Взаємодія несучих конструкцій будинку з палевою основою

Ескіз

Дата

2020

Автори

Бойко, Ігор Петрович
Сахаров, Володимир Олександрович
Литвин, Олександр Володимирович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У даній роботі представлені ре- зультати дослідження проектних рішень конс- трукцій багатоповерхової будівлі з обпиранням крайніх вертикальних несучих елементів карка- су на палі підпірної стіни. Дослідження вико- нані на базі чисельного моделювання у триви- мірній постановці для елементів системи «ґру- нтова основа – фундамент – надземні констру- кції» при статичних навантаженнях. Проведено аналіз напружено-деформованого стану (НДС) в елементах каркасу при таких конструктивних рішеннях. Виявлені зони концентрації напру- жень, в яких можуть виникати незворотні де- формації при розрахункових навантаженнях. Встановлено, що незважаючи на те що за рахунок зміни конструктивної схеми фундаме- нту вдалося досягти відносної різниці осідань близької до нормативного значення та суттєво- го зниження згинальних моментів в ростверку, залишились зони в плитах перекриття кількох нижніх поверхів, де від значної різниці осідань фундаментів прогнозувалися прояви незворот- них деформацій. Надані рекомендації та запро- поновані зміни до конструктивної схеми буди- нку, які дають змогу забезпечити надійні прое- ктні рішення на весь термін експлуатації буди- нку. Ще одна особливість досліджуваної будівлі – це те, що запропоноване конструктивне рі- шення фундаментів з палями невеликої довжи- ни (6,0 м). При такому рішенні відбувається змикання зон деформацій під ростверком та підошвою паль і деформації визначаються роз- міром споруди [1], а палі лише покращують властивості ґрунтів у верхній частині основи внаслідок її ущільнення. Таке рішення дозволяє досягти економічного ефекту за рахунок зменшення довжини паль, при цьому забезпечивши осідання будинку в межах допустимих значень.

Опис

Ключові слова

кафедра геотехніки, підпірна стіна, пальовий фундамент, пальова основа, різниця осідань, перерозподіл зусиль, жорсткість будинку, деформації основи, задавлювані палі, система «ґрунтова основа – фундамент – надземні конструкції»., retaining wall, pile foundation, pile base, subsidence difference, redistribution of forces, rigidity of the house, deformations of the base, crushed piles, system «soil base - foundation - above-ground structures»

Бібліографічний опис

Бойко І. П. Взаємодія несучих конструкцій будинку з палевою основою / І. П. Бойко, В. О. Сахаров, О. В. Литвин // Основи та фундаменти : наук. - техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. І. П. Бойко. - Київ : КНУБА, 2020. - Вип. 40. - С. 21 – 27. – Бібліогр.: 4 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced