Моделювання нестаціонарних взаємозв'язаних процесів переносу теплоти й вологи у рослинних матеріалах в умовах імпульсного впливу електромагнітних полів міліметрового діапазону

Ескіз недоступний
Дата
2020
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
На основі теорії взаємопов’язаного тепло- й масопереносу при фазових перетвореннях, розробленої О.В. Ликовим (разом зі своїми учнями) за допомогою методів термодинаміки незворотніх процесів, була запропонована система диференціальних рівнянь у частинних похідних (для одновимірного випадку), котра у своєму складі має гіперболічне рівняння масопереносу, яке враховує скінченне значення швидкості переносу маси. При цьому перенесення теплоти у даній роботі описується рівнянням, яке адекватно моделює названий процес у межах квазістаціонарних полів температур. Такий підхід є справедливим для моделювання процесів тепломасопереносу у рослинних матеріалах при комбінованому підведенні енергії в умовах дії постійного та імпульсного електромагнітних полів міліметрового діапазону (т.з. крайньо високочастотного діапазону (КВЧ-діапазону) з несучою частотою ГГц) при їх обробці короткими хвильовими імпульсами. Нестаціонарні поля вологовмісту (переносу маси), збуджувані відеоімпульсами у цих середовищах (тілах) і матеріалах, представлені аналітично завдяки точним періодичним та нестаціонарним розв’язкам рівнянь тепломасообміну, отриманим безпосередньо у часовій області поза рамками фур’є-розкладів за аналогією до відомих результатів А.Б.Шварцбурга.
Опис
Ключові слова
кафедра міського будівництва, кафедра теплогазопостачання та вентиляції, кафедра електротехніки та електроприводу, моделювання, нестаціонарність, тепломасообмін, волога, рослинні матеріали, імпульсний вплив, електромагнітні поля, міліметровий діапазон хвиль, нефур’є-аналіз, modeling, non-stationary, heat and mass transfer, moisture, plant materials, impulse influence, electromagnetic fields, millimeter-wave range, non-Fourier analysis
Бібліографічний опис
Човнюк Ю. В. Моделювання нестаціонарних взаємозв'язаних процесів переносу теплоти й вологи у рослинних матеріалах в умовах імпульсного впливу електромагнітних полів міліметрового діапазону / Ю. В. Човнюк, П. П. Чередніченко, О. П. Остапущенко // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; гол. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2020. - Вип. 75. - С. 379 - 387. - Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання