Розвиток системи категорій технічного стану будівель і споруд та їх конструкцій

Ескіз

Дата

2019

Автори

Хохлін, Д. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В даний час в Україні передбаче но використання 4-х категорій технічного стану будівель і споруд та їх частин, за виключенням, транспортних споруд, для яких використовують 5 категорій. Але при цьому 2 та 3 категорії тех нічного стану для транспортних споруд добре узгоджуються з 2 категорією для 4-хбальної системи. Слід відмітити, що різноманітних джерелах наявні також інші приклади викорис тання 5-ти категорії технічного стану замість 4- х, що свідчить про проблематичність детально- го покриття всіх випадків та особливостей тех- нічного стану лише 4-ма категоріями. В будівельній практиці можливо знайти до сить випадків, коли будівля(споруда) або її елемент фактично знаходиться у проміжному стані між базовими 4-ма категоріями, напри клад, маючи близькі до межі значення характе ристик (деформацій, несучої здатності тощо), або помітну негативну динаміку погіршення стану з переходом у гіршу категорію у корот костроковий період. Таким чином, ефективним є розглянути потенційне введення додаткових проміжних категорій технічного стану. В статті запропонований розвиток існуючої в Україні системи категорій технічного стану будівельних конструкцій та будівель і споруд в цілому шляхом збільшення їх кількості для підвищення ефективності та прозорості резуль татів обстежень.

Опис

Ключові слова

кафедра залізобетонних та кам’яних конструкцій, будівля, конструкція, обстеження, технічний стан, категорія, building, construction, inspection, technical condition, category

Бібліографічний опис

Хохлін Д. О. Розвиток системи категорій технічного стану будівель і споруд та їх конструкцій / Д. О. Хохлін // Будівельні конструкції. Теорія і практика : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. О. Д. Журавський. - Київ : КНУБА, 2019. - Вип. 5. - С. 8 - 14. - Бібліогр. : 20 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced