Дослідження вилуговування важких металів із продуктів феритизаційної переробки гальванічних шламів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Автори
Самченко, Дмитро Миколайович
Потапенко, Леонід Іванович
Кочетов, Геннадій Михайлович
Ковальчук, Олександр Юрійович
Васильєв, Олексій
Нечипор, Оксана Михайлівна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглядається перспектива підвищення рівня екологічної безпеки промислових підприємств в результаті реалізації ресурсозберігаючої технології переробки гальванічних шламів. Проведено експериментальне дослідження стійкості осадів феритизаційної переробки гальванічних шламів і відпрацьованих технологічних розчинів. В результаті динамічного вилуговування іонів важких металів визначено іммобілізаційні властивості осадів, які отримані при різних технологічних параметрах процесу феритизації. Показано, що рівень іммобілізації важких металів у феритних осадах має суттєво вищі значення в порівнянні з осадами традиційної нейтралізації стічних вод. Встановлено, що осад, який отриманий при наступних ключових параметрах реакційної суміші для проведення процесу феритизації: сумарній концентрації іонів важких металів 10,41 г/дм3; співвідношенні концентрацій іонів феруму до сумарної концентрації інших важких металів 4/1 та величині рН 10,5, характеризується найвищим ступенем іммобілізації важких металів в осаді 99,96% мас. Використовуючи результати повного факторного експерименту, отримано рівняння регресії залежностей вилуговування іонів важких металів (феруму, нікелю, міді та цинку) із феритних осадів від співвідношення концентрацій іонів феруму до сумарної концентрації інших важких металів та величини рН реакційної суміші. Проведена оцінка адекватності коефіцієнтів рівнянь регресії за критеріями Стьюдента та Фішера, які з надійністю 95% відповідають експериментальним результатам дослідження. Запропонований алгоритм розрахунку надає можливість підвищення ефективності та автоматизації феритизаційного процесу. Використання результатів дослідження дозволить реалізувати надійну утилізацію феритизованих гальванічних відходів шляхом їх введення в шихту для отримання лужних цементів спеціального призначення.
Опис
Ключові слова
кафедра хімії, гальванічні відходи, феритизація, вилуговування, важкі метали, galvanic waste, ferritization, leaching, heavy metals
Бібліографічний опис
Дослідження вилуговування важких металів із продуктів феритизаційної переробки гальванічних шламів / Д. М. Самченко, Л. І. Потапенко, Г. М. Кочетов [та ін.] // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., Ін-т телекомунікацій і глоб. інфрм. простору ; гол. ред. О. М. Трофимчук. – Київ : КНУБА, 2021. – Вип. 39. – С. 76 - 87. – Бібліогр. : 19 назв.
Зібрання