15 – 23. – Бібліогр.: 21 назва.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset