Методичні вказівки для підготовки до атестаційного екзамену

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Автори
Шамич, Олександр Миколайович
Озерова, Ольга Анатоліївна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА : Талком
Анотація
Як визначено в Законі України «Про вищу освіту» атестація – це встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностних вимог стандартів вищої освіти. Атестація випускників освітньо-професійної програми «Фізичне виховання і спорт» спеціальності 017 Фізична культура і спорт першого освітнього рівня (бакалавр) проводиться у формі атестаційного екзамену та завершується врученням документа державного зразка про присудження випускнику ступеня бакалавра із присвоєнням кваліфікації «бакалавр фізичної культури і спорту» за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт.
Опис
В авторській редакції
Ключові слова
кафедра фізичного виховання і спорту, екзамен атестаційний
Бібліографічний опис
Методичні вказівки для підготовки до атестаційного екзамену з дисциплін: «Теорія і методика спортивної підготовки», «Теорія і методика фізичного виховання», «Професійно-педагогічне удосконалення (обраний вид спорту)», «Спортивна медицина з основами долікарської допомоги у невідкладних станах», «Спортивні споруди та тренажерне обладнання», «Рекреація у ФКіС», «Організація і управління у сфері ФКіС» здобувачам першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі О. М. Шамич, О. А. Озерова. - Київ : КНУБА : Талком, 2023. - 35 с. - Бібліогр. : с. 33 - 35.