Вип. 101

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/3248

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 9 з 9
 • Документ
  Чисельне моделювання стійкості параметричних коливань високої тонкостінної оболонки від’ємної гаусової кривизни
  (КНУБА, 2018) Лук’янченко, О. О.; Палій, О. М.
  Виконано чисельне моделювання стійкості параметричних коливань високої тонкостінної оболонки виду гіперболічного параболоїда при зовнішньому поверхневому тиску та осьовому стисканні. Редуковані матриці мас, демпфірування, жорсткості і геометричної жорсткості оболонки сформовані за допомогою процедур програмного комплексу скінченноелементного аналізу. Розв’язані задачі нелінійної статики модифікованим методом Ньютона-Рафсона та стійкості методом Ланцоша при дії статичної складової параметричного навантаження двох видів. Виконано модальний аналіз оболонки в лінійній постановці без урахування навантаження методом Ланцоша і в нелінійній постановці для визначення власних частот і форм коливань оболонки, яка навантажена статичною складовою параметричного навантаження двох видів. При формуванні редукованих моделей стійкості параметричних коливань оболонки при різних видах навантаження враховані особливості її статичної та динамічної поведінки.
 • Документ
  Застосування інформаційних технологій для контролю знань
  (КНУБА, 2018) Баженов, В. А.; Шишов, O. В.
  Стаття присвячена застосуванню оригінальних програмних засобів для поточного та модульного контролю, які розроблено на кафедрі будівельної механіки Київського національного університету будівництва і архітектури (КНУБА), і протягом багатьох років використовуються у навчальному процесі.
 • Документ
  Дослідження сейсмічної хвильової реакції просторової конструкції
  (КНУБА, 2018) Лук’янченко, О. О.; Костіна, О. В.; Геращенко, О. В.
  Досліджена сейсмічна хвильова реакція просторової конструкції за допомогою теорій і методів нелінійної механіки, скінченних елементів, рухомих хвиль та вейвлет-аналізу. Виконано імовірнісне моделювання прискорення сейсмічного впливу на основі статистичного підходу Руіза і Пензієна. Враховано вплив горизонтального переміщення сейсмічної хвилі в ґрунті у вигляді поперечних згинальних рухомих хвиль в елементах конструкції. Побудовані математичні моделі нестаціонарних стохастичних коливань конструкції без і з урахуванням поверхневого тиску у вигляді систем диференціальних рівнянь другого порядку в узагальнених координатах. Оцінено вплив урахування рухомих хвиль на статичну і динамічнуповедінку конструкції. Виконано вейвлет-аналіз реалізацій сейсмічного впливу та відгуків конструкції із застосуванням дискретних ортогональних (Добеши4) і неперервних неортогональних (Морле) одномірних комплексних вейвлет-функцій. Візуалізація декомпозиції отриманих випадкових реалізацій подана у вигляді вейвлет-спектрограм та Фур’єобразів. Оцінена доцільність урахування поперечних згинальних рухомих хвиль в елементах конструкції при дослідженні її сейсмічної поведінки.
 • Документ
  Вплив температурних режимів на напружено-деформований стан деталей конструкцій
  (КНУБА, 2018) Валер, В. В.; Пискунов, С. О.
  У роботі розглянуто вплив режимів нагріву на розвиток температурних напружень, що є важливим для об’єктів, які знаходяться під впливом високих температур (ротори, лопатки турбін та їх хвостовики). Представлені вихідні співвідношення нестаціонарної задачі теплопровідності та задачі термопружнопластичності. Проведено кількісну оцінку впливу вибору режиму нагріву на температурну складову напружено-деформованого стану з’єднання хвостовика лопатки із застосуванням спрощеної геометричної схеми.
 • Документ
  Аналіз нестаціонарної реакції пружної оболонки на імпульсне навантаження
  (КНУБА, 2018) Кривенко, О. П.; Ворона, Ю. В.
  Наведено методику дослідження нестаціонарних коливань оболонок неоднорідної структури при дії короткочасних динамічних навантажень. Методика побудована на основі скінченноелементної моделі тонкої пружної неоднорідної оболонки і створеної на її базі для задач динаміки редукованої моделі. Виконано порівняння розв’язків з результатами розрахунків, що отримані за допомогою програмного комплексу SCAD.
 • Документ
  Wavelet transform using for analysis of vibroimpact system chaotic behavior
  (КНУБА, 2018) Bazhenov, V. A.; Pogorelova, O. S.; Postnikova, T. G.; Lukianchenko, O. O.
  Chaotic behaviour of dynamical systems, their routes to chaos, and the intermittency are interesting and investigated subjects in nonlinear dynamics. The studying of these phenomena in nonsmooth dynamical systems is of the special scientists’ interest. In this paper we apply relatively young mathematical tool – continuous wavelet transform CWT – for investigating the chaotic behavior and intermittency in particular in strongly nonlinear non-smooth discontinuous 2-DOF vibroimpact system. We show that CWT applying allows to detect and determine the chaotic motion and the intermittency with great confidence and reliability, gives the possibility to demonstrate route to chaos via intermittency, to distinguish and analyze the laminar and turbulent phases.
 • Документ
  Визначення тріщиностійкості захисної оболонки ядерного реактору при термосиловому навантаженні
  (КНУБА, 2018) Пискунов, С. О.; Шкриль, О. О.
  Проведена оцінка напружено-деформованого стану захисної оболонки реактора з початковою тріщиною при дії термосилового навантаження. Отримані вздовж фронту тріщини значення коефіцієнтів інтенсивності напружень порівнюються з результатами розрахунку на дію окремо силового (внутрішнього тиску) і температурного навантаження.
 • Документ
  Математичне моделювання процесів розвитку магістральних тріщин в тілах обертання складної структури з урахуванням формозмінення
  (КНУБА, 2018) Баженов, В. А.; Максим’юк, Ю. В.
  Розроблено і апробовано на тестових прикладах покроковий алгоритм визначення траєкторії розвитку початкової кільцевої тріщини в тілах обертання складної структури МСЕ. Достовірність результатів визначення траєкторії розвитку початкової тріщини обґрунтовано шляхом розв’язку контрольних прикладів. Наведений результат розрахунку відповідального об’єкта сучасної техніки.
 • Документ
  Effect of static loads on the natural vibrations of ribbed shells
  (КНУБА, 2018) Кrivenko, О. P.
  The article is devoted to a further analysis of the natural vibrations of inhomogeneous shells under the action of static loads. The method of investigation is based on a unified methodology that combines the problems of static stability and the vibrations of elastic shells. The problems of natural vibrations take into account the presence of a prestressed state of the shell structure from the action of static loads. The presence of a static load significantly affects the spectrum of the natural frequencies of the shell. This approach allows us to determine the critical load by the dynamic criterion. The method of investigating of inhomogeneous shells is based on the uniform methodological positions of the 3-d geometrically nonlinear theory of thermoelasticity and the finite-element method in the form of the moment finite-element scheme. So, a thin shell is considered by this method as a three-dimensional body which is modeled throughout the thickness by one isoparametric solid finite element with multilinear shape functions. Two nonclassical hypotheses are used to describe the stress–strain state of a thin inhomogeneous shell. The kinematic hypothesis of deformed straight line in the thickness direction: though stretched or shortened during deformation, a straight segment along the thickness remains straight. This segment is not necessarily normal to the mid-surface of the shell. The displacements are assumed distributed linearly along the thickness, which is conventional in the theory of thin shells. The static hypothesis compressive assumes that the stresses in the fibers are constant throughout the thickness of the shell. Modal analysis of a shallow ribbed panel demonstrates the effectiveness of the developed method. The natural frequencies and mode shapes are determined at each increment of static loading.