Електрокоагуляція води змінним струмом напругою 220В

Ескіз

Дата

2019

Автори

Аргатенко, Тетяна Вікторівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Процес електрокоагуляції є одним з актуальних напрямків досліджень останнього де-сятиліття. На ефективність електрокоагуляції впливає ряд факторів, зокрема електричні параме-три організації процесу: анодна щільність струму та робоча напруга. Використання постійного струму супроводжується явищем пасивації електродного блоку і, як наслідок, при незмінній ве-личині напруги – зменшенням у часі величини струму у мережі електрокоагулятора. Була розг-лянута можливість модернізації конструкції електрокоагулятора та зміни в організації прове-дення самого процесу електрокоагуляції з метою мінімізації описаних складнощів. Досліджено роботу електрокоагулятора з серією відокремлених одна від одної пар біполярних електродів, розміщених за послідовною схемою. Вивчено електричні параметри роботи установки при змін-ному електричному струмі та з напругою побутової електромережі (220 В). Показано, що сума-рна напруга, що подається на електрокоагулятор, для кожної окремої пари біполярних електродів ділиться пропорційно електричному опору прошарку води між ними. Для непроточного стану води в системі спостерігається певне зменшення в часі загального розрахованого електричного опору, що може бути пов’язаним з нагріванням води у кюветах від проходження електричного струму. Процес утворення електролітично генерованого коагулянту при біполярному розташу-ванні електродів відбувається у кожній окремій ємності, а що загальна маса утвореного коагуля-нту mзаг в даній схемі, що складається з n ємностей, буде еквівалентна виразу: 𝑚заг≅𝑚𝑖∙𝑛.

Опис

Ключові слова

кафедра водопостачання та водовідведення, електрокоагуляція, біполярні електроди, змінний струм, напруга 220 В, electrocoagulation, bipolar electrodes, alternating current, voltage 220 V

Бібліографічний опис

Аргатенко Т. В. Електрокоагуляція води змінним струмом напругою 220 В / Т. В. Аргатенко // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук. - техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. Г. М. Кочетов. - Київ : КНУБА, 2019. - Вип. 32. - С. 6 – 14. – Бібліогр.: 14 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset