Проблеми нормативно-правової бази сфери містобудування: що необхідно здійснити для їх вирішення

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Зроблено критичний аналіз змісту, нормативних показників і розмірності окремих параметрів для прийняття планувальних і проектних рішень, що запропоновані у новому нормативному документі ДБН Б.2.2–12:2018. Продемонстровано, що неприйнятним для завдання відродження та удосконалення архітектурно-містобудівної сфери є спроби ототожнення (підміни) понять "містобудування" і "просторове планування", що провокує закріплення негативних тенденцій виродження стратегічної ролі містобудівної документації в умовах неефективного державного і місцевого менеджменту. Наведені приклади помилкових чи невдалих термінологічних визначень, нормативних положень та показників, що потребують редагування, узгодження чи вилучення як контроверсійних на наступних етапах внесення змін у даний базовий нормативно-правовий документ.
Опис
Ключові слова
нормативно-правова база, нормативні показники, термінологія, містобудування, містобудівна документація, землекористування, сельбищні та житлові території, житлова забудова, рекреаційні території, транспортна інфраструктура, вулично-дорожна інфраструктура, планувальні обмеження, нормативно-правовая база, нормативные показатели, терминология, градостроительство, градостроительная документация, землепользование, селитебные и жилые территории, жилищная застройка, рекреационные территории, транспортная инфраструктура, улично-дорожная инфраструктура, планировочные ограничения, normative and law base, normative showing, terminology, city planning, city planning documentation, land use, residential and housing territories, house building, recreational territories, transport infrastructure, street and road infrastructure, planning limitation
Бібліографічний опис
Дюжев С. А. Проблеми нормативно-правової бази сфери містобудування: що необхідно здійснити для їх вирішення / С. А. Дюжев // Містобудування та територіальне планування : наук. -техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 68. - С. 147-158. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання