Вип. 98

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/10231

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 5 з 5
 • Документ
  Автоматизовані системи високопродуктивної ідентифікація об’єктів зображень за геометричними ознаками
  (КНУБА, 2020) Поплавський, О. А.; Бондар, Олена Анатоліївна; Павлов, С. В.; Поплавська, О. А.
  У статті обґрунтовується доцільність та практична цінність використання специфічної методології імітаційного моделювання, що передбачає цифрову обробку та математичну сутність технології нейронних мереж. Виділення параметрів та локалізація необхідних областей медичних зображень – складний процес, який потребує інтелектуальних алгоритмів, хорошої якості зображень, а також втручання кваліфікованого оператора при дослідженні великих масивів даних. Пухлина головного мозку – серйозне захворювання, і кількість людей, які помирають через пухлини головного мозку, незважаючи на значний прогрес у лікуванні залишається вражаючою. В даному досліджені детально представлено розроблений алгоритм для високопродуктивної ідентифікації об’єктів (ранньому виявленні та ідентифікації пухлин) на МРТ-знімках за геометричними ознаками. Даний алгоритм на основі попередньої обробки зображення аналізує масив даних за допомогою згорткової нейронної мережі (ЗНМ) та розпізнає патології на зображеннях. Отриманий алгоритм є кроком до створення автономних автоматичних систем ідентифікації та прийняття рішень, щодо діагностики злоякісних пухлин та інших новоутворень у головному мозку за геометричними ознаками. The article substantiates the feasibility and practical value of using a specific simulation modeling methodology, which provides for digital processing and the mathematical essence of neural network technology. A brain tumor is a serious disease, and the number of people who die due to a brain tumor, despite significant progress in treatment remains impressive. In this research presents in detail the developed algorithm for highperformance identification of objects (early detection and identification of tumors) on MRI images by geometric features. This algorithm, based on image pre-processing, analyzes the data array using a convolutional neural network (CNN) and recognizes pathologies in the images. The obtained algorithm is a step towards the creation of autonomous automatic identification and decision-making systems for the diagnosis of malignant tumors and other neoplasms in the brain by geometric features.
 • Документ
  Обобщение схем для определения параметра учета влияния расстояния от точки физического поля до точечного источника энергии
  (КНУБА, 2020) Мостовенко, Александр Владимирович
  В данной работе представлено обобщение двух схем для определения параметра учёта влияния расстояния от произвольной точки физического поля до точечного источника энергии. Ранее обе эти схемы основывались на центральном проецировании [1]. Первая схема позволяла учитывать неограниченное расстояние между точкой физического поля и точечным источником энергии. Аналитическое описание этой схемы представляет собой равностороннюю гиперболу, которую можно использовать вместо центрального проецирования для определения параметра t учёта влияния расстояния между указанными точками. Вторая схема упрощает определение параметра t за счёт ограничения расстояния l, влияющего на потенциал произвольной точки физического поля, условно считая, что существует такое максимальное расстояние lmax , при котором потенциал энергии в точке физического поля практически отсутствует. This paper presents a generalization of two schemes for determining the parameter for taking into account the influence of the distance from an arbitrary point of a physical field to a point source of energy. Previously, both of these schemes were based on central projection [1]. The first scheme made it possible to take into account the unlimited distance between the point of the physical field and the point source of energy. The analytical description of this scheme is an equilateral hyperbola, which can be used instead of central projection to determine the parameter t taking into account the influence of the distance between the indicated points. The second scheme simplifies the determination of the parameter t by limiting the distance l, which affects the potential of an arbitrary point of the physical field, conditionally assuming that there is a maximum distance lmax at which the energy potential at the point of the physical field is practically absent. In this study, two previously presented circuits were generalized to determine parameter t, which takes into account the influence of the distance from the physical field point to the point energy sources. These schemes were based on central projection, which in this study was replaced by matching the points of the two axes using a hyperbolic constraint.
 • Документ
  Побудова комплексної моделі функціонування енергоактивних об’єктів архітектури
  (КНУБА, 2020) Кошева, Вікторія Олександрівна
  В статті розглянута методика побудови комплексної геометричноматематичної моделі для проектування та реконструкції енергоефективних та енергоактивних об’єктів архітектури. Створенні схеми формування енергоефективної моделі, враховані деякі обмеження при впровадженні енергоефективних систем та технологій в житловій забудові. Визначений склад енергетичних моделей, внутрішніх зв’язків, що базуються на системному підході при побудові комплексної енергоактивної моделі як сукупності трьох: кліматичної, конструктивної та теплотехнічної з використанням BIM технологій. Побудована комплексна модель теплового режиму енергоактивної будівлі The article discusses the methodology for constructing an integrated geometrically mathematical model for the design and reconstruction of energyefficient and energy-active architectural objects. Schemes for the formation of an energy-efficient model have been created, some restrictions have been taken into account when introducing energy-efficient systems and technologies in residential buildings. Defined the composition of energy models, its internal relationships, based on a systematic approach to constructing a comprehensive energy-active model, it is defined as a combination of three: climatic, structural and heat engineering using BIM technologies. A complex model of the thermal regime of an energy-active building was built. The creation of a complex geometric model of an energy-active building makes it possible to visualize and mathematically justify the process of designing or reconstructing buildings and structures. Take into account climatic-ecological, urban planning, architectural-constructive, engineering-technological, scientific solutions. The obtained energy efficiency indicators can be used both for analysis and for determination of technical and technological energy efficiency indicators for objects of modern architecture and urban planning.
 • Документ
  Завдання нарисної геометрії та інженерно-графічної підготовки фахівців в концепції впровадження BIM технології в будівництві
  (КНУБА, 2020) Іванова, Лариса Сергіївна
  У даній публікації проаналізовано та окреслено комплекс задач, що слід врахувати та впровадити в навчальний процес підготовки студентів напряму «Будівництво та Архітектура» у рамках дисципліни «Нарисна геометрія» та інженерно-графічної підготовки. Це пов’язано з впровадженням ВІМ – Будівельного Інформаційного Моделювання в Україні. Цифровізація проектування, створення та експлуатації об’єктів оточуючого середовища є наразі актуальною проблемою, що дозволить значно підвищити продуктивність та прибутковість будівельної галузі в Україні. Одна з найважливіших умов впровадження ВІМ технології є наявність та підготовка кваліфікованих спеціалістів. Підготовка фахових кадрів є досить складна та пролонгована задача, що базується на нових технологіях навчання та задачах, що відповідають рівню розвитку інформаційних технологій та вимогам сучасних проектних і виробничих технологій або, навіть випереджають їх. Професійна діяльність архітектора (або будівельника) та його навчання передбачає графічну підготовку, яка включає в себе: володіння методами виконання та читання проекційних креслень, розвинене просторове мислення (вміння аналізувати форму моделі архітектурної споруди, його розміри, розташування в просторі і співвідношення різних елементів об'єкту), а також знання геометричних основ формоутворення в архітектурі та їх застосування в проектуванні. При підготовці фахівців напряму «Будівництво та Архітектура» необхідно впроваджувати інноваційні освітні технології, спрямовані на формування у студентів здатності працювати в команді, компетенцій в області сучасних інформаційних і комунікаційних технологій, а також готовності здійснювати проектування на основі просторового інформаційного моделювання. У статті наведені основні напрями підготовки студентів задля впровадження цифрових технологій у будівництві та архітектурі стосовно дисциплін нарисної геометрії та графічної підготовки. This publication has analyzed and outlined a set of tasks that must be included and implemented in the educational process of preparing students for the “Construction and Architecture” direction within the framework of the “Descriptive Geometry” discipline and engineering and graphic training. This is due to the introduction of BIM - Building Information Modeling in Ukraine. Digitalization of the design, creation and operation of environmental facilities is currently an urgent problem, which will significantly increase the productivity and profitability of the construction industry in Ukraine. One of the most important conditions for the introduction of BIM technology is the availability and training of qualified specialists. The training of professionals is quite difficult and prolonged task, based on new technologies and learning objectives appropriate to the level of development of information technologies and the requirements of modern design and manufacturing technologies, or even ahead of them. The professional activity of an architect (or builder) and his training involves graphic preparation, which includes: knowledge of the methods for performing and reading projection drawings, developed spatial thinking (the ability to analyze the shape of a model of an architectural structure, its size, spatial position and the ratio of various elements of an object). In addition, knowledge of the geometric foundations of shaping in architecture and their application in design. When training specialists in the «Construction and Architecture» direction, it is necessary to introduce innovative educational technologies aimed at developing students' ability to work in a team, competencies in the field of modern information and communication technologies, as well as their readiness to carry out design based on spatial information modeling. The article describes the main directions of preparing students for the introduction of digital technologies in construction and architecture regarding the disciplines of descriptive geometry and graphic preparation.
 • Документ
  Міжнародна науково-практична конференція "Графічні технології моделювання об’єктів, процесів та явищ"
  (КНУБА, 2020) Плоский, ВІталій Олексійович; Ботвіновська, Світлана Іванівна; Ісмаілова, Н. П.
  Представлена інформація про міжнародну науково-практичну конференцію «Графічні технології моделювання об’єктів, процесів та явищ» на базі Військової академії (м. Одеса) The work presents information about the international scientific and practical conference “Graphic technologies of modeling objects, processes and phenomena”. An international conference organized jointly by the Ministry of Education and Science of Ukraine, the Military Ministry of Ukraine, the Ukrainian Association of Applied Geometry, the Military Academy and the Kiev National University of Construction and Architecture was held on the basis of the Academy in Odessa on April 23 - 24, 2020. Scientific and pedagogical workers, associates, postgraduate students, cadets and students of higher educational institutions, volunteers, representatives of enterprises and public organizations were invited to the conference. The aim of the conference is to maximize the use of geometric modeling methods in the field of applied sciences, namely, in the creation and modernization of weapons and military equipment; in mechanical engineering; shipbuilding; aviation industry; design and architecture; Computer technologies, etc. It was noted that geometric and computer modeling techniques and techniques significantly improved the efficiency of creating and using original geometric models. Holding such conferences in the future is an integral part of the maintenance and development of applied science. The participants of the conference noted that the solution of the problems can be achieved only if the efforts of the military community and various civil society institutions, higher education institutions and research institutions that solve the problems of the future development of science in the State are united.