Вип. 32

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/123456789/12997

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 4 з 4
 • Документ
  Очистка стічних вод від сполук хрому з організацією оборотного водопостачання підприємств
  (КНУБА, 2019) Пахомов, Дмитро; Кочетов, Геннадій Михайлович; Ємчура, Богдан
  Стічні води гальванічних виробництв є небезпечним техногенним забруднювачем навколишнього середовища. Тому розвиток сучасного суспільства вимагає застосування ефек-тивних ресурсозберігаючих технологій їх очистки з метою збереження довкілля. Особлива ува-га наразі приділяється комплексній переробці промислових стічних вод від високотоксичних сполук хрому на сучасних промислових підприємствах. Досліджено переробку стічних вод лінії хромування гальванічних виробництв методом феритизації, який забезпечує як належний сту-пінь їх очистки, так і подальшу утилізацію відходів очищення води. Розроблено експеримента-льний ферит-реактор. Визначено вплив на процес комплексної очистки промивних стічних вод методом феритизації одного з головних чинників, який визначає перебіг процесу – співвідношення вихідних концентрацій іонів хрому i феруму. Показано, що очищена феритним методом промивна вода, яка містить 50 мг/л сполук хрому, має високий ступінь очистки води від сполук важких металів ( > 99,5%) і відповідає вимогам повторного використання на виробництві. Ви-конано дослідження фазового складу осадів очистки води рентгенографічним методом. Показа-но, що практично нерозчинний і хімічно стійкий осад має кристалічну структуру і феромагніт-ні властивості при співвідношеннях Fe/Cr в інтервалі 8:1 – 15:1. Такі відходи водоочистки при-йнятні до утилізації, що дозволяє уникнути втрат цінного та водночас токсичного металу – хрому. Розроблена очистка стічних вод запобігає забрудненню навколишнього середовища, забезпечує ефективне і раціональне використання сировини в системі гальванічного виробництва.
 • Документ
  Електрокоагуляція води змінним струмом напругою 220В
  (КНУБА, 2019) Аргатенко, Тетяна Вікторівна
  Процес електрокоагуляції є одним з актуальних напрямків досліджень останнього де-сятиліття. На ефективність електрокоагуляції впливає ряд факторів, зокрема електричні параме-три організації процесу: анодна щільність струму та робоча напруга. Використання постійного струму супроводжується явищем пасивації електродного блоку і, як наслідок, при незмінній ве-личині напруги – зменшенням у часі величини струму у мережі електрокоагулятора. Була розг-лянута можливість модернізації конструкції електрокоагулятора та зміни в організації прове-дення самого процесу електрокоагуляції з метою мінімізації описаних складнощів. Досліджено роботу електрокоагулятора з серією відокремлених одна від одної пар біполярних електродів, розміщених за послідовною схемою. Вивчено електричні параметри роботи установки при змін-ному електричному струмі та з напругою побутової електромережі (220 В). Показано, що сума-рна напруга, що подається на електрокоагулятор, для кожної окремої пари біполярних електродів ділиться пропорційно електричному опору прошарку води між ними. Для непроточного стану води в системі спостерігається певне зменшення в часі загального розрахованого електричного опору, що може бути пов’язаним з нагріванням води у кюветах від проходження електричного струму. Процес утворення електролітично генерованого коагулянту при біполярному розташу-ванні електродів відбувається у кожній окремій ємності, а що загальна маса утвореного коагуля-нту mзаг в даній схемі, що складається з n ємностей, буде еквівалентна виразу: 𝑚заг≅𝑚𝑖∙𝑛.
 • Документ
  Очистка природних і доочищення стічних вод на гідроавтоматичній установці в локальних водопроводах
  (КНУБА, 2019) Хомутецька, Тетяна Петрівна; Хоружий, Віктор Петрович; Андреєв, Віктор; Нор, Віктор
  Досі проблеми отримання якісної води, підвищення ефективності водоочисних спо-руд, зниження енергоспоживання в системах водопостачання та водовідведення залишаються актуальними. Станції водопідготовки повинні забезпечувати високу якість питної води, що має відповідати нормативним показникам, а також задовольняти вимоги екологічної безпеки в разі доочищення на них стічної рідини. Крім того, водоочисні установки повинні бути надійними в роботі, простими в обслуговуванні, мати хороші економічні показники, що дозволить досягти якомога менших будівельних та експлуатаційних витрат і забезпечити невелику собівар-тість очищеної води. У локальних водопроводах, які знаходяться переважно в малих населених пунктах, де може спостерігатися дефіцит кваліфікованого обслуговуючого персоналу, виникає ще й потреба автоматизації роботи водоочисних установок при зміні режимів їх експлуатації і здійсненні промивки фільтрувального завантаження. Для удосконалення існуючих установок з урахуванням наведених вимог використовували методи аналізу сучасних наукових досяг-нень в галузі водопідготовки та нових технічних рішень, що застосовуються на очисних станціях водопостачання та водовідведення. Це дозволило розробити нову конструкцію гідроавтоматичної установки для очистки природних і доочищення стічних вод з використан-ням біореактора та контактного прояснювального фільтра. В біореакторі знаходиться тонково-локнисте завантаження, в якому кріпляться колонії мікроорганізмів, що беруть участь в біоло-гічному очищенні води. Контактний прояснювальний фільтр у верхній частині заповнений лег-ким плаваючим завантаженням, у якому затримуються забруднення, а у нижній містить підфі-льтровий простір з активним мулом, що поліпшує процеси утворення пластівців. Така установ-ка зручна в експлуатації, оскільки у ній досягається повна автоматизація роботи при забезпеченні високої якості очищеної води.
 • Документ
  Система уравнений единого континуального физического поля и специфическая роль полей водных сред
  (КНУБА, 2019) Симонов, Игор
  Ідея біополя як особливої форми існування матерії призводить до необхідності ще раз звернутися до проблеми побудови єдиної теорії поля. Властивості континуальності гравіта-ційного поля планет цікаві тим, що в водних середовищах існують континуальні електромагні-тні поля іонів, що створює сприятливий фон для формування елементів живої матерії у водно-му середовищі планет. Можливо, властивість континуальності гравітаційного поля є фундамен-тальним фактором у формуванні живих систем. Гравітаційне поле планет існує завжди, але во-да тільки на деяких з них. Польова теорія гравітації з використанням понять континуальності може бути побудована з урахуванням польової структури корпускул і польової природи мас в рамках ємнісних властивостей простору-поля. Побудована теорія поля структурних частинок речовини – протона і електрона – показала, що маса цих часток повністю визначається конти-нуальними електромагнітними полями, і це дозволяє побудувати теорію єдиного континуаль-ного фізичного поля, який визначається векторним та скалярним потенціалами, фізичний зміст яких розкрито в роботі.