Вплив розчинів кислот на формування структури базальтового волокна

Ескіз недоступний

Дата

2018

Автори

Гоц, В.
Пальчик, П.
Бердник, О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Перспективним напрямами досліджень і розвитком промислового виробництва визначило сталу тенденцію розвитку наукових досліджень і створення нових високоефективних теплозвукоізоляційних виробів з підвищеними експлуатаційними характеристиками. Базальтове волокно є екологічно чиста сировина для виробництва теплозвукоізоляційних виробів, яка має високу температуростійкість, кислотостійкість, що є одним з найважливіших показників. Базальтові волокна являють собою склоподібну або субмікрокристалічну речовину, поведінка якої в розчинах різної хімічної природи обумовлюється певними закономірностями. Стійкість базальтових волокон до дії неорганічних кислот залежить від їх хімічного складу і умов обробки. Підвищення температури розчину кислоти пришвидшує процес вилуговування, що супроводжується гідротермальним старінням скелету волокна, по аналогії з гідротермальним старінням силікагелів. Підвищення стійкості мінеральних волокон до дії неорганічних кислот під впливом термообробки відбувається за рахунок відповідних структурних змін матеріалу базальтового волокна. Залежність хімічного складу базальтового волокна, різних родовищ, температурна обробка розчину і кислотами, швидкість витягування, охолодження відіграє визначальну роль у формуванні структури. Метою досліджень є отримання гнучких теплозвукоізоляційних виробів на основі модифікованого базальтового волокна, базальтового волокна з розчинами кислот. Методами експериментальних досліджень були використані сучасні методи, такі як: хімі¬чний елементний аналіз, оптична і електронна мікроскопія, гравіметричний аналіз та інші. Вивчення фізико-механічних властивостей і термомеханічних характеристик проведено по традиційним методикам згідно з нормативними документами. Факторами, які визначають структурні, фі- зико-механічні і хімічні властивості базальто¬вого волокна є термічна передісторія базальто¬вої породи/розплаву/ волокна. Термічна передісторія базальтової породи: - умови остигання магматичної лави (швид¬кість охолодження, максимальна температура лави); - мінеральний склад; ступінь рівноваги по¬роди. В залежності від співвідношення параметрів технологічного процесу, мінерального і хіміч¬ного складу базальтової шихти, процесу ство¬рення структури базальтового волокна можли¬во надати певну спрямованість, що дає можли¬вість отримання базальтового волокна з напе¬ред заданими властивостями. Перспективами подальших досліджень є ви¬значення режимів технологічного процесу (охолодження базальтового волокна і процеси стабілізації).

Опис

Ключові слова

температурна передісторія, кислотостійкість базальтового волокна, темпе¬ратура розплаву, базальтові волокна, зона кристалітності, будівельно-технічний факультет, кафедра технології будівельних конструкцій і матеріалів

Бібліографічний опис

Гоц В . Вплив розчинів кислот на формування структури базальтового волокна / В. Гоц, П. Пальчик, О. Бердник // Енергоефективність в будівництві та архітектурі : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ, 2018. - Вип.10. - С. 96 - 101. – Бібліогр. : 20 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced