Про вимоги щодо статей, які публікуються у науково-технічному збірнику «Основи та фундаменти»

dc.contributor.authorПідлуцький, Василь Леонідович
dc.date.accessioned2024-06-07T12:12:36Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractПеред початком роботи над стат- тею слід ознайомитись з вимогами щодо публі- кації статей в науково-технічному збірнику «Основи та фундаменти», заснованого Київсь- ким національним університетом будівництва і архітектури. У збірнику вміщено статті, присвячені акту- альним питанням геотехніки, наведено резуль- тати досліджень взаємодії елементів системи «основа – фундамент – надземні конструкції», впливу сейсмічних або інших динамічних на- вантажень, фундаментів на слабких ґрунтах, фундаментів глибокого закладання, утримую- чих конструкцій, оцінки стійкості схилів зсуво- небезпечних територій, визначення параметрів ґрунтів польовими та лабораторними методами. Висвітлюються також інші проблеми геотехні- ки та фундаментобудування. Збірник розрахований на наукових та інже- нерно-технічних працівників науково- дослідних, проектних та будівельних організа- цій. Видання здійснює публікації за спеціаль- ностями: 192 «Будівництво та цивільна інженерія», 194 «Гідротехнічне будівництво, водна ін- женерія та водні технології». Стаття, яка подається до редакції має чітко відповідати цілям і спеціалізації збірника, має бути написана і оформлена у відповідності до вимог, які викладені в цій статті До публікації приймаються оригінальні ма- теріали дослідницького та дискусійного харак- теру. Статті підлягають подвійному рецензу- ванню, у тому числі залученими редакцією незалежними фахівцями. Подавати наукову статтю рекомендується тільки в один збірник, що відповідає вимогам Міжнародних етичних стандартів, які забороняють одночасну публі- кацію статті в різних виданнях. Статті, надані для публікації в збірнику, обов’язково проходять процедуру попередньо- го розгляду. Після підтвердження про відповід- ність статті загальним вимогам та за наявності повного пакету документів, стаття передається на рецензію та проходить внутрішню редакцій- ну обробку. Редакція залишає за собою право на незначне редагування та скорочення, збері- гаючи при цьому головні результати та автор- ську стилістику. При наявності у членів редколегії (наукових редакторів за відповідними напрямками) запи- тань до автора відносно певних положень стат- ті, вона повертається автору на доробку або виправлення. Редакційна колегія не несе відповідальність за зміст та авторство використаного матеріалу, але залишає за собою право не допустити стат- тю до друку в разі її невідповідності вищенаве- деним вимогам.
dc.identifier.citationПідлуцький В. Л. Про вимоги щодо статей, які публікуються у науково-технічному збірнику «Основи та фундаменти» / В. Л. Підлуцький // Основи та фундаменти : наук. -техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. І. П. Бойко. - Київ : КНУБА, 2020. - Вип. 41. - С. 72 – 79. – Бібліогр. : 15 назв.
dc.identifier.issn0475-1132
dc.identifier.urihttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/123456789/13240
dc.language.isouk
dc.publisherКНУБА
dc.subjectкафедра геотехніки
dc.subjectaнотація
dc.subjectвимоги до оформлення
dc.subjectструктура статті
dc.subjectформат файлу
dc.subjectпосилання
dc.subjectлітература
dc.subjectрецензування
dc.subjectsummary
dc.subjectdesign requirements
dc.subjectarticle structure
dc.subjectfile format
dc.subjectlinks
dc.subjectreferences
dc.subjectreviewing
dc.subject.udc655.535.5
dc.titleПро вимоги щодо статей, які публікуються у науково-технічному збірнику «Основи та фундаменти»
dc.title.alternativeOn the requirements for articles published in the scientific and technical journal «Bases and foundations»
dc.typeArticle

Файли

Контейнер файлів

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
238759-Текст статті-547558-1-10-20210811.pdf
Розмір:
1.26 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format

Ліцензійна угода

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
3.68 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:

Зібрання