Дослідження ефективності залізобетонного монолітного перекриття з порожнистими вкладишами

Ескіз

Дата

2021

Автори

Кріпак, Володимир
Колякова, Віра
Гайдай, Максим

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Використання перекриттів з поро-жнистими вкладишами є одним з можливих способів зниження матеріалоємності і маси будівель, зведених з монолітного бетону, прак-тично без зниження їх надійності. Зниження ваги конструкцій є важливою перевагою при будівництві об'єктів у сейсмічно активних регі-онах. Однак, впровадження таких плит в будівни-цтві стримується відсутністю теоретичних дос-ліджень і необхідної нормативної бази і досві-дом проектування цих конструкцій. У статті розглядаються проблеми розрахун-ків та конструювання облегшеного монолітного перекриття на прикладі конкретного 18-ти по-верхового житлового будинку. Наведені основ-ні принципи і методи конструювання та розра-хунку порожнистих монолітних перекриттів. Найбільш доцільним для побудови просто-рової розрахункової моделі будівлі з порожнис-тими плитами перекриття являється метод мо-делювання плитою приведеної жорсткості. За результатами проведеного дослідження виявлено, що порожнисте перекриття має пере-ваги перед суцільним типовим у багатьох пара-метрах. Ключовими є різниця у витраті бетону -18,6%, витраті сталі - 24,2% та у власній вазі перекриття - 32,9 %. Полегшені плити найбільше підходять для будівель з великими прольотами і низькими корисними навантаженнями, однак їх використання буде ефективним і для будівель з великими прольотами і значними корисними навантаженнями.

Опис

Ключові слова

кафедра залізобетонних і кам'яних конструкцій, монолітна плита, порожнистий вкладиш, прогини, моделювання, моделювання, чисельні методи, армування плити, monolithic slab, hollow liner, sags, modeling, house, Numerical Methods, plate reinforcement

Бібліографічний опис

Кріпак В. Дослідження ефективності залізобетонного монолітного перекриття з порожнистими вкладишами / В. Кріпак, В. Колякова, М. Гайдай // Будівельні конструкції. Теорія і практика : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. О. Д. Журавський. – Київ : КНУБА, 2021. – Вип. 9. – С. 15 – 29. – Бібліогр. : 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced