Скорочення тепловтрат систем теплопостачання шляхом оптимізації їх геометричних моделей при проектуванні

Ескіз

Файли

Дата

2018

Автори

Скочко, В.
Плоский, В.
Гегер, А.
Скочко, Л.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

При прогнозуванні рівня ефективності функціонування системи теплопостачання, що проектується, необхідно визначити її основні техніко-економічні показники. Для цього потрібно проаналізувати весь життєвий цикл даної системи, а саме: процеси її проекту¬вання, монтажу, експлуатації та демонтажу. На сьогоднішній день у більшості крупних міст Україні функціонують системи централізованого теплопостачання. Обладнання й інже¬нерні мережі цих систем здебільшого є застарі¬лими, а деякі фрагменти потребують систематичного ремонту або навіть повної заміни, в залежності від того, який із цих заходів є еко¬номічно більш виправданими. В будь-якому випадку, відновлення початкових (або достатніх для ефективного функціонування) показни¬ків інженерних систем потребує чималих капіталовкладень та трудовитрат співробітників обслуговуючих їх житлово-комунальних підп¬риємств та будівельно-монтажних організацій. Відтак, чим більш компактними й менш протяжними є мережі теплопостачання, тим меншою стає ймовірність їх передчасної відмови й тим меншими є затрати на їх обслуговування, пов’язане з фізичним зносом окремих ділянок, обладнання та системи у цілому. Окрім того, скорочення протяжності систе¬ми трубопроводів дає можливість знизити вартість будівельних матеріалів і будівельно- монтажних робіт. При цьому вартість проектування також стає меншою. Однак, не менш вагоме значення мають і показники втрат теп¬лової енергії у трубопроводах системи теплопостачання в процесі експлуатування. Величина цих втрат значною мірою залежить від температури теплоносія, способу прокладання трубопроводів та їх діаметрів (або інших параметрів форми перерізів), але найбільше від довжин відповідних ділянок системи. Вочевидь, протяжність теплових мереж є одним із ключових факторів, що визначають загальну економічність системи теплопостачання, проте рівень її енергоефективності має формуватися також із урахуванням показників питомих тепловтрат. В даній публікації приведено аналіз чинників, що мають формувати загальні принципи оптимізації системи теплопостачання, а також запропоновано математичні основи визначення геометричних параметрів цієї системи з урахуванням зазначених чинників.

Опис

Ключові слова

формоутворення, теорія оптимізації, цільова функція, кафедра архітектурних конструкцій, дискретна геометрична модель, питомі тепловтрати, системи теплопостачання

Бібліографічний опис

Скочко В. Скорочення тепловтрат систем теплопостачання шляхом оптимізації їх геометричних моделей при проектуванні / В. Скочко, В. Плоский, А. Гегер, Л. Скочко // Енергоефективність в будівництві та архітектурі : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ, 2018. - Вип. 10. - С. 15 - 30. – Бібліогр. : 20 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced