Iнформаційно-аналітичний комплекс підтримки процесів трансдисциплінарних досліджень

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Описуються структурні й модульні характеристики програмно- інформаційного комплексу, який включає WEB-орієнтовані засоби інтегрованого використання експертом-аналітиком просторово-розподілених інформаційних ресурсів. Визначається категорія трансдисциплінарності, як методологічна основа технологічного рішення щодо створення інформаційно-аналітичних систем багатотематичного профілю. Визначаються інформаційні, програмні й архітектурні особливості ІАС, як складної системи. Описуються механізми формування єдиного інформаційного середовища на основі WEB-орієнтованих сервісів ІАС з використанням множинних характеристик таксономій предметних областей, що аналізуються. Надано діаграми класів програмних модулів ІАС. Представлено архітектурні описи модулів структуризації текстових документів. Надані описи структурної, інформаційної, функціональної й поведінкової моделей ІАС. Представлено діаграми програмних компонентів ІАС.
Опис
Ключові слова
трансдисциплінарність, таксономія, онтологія, гіпервластивість, структуризація, модель, інформаційні ресурси, transdisciplinarity, taxonomy, ontology, hyperproperty, structuring, model, information resources
Бібліографічний опис
Iнформаційно-аналітичний комплекс підтримки процесів трансдисциплінарних досліджень / В. В. Приходнюк, О. Є. Стрижак, С. І. Гайко, Р. І. Чепков // Екологічна безпека та риродокористування = Environmental safety and natural resources : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; Ін-т телекомунікацій і глоб. інформ. простору ; гол. ред. : О. С. Волошкіна, О. М. Трофимчук. – Київ : [б.в.] – 2018. – Вип. 4(28). – С. 103 - 119. – Бібліогр. : 16 назв.
Зібрання