Вип. 10

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/152

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 6 з 6
 • Документ
  Вплив розчинів кислот на формування структури базальтового волокна
  (КНУБА, 2018) Гоц, В.; Пальчик, П.; Бердник, О.
  Перспективним напрямами досліджень і розвитком промислового виробництва визначило сталу тенденцію розвитку наукових досліджень і створення нових високоефективних теплозвукоізоляційних виробів з підвищеними експлуатаційними характеристиками. Базальтове волокно є екологічно чиста сировина для виробництва теплозвукоізоляційних виробів, яка має високу температуростійкість, кислотостійкість, що є одним з найважливіших показників. Базальтові волокна являють собою склоподібну або субмікрокристалічну речовину, поведінка якої в розчинах різної хімічної природи обумовлюється певними закономірностями. Стійкість базальтових волокон до дії неорганічних кислот залежить від їх хімічного складу і умов обробки. Підвищення температури розчину кислоти пришвидшує процес вилуговування, що супроводжується гідротермальним старінням скелету волокна, по аналогії з гідротермальним старінням силікагелів. Підвищення стійкості мінеральних волокон до дії неорганічних кислот під впливом термообробки відбувається за рахунок відповідних структурних змін матеріалу базальтового волокна. Залежність хімічного складу базальтового волокна, різних родовищ, температурна обробка розчину і кислотами, швидкість витягування, охолодження відіграє визначальну роль у формуванні структури. Метою досліджень є отримання гнучких теплозвукоізоляційних виробів на основі модифікованого базальтового волокна, базальтового волокна з розчинами кислот. Методами експериментальних досліджень були використані сучасні методи, такі як: хімі¬чний елементний аналіз, оптична і електронна мікроскопія, гравіметричний аналіз та інші. Вивчення фізико-механічних властивостей і термомеханічних характеристик проведено по традиційним методикам згідно з нормативними документами. Факторами, які визначають структурні, фі- зико-механічні і хімічні властивості базальто¬вого волокна є термічна передісторія базальто¬вої породи/розплаву/ волокна. Термічна передісторія базальтової породи: - умови остигання магматичної лави (швид¬кість охолодження, максимальна температура лави); - мінеральний склад; ступінь рівноваги по¬роди. В залежності від співвідношення параметрів технологічного процесу, мінерального і хіміч¬ного складу базальтової шихти, процесу ство¬рення структури базальтового волокна можли¬во надати певну спрямованість, що дає можли¬вість отримання базальтового волокна з напе¬ред заданими властивостями. Перспективами подальших досліджень є ви¬значення режимів технологічного процесу (охолодження базальтового волокна і процеси стабілізації).
 • Документ
  Комбінаторні моделі аналізу та генерації проектних рішень еко-об’єктів
  (КНУБА, 2018) Данієлян, А.
  Еко-архітектура - актуальний та відносно молодий напрямок проектування, який розвивається дуже стрімко. Системного підходу до проектування еко-об’єктів не існує, тому що бракує теоретичної бази та єдиного загально прийнятого понятійного апарату. Процес геометричного моделювання еко-об’єктів вивчається опосередковано. В даній роботі розглядається процес об’ємно-просторового моделювання еко-об’єктів. Наведено системні ієрархічні моделі формоутворення об’єктів архітектури, визначено принципову різницю геометричного моделювання об’єктів класу еко. В роботі введено та сформульовано поняття формотворча концепція та її роль у процесі формоутворення об’єктів еко-архітектури (еко-дизайну). На основі аналізу проектних матеріалів, їх систематизації та створеного банку даних було отримано комбінаторні моделі аналізу та генерації проектних рішень еко-об’єктів. Для цього попарно було зіставлено ознаки, які визначають процес герметичного моделювання еко-об’єкта: формотворча концепція - геометричний засіб її реалізації, геометричний засіб моделювання форми - композиційний прийом архітектурного формотворення. На основі комбінаторних моделей можливо створити новий тип об’ємно- просторового рішення еко-об’єкта, застосувавши в процесі геометричного моделювання пару ознак, не використану досі. Маючи такі комбінаторні моделі окрім генерації нових рішень геометричних оболонок, можна отримувати різноманітну аналітичну інформацію. В роботі наведені таблиці співставлення пар ознак, не використані в проектній практиці, але можливі для застосування - комбінації для створення нових рішень. Проаналізовано доцільність застосування тієї чи іншої концепції, визначено, що найбільш ефективною та варіативною є геометрична формотворча концепція, яка може бути реалізована будь-яким із засобів геомеричного моделювання. На основі наведених комбінаторних моделей також можна отримати інформацію щодо універсальності кожного із геометричних засобів реалізації концепцій.
 • Документ
  Метод визначення рівноважного вологовмісту будівельних матеріалів огороджувальних конструкцій
  (КНУБА, 2018) Сорокова, Н.; Кольчик, Ю.; Сороковий, Р.
  Матеріали огороджень будівель представляють собою пористі тіла, які володіють сорбційними властивостями. Підвищення вологовмісту огороджуючих конструкцій вище нормативного значення веде до зниження їх теплозахисних якостей та довговічності експлуатації. При дослідженні тепловологісного стану огороджувальних конструкцій необхідно мати у наявності значення рівноважного вологовмісту Wpматеріалу конструкції, що відповідає даній температурі Т та відносній вологості ф навколишнього середовища. Зазвичай ізотерми сорбції представляють собою емпіричні співвідношення, які апроксимують експериментально отримані графіки Wp= 7(ф, Т). Методи експериментального визначення рівноважного вологовмісту є досить складними з точки зору забезпечення тривалого підтримання стаціонарного стану оточуючого газового середовища та точності вимірювання зміни маси зволожуємого матеріалу. Крім того, кожний дослід дає лише одне значення Wpпри певних Т і ф, тобто отримання рівноважного вологовмісту конкретного пористого матеріалу в усьому діапазоні зміни відносної вологості повітря при даній температурі займає значний часовий інтервал. Нижче викладається алгоритм чисельного визначення ізотерми сорбції на основі даних про функцію розподілу пор по розмірах для даного капілярнопористого матеріалу із залученням формули для рівноважної товщини 5 шару конденсату на поверхні твердого тіла, що знаходиться в газовому середовищі з відповідними параметрами Т і ф. Ця формула отримана професором М. І. Нікітенко на базі його молекулярно-радіаційної теорії тепломасопереносу, у відповідності до якої перенос енергії, як і маси речовини або поля, здійснюється матеріальними носіями, що безупинно випускаються або поглинаються частинками речовини. Ця теорія пояснює розходження між класичною теорією теплопровідності і експериментальними даними та на межі переходить в рівняння Фур’є. Проведено чисельні експерименти з різними капілярно-пористими матеріалами та верифікація отриманих результатів. Вони підтверджують, що запропонований алгоритм дозволяє визначати рівноважний вологовміст будь-яких пористих матеріалів, для яких відома функція розподілу пор за розмірами, в усьому діапазоні ф при даній температурі.
 • Документ
  Скорочення тепловтрат систем теплопостачання шляхом оптимізації їх геометричних моделей при проектуванні
  (КНУБА, 2018) Скочко, В.; Плоский, В.; Гегер, А.; Скочко, Л.
  При прогнозуванні рівня ефективності функціонування системи теплопостачання, що проектується, необхідно визначити її основні техніко-економічні показники. Для цього потрібно проаналізувати весь життєвий цикл даної системи, а саме: процеси її проекту¬вання, монтажу, експлуатації та демонтажу. На сьогоднішній день у більшості крупних міст Україні функціонують системи централізованого теплопостачання. Обладнання й інже¬нерні мережі цих систем здебільшого є застарі¬лими, а деякі фрагменти потребують систематичного ремонту або навіть повної заміни, в залежності від того, який із цих заходів є еко¬номічно більш виправданими. В будь-якому випадку, відновлення початкових (або достатніх для ефективного функціонування) показни¬ків інженерних систем потребує чималих капіталовкладень та трудовитрат співробітників обслуговуючих їх житлово-комунальних підп¬риємств та будівельно-монтажних організацій. Відтак, чим більш компактними й менш протяжними є мережі теплопостачання, тим меншою стає ймовірність їх передчасної відмови й тим меншими є затрати на їх обслуговування, пов’язане з фізичним зносом окремих ділянок, обладнання та системи у цілому. Окрім того, скорочення протяжності систе¬ми трубопроводів дає можливість знизити вартість будівельних матеріалів і будівельно- монтажних робіт. При цьому вартість проектування також стає меншою. Однак, не менш вагоме значення мають і показники втрат теп¬лової енергії у трубопроводах системи теплопостачання в процесі експлуатування. Величина цих втрат значною мірою залежить від температури теплоносія, способу прокладання трубопроводів та їх діаметрів (або інших параметрів форми перерізів), але найбільше від довжин відповідних ділянок системи. Вочевидь, протяжність теплових мереж є одним із ключових факторів, що визначають загальну економічність системи теплопостачання, проте рівень її енергоефективності має формуватися також із урахуванням показників питомих тепловтрат. В даній публікації приведено аналіз чинників, що мають формувати загальні принципи оптимізації системи теплопостачання, а також запропоновано математичні основи визначення геометричних параметрів цієї системи з урахуванням зазначених чинників.
 • Документ
  Використання золи теплоелектростанцій у виробництві бетону
  (КНУБА, 2018) Клапченко, В.; Краснянський, Г.; Азнаурян, І.; Кузнецова, Ірина Олександрівна
  З метою зниження собівартості і енергоємності бетону, зменшення негативного навантаження на навколишнє середовище при його виробництві широко використовуються промислові відходи, зокрема зола уносу теплоелектростанцій. У роботі наведені результати досліджень рівноважних водоутримуючих і масопереносних властивостей розчинної частини бетону з добавками зол теплоелектростанцій з метою отримання додаткової інформації про механізм взаємодії частинок золи з цементом і його взаємозв'язку з показниками міцності це¬ментно-зольних матеріалів. Методами ізотермдесорбції і капілярного просочення виміряні рівноважний вологовміст при різній вологості повітря, диференціальні криві розподілу пор за радіусами, максимальний вологовміст, капілярна пористість і коефіцієнт масопереносу розчинної частини бетону з добавками зол Криворізької і Ладижинської ТЕС. Отримані результати для зразків, які були піддані термовологісній обробці, та для зразків після 28-ми діб природного тверднення. У наближенні монодисперсної глобулярної структури досліджених матеріалів розраховані ефективний радіус пор, які беруть участь в масопереносі, і коефіцієнт фі¬льтрації. Виміряна також міцність при стиску зазначених матеріалів. На підставі проведених досліджень встановлений характер впливу на зміну показників міцності цих матеріалів таких факторів, як гранулометричний, хімічний, фазовий склад золи, водоцементне відношення, режим тверднення. Показано, що для адекватної інтерпретації отриманих результатів необхідним є одночасне врахування таких факторів, як вміст золи в суміші, водо-цементне співвідношення, пористість, ефективний радіус пор, розподіл пор за розмірами. Показано, що має місце задовільна кореляція між міцністю при стисненні матеріалів і коефіцієнтом фільтрації. Запропоновано оптимальні склади бетону із добавками золи.
 • Документ
  Енергоощадна комплексна переробка промислових стічних вод
  (КНУБА, 2018) Кочетов, Г. М.; Самченко, Д.; Колодько, А.
  Останнім часом значна увага приділяється розробці енергоощадної комплек¬сної переробки промислових стічних вод, яка забезпечує належний ефект їх очистки для ор¬ганізації оборотного водопостачання та пода¬льшу утилізацією відходів очищення води. З огляду на це в цій роботі представлено удоско¬налений процес ферризації, який дозволяє зме¬ншити вихідні концентрації іонів нікелю у від¬працьованих електролітах нікелювання з 100 г/л до 0,3 мг/л. Експериментально визначено вплив основних технологічних параметрів очи¬стки цих стічних вод при різних способах акти¬вації процесу феритизації. Розроблено експе¬риментальну установку ферит-реактора. Уста¬новка передбачає використання електромагніт¬них імпульсних розрядів для проведення інте¬нсифікації процесу очистки стічних вод від іонів важких металів методом феритизації. Показана економічна доцільність застосування електромагнітного імпульсного способу акти¬вації розчину в діапазоні генеруючих частот до 0,9 кГц. Виконано комплексні дослідження фазового складу і фізичних властивостей отри¬маних осадів. Здійснено порівняльний аналіз об’ємів осадів отриманих в процесах очищення промислових стічних вод при різних методах і параметрах ущільнення. Ці осади здебільшого характеризуються кристалічною структуро ю і феромагнітними властивостями і хімічною стійкістю, що забезпечує реальні екологічні шляхи їх утилізації. Це дозволяє уникнути втрат цінного та водночас токсичного металу - нікелю. На відміну від традиційної реагентної очистки стічних вод запропонований нами комплексний процес переробки рідких промис¬лових відходів із впровадженням оборотного циклу водопостачання запобігатиме забрудненню навколишшнього середовища токсичнимии стічними водами забезпечить ефективне і раціональне використання води, сировини та енергії в системі гальванічного виробництва.