Estimation of water ecosistem structural-functional changes as a result of climate change

Ескіз

Дата

2018

Автори

Vasilenko, Alexey
Vasilenko, Lesya
Fedorenko, Stanislav
Zhukova, Olena
Honcharenko, Artem

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Дніпровський державний агро-економічний університет, видавництво ТОВ "ДКС центр"

Анотація

Climate is one of the main natural resources that effect the changes of the rivers water regime. Drastic global warming of climate over the last 150 years is the result of anthropogenic intensification of global atmosphere greenhouse effect which is caused mainly by carbon dioxide burst. Special attention to the issue of global climate change was given on the Second World Climate Conference in Geneva (November, 1990) and on the 21st International Water Services Congress that was held in Madrid (September, 1997). It is prognosticated that water temperature rise and longer period of low flow will worsen the state of surface water systems which will lead to water "bloom". More intensive rainfalls will cause the increase of suspended matters content in surface waters as a consequence of soils erosion, and may create overloads for the permit systems, water treatment and wastewaters treatment stations. Frequent periods of low flow will lead to the decrease of contaminants dilution ability and, hence, to the increase of their concentrations. In the places with general flow lowering of water quality will be deteriorated significantly. This article covers ecological characteristic of Polesye rivers hydroecosystems state (on the example of Teteriv and Ros rivers) in the condition of constant anthropogenic load and global changes of climate parameters. The research was conducted with a glance of spatial and time factor involving existing modern methods of control by indices and their parameters of water ecosystems development. It gave the opportunity to determine cause-and-effect relations in "hydroecosystems — natural-anthropogenic water ecosystems — social-economic systems" system and confirm changes regularities of qualitative and quantitative characteristics of water quality with maximum anthropogenic load and changes of climatic characteristics (air temperature, amount of precipitations). Introduced methods of water ecosystems ecological condition control allows reliable reasons defining of hydroecosystems degradation changes. Клімат є одним з головних природних ресурсів, від якого залежать зміни водного режиму річок. Стрімке глобальне потепління клімату за останні 150 років є результатом антропогенного підсилення глобального атмосферного парникового ефекту, спричиненого, головним чином, викидами вуглекислого газу. Особливу увагу проблемі зміни клімату було приділено на Другій Всесвітній кліматологічній конференції (в листопаді 1990 року) в Женеві та на 21-му Міжнародному конгресі по водопостачанню в Мадриді (в вересні 1997 року). Прогнозується, що підвищення температури води та більш тривалий період низького стоку погіршать стан поверхневих водних систем, що буде сприяти "цвітінню" води. Більш інтенсивні дощові опади приведуть до підвищення вмісту завислих речовин у поверхневих водоймах внаслідок ерозії грунті та можуть створювати перегруженості для пропускних систем, станцій обробки води та очистки стічних вод. Часті періоди низького стоку приведуть до зниження здатності до розбавлення забруднюючих речовин і таким чином підвищення їх концентрацій. У районах із загальним зниженням стоку якість води значно погіршиться. У статті наведено екологічну характеристику стану гідроекосистем річок Полісся (на прикладі р. Тетерів та р. Рось) в умовах постійного антропогенного навантаження та глобальних змін кліматичних параметрів. Дослідження проводились з врахуванням просторово-часового фактору з використанням існуючих сучасних методів контролю за показниками та їх параметрами розвитку водних екосистем. Це дозволило визначити причинно-наслідкові зв'язки в системі "гідроекосистеми — природно-антропогенні водні екосистеми — соціально-економічні системи" та підтвердити залежності зміни якісних та кількісних характеристик якості води з максимальною антропогенним навантаженням та змінами кліматичних характеристик (температура повітря, кількість опадів). Представлені методи контролю екологічного стану водних екосистем дозволять достовірно визначити причини деградаційних змін гідроекосистем.

Опис

Ключові слова

кафедра охорони праці і навколишнього середовища, water ecosystem,, pollution coefficient,, water quality,, hydrochemical estimation,, ecological index,, technology intensive,, self-cleaning coefficient,, sustainable development, водна екосистема,, коефіцієнт забруднення,, якість води,, гідрохімічна оцін- ка,, екологічний індекс,, техноємність,, коефіцієнт самоочищення,, стійкий розвиток

Бібліографічний опис

Estimation of water ecosistem structural-functional changes as a result of climate change / А. Vasilenko, L. Vasilenko, S. Fedorenko, [and oth.] // Агросвіт : наукове фахове видання з питань економіки / Дніпров. держ. агро-економіч. ун-т ; гол. ред. Н. К. Васильєва. - Дніпро, 2018. - Вип. 22. - С. 10 - 16. - Бібліогр. : 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset