Дослідження сейсмічної хвильової реакції просторової конструкції

Ескіз

Дата

2018

Автори

Лук’янченко, О. О.
Костіна, О. В.
Геращенко, О. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Досліджена сейсмічна хвильова реакція просторової конструкції за допомогою теорій і методів нелінійної механіки, скінченних елементів, рухомих хвиль та вейвлет-аналізу. Виконано імовірнісне моделювання прискорення сейсмічного впливу на основі статистичного підходу Руіза і Пензієна. Враховано вплив горизонтального переміщення сейсмічної хвилі в ґрунті у вигляді поперечних згинальних рухомих хвиль в елементах конструкції. Побудовані математичні моделі нестаціонарних стохастичних коливань конструкції без і з урахуванням поверхневого тиску у вигляді систем диференціальних рівнянь другого порядку в узагальнених координатах. Оцінено вплив урахування рухомих хвиль на статичну і динамічнуповедінку конструкції. Виконано вейвлет-аналіз реалізацій сейсмічного впливу та відгуків конструкції із застосуванням дискретних ортогональних (Добеши4) і неперервних неортогональних (Морле) одномірних комплексних вейвлет-функцій. Візуалізація декомпозиції отриманих випадкових реалізацій подана у вигляді вейвлет-спектрограм та Фур’єобразів. Оцінена доцільність урахування поперечних згинальних рухомих хвиль в елементах конструкції при дослідженні її сейсмічної поведінки.

Опис

Ключові слова

сейсмічний вплив, стохастична поведінка, метод скінченних елементів, нелінійна механіка, теорія рухомих хвиль, вейвлет-аналіз, просторова конструкція, кафедра будівельної механіки

Бібліографічний опис

Лук’янченко О. О. Дослідження сейсмічної хвильової реакції просторової конструкції / О. О. Лук’янченко, О. В. Костіна, О. В. Геращенко // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2018. – Вип. 101. – С. 83 - 102. - Бібліогр. : 13 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset