Принципи трансформації внутрішньоквартальних просторів історичних міст (на прикладі міста Чернівці)

Ескіз

Дата

2022

Автори

Ватаманюк, Н. Ю.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування», спеціалізація Архітектура. – Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, 2022. У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено зв’язок роботи з науковими програмами, сформульовано мету, задачі і методи дослідження, визначено наукові результати дослідження, їх практичне значення та подано відомості про впровадження, апробацію результатів дослідження, список публікацій, структуру та обсяг роботи. У першому розділі «Теоретичні основи дослідження внутрішньоквартальних просторів історичних міст» були проаналізовані та узагальнені поняття історичного міста та міського середовища, визначено їх архітектурну та містобудівну цінність. Розглянуто наукову літературу на основі фундаментальних вітчизняних та зарубіжних досліджень. Визначено поняття внутрішньоквартального простору та двору, а також їх роль у містобудівній структурі історичних міст. Надано пояснення терміну «трансформація» в архітектурі. Описано загальні проблеми внутрішньоквартальних просторів. Проаналізовано архітектурно-планувальні рішення трансформації дворових територій у історичних кварталах європейських міст (Австрії, Угорщини, Німеччини, Чехії та Польщі), а також вітчизняні приклади – у Львові, Одесі, Києві, Чернівцях та Чернігові. У другому розділі «Методи дослідження внутрішньоквартальних просторів історичних міст» досліджено окремі підходи та компоненти для вивчення внутрішньоквартальних просторів. Описано теоретичні, емпіричні та прикладні методи вивчення та аналізу внутрішньоквартального простору. Виявлено основні проблеми передпроектного аналізу дворів. Описано методику комплексного аналізу внутрішньоквартальних просторів та метод гармонізації просторів міста. У третьому розділі «Характеристика внутрішньоквартальних просторів історичного міста Чернівці» охарактеризовано історичний та містобудівний розвиток міста Чернівці. Проаналізовано внутрішньоквартальні простори за морфологічною структурою, типологічними ознаками та функціональним зонуванням. Описано взаємозв’язок функцій внутрішньоквартальних просторів, а також їх поєднання між собою. У четвертому розділі «Принципи трансформації внутрішньоквартальних просторів» наведено та описано загальні та спеціальні принципи та напрямки перетворення внутрішньоквартальних просторів міста Чернівці. Узагальнено методику дослідження та прийоми трансформації внутрішньоквартальних просторів для історичного центру. Запропоновано рекомендації та приклади перетворення внутрішньоквартальних просторів та дворів міста Чернівці. The dissertation for the degree of Doctor of Philosophy on a specialty 191 Architecture and Urban Planning, specialization Architecture. – Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv, 2022. The introduction substantiates the relevance of the topic, defines the relationship with scientific programs, formulates the purpose, objectives and methods of research, identifies scientific research results, their practical significance and provides information on implementation, testing of research results, list of publications, structure and scope of work. In the first section «Theoretical foundations of the study of intra-quarter spaces of historic cities» were analyzed and generalized the concepts of historic city and urban environment, identified their architectural and urban value. The scientific literature on the basis of basic domestic and foreign researches is considered. The concepts of intra-quarter space and yard, as well as their role in the urban structure of historic cities are defined. An explanation of the term «transformation» in architecture is given. The general problems of intra-quarter spaces are described. Analyzed architectural and planning solutions for the transformation of backyards in the historic quarters of European cities (Austria, Hungary, Germany, the Czech Republic and Poland), as well as domestic examples - in Lviv, Odesa, Kyiv, Chernivtsi and Chernihiv. In the second section «Methods of research of intra-quarter spaces of historical cities» separate approaches and components for studying of intra-quarter spaces are investigated. Theoretical, empirical and applied methods of study and analysis of intra-quarter space are described. The main problems of pre-project analysis of yards are revealed. The method of complex analysis of intra-quarter spaces is created and the method of harmonization of city spaces is described. In the third section «Characteristics of the intra-quarter spaces of the historic city of Chernivtsi» describes the historical and urban development of Chernivtsi. Intraquarter spaces by morphological structure, typological features and functional zoning are analyzed. The interrelation of the functions of intra-quarter spaces, as well as their combination with each other, is described. In the fourth section «Principles of transformation of intra-quarter spaces» presents and describes the architectural and urban planning principles and directions of transformation of intra-quarter spaces of Chernivtsi. The method of research and methods of transformation of intra-quarter spaces for the historical center are generalized. Recommendations and examples of transformed intra-quarter spaces and yards of the city of Chernivtsi are offered.

Опис

Ключові слова

історичне місто, Чернівці, ЮНЕСКО, буферна зона, квартал, внутрішньоквартальний простір, двір, трансформація, historic city, Chernivtsi, UNESCO, buffer zone, quarter, intraquarter space, yard, transformation, кафедра інформаційних технологій в архітектурі

Бібліографічний опис

Ватаманюк Н. Ю. Принципи трансформації внутрішньоквартальних просторів історичних міст (на прикладі міста Чернівці) : анотація дис. ... д-ра філософії : 191; 19 / Ватаманюк Наталія Юріївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури - Київ : КНУБА, 2022. - С. 2 - 18. - Бібліогр. : 15 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset