Вип. 75

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 10 з 10
 • Документ
  Моделювання нестаціонарних взаємозв'язаних процесів переносу теплоти й вологи у рослинних матеріалах в умовах імпульсного впливу електромагнітних полів міліметрового діапазону
  (КНУБА, 2020) Човнюк, Ю. В.; Чередніченко, П. П.; Остапущенко, О. П.
  На основі теорії взаємопов’язаного тепло- й масопереносу при фазових перетвореннях, розробленої О.В. Ликовим (разом зі своїми учнями) за допомогою методів термодинаміки незворотніх процесів, була запропонована система диференціальних рівнянь у частинних похідних (для одновимірного випадку), котра у своєму складі має гіперболічне рівняння масопереносу, яке враховує скінченне значення швидкості переносу маси. При цьому перенесення теплоти у даній роботі описується рівнянням, яке адекватно моделює названий процес у межах квазістаціонарних полів температур. Такий підхід є справедливим для моделювання процесів тепломасопереносу у рослинних матеріалах при комбінованому підведенні енергії в умовах дії постійного та імпульсного електромагнітних полів міліметрового діапазону (т.з. крайньо високочастотного діапазону (КВЧ-діапазону) з несучою частотою ГГц) при їх обробці короткими хвильовими імпульсами. Нестаціонарні поля вологовмісту (переносу маси), збуджувані відеоімпульсами у цих середовищах (тілах) і матеріалах, представлені аналітично завдяки точним періодичним та нестаціонарним розв’язкам рівнянь тепломасообміну, отриманим безпосередньо у часовій області поза рамками фур’є-розкладів за аналогією до відомих результатів А.Б.Шварцбурга.
 • Документ
  Закономірності узагальнення силуету монументально-декоративної скульптури
  (КНУБА, 2020) Полубок, А. П.
  Враховуючи аспекти взаємозв’язку архітектури і скульптури, у статті розглянуті закономірності та важливість застосування узагальнення силуетів скульптурної пластики у відкритому громадському просторі архітектурного середовища. Архітектурне середовище, в умовах взаємозв’язку із скульптурою, впливає на монументально-декоративну пластику та вимагає один із особливих засобів вираження скульптурної композиції – узагальнення силуету об’ємної форми, яка сприймається у відкритому громадському просторі. Так скульптурна пластика, яка стає по суті одним із учасників формування предметного простору, неодмінно піддається коригуванню силуету через визначення рівня його узагальнення в залежності від дистанції сприйняття. Важливим засобом вираження монументально-декоративної скульптури, яка застосовується у відкритому громадському просторі являється так званий «рівень узагальнення силуету» об’ємної форми – термін, який має на увазі співвідношення розміру деталі силуету форми до розміру цілої скульптурної композиції, величина якої у свою чергу залежить від дистанції сприйняття та підпорядковується габаритам простору, в якому вона проектується.
 • Документ
  Використання сучасних напрямків образотворчого мистецтва у проектно-дизайнерській практиці як засобів організації естетичного предметно-прострового середовища
  (КНУБА, 2020) Пилипчук, О. Д.; Кривенко, О. В.
  Досліджуються можливості сучасних напрямків образотворчого мистецтва з використанням їх як засобів у проектно-дизайнерській практиці. Проаналізована утилітарна функція образотворчого мистецтва, що розрахована на організацію естетичного предметно-просторового середовища. Враховано сучасні можливості створення комфортних умов існування людини у просторі. Увагу приділено новітнім напрямкам та течіям у візуальному мистецтві, які пов’язані з новими інноваційними можливостями сучасних технологій. Визначені та запропоновані основні засоби образотворчого мистецтва, які засновані на нових методах і прийомах сучасного візуального мистецтва, а саме: протиріччя форми і змісту, асоціативні, формотворчі можливості.
 • Документ
  Використання методу розділення змінних (Фур'є) для розв'язування граничних задач нестаціонарної теплопровідності у багатошарових середовищах
  (КНУБА, 2020) Човнюк, Ю. В.; Чередніченко, П. П.; Москвітіна, А. С.
  Розглянуті питання нестаціонарної теплопровідності у багатошарових об’єктах. Запропонований розв’язок граничної однорідної задачі з нестаціонарними граничними умовами третього роду. У основу розв’язку покладені: метод розділення змінних Фур’є за власними функціями задачі та інтеграл Дюамеля. Запропонована формула розв’язку має явний вид і завдяки рекурентній формі запису основних співвідношень може бути корисною при чисельних розрахунках.
 • Документ
  Труднощі сприйняття омоформ у процесі осмислення англомовного фахового тексту
  (КНУБА, 2020) Петрова, Т. І.; Паніна, О. В.
  Позначення поняття «омоформи», поєднання моделей встановлених омоформ у визначені групи і класифікація труднощів їхнього сприйняття та розуміння в процесі читання англомовних фахових текстів.
 • Документ
  Конотативна семантика міського простору
  (КНУБА, 2020) Олійник, О. П.
  Досліджуються семантичні особливості міського простору. Для розуміння художньо-образних особливостей пропонується методи лінгвістичного аналізу, зокрема вводиться поняття конотації для архітектурного простору, що в деякій мірі пов’язане з ідентичністю. Автор прослідковує еволюцію семантичних смислів архітектурного простору на прикладі Майдану Незалежності в м.Києві.
 • Документ
  Аналіз методів унікальної ідентифікації об'єктів в наборах геопросторових даних
  (КНУБА, 2020) Лященко, А. А.; Гаврилюк, Є. Ю.; Смілка, В. А.
  Предметом аналізу є методи та засоби унікальної ідентифікації об’єктів в наборах геопросторових даних, що створюються, реєструються та використовуються в геоінформаційних системах різного призначення і територіального охоплення. Системи унікальної ідентифікації геопросторових об’єктів класифіковано за ознаками базових технології та наявності семантичного змісту в складі унікальних ідентифікаторів, зокрема це системи засновані на використанні: 1) універсальних унікальних ідентифікаторів типу UUID; 2) методів прямого геокодування з використанням координат об’єктів; 3) методів непрямого геокодування з використанням географічних назв та адрес. Виконано аналіз переваг та обмежень кожної поміж трьох груп систем унікальної ідентифікації геопросторових об’єктів. Результати обчислювального експерименту підтвердили можливість надійної унікальної ідентифікації будівель на основі використання 11-значного відкритого коду місцеположення OCL (Google плюс коду). Глобальна унікальність ідентифікаторів на основі OLC коду для геопросторових об’єктів будь-якого типу потребує додаткових досліджень, але його унікальність в межах об’єктів одного типу практично досяжна за рахунок варіативної довжини коду та можливостю його розширення додатковими атрибутами.
 • Документ
  Моделювання й візуалізація розрахункового експерименту визначення довжини кривої вільної поверхні у відкритому руслі в CAS MAXIMA
  (КНУБА, 2020) Гіжа, О. О.; Копаниця, Ю. Д.; Нечипор, О. М.
  Розглянуто розрахунок однієї з класичних задач інженерної гідравліки – побудова кривої вільної поверхні на перепаді та обчислення і графічне відображення результатів розрахунку в системі комп’ютерної алгебри MAXIMA. Показані основні гідравлічні характеристики, від яких залежить форма кривої. Наведений аналіз диференціального рівняння нерівномірного руху у відкритих руслах при заданих умовах. Представлений гідравлічний розрахунок довжини кривої спаду над стінкою перепаду при певних параметрах русла і заданих гідравлічних величинах, таких як: витрата, похил, форма і розміри русла, шорсткість, нормальна та критична глибини. На прикладі типової задачі показано особливості використання мобільної версії пакета CAS MAXIMA, який дозволяє у рамках обмеженого часу розраховувати типовий набір операцій. Розрахунки проводяться практично миттєво. Вивільнюється час на проведення елементів розрахункового експерименту й отримання результатів для різних наборів вихідних даних. Результати чисельного моделювання у системі CAS MAXIMA дають можливість за одною командою отримати результати розрахунків у графічному вигляді. Співставлення різних графіків в одній системі координат на одному малюнку дозволяє наочно дослідити вплив окремих факторів, допомагає зрозуміти зв’язок математичної культури, інженерних розрахунків й основ символьних розрахунків в системах комп’ютерної алгебри.
 • Документ
  Акваторії Києва: втрати, здобутки та шляхи відродження
  (КНУБА, 2020) Дьомін, М. М.; Михайлик, О. О.
  Ретроспективно розглянуто стан річкових екосистем міста Києва з акцентом на сучасних екологічних проблемах. Важливість акваторій в умовах міста порівняно з кровоносною системою людського організму. Запропоновано заходи з відродження прибережних територій Києва.
 • Документ
  Стійкість сталевих стрижнів сталевої ферми з жорсткими зварними вузлами
  (КНУБА, 2020) Білик, А. С.; Цюпин, Є. І.
  Для конструктивних рішень будівель та споруд з металевим каркасом ефективним дизайнерським рішенням є сталеві системи ферми з жорсткими зварними з'єднаннями. Зокрема, оригінальні конструктивні форми з металевих конструкцій використовуються для проектування об’єктів міського середовища. Такі конструктивні рішення підвищують живучість та надійність при тривалій експлуатації. У випадку середніх прольотів просторових конструкцій ферм: 24,0 м - 60,0 м, центральні елементи конструкцій мають підвищену гнучкість. Робота стиснених стійок ферм з жорсткими зварними з'єднаннями найбільш точно описується моделлю, в якій одна опора жорстка, а інша має пружні умови опори. Різниця в кутах повороту зварних з'єднань сталевої ферми, з'єднаних діагональними розпірками, є фактором пружної опори. За методом вихідних параметрів записано критерій стійкості затиснутої стійки при пружному затисканні однієї з опор. Проведено чисельні дослідження стійкості стійок елементів сталевих ферм з жорсткими зварними з'єднаннями. Отримані графіки коефіцієнтів параметрів розрахункової довжини в залежності від еластичності жорстких зварних з'єднань діагональних елементів сталевої ферми.