Ризик-менеджмент в системі управління інтеграційними процесами як складова модернізації економіки України

Анотація
Ідентифіковано зміст і характеристики технологічної модернізації економіки країни на основі комплексної системи ризик-менеджменту, які формуються на різних рівнях (мікро-, мезо-, макрорівень) та пов'язані з реалізацією інтеграційного процесу на цих стадіях. Комплексна система ризик-менеджменту має стати важливою складовою загальної системи управління національною економікою, яка здатна підвищити результативність господарської діяльності в умовах невизначеності внутрішнього та зовнішнього середовища. Формування і функціонування системи управління ризиками покликано забезпечити високу ефективність прийняття управлінських рішень для досягнення стратегічних і тактичних державних цільових програм. У статті вказано на необхідність дотримання певних вимог і принципів, слідування ключовим факторам успішності при побудові та функціонуванні комплексної системи ризик-менеджменту інтегрованих структур в галузі будівництва. Наведено нові критерії оцінювання ступеня ризику від провадження містобудівної діяльності.
Опис
Ключові слова
ризик, ризик-менеджмент, система ризик-менеджменту, управління ризиками, інтегровані структури, кафедра менеджменту в будівництві, кафедра економіки будівництва
Бібліографічний опис
Ризик-менеджмент в системі управління інтеграційними процессами як складова модернізації економіки України / Г. М. Рижакова, О. М. Малихіна, Д. А. Рижаков [та ін.] // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2018. – № 36. – С. 113-119. - Бібліогр. : 7 назв.
Зібрання