«Development and investigation of protective properties of the electromagnetic and soundproofing screen»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Автори
Glyva, V.
Lyashok, J.
Matvieieva, I.
Frolov, V.
Levchenko, L.
Tykhenko, O.
Panova, O.
Khodakovskyy, O.
Khalmuradov, B.
Nikolaiev, K.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
// Eastern-European Journal of Enterprise Technologies (Восточно-Европейский журнал передовых технологий) // 2018, Vol.6, №5(96), р.54-61.
Анотація
Розроблено технологiю виготовлення унiверсального електромагнiтного та умозахисного екрана на основi пiнолатексу та пiнополiстиролу. Проведенi дослiдження дисперсностi та фiзичних характеристик компонентiв матерiалу для екранування електромагнiтного поля та шуму. Розроблений матерiал складається з латексу та залiзорудного пилу з переважною дисперснiстю 12 мкм. Для пiдвищення шумозахисних властивостей у процесi виготовлення латексу до нього додавався пiноутворювач – синтетична олеїнова кислота. Для зменшення ваги у матерiал додавався гранульований полiстерол розмiрами 1−3 мм. Проведенi дослiдження екранiв товщинами 5 мм та 10 мм з рiзним вмiстом металевої субстанцiї. Визначено, що коефiцiєнти екранування матерiалу товщиною 5 мм для вмiсту залiзної руди 5−20 % складають: для електромагнiтного поля частотою 2,4−2,6 ГГц – 1,8−44; для магнiтного поля промислової частоти − 1,2−15,0. Для матерiалу товщиною 10 мм – 2,9–52,0 та 2,3–38,4 вiдповiдно. Iндекс зниження шуму 41−44 дБ досягається на частотах шуму 6−8 кГц, найбiльш критичних для людини. Проведенi структурнi дослiдження поверхнi матерiалiв. Встановлено, що за вмiсту металевої субстанцiї вiд 15 % її розподiл у тiлi матерiалу стає нерiвномiрним. Для пiдвищення ефективностi електромагнiтного захисту доцiльно попередньо виготовити iз залiзорудного пилу магнiтну або реологiчну рiдину i використати її у технологiчному процесi виготовлення пiнолатексу. Доведено, що комбiнованi електромагнiтнi та шумозахиснi (акустичнi) екрани, маючи малу товщину та вагу, можуть забезпечити зниження рiвнiв електромагнiтних полiв та шуму до нормативних, що особливо важливо при їх застосуваннi у транспортнiй галузi.
Опис
Посилання на статтю: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.150778 Посилання на журнал: http://www.jet.com.ua/ http://dspace.nau.edu.ua/handle/NAU/38594 Scopus, Copernicus
Ключові слова
кафедра фізики, електромагнiтний екран, шумозахисний екран, залiзорудний пил, коефiцiєнт екранування, пiно- латекс, пiнополiстирол
Бібліографічний опис
Development and investigation of protective properties of the electromagnetic and soundproofing screen / V. Glyva, J. Lyashok, I. Matvieieva [etc] // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies / Ukrainian State University of Retail Transport. - Kharkiv, 2018. - Iss. 6/5 (96). P. 54 – 61. - Bibliogr. : 11 titl.