Вип. 11

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/10254

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 13
 • Документ
  Багатопараметрична оцінка середовища будівель з використанням точкового числення прямий шлях до їх енергоефективності
  (КНУБА, 2018) Єгорченков, В.
  Згідно закону оптимуму в екології, кожний фактор має відповідний діапазон (зона оптимуму), в якому людина почуває собі прекрасно. Якщо значення фактору виходять поза цього діапазону організм пригнічується. При формуванні середовища в будівлях важливо, щоб значення факторів в максимальному ступеню наближались до зони оптимуму. Тому ціллю даної роботи є розробка комплексної оцінки діючих на людину різноманітних факторів. В якості критерія оцінки в даної роботі прийнято продуктивність праці. Хоча можуть бути використані і інші критерії, наприклад, критерії енергоефективності. В роботі криві зміни продуктивності праці від того чи іншого фактору описувалися точковими рівняннями. Для практичної реалізації приймалося три фактори: температура і вологість повітря в приміщенні, а також кутова висота світлового вектору. Криві зміни продуктивністі праці від цих факторів сполучалися на один графік. По осі абсцис відкладались значення факторів в долях одиниць від комфортних значень. Це дало змогу визначити коефіцієнти впливу факторів друг відносно друга. Для комплексної оцінки формувались точкові множини поверхонь розрахункових або виміряних значень. Використавши формулу коефіцієнта варіації, визначалося середнє відхилення від комфортного значення за кожним фактором. В завершенні визначалось середньозважене значення відхилу за всіма оцінюваними факторами з урахуванням коефіцієнтів впливу. Найкраще рішення середовища в будівлі буде те, в якому середньозважений критерій оцінки приймає мінімальне значення. Ці результати досліджень дозволять формувати ефективне середовище в будівлях при мінімальних витратах енергії і коштів, що підвищить рівень енергоефективності будівель. Результати досліджень цієї роботи доведено до розробки алгоритму.
 • Документ
  Проблеми архітектурної організації екологічного та енергоефективного житла на прикладі екологічного блокованого житлового будинку в м. Полтава
  (КНУБА, 2018) Конюк, А.; Данько, К.
  В статті досліджено тенденції архітектурної організації екологічного та енергоефективного житла в Україні. Проаналізовано типи проведення розрахунків, виділені основні напрямки рішень за якими необхідно проводити розрахунки енергоефективності житла. Пріоритетними в рамках даного дослідження обрано архітектурно-планувальні особливості з конструктивним вирішенням. Досліджено вза-ємовплив та взаємозв'язок конструктивної схеми та матеріалів з формою будівлі, що встановлює певні обмеження або задає певний напрямок об'ємно-просторового та композиційно-стилістичного вирішення фасадів будівлі. Розглянуто місцеві екологічні матеріали, що мають потенціал вторинного використання, не забруднюючи оточуюче середовище. Виявлено, що великий потенціал екологічності та доступності серед місцевих традиційних матеріалів в Україні має така відновлювальна сировина як солома, яка просто перетворюється в будівельний матеріал, і легко може бути утилізована після багаторічного використання. Проаналізовано переваги та недоліки використання солом’яних блоків (панелей). В даній роботі запропоновано до аналізу проект енергоефективного житлового будинку по вул. Лисенка, в м. Полтава (район Червоний Шлях). Описано основні архітектурно- планувальні та об'ємно-просторові рішення будинку, обґрунтовано вибір основних конс-трукцій та будівельних матеріалів. Розраховано теплотехнічні характеристики конструкцій з визначенням необхідної товщини теплоізолюючих матеріалів. Доведено підвищення рівня екологічності будівлі у трьох напрямках: 1 - екологічність та відновлюваність матеріалів основних конструкцій (стін та перекриття); 2 - зменшення кількості енергії на виготовлення стін та монтаж (порівняно з звичайною цеглою - менше у 300 разів); 3 - вартість будівництва 1 м2 будівель із солом’яних панелей (блоків) може бути у 3 рази менше в порівнянні із традиційними конструктивними системами (цегла, залізобетонні перекриття). В статті продемонстровано яким чином архітектурно-планувальні та конструктивні прийоми можуть підвищити енергофективність будинку на прикладі проектного рішення еко-логічного блокованого житлового будинку в місті Полтава.
 • Документ
  Чисельне дослідження процесу спалювання низькокалорійного газу в змішувальному повітронагрівачі
  (КНУБА, 2018) Редько, А.; Редько, І.; Приймак, О.
  Повітронагрівачі газові змішувальні знаходять широке застосування для підіг-ріву атмосферного повітря в системах припливної вентиляції автономного повітряного опалення та теплових завісах виробничих приміщень, сушильних установках, для опалення тепличних господарств. Змішування повітря з продуктами згоряння газоподібного палива забезпечує ефективний підігрів повітря. Повітронагрівачі виготовляються з номінальною тепловою потужністю від 0,15 до 6,3 МВт. Ко-ефіцієнт робочого регулювання по тепловій потужності, не менше 2,5. Нагрівання повітря в діапазоні 30-80 °С. Виконано математичне мо-делювання радіаційно - конвективного теплообміну в газовому тракті котла на основі усеред-нених по числу Рейнольдса рівнянь Навьє-Стокса з урахуванням гравітації і з нехтуванням стиснення. Модель складають рівняння нерозривності, перенесення імпульсу, енергії і хімічних компонентів газової суміші, записані в стаціонарній формі. Рівняння замкнуті законом Ньютона для тензора тиску, законом Фур'є для теплового потоку, законом Фіка для потоку маси, законом Клапейрона-Менделєєва для термодинамічної стану суміші газів, рівняннями моделі турбулентності к-є Лаундер- Сполдинга і моделі турбулентного горіння Магнус-Хертагера. Наведено результати чисельного моделювання у вигляді векторів швидкостей течії газів, температури і концентрації О2, СН4, СО, Н2О, СО2 в характерних перетинах проточної частини. Визначено аеродинамічну структура факела, далекобійність і зону з максимальною температурою. Отримані результати теоретичного дослідження можуть бути використані для регулювання конструктивних параметрів газових змішувальних повітронагрівачів із забезпеченням заданих концентрацій вказаних газів в залежності від їх потреби при вирощуванні сільськогосподарських культур в закритих ґрунтах, а також досягнення необхідних температур і швидкостей газів відповідних технологій. Можуть бути основою для алгоритмізації автоматизації відповідних технологічних процесів і циклів елементів повітряних (газових) систем тепло-постачання різного призначення.
 • Документ
  Формування енергетичного паспорта будівлі - нова опція Audytor OZC 6.11 Pro
  (КНУБА, 2018) Любарець, О.; Сеньковський, К.; Безпалько, Н.
  Енергетична сертифікація будівель у відповідності до Закону України про енергоефективність а також розробка енерге-тичного паспорта будівлі - складна інженерна задача, яка потребує високої професіональної кваліфікації. Аналіз методики визначення енергетичних показників річної експлуатації будівель, відповідно ДСТУ Б А.2.2-12:2015, показав, що значна частина даних вже визначалась на стадії проектування системи опалення. Ці розрахунки як правило виконуються в програмному комплексі Audytor (ф.Sankom Sp. z. o.o., Польща). Чинна програма більш 15 років використовується українськими проектувальниками, і повністю адаптована і постійно оновлюється відповідно до українського будівельних норм. Програма має повну базу даних кліматології України відповідно ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія», базу даних основних будівельних матеріалів і готових виробів з їх теплотехнічними характеристиками, введення креслень з любих графічних файлів, в тому числі із відсканованих оригіналів. На підставі аналізу технічних параметрів програмного модулю Audytor OZC запропонована та частково реалізована можливість формування документації для енергетичної паспортизації та сертифікації будівель, у відповідності до чинного законодавства України. Існуючі функціональні можливості програми Audytor OZC 6.11 Pro дозволяють ефективно з 3D- візуалізацією процесу моделювання будівлі формувати розрахункові документи для енергетичного паспорта та сертифіката енергоефективності будинку згідно прийнятим в Україні методикам Євросоюзу і Закону України про енергоефективність будівель.
 • Документ
  Methods Analysis for assessing the effectiveness of the air exchange organization
  (КНУБА, 2018) Dovgalyuk, V.; Sitnicka, A.; Tereschuk, M.
  This article provides the review of scientific literature on the estimation of ventilation systems efficiency. It has been shown that energy efficiency requirements are becoming increasingly important for building microclimate systems. The operating costs of ventilation and air conditioning systems in some buildings can reach 50% of the total cost. The state of the airspace directly affects the health of people and the productivity of their work. Therefore, the question of assessing the quality of ventilation and air conditioning systems at the design stage is relevant. There are different approaches to determining the efficiency of air exchange in the room. Modern approaches to assessing the effectiveness of ventilation in Ukraine, the EU and the US are significantly different, requiring an analysis and understanding of the advantages and disadvantages of each. The evaluation of the air exchange efficiency using the KL coefficient is based on the construction of an approximate mathematical model of heat and mass transfer processes in the room. The methods of its analytical determination are developed. However, the coefficient KL does not allow to evaluate the efficiency of ventilation systems with variable air flow, the use of KL is problematic for height uniform distribution of temperature in the room. European approaches to assessing the effectiveness of ventilation are based on the assessment of the average CO2 concentration in the room or the average concentration of CO2 in the service area. The concept of air "age" is also used. It is impossible to estimate the effectiveness of ventilation by the formation of temperature and humidity fields indoors according to European methods. US standards use indoor air quality and energy consumption to compare Evz ventilation efficiency. However, the determination of the efficiency of the air distribution Ez, on which the value of Evz depends, is carried out in a simplified manner. All existing techniques do not allow to determine the intensity of air turbulence in the room. For this purpose, we need to develop criteria for assessing the effectiveness of ventilation, which takes into account the majority of factors that affect the microclimate in the room.
 • Документ
  Перспективи використання магнітних вставок в шламовловлювачах
  (КНУБА, 2018) Гламаздін, П.; Давиденко, Є.; Вітковський, В.
  Енергоємність ВВП України перевищує аналогічний показник країн Європейського Союзу більше, ніж в 3 рази. Одним з головних чинників такого становища є неефективне використання палива, одним з найбільших споживачів якого є теплоенергетика, в тому числі комунальна. Причини неефективного використання палива в системах централізованого теплопостачання міст України криються в зношеності і моральній застарілості обладнання цих систем. Системи хімічної водної підготовки не є виключенням. Через їх незадовільний стан прискорюється процеси корозії в елементах систем та збільшується кількість відкладень в них. Присутність відкладень на поверхнях суттєво впливає на термодинамічну ефективність, надійність та ресурс теплообмінного обладнання. Прискорення процесів накипоутворення і зростання кількості комплексних відкладень приводить до необхідності частіше промивати системи, що призводить до забруднення мережної води механічними домішками, що, в свою чергу, прискорює абразивний знос поверхонь нагріву і появі інших негараздів в роботі систем. Ці негативні фактори обумовлюють необхідність підвищення якості очищення мережної води від механічних забруднень. Одним з методів інтенсивного очищення мережної води від механічних забруднень може виступати введення магнітів в склад стандартних шламовловлювачів, що пов’язано з великою кількістю оксидів заліза в складі забруднень. Оксиди заліза активно реагують на магнітне поле, а крім тогою є в деякій мірі коагулянтами, що прискорює очищення мережної води і від магнітонезалежних механічних домішок. Розглянуто механізм очищення води від механічних домішок після промивання котлів та іншого теплоенергетичного обладнання. Приведені результати експериментального дослідження перспектив використання магнітних вставок в шламовловлювачах.
 • Документ
  Врахування вартості життєвого циклу при проектуванні суміщених покриттів будівель
  (КНУБА, 2018) Гетун, Г.; Лесько, І.
  Метою даного дослідження є висвітлення ролі критерію вартості життєвого циклу при прийнятті рішень щодо вибору огороджувальних конструкцій покриттів житлових і нежитлових будівель. У сучасній будівельний практиці України визначним фактором погодження замовником/інвестором проектного рішення суміщених покриттів будівель є мінімізація витрат на будівництво. Хоча для досягнення максимальної ефективності використання матеріальних ресурсів необхідним є оцінка витрат на період усього життєвого циклу об’єкта. Оптимізація вартості життєвого циклу будівлі повинна зайняти ключову роль в процесі прийняття рішень, оскільки вона включає економічний аналіз витрат, пов’язаних з будівництвом, експлуатацією та обслуговуванням будівельного об’єкту. Найбільший ефект від використання вартості життєвого циклу можна отримати на стадії проектування будівель. Сучасні покрівельні системи, в яких використовуються ефективні матеріали і технології дозволяють створювати герметичні, енергоефективні та надійні конструктивні рішення суміщених покриттів, які доцільно використовувати не лише в нежитлових будівлях, а й в багатоповерхових житлових будинках. Задача вибору оптимального рішення огороджувальної конструкції суміщеного покриття на стадії проектування будівлі визначається як багатокритеріальна кардинального вибору альтернатив з різними важливими критеріями зі скінченої множини допустимих рішень при вирішенні слабко структурованої проблеми з чітко заданими розподіленими параметрами. В даній статті наведені пропозиції щодо вибору типів складових шарів суміщених покриттів будівель. Представлені параметри, що дозволяють проектувати енергоефективні технічно, економічно та екологічно раціональні системні рішення суміщених покриттів будівель.
 • Документ
  Енергоефективні рішення пасивного повітрообміну в архітектурі висотних будівель
  (КНУБА, 2018) Кривенко, О.
  Розвиток пасивного повітрообміну в висотних будівлях є актуальним, у зв’язку з особливостями їх архітектурно-планувальних рішень. Тенденція до збільшення долі засклення фасадів в сучасних висотних будівлях приз-водить до зростання енергетичної потужності кондиціювання, що може досягати 100%. Крім того, традиційне провітрювання приміщень в висотних будівлях через відкриті вікна неможливе через високий тиск зовнішнього повітря. Ці та інші фактори створюють особливі вимоги при проектуванні повітрообміну в висотних будівлях та сприяють до пошуку сучасних енергоефективних рішень. Пасивні прийоми повітрообміну базуються на природних законах і явищах, що суттєво зменшує витрати при експлуатації таких систем. В статті на основі прикладів рішень наданий аналіз історії світового досвіду пасивного повітряного обміну в будівлях. Сучасний досвід архітектурних рішень на основі пасивних прийомів внутрішнього повітрообміну включає новітні фасадні системи, проектування атріумів з функцією повітрообміну, формоутворення будівлі з урахуванням оптимізації забору повітря та інше. Інтегрування в енергоефективну висотну будівлю рішень пасивного повітрообміну застосовано в рамках дослідницького проекту КНУБА при проектуванні кілометрового хмарочосу «Біотектон». Проектним рішенням пе-редбачено основний відбір чистого та прохолодного повітря з вищих технічних поверхів, де розташовані вітрогенератори та схему розподілу повітря по будівлі з використанням пасивного повітрообміну на основі різниці температур між верхніми та нижніми поверхами. Прийняті параметри зниження температури - з кожним кілометром від поверхні землі на 6 - 7 °С. Розрахунки підтвердили можливість природного вентилювання приміщень з незначним посиленням за рахунок механічних пристроїв. Для покращення якості припливного повітря використана система зелених садів, які огортають будівлю по спіралі.
 • Документ
  Моделювання поверхні, відбитих сонячних променів від фасадів
  (КНУБА, 2018) Андропова, О.
  Існує велика кількість фасадів будинків у вигляді поверхонь 2-го порядку та складніших. Кожна поверхня має свої особли-вості відбиття сонячних променів. Виникає потреба аналізу цього відбиття для виявлення зон концентрації потоку сонячних променів, що створюють зони перегріву, та знаходження зон з дифузним відбиттям сонячних променів. Виявлення таких ділянок дозволяє коригувати фасади на стадії проектування для створення комфортного середовища існуючої забудови та надає можливість аналізу освітлення протилежних будівель. Існуюча теорія конгруенцій дозволяє проаналізувати відбиття сонячних променів синтетично з геометричної точки зору та представити їх аналітично. Двопараметрична множина нормалей поверхні фасаду розшаровується на відповідні поверхні нормалей до головних твірних вздовж перерізу площиною. Відносно тих самих твірних конгруенція відбитих поверхнею сонячних променів розшаровується на поверхні відбитих променів. Доцільно використовувати систематизацію відбиваючих поверхонь по принципу поверхонь нормалей до їх твірних, що дає можливість використовувати поверхні відбитих променів з типовими характеристиками для певних типів поверхонь нормалей. Завдяки вказаному методу можна отримувати квазіфокальні лінії поверхонь відбитих променів в яких спостерігається концентрація відбиттів та, відповідно, зони перегріву. З вказаного методу напряму виходить можливість підбирати форми поверхонь фасадів по наперед заданим умовам, варіативно моделюючи їх на основі відомих поверхонь відбитих променів. На основі вказаного алгоритму аналітичної побудови можна використовувати відбиваючі поверхні будь-якої складності, зокрема, поверхні 2-го порядку, торсові, каналові, поверхні переносу, поверхні обертання та інші, а також об’єднанні вздовж ліній основних перетинів. В роботі розглядається моделювання відбитих сонячних променів за допомогою аналітичних рівнянь поверхонь відбитих променів. Ці розрахунки дозволяють проектувати фасади нових будинків залежно від поставлених завдань. Подальші дослідження можливі для комп’ютерної візуалізації поверхонь відбитих сонячних променів.
 • Документ
  Використання торсових поверхонь в якості акустичних екранів
  (КНУБА, 2018) Підгорний, О.; Козак, Ю.
  В задачах сучасної акустики значне місце займає побудова відбиттів від поверхонь в області дії джерел звуку, використання спеціальних екранів, урахування форм огороджуючих екранів стін та стелі. Набуває все більше значення управління відбитою енергією, узгодженою з специфікою акустики, обумовленою універсальністю залів. Відомо, що з геометричної точки зору конгруенції падаючих, відбитих та заломлених звуків залишаються нормальними після будь- якого числа цих явищ і це дозволяє управляти потоками звукової енергії обмеженими контурами робочої зони згідно з правилами геометричної акустики. Все це обумовлює розвиток досліджень більш широкого кола відбиваючих поверхонь з поглибленим використанням поверхонь 2-го порядку, лінійчатих косих та розгортних поверхонь вищих порядків, кінематичних поверхонь переносу, обертних та більш складних рухів. При цьому доцільно розшаровувати конгруенції нормалей відбиваючої поверхні вздовж її твірних або сім’ї плоских перерізів. Це приводить до розшарування конгруенції падаючих та відбитих променів, що проходять через ті ж самі твірні або лінії перерізів відбиваючої поверхні. Завдяки запропонованій систематизації відби-ваючих поверхонь по принципу поверхонь нормалей до їх твірних, відбиваючі поверхні діляться на п’ять груп. До першої групи відносяться відбивачі з пучками паралельних нормалей до їх твірних, саме такими є торсові поверхні. В якості відбивачів торсові поверхні зручно використовувати, вони легко створюються, є розгортними та їх трансформація дає можливість універсалізувати видовищні зали шляхом зміни положення відбиваючих екранів та їх форми, що впливає на формування зон надходження звукової енергії, її концентрацію або розсіювання, а також завдяки трансформації можна змінювати час реверберації в видовищних залах. Торсові поверхні створюються дотичними до лінії перетину двох поверхонь другого порядку або двоїстим способом методом обкатки двох поверхонь другого порядку або кривих другого порядку, або двох кривих другого порядку. На основі цих методів в статті розглядаються загальні способи побудови торсових поверхонь 4-8 порядку 3 і 4 класів та досліджуються властивості конгруенції відбитих ними променів та прикладі часних випадків пропонуются варіанти вирішення прикладних задач. Ці випадки розглядаються як найбільш пристосовні до механічного вирішення завдання побудови відбивачів: торсові поверхні, отримані обкаткою двох кривих другого порядку, які лежать в паралельних площинах, перпендикулярних або під кутом. Завдяки відомим рівнянням однозначної відповідності для твірних торсових поверхонь, є можливість аналітичного опису поверхонь відбитих променів. Конгруенція нормалей торса розшаровується на площину паралельних прямих. Двопараметрична множина відбитих променів розшаровується на плоскі пучки прямих, які можна побудувати двома способами: відносно поверхні нормалей або дотичної до твірної торса. Аналітичне описання поверхонь відбитих променів на основі геометричних побудов та відомих рівнянь торсових поверхонь.