Функціонально-планувальна організація банківських установ масового типу

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В дисертації, на прикладі Ощадбанку України, досліджуються функціонально- технологічні, об’ємно-просторові та архітектурно-планувальні особливості форму-вання банківських установ масового типу в міській забудові. Проведено аналіз існу-ючого стану мережі ощадбанківських установ масового типу та виявленні притаман-ні їм недоліки. На основі комплексного підходу виявленні засади подальшого формування су-часних функціонально-планувальних структур, мережі та сучасної архітектурної ти-пології ощадбанківських установ масового типу. Сформовані основні принципи ар-хітектурного проектування сучасних ощадбанківських установ масового типу в мі-ській забудові. На основі принципів проектування ощадбанківських установ масово-го типу розроблена номенклатура експериментальних уніфікованих проектних рі-шень, яка складається із чотирьох типів ощадбанківських установ. Дана номенклатура відповідає сучасним функціонально-технологічним вимогам до банківських установ, враховує умови розміщення в різній забудові, різні групи клієнтів та сучасні методи їх обслуговування. Розроблені рекомендації щодо використання номенклатури проектних рішень ощадбанківських установ масового типу при формуванні або модернізації мережі Ощадбанку в різних містах України.
Опис
Ключові слова
архітектура банківських установ, типологія, функціонально- планувальні рішення, функціонально-технологічна структура, операційно-касовий зал, банківське обслуговування
Бібліографічний опис
Бородін А. О. Функціонально-планувальна організація банківських установ масового типу : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.02 / Бородін Артем Олександрович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ, 2013. - 21 с. - Бібліогр. : с. 16
Зібрання