Завдання нарисної геометрії та інженерно-графічної підготовки фахівців в концепції впровадження BIM технології в будівництві

Ескіз

Дата

2020

Автори

Іванова, Лариса Сергіївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У даній публікації проаналізовано та окреслено комплекс задач, що слід врахувати та впровадити в навчальний процес підготовки студентів напряму «Будівництво та Архітектура» у рамках дисципліни «Нарисна геометрія» та інженерно-графічної підготовки. Це пов’язано з впровадженням ВІМ – Будівельного Інформаційного Моделювання в Україні. Цифровізація проектування, створення та експлуатації об’єктів оточуючого середовища є наразі актуальною проблемою, що дозволить значно підвищити продуктивність та прибутковість будівельної галузі в Україні. Одна з найважливіших умов впровадження ВІМ технології є наявність та підготовка кваліфікованих спеціалістів. Підготовка фахових кадрів є досить складна та пролонгована задача, що базується на нових технологіях навчання та задачах, що відповідають рівню розвитку інформаційних технологій та вимогам сучасних проектних і виробничих технологій або, навіть випереджають їх. Професійна діяльність архітектора (або будівельника) та його навчання передбачає графічну підготовку, яка включає в себе: володіння методами виконання та читання проекційних креслень, розвинене просторове мислення (вміння аналізувати форму моделі архітектурної споруди, його розміри, розташування в просторі і співвідношення різних елементів об'єкту), а також знання геометричних основ формоутворення в архітектурі та їх застосування в проектуванні. При підготовці фахівців напряму «Будівництво та Архітектура» необхідно впроваджувати інноваційні освітні технології, спрямовані на формування у студентів здатності працювати в команді, компетенцій в області сучасних інформаційних і комунікаційних технологій, а також готовності здійснювати проектування на основі просторового інформаційного моделювання. У статті наведені основні напрями підготовки студентів задля впровадження цифрових технологій у будівництві та архітектурі стосовно дисциплін нарисної геометрії та графічної підготовки. This publication has analyzed and outlined a set of tasks that must be included and implemented in the educational process of preparing students for the “Construction and Architecture” direction within the framework of the “Descriptive Geometry” discipline and engineering and graphic training. This is due to the introduction of BIM - Building Information Modeling in Ukraine. Digitalization of the design, creation and operation of environmental facilities is currently an urgent problem, which will significantly increase the productivity and profitability of the construction industry in Ukraine. One of the most important conditions for the introduction of BIM technology is the availability and training of qualified specialists. The training of professionals is quite difficult and prolonged task, based on new technologies and learning objectives appropriate to the level of development of information technologies and the requirements of modern design and manufacturing technologies, or even ahead of them. The professional activity of an architect (or builder) and his training involves graphic preparation, which includes: knowledge of the methods for performing and reading projection drawings, developed spatial thinking (the ability to analyze the shape of a model of an architectural structure, its size, spatial position and the ratio of various elements of an object). In addition, knowledge of the geometric foundations of shaping in architecture and their application in design. When training specialists in the «Construction and Architecture» direction, it is necessary to introduce innovative educational technologies aimed at developing students' ability to work in a team, competencies in the field of modern information and communication technologies, as well as their readiness to carry out design based on spatial information modeling. The article describes the main directions of preparing students for the introduction of digital technologies in construction and architecture regarding the disciplines of descriptive geometry and graphic preparation.

Опис

Ключові слова

кафедра нарисної геометрії та інженерної графіки, кафедра інформаційних технологій в архітектурі, інформаційне моделювання у будівництві, підготовка кваліфікованих кадрів, нарисна геометрія, інженерно-графічна підготовка архітекторів, параметризація геометричних об’єктів., information modeling in construction, training of qualified personnel, descriptive geometry, engineering and graphic training of architects, parameterization of geometric objects

Бібліографічний опис

Іванова Л. С. Завдання нарисної геометрії та інженерно-графічної підготовки фахівців в концепції впровадження BIM технології в будівництві / Л. С. Іванова // Прикладна геометрія та інженерна графіка : міжвід. наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. В. Ванін. – Київ : КНУБА, 2020. – Вип. 98. – С. 48 - 56. – Бібліогр. : 6 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced