Експериментальні дослідження багато порожнистих монолітних плит перекриття

Ескіз

Дата

2019

Автори

Кріпак, В. Д.
Антонов, Р.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Зарубіжний досвід зведення мо- нолітних залізобетонних плит перекриття з введенням в їх склад пустотоутворювачів свід- чить про значні переваги таких плит перекрить перед суцільними. Однак ряд як, об’єктивних так і суб’єктивних факторів, стримують впро- вадження цих перспективних конструкцій в практику сучасного будівництва в Україні. Од- нією з причин цього є відсутність нормативної бази для проектування подібних плит і відсут- ність теоретичних та експериментальних дос- ліджень в цьому напрямку. З огляду на це, ав- торами проведені експериментальні дослі- дження пустотної монолітної плити, яка зведе- на в умовах будівельного майданчика

Опис

Ключові слова

пустотна монолітна плита, пустотутворювач, експериментальне дослідження, натурна модель, мiцність, трiщиностійкість, hollow monolithic Slab, hollow liner, experimental research, model, сrack, кафедра залізобетонних конструкцій, кафедра залізобетонних та кам’яних конструкцій

Бібліографічний опис

Кріпак В. Д. Експериментальні дослідження багато порожнистих монолітних плит перекриття / В. Д. Кріпак, Р. Антонов // Будівельні конструкції. Теорія і практика : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред.О. Д. Журавський. - Київ : КНУБА, 2019. - Вип. 5. - С. 40-45. - Бібліогр. : 3 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset