Багатопараметрична оцінка середовища будівель з використанням точкового числення прямий шлях до їх енергоефективності

Ескіз

Дата

2018

Автори

Єгорченков, В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Згідно закону оптимуму в екології, кожний фактор має відповідний діапазон (зона оптимуму), в якому людина почуває собі прекрасно. Якщо значення фактору виходять поза цього діапазону організм пригнічується. При формуванні середовища в будівлях важливо, щоб значення факторів в максимальному ступеню наближались до зони оптимуму. Тому ціллю даної роботи є розробка комплексної оцінки діючих на людину різноманітних факторів. В якості критерія оцінки в даної роботі прийнято продуктивність праці. Хоча можуть бути використані і інші критерії, наприклад, критерії енергоефективності. В роботі криві зміни продуктивності праці від того чи іншого фактору описувалися точковими рівняннями. Для практичної реалізації приймалося три фактори: температура і вологість повітря в приміщенні, а також кутова висота світлового вектору. Криві зміни продуктивністі праці від цих факторів сполучалися на один графік. По осі абсцис відкладались значення факторів в долях одиниць від комфортних значень. Це дало змогу визначити коефіцієнти впливу факторів друг відносно друга. Для комплексної оцінки формувались точкові множини поверхонь розрахункових або виміряних значень. Використавши формулу коефіцієнта варіації, визначалося середнє відхилення від комфортного значення за кожним фактором. В завершенні визначалось середньозважене значення відхилу за всіма оцінюваними факторами з урахуванням коефіцієнтів впливу. Найкраще рішення середовища в будівлі буде те, в якому середньозважений критерій оцінки приймає мінімальне значення. Ці результати досліджень дозволять формувати ефективне середовище в будівлях при мінімальних витратах енергії і коштів, що підвищить рівень енергоефективності будівель. Результати досліджень цієї роботи доведено до розробки алгоритму.

Опис

Ключові слова

закон оптимуму, комплексна оцінка, продуктивність праці, точкове числення, коефіцієнти впливу, комфортні значення, law of optimum, comprehensive assessment, labor productivity, point calcula- tion, coefficient of influence, comfortable value, кафедра архітектурних конструкцій

Бібліографічний опис

Єгорченков В. Багатопараметрична оцінка середовища будівель з використанням точкового числення прямий шлях до їх енергоефективності / В. Єгорченков // Енергоефективність в будівництві та архітектурі = Energy-efficiency in civil engineering and architecture : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2018. – Вип. 11. – С. 38 - 46. – Бібліогр. : 20 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset