Структурно-морфологічні закономірності формування біокліматичних будівель

Ескіз

Дата

2011

Автори

Кірнос, П. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В умовах глобальної екологічної кризи з’являється необхідність створення енергетично-ефективних та екологічно чистих архітектурних систем . В результаті проведеного аналізу світового досвіду проектування та наукових розробок в області екологічної архітектури виявлено чотири напрями організації архітектурного простору : аркотектурне моделювання , архітектурно- біонічне моделювання , біотектурне формування архітектурних об’єктів , архітектонічне моделювання енергоефективної огороджуючої оболонки архітектурного об’єкту . Структурно-системні властивості організації простору архітектурних об’єктів лежать в основі загальних закономірностей існування архітектурного середовища: категорій диференціювання простору, циркуляторності , комунікації цілісності еволюційності Архітектурна сутність запропонованої моделі біокліматичної архітектури заключається у відтворенні процесів структури самоорганізації трьох взаємодіючих архітектурних систем : тектонічної (внутрішній простір будівлі) , аркотектурної (просторова оболонка будівлі) , біосинатропної (інтегровані фрагменти та елементи природних ландшафтів) . Формоутворення здійснюється (подібно потоку інформації) у трьохвекторному абстрагованому просторі , представленому у вигляді безкінечних просторових решіток шляхом інтеграції локумів приміщень) в чарунки відповідно циркуляційним правилам . Структурно-морфологічні закономірності формоутворення біокліматичних будівель базуються на природничо-наукових методах дослідження, які передбачають цілісно-структурний аналіз взаємодії на рівні систем та на рівні елементів . Заключний етап дослідження передбачає розробку структурогенезу біокліматичних будівель з врахуванням біокліматичних факторів : особливостей артеприродних ландшафтів та містобудівної ситуації , який доцільно адаптувати в інформаційно-математичні моделі геометризованих об’єктів і топології просторових форм для комп’ютеризованих архітектурних програм генерації об’єктів біокліматичної архітектури .

Опис

Ключові слова

кафедра інформаційних технологій в архітектурі, архітектонічна сутність просторово-впорядкованої структури, енергоінформаційна ландшафтно-біосферна сутність, мембранно- аркологічна сутність, просторово-планувальні кванти, ерготектонічна система, архитектоническая сущность пространственно¬упорядоченной структуры, энергоинформационная ландшафтно-биосферная сущность, мембранно-аркологическая сущность, пространственно-планировочные кванты, эрготектоническая система здания, биосинатропная система здания, алгоритм структурогенеза биоклиматического здания, the architectonical essence of space-orderable structure, the energy-informational landskap-biosherical essence, the membrane-arcotectural essence, the space-planning quantums, the ergotectonical system of building, the arcotectoral system of building, the biosinatropical system of building, the algorithm of structural generation of bioclimatic buildings

Бібліографічний опис

Кірнос П. В. Структурно-морфологічні закономірності формування біокліматичних будівель / П. В. Кірнос // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2011. - Вип. 26. - С. 276 - 292. - Бібліогр. : 12 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced