Управління публічними інвестиціями в умовах секторального розвитку

Ескіз

Дата

2021

Автори

Гришкевич, Оксана Миколаївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Дисертацію присвячено запровадженню та обгрунтуванню оновленого методичного підходу та інноваційного науково-прикладного інструментарію формалізованого адміністрування публічних інвестицій як механізму забезпечення секторального стимулювання економічного розвитку. Для успішного спрямування методичного підгрунтя дослідження на модернізацію процесів адміністрування публічними інвестиціями виділено провідні загальнометодичні принципи адміністрування циклом УПІ:  наявність стратегічних керівництв щодо інвестицій, ініціювання проєкту (концептуалізація) та проведення попереднього відсіву;  проведення оцінки та підготовка ТЕА інвестиційного проєкту;  проведення незалежної перевірки (експертизи) оцінки інвестиційного проєкту;  оцінка можливості альтернативного фінансування;  проведення прозорого відбору проєктів і забезпечення зв'язку з процесом складання бюджету (капітальні вкладення, запозичення держави і державні гарантії);  забезпечення багаторічного фінансування відібраних проєктів;  прозорі публічні закупівлі на конкурсній основі;  належне управління реалізацією інвестиційного проєкту (закупівлі, будівельний процес, моніторинг);  забезпечення процедур внесення змін до інвестиційного проєкту;  управління портфелем на основі постійного нагляду (моніторингу) та процедура перерозподілу коштів;  належна експлуатація та утримання об'єктів інвестування;  проведення оцінки після завершення реалізації інвестиційного проєкту. Для успішного впровадження проєктів та програм, що відібрані та впроваджуватимуться в складі циклу публічних інвестицій, розроблено інструментарій економікоаналітичного обгрунтування та адміністрування публічними інвестиціями. Інструментарій реалізовано через 3 компоненти: управлінський регламент адміністрування циклом УПІ (компонента А); формалізаційний функціональноаналітичний базис управління публічними інвестиціями (компонента В); комплекс прикладних програм (компонента С).В складі управлінського регламенту виокремлено блоки: стратегічного спрямування; оперативно-тактичного спрямування;функціональнопоопераційної регламентації. Аналітичний супровід процесів визначення економічних характеристик циклу та середовища УПІ забезпечено через сполучення програмноцільового методу,сценарно-імітаційного підходу, SADT- та BIM–моделювання. З метою підпорядкування компоненти С змісту оновленого формату організаційно-економічного механізму УПІ, в структурі комплексу програм виділено мега-функціональні блоки:загально-регулятивний, інституційний та регламентаційний блок; функціональний блок. Науково-методичні результати дослідження та створений на їх базі комплекс програм та практичних рекомендацій у сукупному використанні утворюють потужний та чітко формалізований апарат постановки, аналітичного обґрунтування та досягнення стратегічних домінант сталого розвитку регіонів та галузей завдяки ефективному впровадженню публічних інвестицій. The dissertation is devoted to the introduction and substantiation of the updated methodological approach and innovative scientific-applied tools of formalized administration of public investments as a mechanism to ensure sectoral stimulation of economic development. In order to successfully directing the methodological basis of the research to modernize of public investment administration processes, the leading general methodological principles of PIМ cycle administration have been singled out:  availability of strategic guidelines for investment, project initiation (conceptualization) and preliminary screening;  project appraisal and preparation of the feasibility study;  conducting an independent evaluation (examination) of the investment project apparaisal;  assessment of the possibility of alternative financing;  conducting transparent selection of projects and ensuring communication with the budgeting process (capital investments, state borrowing and state guarantee);  availability long-term funding for selected projects;  transparent public procurement on a competitive basis;  proper management of the investment project implementation (procurement, construction process, monitoring);  providing transparent procedure for making changes to the investment project;  portfolio management based on constant oversight and monitoring and available procedure of fundsre-allocation;  proper operation and maintenance of investment objects;  post-evaluation and the completion of the investment project. For the successful implementation of projects and programs that will be selected and implemented as part of the cycle of public investment, a toolkit of economic and analytical justification and administration of public investment has been developed. The toolkit is implemented through 3 components: administrative regulations for the administration of the PIM cycle (component A); formalization functional-analytical basis of public investment management (component B); a set of application programs (component C). As part of the management regulations, it was identifiedthe following blocks: strategic direction; operational and tactical direction, functional and operational regulations. Analytical support of the processes of determining the economic characteristics of the cycle and the PIM environment is provided through a combination of program-targeted method, scenariosimulation approach SADT and BIM modeling. In order to subordinate component C of the content of the updated format of the organizational and economic mechanism of PIM, in the structure of the complex of programs are distinguished mega-functional blocks: generalregulative, institutional and regulatory block; functional block. Scientific and methodological results of the study and the set of programs and practical recommendations created on their basis form jointly a powerful and clearly formalized apparatus of formulation, analytical substantiation and achievement of strategic dominants of sustainable development of regions and industries through efficient public investment management.

Опис

Ключові слова

публічні інвестиції (ПІ), управління публічними інвестиціями (УПІ), інструментарій адміністрування циклом ПІ та середовищем його стейкхолдерів, public investment (PI), public investment management (PIМ), administration tools of the PI cycle and the environment of its stakeholders

Бібліографічний опис

Гришкевич, О. М. Управління публічними інвестиціями в умовах секторального розвитку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Гришкевич Оксана Миколаївна; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - Київ : КНУБА, 2021. - 26 с.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced