Вип. 68

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 84
 • Документ
  Використання Arcgis server для ведення бази даних геолого-геофізичної інформаціїї НАК "Нафтогаз України"
  (КНУБА, 2018) Галюк, С. М.; Фенота, П. О.; Коваль, А. М.
  Подано короткий огляд історії розвитку та поточного стану програмно-технічного забезпечення ведення Бази даних геолого-геофізичної інформації НАК "Нафтогаз України" за допомогою програмних засобів геоінформаційних систем та систем керування базами даних. Описано практичні приклади використання геоінформаційної системи ESRI ArcGIS для ведення баз геоданих та поєднання просторових та реляційних табличних даних для вирішення завдань кращого картографування та управління базами даних.
 • Документ
  Моделювання даних з просторово-часовим розподілом для потреб прийняття рішень
  (КНУБА, 2018) Путренко, В. В.; Назаренко, С. Ю.; Пашинська, Н. М.
  Запропоновано наукові та практичні засади аналізу даних за допомогою методології побудови просторово-часового кубу, як один із видів інтелектуального аналізу даних з просторово-часовим розподілом. Використання даного методу на прикладі аналізу інформації від абонентів однієї з великих телекомунікаційних мереж мобільного оператора дозволяє проводити статистичний аналіз та виявляти статистично значущі просторово-часові кластери у даних, що може бути використано під час структурування даних з метою забезпечення безпеки та швидкого реагування на небезпечні ситуації.
 • Документ
  Методичні засади стандартизації геоінформаційних моделей для систем просторового планування
  (КНУБА, 2018) Лященко, А. А.; Нудельман, Володимир Ілліч
  Проведено класифікацію наборів геопросторових даних, які створюються в складі документації просторового планування. Розглянуто принципи та методологія стандартизації геоінформаційних моделей для систем просторового планування та містобудівного кадастру на основі використання міжнародних базових стандартів серії ISO 19100 Географічна інформація / Геоматика.
 • Документ
  Створення мобільної автоматизованої системи збору геопросторових даних та ведення геопросторового аналізу для вирішення завдань національної безпеки і оборони
  (КНУБА, 2018) Подліпаєв, В. О.; Шумейко, В. О.; Атрасевич, О. В.
  можуть спричинити загрозу державі та життю населенню. Сучасні інформаційні системи дозволяють скоротити час прийняття рішення, а використання технологій геопросторового аналізу моделювати загрози у просторі. В даній статті розглянуто вимоги до автоматизованих систем управління та показано роль мобільних автоматизованих систем (комплексів) збору геопросторових даних та ведення геопросторового аналізу.
 • Документ
  Використання Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 у середовищі ArcGIS ESRI
  (КНУБА, 2018) Карпінський, Ю. О.; Нудельман, Володимир Ілліч
  Викладено результати досліджень і розробок використання Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 у середовищі ArcGIS ESRI, виконаних у Науково-дослідному інституті геодезії і картографії. Зазначається, що ці додатки в середовищі геоінформаційної системи ArcGIS дозволяють значно автоматизувати процес оброблення даних та забезпечують ефективне використання Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 і включають: файл опису системи координат УСК-2000 засобами ArcGIS в форматі .prj; трансформаційне поле в форматі NTv-2 для забезпечення трансформування координат з системи координат СК-42/СК-63 в систему координат УСК-2000 та ;трансформаційне поле та функції перерахунку нормальних висот Балтійської системи висот 1977 року у геодезичні висоти в системі координат WGS-84 в прямому та зворотному напрямках з використанням цифрової моделі квазігеоїду.
 • Документ
  Дослідження картометричних операцій в середовищі ГІС
  (КНУБА, 2018) Карпінський, Ю. О.; Кінь, Д. О.
  Досліджено методи та можливості визначення територій площ територій на еліпсоїді стандартними методами в середовищі геоінформаційної системи ArcGIS for Desktop by ESRI. Встановлено, що стандартними засобами геоінформаційної системи ArcGIS визначення площ територій здійснюється за формулами Гаусса на площині без врахування картографічних проекцій та кривизни Землі.
 • Документ
  Способи регулювання та вдосконалення безпеки пішохідного руху у містах
  (КНУБА, 2018) Петруня, Ольга Миколаївна
  Розглянуто поняття вулично-дорожня мережа міста. Визначені показники оцінки якості функціонування ВДМ Виділені заходи підвищення безпеки пішохідного руху в містах України.
 • Документ
  Застосування топографічних планів в умовах розвитку національної інфраструктури геопросторових даних
  (КНУБА, 2018) Карпінський, Ю. О.; Лазоренко-Гевель, Надія Юріївна
  Підкреслено невідповідність діючої Інструкції з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 в сферах застосування топографічних планів сучасному рівню розвитку геоінформаційних технологій, стратегії розвитку національної інфраструктури геопросторових даних, рівню розвитку галузей економіки. Проаналізовано сфери застосування базових наборів геопросторових даних у вигляді великомасштабних топографічних планів відповідно до чинного законодавства України в різних секторах економіки для визначення основних замовників на цю геоінформаційну продукцію. Запропоновано внесення змін до діючої Інструкції в пункт застосування топографічних планів відповідно до чинного законодавства та потреб економіки.
 • Документ
  Аналіз продуктивності та особливих умов функціонування методу геоінформаційної мультиагентної оптимізації планування транспортних потоків дорожньої мережі
  (КНУБА, 2018) Гуцул, Т. В.
  Розглянуто результати апробації методу геоінформаційної мультиагентної оптимізації для планування потоків транспортної мережі на різній за природними умовами та складністю місцевості в розрізі адміністративних районів Чернівецької області. Проведено оцінку часової та просторової складності означеного методу для розв’язання задач різної розмірності та перешкод в них. З’ясовано умови не виявлення населених пунктів та запропоновано комбіновані прийоми для одержання результату за будь-яких умов.
 • Документ
  Реалізація безкоштовного права власності на земельні ділянки учасниками антитеррористичної операції (АТО)
  (КНУБА, 2018) Бойко, О. Л.; Навроцька, О. В.
  Досліджується питання реалізації безоплатного права власності учасниками антитерористичної операції, проводиться аналіз чинного законодавства, яким регулюється це право та досліджуються основні проблеми, які виникають при набутті земельних ділянок учасниками антитерористичної операції.
 • Документ
  Застосування принципу "мовчазної згоди" при реалізації прав на землю
  (КНУБА, 2018) Бойко, О. Л.; Замішайло, В. В.
  Досліджується застосування принципу «мовчазної згоди» при набутті прав на землю із земель комунальної власності у місті Києві.
 • Документ
  Геоінформаційні системи аеропортових комплексів на основі Arcgis
  (КНУБА, 2018) Бойко, О. Л.
  Розглянуто питання розробки та використання геоінформаційних систем для адміністративно-господарського управління аеропортами. Проведено аналіз функцій та можливостей геоінформаційних систем крупних аеропортів світу.
 • Документ
  Використання геоінформаційних технологій для підготовки студентів у львівському національному університеті імені Івана Франка
  (КНУБА, 2018) Андрейчук, Ю. М.; Іванов, Є. А.; Книш, І. Б.
  Розглянуто історію впровадження у навчальний процес геоінформаційних технологій у Львівському університеті. Проаналізовано особливості розподілу дисциплін геоінформаційного спрямування на географічному і геологічному факультеті. Окреслено проблемні питання у підготовці фахівців природничих спеціальностей та запропоновано шляхи оптимізації навчального процесу.
 • Документ
  Донні накопичення штучніх водойм Києва
  (КНУБА, 2018) Юрковець, О. С.; Приймаченко, Олексій Віталійович
  Розглянуто основні фактори і методику розрахунку накопичення донних відкладів штучних водойм міста Києва. Застосування даної методики дає змогу теоретично оцінити можливі морфологічні зміни протягом певних проміжків часу при сталих кліматичних показниках
 • Документ
  Традиційні архітектурно-містобудівні особливості Об'єднаних Арабських Еміратів
  (КНУБА, 2018) Шокрі, Шахрам
  Розглянуто історичні, територіальні, архітектурно-містобудівні, політичні, економічні та ін. особливості розвитку Об'єднаних Арабських Еміратів. Аналіз проводиться як на загально державному рівні, так і окремо розглянуті особливості кожного з Еміратів країни, а також найбільших міст ОАЕ. Особливий акцент у досліджені робиться на вивчені архітектурно- містобудівний особливостей регіону, традиційних будівель та споруд.
 • Документ
  Річкові яхтові комплекси в архітектурно- планувальній структурі поселень
  (КНУБА, 2018) Шкурупій, М. Ю.
  Розглянуто питання розташування річкових яхтових комплексів в планувальній структурі поселень, їх містоутворюючий потенціал та роль у містобудівному розвитку поселення. Визначено типові варіанти розташування річкових яхтових комплексів в структурі функціональних зон міста. Розглянуто основні види яхтових комплексів, що формуються в умовах міста та визначено рівень їх інтеграції у міську забудову. Наведено позитивні та негативні сторони розміщення річкових яхтових комплексів в структурі поселення.
 • Документ
  Аналіз моделей системи показників енергоефективності у муніципальному вимірі
  (КНУБА, 2018) Шкуро, М. Ю.
  Розглянуто питання підвищення муніципальної енергоефективності. Запропоновано застосувати підхід управління проектами і програмами, а також підхід Lean. Проведено аналіз законодавчого підґрунтя проектів підвищення енергоефективності. Проаналізовано моделі показників енергоефективності.
 • Документ
  Применение метода поглащения СВЧ/КВЧ энергии электромагнитных волн нетепловой интенсивности при георадиолокационной диагностике асфальтобетонных покрытий строящихся автомобильных дорог
  (КНУБА, 2018) Човнюк, Ю. В.; Диктерук, М. Г.; Васильева, Анна Юрьевна; Чередниченко, Петр Петрович
  Предложена аналитическая методика выбора рабочей частоты генера- тора СВЧ/КВЧ электромагнитных волн нетепловой интенсивности, позволя- ющая контролировать процесс уплотнения асфальтобетонных смесей покры- тий строящихся автомобильных дорог методом поглощения СВЧ/КВЧ энергии указанных волн. Контроль процесса уплотнения асфальтобетонных смесей данным способом основан на том, что поглощение энергии СВЧ/КВЧ электро- магнитных волн при их прохождении через дисперсные системы на основе це- мента определяется количеством свободной воды и удельной электрической проводимостью самой системы. В процессе уплотнения асфальтобетонной смеси объёмное содержание воды в системе, и её удельная проводимость уве- личиваются, достигая максимально возможного значения при оптимальном времени уплотнения. Поэтому оптимальное время уплотнения асфальтобе- тонной смеси можно определить по стабилизации поглощения СВЧ/КВЧ энер- гии. На точность определения момента окончания процесса уплотнения смеси данным методом влияет ряд факторов, связанных как с точностью измерения ослабления СВЧ/КВЧ сигнала, так и с особенностями исследуемой среды
 • Документ
  Використання георадарних технологій у процесах моніторингу дорожнього одягу нежорсткого типу: моделювання розповсюдження падаючих/відбитих електромагнітних хвиль у системах аерокосмічної зйомки
  (КНУБА, 2018) Човнюк, Ю. В.; Діктерук, М. Г.; Чередніченко, Петро Петрович; Остапущенко, Ольга Павлівна
  Запропонована фізико-механічна та математична моделі для аналізу процесу розповсюдження падаючих та відбитих електромагнітних хвиль у системах аерокосмічної зйомки, що використовуються для досліджень з до- помогою георадарних технологій стану дорожнього одягу нежорсткого типу методами, притаманними системам аерокосмічної зйомки. Визначені основні характеристики падаючих/відбитих електромагнітних хвиль різної поляризації при їх похилому/нормальному падінні на поверхню дорожнього одягу. Останній розглядається як однорідне та неоднорідне середовище. В останньому випадку, в межах обмежень геометричної оптики, знайдені основні характеристики електромагнітних хвиль (падаючих/відбитих), взаємодіючих з дорожнім одя- гом, і обчислені їх параметри з урахуванням залежностей діелектричної, маг- нітної проникностей і питомої електропровідності від просторової коорди- нати z (що характеризує заглиблення у середовище дорожнього одягу), як для нескінченого середовища, так і для дорожнього одягу скінченої товщини.
 • Документ
  Класифікація видів цільового призначення земель. Загальні положення
  (КНУБА, 2018) Тригуб, Руслана Миколаївна
  Була проаналізована структура земельного фонду України на основі існуючої класифікації видів цільового призначення земель. Виділені методи на напрямки управління земельним фондом для раціонального використання земель України в майбутньому.