Методологічні питання задоволення основної вимоги "економія енергії”

Ескіз

Дата

2017

Автори

Задоянний, О. В.
Євдокименко, Ю. М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В роботі подано авторське бачення вирішення методологічної проблеми визначення основного показника енергоощадності обладнання для нагрівання, охолодження, осушення й зволоження повітря будівельних об’єктів - коефіцієнта корисної дії. На прикладі результатів наукових досліджень, які проводяться кафедрою ТГПіВ в останні роки з оцінки показників енергоощадності систем кондиціонування повітря (СКП), аргументовано доводиться коректність і однозначність запропонованої методології визначення вказаного показника для найбільш енергоємних систем кондиціонування повітря. Методологія оцінки коефіцієнта корисної дії вказаного обладнання й систем базується на фундаментальних досягненнях сучасної нерівноважної термодинаміки та ексергоекономіки. В основу методології покладено принципи поглибленого ексергетичного аналізу, який дозволяє досліджувати й оцінювати чисельно ексергетичні перетворення робочих тіл - енергоносіїв систем опалення, вентиляції і кондиціонування повітря. Завдяки цьому автори отримали і відпрацювали методологічну базу у вигляді аналітичних залежностей та розрахункових алгоритмів з визначення ексергетичних потоків у вказаних системах, а також відносних і абсолютних показників енергощадності СКП. Наведені результати досліджень автори пропонують для апробації й розробки національних гармонізованих методик.

Опис

Ключові слова

основна вимога «економія енергії», методологія визначення показників енергоощадності, ексергетичний аналіз, ексергетичний коефіцієнт корисної дії, ексергетична ефективність, основное требование экономия энергии, методология определения показателей энергосбережения, эксергетический анализ, эксергетический коэффициент полезного действия, эксергетическая эффективность, the basic requirement energy saving, methodology for determination of the energy saving, exergic analysis, exergic efficiency ratio, exergic efficiency, кафедра теплогазопостачання і вентиляції

Бібліографічний опис

Задоянний О. В. Методологічні питання задоволення основної вимоги "економія енергії” / О. В. Задоянний, Ю. М. Євдокименко // Енергоефективність в будівництві та архітектурі : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ, 2017. - Вип. 9. - С. 84 – 88. – Бібліогр. : 18 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced